BCTC hợp nhất năm 2016

20170202 BCTC Hop nhat Q4 2016

20170202 BCTC Hop nhat Q4 2016
... chinh Cho ky k6 roan tLI'01/10 /2016 hop nhilt d@n 31/12 /2016 BAO CAO LUU CHUYEN TntN T~~HQ1 >NHAT Mi'i (Tlteo phuang ptiap gifin /idp) Tll'Ol/01l2016 d~n 31/12 12016 Thuyct minh ClIfTIEU 56 I Lint ... chinh hop nh~t Cho ky k~ roan tu III 0/20 16 d~n 31112 /2016 CAC KHOAN f)AU TU"TAI CHINH 31112 /2016 Cia g6c a Chung khoan Cia tr] hop 01101 12016 Iy VND VND 01)' phong VND Cia g6c VND Cia tr] hop ... ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai Cho ky k6 roan tel 01/10 /2016 cI€n 31/12 12016_ BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HOP NHA.T Tir01/10 /2016 d~n 31/12 12016 Tll()NG TIN ell UNG 1.1 Hiuh tlurc so' hfru v6n...
 • 34
 • 34
 • 0

20170301 BCTC Hop nhat NTC 2016(dakiemtoan)

20170301 BCTC Hop nhat NTC 2016(dakiemtoan)
... 04-05 Bao cao tai chinh 'hop nhAt dll diroc kiSm toan 06-38 Bang ciin d6i k~ toan hop nh~t 06-07 Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhAt 08 Bao cao hru chuyen ti~n te hop nh~t 09-lO Thuyet ... Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhat, Bao cao luu chuyen ti~n t~ hop nhiit cho nam tai chinh k~t thuc cung va Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat Trach nhi~m cua Ban di~u hanh Ban ... tai ehinh k6t thuc 31/12/2016 CO'so'l~p Bao cao titi chinh hop nh§t sa Bao cao tai ehinh hop nhat cua Cong ty duoc l~p tren CO' hop nhat Bao cao tai ehinh rieng cua Cong ty va Bao cao tai ehinh...
 • 39
 • 34
 • 0

BCTC hop nhat nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)

BCTC hop nhat nam 2011  TMT (da duoc kiem toan)
... MUC LUC NSrDrrNG sAo cAo CUA BAN TONG 2-4 clau o6C sAo cAo KrEM roAN eAo cAo TAI CHINH HOP NHAT DA DUOC KIEM TOAN Bing cAn aOi Biio c6o 6-8 t6 torln hq,p nh6t kiSt qun hoat tlQng kinh doanh hq,p ... tidn 0u0t /2011 VND 3L/12 /2011 \rf.ID 1,930,247,114 4,736,576,883 I len mal Ti6n gui ngin hlng 2.Cic khoin phii thu khdc ,.: ,.; Bao hi€m xE hQi, bao hi€m y t€ 6l 8,000,000 3t/12 /2011 0t/01 /2011 VND ... chinh krit thric ngity 3l/12 /2011 BAo cAo LrIu cHUyEN TrEN rE HOp xnAr NEm 2011 (Theo phtong phtip trwc tiilp) i ME so Chi tiOu Nim Nnm 2011 2010 VND VND 908,165,257,577 1,569,506,414,106 1604,217,948.67...
 • 30
 • 36
 • 0

bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 da kiem toan cua cong ty cptd mai linh 1444

bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 da kiem toan cua cong ty cptd mai linh 1444
... Tdi chinh ti D6r KE -ToAN Hgp NHAT (Ti6p theo) Tai ng;y 3l th1ng 12 nem 2016 Ddn vi: VND ME Thuygt TAI SAN sd minh B TAI sAN DAI HAN 200 4.410.654.175.859 4,370,665.O94.s43 r c6c khoin phai thu dai ... mon 223 224 226 227 )ra td 230 liy k€ DEU tu tai chinh ddi hqn DEu tu vio c6ng ty li6n ket DEu tr 96p v6n viro ddn vi khiic DU phdng deu tU tai chinh dai han DEu tu ndm git d6n ngiy diio han 2s0 ... 12 thdng'4 nEm 2017 ! tii chinh hdp L J lr a t: r-I I lr { CONG TY cd pxAx rAp ooex MAI LINH 64-68 Hai Bi Trulng, Phudng Bdn Nghe, Qu6n Thinh ph6 Hb Chi Minh, Viet Nam l_ r I l_ r-a t_ t-.I l_...
 • 5
 • 46
 • 0

DHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016

DHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016
... MTv In Bao bi DHG ("In Bao bi DHG 1") tu, In Bao bi DHG 1c6 nghia vu n6p cho Nhe nddc thugTNDN bing 10% tu n;m 2014 ddn ndm 2028 Ciic diEu khodn Giay phep dau tu cua In Bao bi DHG cho ph6p cong ... triich nhiem l0p btio ctio tii chinh hdp nhat phdn einh mQt ciich trung thdc va hdp l), tinh hinh tdi chinh hdp nhat c0a Tap doAn t?i 31 thiing 12 n;m 2016, c0ng nhu kgt qua hoQt arong kinh doanh ... thiing 12 n;m 2016, Biio cdo k€t que hoat d0n9 kinh doanh hdp nhat, Biio cdo hJu chuydn tien tC hdp nhet cho n;m tii chinh kdt thtic cing ngiy vd Bdn thuygt minh biio cdo tdi chinh hdp nhAt Tr6ch...
 • 34
 • 32
 • 0

BCTC quy 3 nam 2016 Hop nhat File nhe

BCTC quy 3 nam 2016 Hop nhat File nhe
... 65.000.000 (35 .32 7.600) (35 .32 7.600) 1.029. 137 .976 560.996.2 43 2.469.0 53. 128.545 2. 135 .224.5 63. 617 2.469.0 53. 128.545 2. 135 .224.5 63. 617 71.961.2 93. 306 44. 839 .4 13. 3 83 69 .36 9.671.4 73 43. 731 .216.274 ... 09 narn 2016 - (3, 375,410 ,39 9) ( 3, 375,410 ,39 9) - (1,0 23, 932 ,39 4) ( 1,0 23, 932 ,39 4) - (4 ,39 9 ,34 2,7 93) ( 4 ,39 9 ,34 2,7 93) Gia tr] lai: Tai nqay 31 thanq 12 narn 2015 287,806,678,988 4,5 63, 277,184 ... 1.982.117.704 .39 7 1.795. 232 .157.798 5.920 .32 4.111.949 5.650. 138 .444. 635 (1. 531 .899. 737 .1 53) (4.890.2 43. 448.5 03) (4. 831 .567.410.977) 31 7.497.578.969 2 63. 332 .420.645 1. 030 .080.6 63. 446 818.571. 033 .658 1.178 .34 7.749...
 • 35
 • 54
 • 0

BCTC quy 2 nam 2016 Hop nhat

BCTC quy 2 nam 2016 Hop nhat
... 1 12 120 II 123 130 138 xli san thi~u cho V 151 1 52 153 155 h{Jn B TAl SAN oAI H~N Cae khoan pMi thu dai 21 6 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 II co djnh 25 0 V Dau tv tai chinh dai h;;m 25 2 25 3 25 4 26 0 ... (3.375.410.399) 14 .27 5.846 .28 7 14 .27 5.846 .28 7 6 .27 9.408. 722 6 .27 9.408. 722 21 .21 7.170.4 62 21 .21 7.170.4 62 81.060.635 .28 9 166.666 .26 1. 924 81.060.635 .28 9 81.974.511. 924 395 .27 1.613.400 395 .27 1.613.400 (395 .27 1.613.400) ... (1.457. 326 .009.354) (3 .22 5. 623 . 323 .075) (3 .29 9.667.673. 824 ) 29 1 .23 2.797.788 26 0.517. 420 .6 12 7 12. 583.084.477 555 .23 8.613.013 918.983.877 23 0 .26 3.350 1.105.897.7 32 413.558. 927 (18.348.677.8 12) (17.590.935.007)...
 • 35
 • 36
 • 0

tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn toán hay nhất năm 2016

tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn toán hay nhất năm 2016
... d2 b Cách giải: x x y = t = t Giả sử ta chọn cách đặt = t y y x Khi ta tiến hành cách giải sau: Bước 1: Kiểm tra xem (x,0) có phải nghiệm hệ hay không ? Bước 2: Với y ≠ ta đặt x = ty Thay vào ... −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối xứng loại I: a.Đònh nghóa: Đó hệ chứa hai ẩn x,y mà ta thay đổi vai trò x,y cho hệ phương trình không thay đổi b.Cách ... = ( 2; +∞ ) 20 Chuyên đề : HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TÓM TẮT GIÁO KHOA I Hệ phương trình bậc nhiều ẩn Hệ phương trình bậc hai ẩn ⎧a1 x + b1 y = c1 ⎨ ⎩a2 x + b2 y = c2 a Dạng : (1) Cách giải biết:...
 • 144
 • 158
 • 0

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2016

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2016
... quy định Hợp Đồng − Người lao động đồng ý Người lao động không sử dụng thông tin mật để trực tiếp hay gián tiếp cạnh tranh với Người sử dụng lao động sau Hợp Đồng chấm dứt − Khi Hợp Đồng hết ... Dụng Lao Động với tư cách công việc Người Lao Động Hợp đồng lao động Page − Người lao động đồng ý dành toàn thời gian, công sức, quan tâm khả để hoàn thành công việc mà Người sử dụng lao động ... DỤNG LAO ĐỘNG Nghĩa vụ Người Sử Dụng Lao Động − Bảo đảm việc làm thực hiện đầy đủ điều cam kết Hợp đồng lao động − Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao...
 • 10
 • 952
 • 0

Tổng hợp Bài thu hoạch Nghi quyết TW4 ( Hay nhất năm 2016)

Tổng hợp Bài thu hoạch Nghi quyết TW4 ( Hay nhất năm 2016)
... tng giai on, to s thng nht cao ng, ng thun xó hi; Tip tc i mi t lý lun; y mnh cụng tỏc tng kt thc tin, nghi n cu lý lun, (im mi l a tng kt thc tin lờn trc nghi n cu lý lun); * Tip tc y mnh vic ... XI trỡnh i hi XII; (3 ) thụng qua Bỏo cỏo tng kt vic thi hnh iu l ng khoỏ XI; ng ý khụng sa i, b sung iu l ng hin hnh; (4 ) thụng qua Bỏo cỏo tng kt thc hin Ngh quyt T. khoỏ XI; (5 ) thụng qua kt ... Ban Chp hnh T. ng khoỏ XII; (6 ) trỏch nhim lónh o, ch o, trin khai thc hin (NQ i hi XI ca ng cú thờm phn: Thụng qua d tho Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn CNXH (b sung, phỏt trin nm 2011);...
 • 19
 • 918
 • 2

Mức độ hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán việt nam và quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC hợp nhất tiếp cận thông tư 2022014TT BTC

Mức độ hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán việt nam và quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC hợp nhất tiếp cận thông tư 2022014TT BTC
... cứu: Mức độ hòa hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế việc lập trình bày BCTC hợp nhất: Tiếp cận thông 202/2014/TT -BTC Phạm vi nghiên cứu: - Các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán thông ... hòa hợp kế toán Hòa hợp chuẩn mực kế toán hòa hợp thực tế kế toán Hòa hợp chuẩn mực kế toán hòa hợp quy định luật, chuẩn mực kế toán, văn pháp lý liên quan Hòa hợp thực tế kế toán hòa hợp nguyên ... Average để đo lường mức độ hòa hợp chuẩn mực chuẩn mực kế toán Việt Nam (bao gồm chuẩn mực kế toán4 văn hướng dẫn kế toán có liên quan) chuẩn mực kế toán quốc tế việc lập trình bày BCTC HN, đồng thời...
 • 99
 • 344
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP