Báo cáo KQKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,

9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,
... nQi dung co bdn cta 86o c6o k6t qud s6n xu6t kinh doanh ndm 2016 vd phuong huong, nhiQm vu s6n xu5t kinh doanh ndm 2017 Ban T6ng girirn d6c x6y dgng Kinh trinh Dai hQi ddng cd ddng xem xdt, th6ng ... i1/12 /2016) b/ C6c chi tiOu kinh doanh th6 hien tr6n BCTC hqp nh6t: T! TT Chi ti6u Don vi Thgc hiQn Thr,rc hiQn tinh nlm 2015 nIm 2016 lQ Yo titng tru&ng 2016 so vr5'i nlm 2015 Gihm25% Doanh ... kinh doanh nim 2016 1/ Tinh hinh thgc hiQn cric chi tiOu s6n xu6t kinh doanh: al CAc chi ti6u kinh doanh th6 hiQn tr6n BCTC crta C6ng ty mg: /c i( T T Don vi tinh Kii ho4ch nlm 2016 Thqc hiQn...
 • 7
 • 86
 • 1

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
... Ithpc Chi ti6u EVT hiQn i2015 1- Sdn I.t- Nim 2016 SS % K5 ho4ch Thgc hipn 2016( D.C) 2016 TH 2016vm KI{ T'H 2016 2015 iuqng -'"*1'-'' -*-' .' Sdn plafrm sdn xuiit Tdn 1,2- ... [r-o4t tl0ng SXKD: Trong di6u ki€n hopt dQng SXKD cria Doanh nghiQp nlm 2016 vdn gap nhi6u kh6 khdn, nh,mg ban Gi6m d6c da binh tinh, ddng thuOn vd quy6t tam git nhlp hopt dQng SXKD prril*rrqp ... qu6 SXKD cira Doanh nghiQp, cAn phdi c6, gi6i ph6p khAc phpc ndm.20l7 nrl - KE F{OACH SAN XUAT KrNH DOANH NArvr 2017 1- lNlriQna vq trgng timz Tdng caong quan tri, qudn ly, diiu hdnh hoqt d6ng SXKD...
 • 9
 • 36
 • 0

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
... sii chi tiOu chi y6u: Nim Thgc EVT Chi tiOu SS % hiQn Kii ho4ch 2015 1- 2016 Thgc hiQn 2016( D.C) 2016 TH 2016 v6i KH TH 2016 2015 Sin lugng 1,1- S6n phAm sin xu61 TAn 73.442 69.000 71.830 l04,lo ... qui ho4t dsng SXKD: Tlong cti€u kien hoat d6ne SXKD crii Doanh ngftiQp nim 2016 v6n.cdn gflp nhieu kh6 khdn, 4*g d6c dA binh tinh] OOng thufln vd quyi5t tdmgiti nhip ho4t ...
 • 10
 • 37
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
... 4367 3007 16 59, 3 99 8,8 133,1 499 ,6 581,2 206,3 122,3 1 69, 6 21,4 823,7 121,7 11,2 110,5 4313 199 5 2318 20483 11153 45 19 3585 96 ,2 95 ,6 95 ,7 99 ,8 84,6 90 ,2 69, 8 88,7 105,8 103,7 93 ,9 78,8 96 ,0 106 ... Khối lượng thực ước đạt 29, 43 tỷ đồng, 79, 54% kế hoạch vốn giao + Khối Nông nghiệp: Khối lượng thực tháng ước đạt 92 6 tỷ đồng, 99 ,57% kế hoạch; vốn nước ước đạt 1 49 tỷ đồng, 82,78,% kế hoạch; vốn ... quản lý tháng năm 2012 ước đạt 4.880,2 tỷ đồng, 100% kế hoạch Trong đó, vốn nước đạt 2.071,2 tỷ đồng, 82,57% kế hoạch, vốn nước đạt 2.8 09 tỷ đồng, 1 19% kế hoạch Kết thực cụ thể sau: a) Vốn thực...
 • 15
 • 701
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 10 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp phát trển nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 10 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp và phát trển nông thôn
... 69,7% kế hoạch c Khối Lâm nghiệp: Khối lượng thực 10 tháng ước đạt 272 tỷ đồng, 81,44% kế hoạch năm, vốn nước đạt 60 tỷ đồng, 71,43% kế hoạch, vốn nước đạt 212 tỷ đồng, 84,8% kế hoạch Kết thực ... 102 ,39% kế hoạch, vốn nước đạt 891,7 tỷ đồng, 118,89% kế hoạch Kết thực số dự án sau: - Dự án Phát triển nông thôn tỉnh miền Trung: Khối lượng thực đạt 823,9 tỷ đồng, 169% kế hoạch; - Dự án Phát ... 69,24% kế hoạch Kết thực cụ thể sau: 13 5.1 Vốn Ngân sách tập trung Bộ quản lý Vốn đầu tư xây dựng năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thuộc nguồn ngân sách tập trung Chính phủ giao đến tháng...
 • 17
 • 650
 • 0

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012
... Báo cáo tình hình, kết giải thủ tục hành quý III năm 2012 ngành; Báo cáo tình hình thực công tác phòng, chống tham nhũng tháng đầu năm 2012 nhiệm vụ công tác quý IV năm 2012; Báo cáo sơ kết tình ... tình hình thực quy chế dân chủ sở tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2012; Báo cáo sơ kết năm thực chiến lược Quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai giai đoạn (2007 -2012) ; Báo cáo ... dùng hàng Việt Nam”; Báo cáo tình hình kinh doanh rượu, thuốc địa bàn tỉnh; Báo cáo việc kinh doanh tiêu thụ than địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ tháng đầu năm kế hoạch triển khai Chương...
 • 15
 • 758
 • 0

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 dự kiến kế hoạch năm 2011

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011
... 292.550.000 đồng Tiến độ thực hiện: Các dự án bước lập thiết kế kỹ thuật, dự toán lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh NHU CẦU KINH PHÍ CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2011: a) Đề nghị Bộ hỗ trợ ... tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông quan tâm, xem xét, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia công nghệ thông tin. / Nơi nhận: - Bộ Thông tin Truyền thông; - CT, PCT UBND tỉnh Lưu ... triệu đồng để cấp huyện lại xây dựng cửa điện tử d) Chương trình 191 dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để tham gia hội nhập phát triển 1.100 triệu đồng Trong VCCI hỗ trợ...
 • 3
 • 374
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009 PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2010

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2010
... hoạch – Tài dự thảo Hướng dẫn báo cáo kết thực công tác năm 2009, dự kiến kế hoạch công tác năm 2010; dự kiến phát hành vào đầu năm 2010 đến địa phương Phòng kế hoạch – Tài đề nghị phòng, Văn ... tiêu chí Quốc gia nông thôn xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn đến 2015-2020 theo hướng dẫn Bộ Nông nghiệp PTNT; - Tình hình triển khai, kết thực nhiệm vụ xây dựng mô hình Nông thôn mới: ... Tình hình triển khai, kết thực kế hoạch năm 2009 1.1 Tình hình triển khai a Về tổ chức thực - Phân công nhiệm vụ thực dự án cấp tỉnh, huyện - Phân công chủ đầu tư thực dự án b Về giao kế hoạch -...
 • 17
 • 650
 • 0

Luận văn : BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP PTNT

Luận văn : BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
... LỤC Luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT MỤC LỤC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... HỌC VÀ THỐNG KÊ S : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2009 /TH-BC BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ... thông báo kế hoạch vốn năm 2009 Căn vào kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp thông báo vốn cho chủ đầu tư 5.2.2 Kết thực Khối lượng thực tháng...
 • 16
 • 477
 • 0

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 7 tháng năm 2013 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 7 tháng năm 2013 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
... thành năm 2013 công trình hoãn, giãn tiến độ đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý: 4.498 ,72 tỷ đồng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thông báo chi tiết kế hoạch đến chủ đầu tư để chủ động triển khai thực ... 56,2% kế hoạch, vốn nước ước đạt 51,4 tỷ đồng, 47, 85% kế hoạch, vốn nước ước đạt 290 tỷ đồng, 58% kế hoạch Kết cụ thể số dự án: + Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung: Khối lượng thực ... 90,88% kế hoạch: Vốn nước đạt 33,6 tỷ đồng, 55,29% kế hoạch, vốn nước ước đạt 203,4 tỷ đồng, 101 ,7% kế hoạch Kết chi tiết số dự án: + Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3): Khối lượng thực đạt...
 • 17
 • 394
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA
... 17,19 III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất Do năm 2016 số liệu phân kỳ cho năm quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nên báo cáo sử dụng số liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho ... chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kết xây kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hiệp Hòa, rút kết luận sau: Năm 2015 huyện Hiệp Hòa tổng diện tích tự nhiên 20599.67 ha, đất nông nghiệp có ... hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hiệp Hòa xây...
 • 44
 • 568
 • 1

03. Bao cao KQKD nam 2016 va phuong huong 2017

03. Bao cao KQKD nam 2016 va phuong huong 2017
... đông Kế hoạch SXKD năm 2017 toàn Tập đoàn sau: - Vốn điều lệ dự kiến ngày 31/12 /2017: 15.170 tỷ đồng - Doanh thu kế hoạch 2017: 40.000 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017: 6.000 tỷ đồng - ... tháng 5 /2016, Hòa Phát bắt đầu triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Tôn mạ màu tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm vốn lưu động) 2.000 tỷ đồng Đây Nhà máy Tôn mạ màu đồng đại Việt Nam khu ... thành phẩm theo kế hoạch đề II PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Ban Lãnh đạo Tập đoàn nhận định: Năm 2017 năm nhiều thách thức có nhiều hội cho doanh nghiệp Việt trước bối cảnh...
 • 3
 • 68
 • 0

Bài bao cáo quản trị doanh nghiệp kế hoạch kinh doanh nhà hàng làng nấm

Bài bao cáo quản trị doanh nghiệp kế hoạch kinh doanh nhà hàng làng nấm
... trường tác nghiệp 4.3.1 Khách hàng GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Page 16 Kế hoạch kinh doanh nhà hàng Nấm Do doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng mang tính chất đặc thù nên khách hàng mục tiêu doanh nghiệp ... Kế hoạch kinh doanh nhà hàng Nấm KẾ HOẠCH KINH DOANH  MỤC LỤC Tóm tắt kế hoạch kinh doanh Trang Mô tả doanh nghiệp .Trang Mô tả sản phẩm ... hợp vị Đến với nhà hàng Làng Nấm đến với giới riêng nấm Thực khách bắt gặp nấm nơi khuôn viên Làng Nấm từ lúc đặt chân vào nhà hàng Một thiết kế độc đáo, ấn tượng có nhà hàng Làng Nấm Thực khách...
 • 56
 • 2,701
 • 28

Báo cáo thực tập tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình

Báo cáo thực tập tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình
... doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhân thời kỳ Phần 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH I TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH Lịch sử hình thành trình phát ... thống kê kiểm tra thực kế hoạch - Ngày 28/12/1995 Uỷ ban kế hoạch Nhà nước đổi thành Bộ Kế hoạch đầu Đối với sở Kế hoạch đầu tỉnh Thái Bình - Năm 1955 phận công tác kế hoạch hình thành văn ... hiệu dự án Các sách hỗ trợ thu hút đầu vào tỉnh Thái Bình UBND tỉnh Sở kế hoạch- đầu có sách khuyến khích thu hút đầu vào KCN tỉnh như: hỗ trợ nhà đầu 50% kinh phí giải phóng, san lấp...
 • 27
 • 784
 • 1

Báo cáo thực tập tại Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

Báo cáo thực tập tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội
... địa bàn Nội có 390 dự án có vốn đầu t nớc hiệu lực II Sự đời Sở kế hoạch - đầu t Trong bối cảnh đó, UBND Tp Nội định thành lập Sở kế hoạch đầu t Nội Sự đời Sở Kế hoạch đầu t Nội tất ... đờng hàng không Nội nơi thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp, tập đoàn lớn nh Conon, Yamaha Motor hàng trăm nhà sản xuất hàng đầu giới thành lập nhà máy Nội có diện tích 927Km2 nội thành ... kinh doanh đợc cấp địa bàn thành phố - Hàng quý, tháng, hàng năm làm báo cáo gửi UBND thànhphố Bộ kế hoạch đầu t việc thực kế hoạch địa phơng hoạt động xí nghiệp có vốn đầu t nớc Tổ chức việc bồi...
 • 18
 • 1,095
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ