Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017

nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017
... M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien nam 2017 nhat tri "D6ng y" 100 % va c6 hieu lire k l tu 14 gia 24 thang 04 nam 2017 6.2 Hoi dong Quan ... Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no ... 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017) : 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han:...
 • 3
 • 62
 • 0

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017
... Viet Nam) / Sau nghe Ban Thu ky trinh bay dvr thao Nghi quylt D ^ i hpi ddng cd ddng nam 2017, Dai hpi bilu quyet thdng qua 100% g Bien ban Dai hpi dong Cd ddng thuong nien nam 2017 cua Cdng ty Cd ... hpi nhdt tri "Ddng y" 100% nam 2017 khdng chia cd tuc - Lai nhuan sau thue (trong trudng hap khong ban tau Sea Dragon) SSGBien ban Dai hgi dong cd ddng thuong nien mm 2017 Dai hoi nhit tri "D6ng ... Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong...
 • 7
 • 47
 • 0

0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016

0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016
... luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016- 2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, ... lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.0 00.0 00 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.0 00.0 00 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.0 00.0 00 đồng/tháng...
 • 3
 • 35
 • 0

thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqt

thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqt
... gia dinh CBCNV vd cdtc hoqt dQng ki niem 40 ndm thdnh ;ap C6ng ty vi ndm 2014 chI dd cha DHG h 'DHG 40 ndm nghTa tinh - cdng thlnh vuEng', Diiiu 4: Th6ng qua dinh hw6ng chi6n tuqc 201 4-2 018 - Nalq ... hoqch: Chia c6 t&c nim 2013 25% m€nh gi6 (bing tiAn mat) DG xudt: 228.782.046.500 30% menh gi6 (bing tiAn mdt) - Dd tam rlng c6 trlc dEt 1 12013 bing ti€n mit (ngdy 3018 12013) - Drr ki6n chia c6 trlc ... crl vA k6t qud bi6u quyet c6c nQi dung xin ki6n DHDCD + HDQT, BKS nhiem k!' moi 2014 2018 hep phi6n dAu ti6n bAu Chfi tich HDQT vdr Tru0ng BKS Trinh DHDCD phd chu6n viQc HDQT b6 nhiOm T6ng Gidm...
 • 3
 • 60
 • 0

4 Chuong trinh DHDCD thuong nien 2016 Tcty Thep VN

4 Chuong trinh DHDCD thuong nien 2016 Tcty Thep VN
... tu nam 2016 va cac chi tieu chic yeu giai doan nam 2016- 2020 cita Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP - TO- trinh ye viec Kra chon cong ty kiem town Bao cao tai chinh nam 2016 dm T6ng Gong ty Thep ... Tting cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiemkS, 2016- 2020 N/A bleu quyet gio the thong qua Quy che - BL H6i dOng quan tri va Ban Kieft' soat T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP 10h30 - 11h00 - T6 trinh ve viec ... a bAu vien Ban kiem soat T6'ng cong ty Thep - T6 trinh ve viec danh sach irng vien Viet Nam-CTCP nhiem kjt 2016- 2020 va bieu quyet gia the thang.qua T6 trinh - Thong qua Quy the btu vien H6i...
 • 2
 • 40
 • 0

NQ BB ĐHDCD thuong nien nam 2017 signed

NQ BB ĐHDCD thuong nien nam 2017 signed
... o=MST:0302536580, l=232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, c=VN Date: 2017. 04.19 14:18:35 +07'00' ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III- PETROLIMEX Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III- PETROLIMEX DN: email=phuong_k8t2@yahoo.com.vn, cn=CÔNG TY...
 • 15
 • 29
 • 0

19 1 chuong trinh dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017

19 1 chuong trinh dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017
... c6 tuc 2 017 ; 'jNGM~I N -e II '()\ * ;, Ban Ki€m sodt chon Cong ty ki€m todn nam 2 017 ; Biiu quySt va kiim phiSu ~ ~ III TONG KET D~I HOI llgOO - llg30 - Thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai hQi ... Doan Chit tich * Tir trinh: - Phdn b 619 ' i nhudn 2 016 ; va muc - Chi tieu SXKD, chinh sdch, thu lao - Chit truang sap xip lai mgt bang scm xudt theo yeu cdu mai; ~ - H(lJJtdc lap Cong ty theo mo hinh ... 9g1S - 9g30 9g30' -llg Giii lao 00 Thao lu~n cac bao cao va thong qua cac tir trinh cua HDQT * vi: Hoat il9ng scm xudt kinh doanh nam 2 016 (Ban DiJu hanh; HDQT; BKS...
 • 2
 • 45
 • 0

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XII và Hội nghị Người Lao Động năm 2012 Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XII và Hội nghị Người Lao Động năm 2012 Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang
... hội Ô Lê Tấn Nẫm - Thông qua dự thảo Nghò Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII (năm 2012) Công ty Ô Nguyễn Việt Thuần (Chủ tòch HĐQT Cty) 10 - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 11 - ... SXKD Công ty 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám Đốc Cty) - Báo cáo tình hình thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2012; ... Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2012 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban...
 • 2
 • 51
 • 0

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XIV và Hội Nghị Người Lao Động năm 2014

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XIV và Hội Nghị Người Lao Động năm 2014
... công việc Người thực - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 10 - Ban tổ chức đáp từ Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2014 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, ... thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2014; phương hướng công tác năm 2015 ĐD.BCH Công Đoàn Cty - Các Đại biểu hội nghò thảo luận, thông qua Báo cáo kết SXKD 2014, kế hoạch ... danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban Tổ chức ( Đ/c Lâm) - Báo cáo tình hình, kết SXKD Công ty 2014; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám...
 • 2
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam