BCTC Hợp nhất toàn Công ty Quý 3 năm 2017

BCTC Hop nhat toan Cong ty Quy 2 nam 2017

BCTC Hop nhat toan Cong ty Quy 2 nam 2017
... o,iu VPCO @an hehh thea fhang NqAy BANG cAN Dol u sa 2ao2014nf-Bfc 22 h22A11 cla BA rdi ahinh) KdroAN Gr0A NIEN o0 Tai Nsay 30 rhans 06 nrm 20 17 * ;,;r rytr!l qq!:11qr?;lq!41!qr I ]ra1"i "i" !!9- ... ' ogo .' I sJ p cio iiddc rhrr hiin theo dr6ng tu Nguyan tlc ghi nIaD do.nh thu sd 20 0 /20 14m'BTc ngi), 22 ll2 120 14 thu cii B0 rii chinh nhil Khibtu hing h6a ihtnh pl,d'n doanh iho dtrdc lhi nhin ... Ciiitinh k6tqui ki,h doinh thnry nnD 20 17 so v6l6lhdngnim L,/i rhuin siu rhu3 c'la C6nC tv rhing ndD 2Ol7 grna 4? 22 3 nots6 nguyennhin chinh sau: 144 776 20 16 d;g so vid thiig nim 1016 loo,l]do's'...
 • 36
 • 35
 • 0

BCTC HN toan Cong ty Quy I nam 2017

BCTC HN toan Cong ty Quy I nam 2017
... !: i! E ; -: !! F:E iP !; ': =i j,ii i: .' f ! I, o ai:,q9 q, =. :i :,e :: EsF: i: n:', n! rip:; !E:."r!:!!,_-, riri!j:3!r ;eC9::;!ij:.;' ;ii ; ri :i! !; iiil : :,r. "i! : ij,:iil; ii: r i ieE' :i! :;:: ... ))sdndquihan.hGt hbei :l iEr s2 lF.lsPl6 la!a:!:r.llil !,it rci I I ohi6u hL^dn d,ii thrivi Chiphiphn cac khoin ph :i i6p nhi nusc (phu luc 17) Y ,i, 1?1:.1::1]: r/dr,a.chiFhiiiin di!ronothdtoainohioh6o ... 'tli o h; "m cia wS !i \no rir c6NG TY cd PHiN vAN Di3 chi:s6r7PhmB 6i trc, Hdig BAO CAO TAI CHNH gOPNHAT cto k! hiorr ka {ric ngiy : | fiais Bin rh!y6 minb Biocioiii chitrh lrt.hi ,hi rd.linl...
 • 35
 • 40
 • 0

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 hợp nhất toàn công ty

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 hợp nhất toàn công ty
... 445 21A 11 1 1qrljz.4 014 !9 19 _ 764 .67 2.305 17 .6! 11 01 19.335 .66 t .10 4 I;ns rginhuin tti lo;n td& Ldr.h 1 76. 9 16 . 734 15 . 317 .509 .63 3 15 . 317 .509.533 9!4h!Eryay :!!.31q! !1 70.933.799 19 .335 .66 1. 104 7A ... cuns 17 !]!r.2 91: !4! 15 1 , 767 20a. 911 1. 7 21. 333.3t9 17 4.6t5.207,272 !1f!5.7j!. !10 39,222 . 61 1 ,11 3 rd.inhu: thuen lu hoat !:Lt 41. 02 t 7o3 14 5o3.92!:7e3 nS kinh dornh 9. 962 .090.5 36 413 .2 56. 17 0 15 ... crla c6 d6ng lh d! s6 74.? l5 462 - -1 557 502 foi$€e ltaiftff S,uda€,cO 6TY rfuc- ' La1* *"t -l- 767 .20a. 911 1 16 . 739.582_443 39.222 .67 1, 113 clid'l ssialt qg{L!shie]! 15 7 - Gt,"zr.r- 205. 310 .533...
 • 25
 • 299
 • 0

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm 2010
... phải trả TM SỐ CUỐI QUÝ (3) (4) 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 32 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 (5) - V.02 V.02 V.02 V.07 270 MÃ SỐ (2) 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 SỐ ĐẦU NĂM 27 .33 6.600.000 48 .35 8.701.076 (21.022.101.076) ... 4 13 414 415 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ V. 13 V. 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ... Báo cáo tài hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010...
 • 29
 • 109
 • 0

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 hợp nhất toàn công ty

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 hợp nhất toàn công ty
... l6n va rdnq dLrdng ti6n at6u ry '' I (400000.000) an.*".ron.o,,r I I | uo u,r,ru ki (1 961 2 062 .419) 1593 36. 095 .65 2 H DoAl 6l 10 (70=50 +60 +61 ) WMWrtu I ( 366 .370 967 144) I I iNH HUdNG cJATHAYo6tri ... cdd6nglhidu s6 s0 16Yt* \ me l=r,Hffi;c ? 333:?13 314 18,321101.409 23.444 022 .63 3 tss3"stsis3 532, 160 .a99 65 -t .63 2 345 I rqt 3112 76. 5 26 340,3 56. 319 101.9a6.519 2a,553,831.135 | to.zsz:0s. 365 ... IYV- !s Nfi- LUYKETUOAU !4 1 46. 793.714 {g lr,u;rr,u BrEu ?? I NiMrRr6 340.221 362 ,121 64 4 .64 2,06a 379,5 76. 720,053 325,137189.707 54.439J30.3 46 10,037'175.000 22,7 56. 91A.304 32 rqi nr',;n 17 3t...
 • 25
 • 380
 • 0

BCTC HN toàn Công ty Quý 4 năm 2016

BCTC HN toàn Công ty Quý 4 năm 2016
... cip dich 1x cho Cty CP vT va DV PTS Doann lhn Cty CP VT&Dv.Peirolinex HP 4- +9.293.210.686 11.526.026.000 1.5t3.22',1 212 Doaln hr c Ds -Ap di! lidn 45 .I1. 849 .160 DoaD! thu cty CP Doai! t\u cbe ... Sdi Gdn cug m 165.803.159 142 .121.21) cho Cty tD Bi2 cho Ciy CP van lni hod dAu VP b4 sqa aih 4iy ld 4i1 bi h@ '|rtu tdn r 2.8 64. ?35 r.0]L255.032 c6NG Ty cd pHiN vAN TAr xiNG Diu vtpco Eir bi: ... tlong thdi gie sta chEa Chi pll tdi cn]ni Qui ndn 2016 ung I1.3 74. 529.9 64 d6.g so vdi Qur nrm 2015 C6ns ty. u6l.r$ tnct Et du phi'ng c4c knoan diu tu .L4n! gi6 chC.I lech r, Ci6 s6 du Do vay ngosi...
 • 37
 • 39
 • 0

báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 hợp nhất tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam

báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 hợp nhất tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam
... 26 .43 5 44 4 107 48 .44 9. 748 .933 3 .48 2 49 . 047 736 2.896. 241 .969 947 552 .49 7.371.052 1.3 04. 458.012 788 .44 3.677.080 1. 347 .01 108 188 1.7 10. 349 .985.990 567 599. 249 . 941 25 .40 0.268 40 19 92 65 610 9 .48 0 ... 5.313 .42 3.672.637 5.280 .43 2. 849 .351 10.391.130.9 14. 048 (5.110.698.0 64. 697) 7.192. 244 .792 34. 4 34. 831.2 14 (27. 242 .586 .42 2) 25.798.578 .49 4 6. 246 .88 243 05.092 5. 941 .71 546 39.910 10.136.086 42 06 .45 1 (4. 1 94. 370.$66. 541 ) ... 18.927.222 .44 8 12.725.578.836 46 .537.2 34. 839 5 544 78.030.530 13 Lqi nhu4n khic (5.702.190.3 54) 43 9. 548 .593 .43 0 49 .086.559. 646 45 844 8.8 24. 2 14 Lqi nhu'On ding ty lien doanh, lien ket 84. 055.709.8 84 13.225.7 54. 652...
 • 39
 • 776
 • 0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN APECI NĂM 2011 ppt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN APECI NĂM 2011 ppt
... 66,316,441,153 30/06 /2011 01/01 /2011 Cổ phiếu Công ty Cổ phần thép Đình Vũ 4,533,025,000 4,533,025,000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần APECS 2,987,200,000 2,987,200,000 Cổ phiếu Công ty CP TMDV&XNK Hải ... CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần năm sau: Nội dung Quý II năm 2011 264,000,000,000 Vốn đầu năm Năm 2010 264,000,000,000 Vốn cổ phần tăng năm - Vốn cổ phần cuối năm ... 28,346,020,051 15,095,688,145 KẾ TOÁN TRƯỞNG Page Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN HIẾU NGUYỄN DUY KHANH Page CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 16
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP