bao cao thuong nien 2007

Báo cáo thường niên 2007

Báo cáo thường niên 2007
... tháng 04 năm 2007) Ông Nguyễn Hoàng Triệu 2007) Ông Bùi Minh Trường 2007) Các thành viên Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Nguyễn Phúc Khoa Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 thng 06 năm 2007) Ông Nguyễn ... CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt ... giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ...
 • 13
 • 362
 • 0

báo cáo thường niên 2007 Techcombank

báo cáo thường niên 2007 Techcombank
... 51 Báo cáo tài 53 Cơ cấu tổ chức 66 Mạng lưới 67  Báo c o t h n g n i ê n 0 Báo cáo thường niên 2007 Các tiêu tài LN trước thuế Đơn vị: tỷ VND  Báo c o t h n g n i ê n 0 Báo cáo thường niên ... tháng 11 năm 2007 19 20 Báo c o t h n g n i ê n 0 Báo cáo thường niên 2007 Báo cáo hoạt động Techcombank năm 2007 2007 đánh dấu năm thành công rực rỡ Techcombank Môi trường kinh doanh Mặc dù gặp tác ... HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM NGUYỄN THIỀU QUANG 10 Báo c o t h n g n i ê n 0 Báo cáo Tổng Giám đốc Báo cáo thường niên 2007 Trong năm tài 2007, Techcombank có chuẩn bị kỹ nguồn lực: tài chính,...
 • 76
 • 464
 • 3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007: Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINALINK

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007: Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINALINK
... kê cổ đông/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn nước Tổng số: 444 sở hữu 98.75% cổ phần công ty + Cá nhân: 440 sở hữu 80.07% cổ phần công ty + Tổ chức: sở hữu 18.68% cổ phần công ty ... khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần giao nhận Vận tải Thương mại vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 kết kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kết thúc vào ngày nêu phù hợp với Chuẩn ... cty, năm 2007 phát hành: 360,000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hữu 18,000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng cho 104 cổ đông CBNV công ty, 4,850 CP bán cho thành viên HĐQT, BKS BGĐ cty 81,000 cổ phần...
 • 12
 • 367
 • 1

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 pdf

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 pdf
... gồm: Đvt: tỷ đồng Stt TÊN CÔNG TY Công ty Cổ phần vấn xây dựng 533 Công ty Cổ phần Đầu hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia Công ty Cổ phần Việt Quốc Vốn điều ... theo Thông số 38 /2007/ TT-BTC ngày 18/4 /2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Năm 2007 I Lịch ... Tổng Công ty XDCTGT 2003 -2007: Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty XDCTGT 10 /2007 - nay: Giám đốc Tài Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty :...
 • 35
 • 316
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO doc

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO doc
... Lan 21 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HĐQT Ban TGĐ Công ty Cổ Phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho năm tài ... BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài năm 2007 Công ty Cổ Phần Vật tư Xăng dầu (COMECO) Kính gởi: Hội đồng Quản trò Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vật tư Xăng dầu (COMECO) Chúng kiểm toán báo ... thủ quy đònh hành có liên quan Phê duyệt báo cáo tài Chúng tôi, Hội đồng quản trò Ban TGĐ COMECO phê duyệt Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2007 Công ty Tp.HCM,Ngày 24 tháng 03 năm...
 • 39
 • 243
 • 0

vinamik báo cáo thường niên 2007

vinamik báo cáo thường niên 2007
... Công ty báo cáo thường niên báo cáo thường kỳ khác, chẳng hạn báo cáo thường kỳ cho quan chức theo qui định HĐQT họp định kỳ hàng quý nhằm xem xét đánh giá kết hoạt động Vinamilk Báo cáo tài ... Bá o cáo thường niên 2007 THƠM NGON 21 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ từ xuống Bà Mai Kiều Liên Bà Ngô Thị Thu Trang Ông Dominic Scriven Ông Hoàng Nguyên Học Ông Wang Eng Chin 22 Bá o cáo thường niên 2007 ... Thành viên Ban kiểm soát Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 26 Bá o cáo thường niên 2007 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 27 28 Bá o cáo thường niên 2007 TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG 29 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ban Điều hành...
 • 108
 • 216
 • 0

ngân hàng công thương việt nam vietnam bank for industry and trade báo cáo thường niên 2007

ngân hàng công thương việt nam vietnam bank for industry and trade báo cáo thường niên 2007
... Vietinbank Brand Identity On 14 April 2008, Vietnam Bank for Industry and Trade officially launched its new brandname «VietinBank» to replace its former brandname Incombank Legal name Ngân Hàng Công ... of Vietnam Bank for Industry and Trade and its subsidiaries as at and for the year ended 31 December 2007 To: The Board of Directors and Board of Management of Vietnam Bank for Industry and Trade ... Ngân Hàng Công Thương Việt Nam English full name Vietnam Bank for Industry and Trade Brandname VietinBank Slogan Improving the Values of Life Logo Annual Report 27 VietinBank’s New Brand Identity...
 • 64
 • 234
 • 0

báo cáo thường niên 2007 phần 2 ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam bidv

báo cáo thường niên 2007 phần 2 ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam bidv
... IFRS 20 07 20 06 20 07 20 06 4.856.449 - - IFRS 20 07 20 06 20 07 20 06 IFRS 20 07 20 06 20 07 - 20 06 - IFRS 20 07 20 06 20 07 20 06 IFRS 20 07 20 06 20 07 20 06 IFRS 20 07 88 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 1 32. 100 1 32. 100 ... 10.0 02. 209 10, 12 1.513.040 1,14 2. 267.976 2, 30 20 07 20 06 20 07 20 06 % % 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 42. 6 72. 255 29 .310.437 90.096.840 74.954.081 2. 566.607 2. 231.360 ... 1 32. 100 - - 649.586 727 .644 45.1 52 88.787 20 07 24 .9 72. 987 20 06 24 .755.385 12. 696.389 12. 741 .26 0 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 % % 20 07 20 06 % % 113.131.496 85, 72 86.368.653 87,58...
 • 83
 • 230
 • 0

báo cáo thường niên 2007 ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam vietinbank

báo cáo thường niên 2007 ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam vietinbank
... Báo cáo kết kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Phân tích Báo cáo tài Mô hình tổ chức 38 Nâng giá trị sống NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Báo cáo thường niên Hội sở Ngân hàng Công thương ... hàng NHCTVN Báo cáo thường niên 24 Thương hiệu VietinBank Ngân Hàng Công Thương Việt Nam thức mắt thương hiệu VietinBank thay thương hiệu cũ Incombank trước đây: Tên pháp lý Ngân Hàng Công Thương ... Báo cáo tài Báo cáo thường niên 27 Báo cáo thường niên 28 Báo cáo kiểm toán độc lập BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP báo cáo tài hợp Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 31 tháng 12 năm 2007 cho năm tài...
 • 46
 • 252
 • 0

báo cáo thường niên 2007 ngân hàng tmcp đông nam á seabank

báo cáo thường niên 2007 ngân hàng tmcp đông nam á seabank
... phát hành 20.000 thẻ Số lượng khách hàng quản lý 125.000 khách hàng BÁO CÁO THƯỜ NG NIÊN 2OO7 23 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2007 24 BÁO CÁO THƯỜ NG NIÊN 2OO7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2007 THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG ... Tổng Giám Đốc, LÊ VĂN CHÍ Tổng Giám Đốc BÁO CÁO THƯỜ NG NIÊN 2OO7 25 báo cáo tài 2007 Số: 196 /2008/BC.TC-AASC.KT2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2007 Ngân hàng ... phần Đông Nam Á Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Chúng kiểm toán báo cáo tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á ( Ngân hàng ) gồm: Bảng cân đối kế toán ngày...
 • 32
 • 177
 • 0

báo cáo thường niên 2007 hdbank ngân hàng của bạn ngôi nhà của bạn

báo cáo thường niên 2007 hdbank ngân hàng của bạn ngôi nhà của bạn
... Báo cáo tài 2007 28 Mạng lưới hoạt động HDBank 10 34 Báo cáo thường niên 2007 Thông Điệp Chủ tòch Hội Đồng Quản Trò Thông Điệp Của Chủ Tòch Hội Đồng Quản Trò Kính thưa Q vò cổ đông, Q khách hàng ... lượng ngân hàng đại lý mà HDBank thiết lập 118 ngân hàng hầu giới Thanh toán quốc tế (Đ/v: triệu đồng) 5.000 4.509 4.000 3.000 2.543 2.000 928 1.000 43 2004 20 Báo cáo thường niên 2007 2005 2006 2007 ... Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh Chúng kiểm toán báo cáo tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (sau gọi tắt Ngân hàng )...
 • 68
 • 426
 • 2

CÔNG TY cổ PHầN đầu tư và THƯƠNG mại DIC báo cáo thường niên 2007

CÔNG TY cổ PHầN đầu tư và THƯƠNG mại DIC báo cáo thường niên 2007
... hình tài Cty cổ phần Đầu thương mại DIC ngày 31/12 /2007 kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế tốn hành 2.Các cơng ty thành viên: -Cty TNHH Đầu TM DIC Đà ... ty TNHH Nam Thái Đà Nẵng hình thành Cơng ty TNHH Đầu & Thương Mại DIC Đà Nẵng, nhằm mở rộng thị trường miền trung đẩy mạnh xuất Khẩu ngói màu DIC Vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, tổng vốn đầu tương ... Báo cáo tài báo cáo kiểm tốn: 1.Kiểm tốn độc lập: Cơng ty kiểm tốn kế tốn Hà Nội chi nhánh Tp.HCM Ý kiến nhận xét: Tại Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Chi phí lãi vay từ việc góp vốn đầu tư...
 • 11
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thường niên vietinbank 2007nguồn báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi việt nam viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2007 2011báo cáo thường niên của vietcombank năm 2007 2008 2009báo cáo thường niênbáo cáo thường niên 2008báo cáo thường niên của liên hợp quốcbáo cáo thường niên về kinh tế việt nam 2011báo cáo thường niên ngành hàng cà phê việt nambáo cáo thường niên ngành nông nghiệp việt nambáo cáo thường niên acb 2013báo cáo thường niên agribank 2013báo cáo thường niên vinamilk 2013báo cáo thường niên techcombank 2013báo cáo thường niên bidv 2013báo cáo thường niên vietcombank 2013Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ