ANV BCTC CTY ME SOAT XET BAN NIEN 2017 dakyso

4 BCTC soat xet ban nien 2015 (Hop nhat) EN.compressed

4  BCTC soat xet ban nien 2015 (Hop nhat)  EN.compressed
... expenses 44 2,971,682,386 15,089 ,47 3 ,46 1 22 23 30 41 3,558,927 172 ,43 8,939 ,42 6 36,777,505,139 25 31 189,891,127,628 26 31 50,1 04, 459 ,44 1 61,663 ,41 9, 541 143 ,217, 645 ,44 5 1 84, 851, 242 ,719 1,062,213 ,43 1 44 ,987,897,561 ... 2,510, 344 , 746 13 ,43 4,910,883 18,589,750,1 14 61,663 ,41 9, 541 88,212,070 ,43 2 42 ,20 1,565,090 43 ,373,251,587 16, I 04, 240 ,519 62, 347 ,689,719 32 ,45 2,320, 249 29,8 34, 195, 848 ; 41 ;"l,;,9;,.;;2 ; 4, ~39;,.;0~,2; ... 18,350,659,3 84) 7,500,000,000 24 27 30 52,6 84, 4 94 (35,072,262,7 54) 14, 845 ,199,626 3,9 94, 540 , 242 ~'c ,~ 33 34 36 40 2,5 14, 991 ,45 6,230 (2,1 54, 829,2 64, 953 ) (18,831,507,285) 341 ,330,683,992 (11, 047 ,260,221)...
 • 35
 • 32
 • 0

3 BCTC soat xet ban nien 2015 (Rieng) EN.compressed

3  BCTC soat xet ban nien 2015 (Rieng)  EN.compressed
... (30 ,4 73, 664,4 63) (30 , ns 6M,4 63) (10 ,30 9,1 13, 400) 61 ,39 2, 635 , 537 61 ,39 2, 635 , 537 450 ,34 2,875,000 39 5,27/,6 13, ~00 (W,196 ,36 3,~00) 25~,075,250,000 39 5,27/,6 13, ~00 (10 ,30 9,1 13, 400) 38 ~,962,500,000 65 ,38 0 ,37 5,000 ... stores 14 31 112/2014 VND 1,287,542,096 14,145,868 ,30 3 4,000,000,000 10,145,868 ,30 3 15, 433 ,410 ,39 9 644, 633 ,055 21,880 ,33 0 ,33 2 4,979,800,000 16,900, 530 ,33 2 22,524,9 63, 387 19,269,648,454 13, 014, 032 ,750 ... 47, 931 ,474,815 156 ,34 4 ,37 7,991 810,678,1 83 3, 835 ,004,610 (3, 024 ,32 6,427) 140,964,672,265 30 ,582 ,39 5,611 (475 ,33 2,042) 110,857 ,608,696 721,7 83, 770 722,291,928 (508,158) 156 ,34 3,869, 833 32 ,490, 433 ,141...
 • 36
 • 41
 • 0

BCTC soat xet ban nien hop nhat KPMG Tieng Viet

BCTC soat xet ban nien hop nhat KPMG Tieng Viet
... giO'a nien sd I~p bao cao tai chfnh (a) Cd (i) Cd sd kit (oan chung Cae bao cao tai ehinh hop nhat giii'a nien dC)trlnh hay hang D6ng Viet Nam ("VND"), dltQe I~p theo Chu!ln m\te Ke' lOan Viet ... SOCialist Republic , Fax Teleul1o"p , " of Vietnam , ,., ~,., , - BAO CAO CLJA KlEM TOAN VIEN DOC LAP VE VIEC SOAT XET CAC llAO CAO TAl CHiNH Hnay lhuQc In\eh nhiem eua Ban Tclng Giam...
 • 45
 • 31
 • 0

20130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 2013

20130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 2013
... Hd Nam B5o c5o tiri chinh Cho giai doqn hoqt dQng tir ngdry 01101 12013 den ngdy 3OlOOl2O13 BAo cAo KEr ouA HoAT D9NG KINH DoANH Cho giai doqn hoqt dQng tir ngdy 01/01 /2013 den ngdy 30/06//2013...
 • 3
 • 46
 • 0

PIS. BCTC TONG HOP SOAT XET 6 THANG 2017

PIS. BCTC TONG HOP SOAT XET 6 THANG 2017
... 719 38.730 .66 7. 560 46. 144 64 7 51.005 .66 2 2 .66 5.419.5 96 19.148.392 .62 2 15.351.339.994 5.7 Taingay 01/01 /2017 462 11. 566 .973 10.081.839.237 6. 087 095 .62 2 63 .031.915.752 Tai ngiy 30/ 06/ 2017 41.792.975.847 ... 01/01 /2017 [4ua Tai 63 .941. 368 . 469 24.728934.134 k! 11.393. 768 .899 810 5 56. 469 887 959 341 101. 762 .583.312 466 .778.000 466 .778.000 30/ 06/ 2017 63 .941. 368 . 469 25.'195.708.134 11.393. 768 .899 810.5 56. 469 ... 301 061 2017 VND Gid g6c Du phong j 101120'17 VND Gi6 g6c Du phdng 13 62 5.000 000 13 .62 5.000.000 5. 469 524 .66 4 469 .524 .66 4 19.094.524 .66 4 19.094.524 .66 4 C6ng ty CP Kinh doanh COng Nong 105.011 63 3...
 • 38
 • 25
 • 0

PIS. BCTC HOP NHAT SOAT XET 6 THANG 2017

PIS. BCTC HOP NHAT SOAT XET 6 THANG 2017
... 10.952. 560 1.'t44.8 06. 210 6. 350.000.000 2.417.432.2 86 (3.418.233.5 36) (3 .61 5.720.187\ 39.730 .66 1.829 39 730 66 1 829 63 .228. 268 .7 76 63.228. 268 .7 76 7.334.599.038 469 .093.175 6. 865 .505. 863 6. 'l75 .67 6.587 ... bicn tinh b6t sin Binh Dinh 3 .63 9 .66 9.130 3 .63 9 .66 9.130 Cong ty CP Che bi6n Lam sen Pisico Quang Nam 3.7 76. 950. 866 3.7 76. 950 866 c0ns 7.4 36. 619.9 96 7.4 36. 619.9 96 000 000 000 Tai 01/01 /2017 VND ... 5. 168 .502.729 19 .66 3 23 8 96 263 052 61 (1 100 905) (11.259. 767 \ 70 7. 866 .210 .64 8 29.053.505.014 il n Binh T6n9 Girim d6c Binh Dinh, ngdy 15 theng 08 ndn 2017 truoc 145.0 96. 520. 368 (184 466 . 562 .62 7\...
 • 49
 • 31
 • 0

Báo cáo kết quả kinh doanh mẹ soát xét quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo kết quả kinh doanh mẹ soát xét quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... quf,nlf doanhnghiQP 25 2. 722 3013 12 2.tr 720 rA34 20 .976.44/i,.U7 &at3.91K0S 10 Lqi nhu$nthuAnt& hogtttfng kinh doanh 30 t 1l Thu nh$pkh6c 3l I I I 12 Chiphlkhfc 32 f3 Lgi nhu$nkh{c 40 (80.4st 327 ) 14 ... dAuntrm2011 Don vi tlnh: VNI) Mf, cHi utu t I I I t I t ' t so Thuy6t minh thdng dAu nlm 20 tl 63.633.745.4 72 2A761rc:8n vII.1 63,633.745.4 72 2s.763.465.E 72 vtt ,2 32. 75r3E0.705 12. 720 .976.176 20 30.8 82. 164.767 ... ffi.4fi 327 vI.t5 LISL&, l2Lsaa.al5 (rz,,uL)v, &757.95r.vt4 E76,795.rM 18.300.516.0 62 7.891.155.968 07 ndm201I uongDinh Khodt- T6ng Gi6m d5c t .26 2.097.604 2, 595.474 .25 E 1.599 TrAn NggcMinh - Ngudril$P...
 • 2
 • 124
 • 0

Báo cáo kết quả kinh doanh mẹ soát xét quý 2 năm 2011 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo kết quả kinh doanh mẹ soát xét quý 2 năm 2011 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
... 489 .24 4 394.588 28 ( 42. 608) 20 .766 29 (67.76e) (29 . 426 1 30 (s21) vV dQng kh6c vi 689.0 92 (199.848) 26 27 thuin tU mua bin chrlng kho6n dAu tu g6p v5n, mua c6 phin chung 30.406 (8.007) 33 17.393 22 .399 ... xEr ouA HoAT oQttc KINH DoANH tir Giai doan tir 1.1 .20 11 1.1 .20 10 Ghichri d.in 30.6 .20 1t Otin 30.6 .20 10 Trieu d6ng Trigu tl6ng 8.064.714 4.497.066 24 (5.600.333) (3 .24 7.6 32) 25 Giai doqn Thu nhQp ... tu g6p v5n, mua c6 phin chung 30.406 (8.007) 33 17.393 22 .399 31 124 .099 4 72. 696 32 (1 .25 7.816) (8 72. 3se) 1. 726 .003 1 .26 6.9 52 15 (23 5.514) 21 .1 Xl xil T6ng lqi nhufn trudc thuii Xlll Lgi nhuin...
 • 2
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ