Quan hệ cổ đông thu lao HDQT va BKS

SHA To trinh thu lao HDQT va BKS SHA 2017

SHA To trinh thu lao HDQT va BKS SHA 2017
... TÍNH THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016 STT THÀNH VIÊN Hội đồng Quản trị SỐ TIỀN (VND) GHI CHÚ 276,000,000 Lê Hoàng Hà 60,000,000 Lê Vĩnh Sơn 36,000,000 Lê Văn Ngà 36,000,000 Nguyễn Văn Thu n ... Văn Thu n 36,000,000 Lê Văn Thành 36,000,000 Ban Kiểm soát 23,967,124 Nguyễn Thị Thanh Nga Lê Thị Thu Thủy Ngô Văn Thông 18,000,000 Nguyễn Ngọc Phú 5,375,342 24,657,534 CHỦ TỊCH Lê Hoàng Hà ...
 • 2
 • 38
 • 0

17.3.27.10. To trinh thu lao HDQT va BKS

17.3.27.10. To trinh thu lao HDQT va BKS
... luong cfa COng ty T6ng mric vd thdnh vi6n BKS ndm20l7 tOi ila ld 1,5 ff thi ctri5 eO tri lucrng lao cho thAnh vi6n HDQT tl6ng HQi el6ng quin tri kfnh trinh Dai hQi xem x6t th6ng qua Trdn trgng./ ... DONG euAN rRI TICH 6-.grls : Noi nhQn: - DHDCD; - HDQT, BKS, Ban TGD; - Luu: VT, Thu b7 HDQT 6Y, 'oi/ '^g' CONG TY CO PHAN >{BAJ BAT DONG SA *\ vA: xav orj vi w rnUijrc tni g Dinh Lqi A- ... thing + Thir lao cho Trucmg BKS 000 000 ddng/ngudil + Tht lao cho thdnh vi6n BKS 000.000 clOng/ngud ilthang pOi vOi vi6n HQi cl6ng quin tri chuy6n...
 • 2
 • 46
 • 0

Ảnh hưởng của quan hệ giữa hấp thụ một photon hấp thụ hai photon trong hoạt động của laser màu bơm 2 photon

Ảnh hưởng của quan hệ giữa hấp thụ một photon và hấp thụ hai photon trong hoạt động của laser màu bơm 2 photon
... 2 suy b= 2K p3 − p (2- 21) (2- 22)(2- 21), (2- 22) vµ kÕt hỵp víi (2- 20) ta cã: i gτ , (t ) = b( p3 − p )  (2- 23) Sư dơng (2- 21), (2- 22) , (2- 23) hƯ ph¬ng tr×nh (2- 13) ®ỵc viÕt l¹i díi d¹ng: ... vỊ laser mµu-mét nh÷ng nghiªn cøu ®ang ®ỵc quan t©m sù ph¸t triĨn chung cđa c«ng nghƯ laser hiƯn 10 TỉNG QUAN VỊ LASER MµU vµ laser mµu HÊP THơ HAI PHOTON CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ LASER MÀU VÀ LASER ... 4.0.10 ÷ 20 .10 photon / cm s ; a34 tõ 0 .25 .10 12 s-1®Õn 35.8.1012s-1 27 27 TỉNG QUAN VỊ LASER MµU vµ laser mµu HÊP THơ HAI PHOTON Tõ h×nh vÏ ta thÊy r»ng , ®êng thÊp nhÊt øng víi a 34 = 0 .25 .10 10...
 • 46
 • 338
 • 0

Giáo trình hình thành mối quan hệ học giữa trái đất mặt trời hiện tượng mọc lặn của thiên thể do nhật động p1 ppsx

Giáo trình hình thành mối quan hệ cơ học giữa trái đất và mặt trời và hiện tượng mọc lặn của thiên thể do nhật động p1 ppsx
... Chương MỐI QUAN HỆ CƠ HỌC GIỮA TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI A NHẬT ĐỘNG CỦA BẦU TRỜI I HIỆN TƯỢNG MỌC VÀ LẶN CỦA THIÊN THỂ DO NHẬT ĐỘNG Do nhật động thiên thể vẽ vòng tròn nhỏ song song xích đạo trời Tùy ... vĩ độ φ nơi quan sát mà xích đạo trời tạo với đường chân trời góc xác định (90o-φ) Từ vòng nhật động thiên thể : 1) Cắt đường chân trời điểm: thiên thể mọc, lặn (mọc phía đơng, lặn phía tây), ... 2) Hình 46 2) Khơng cắt đường chân trời: thiên thể khơng mọc khơng lặn (vòng 3) 3) Tiếp xúc với đường chân trời: Thiên thể khơng lặn, khơng mọc Ta xét trường hợp : Nhìn hình ta thấy thiên thể...
 • 5
 • 242
 • 1

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []
... Hoai Thu- Truong ban thu kY - Ba Tr~n Ki~u T6 Linh - Thanh vien Ban ki~m tra tll' cach c6 dong: - Ong Ph~m Cong Thin - TruOng ban - Ba Ngo Thi H6ng Van - Thanh vien - Ba Dao Thi Kim Loan - Thanh ... bieu b~ mac dai hQi Bien ban dai hQi g6m 14 trang da:duoc doc lai tnroc dai hQi cho t~t ca cac c6 dong thong qua truce b~ mac Dai hoi Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 b~ mac vao luc 12hOOngay ... uy quyen cho HQi dong quan tri thirc hien va quyet dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong thai gian gitra hai ky Dai hQi dong c6 dong thuong nien 2017 va 2018, cu th€ nhu...
 • 14
 • 53
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017
... Nghi quyet nghi co hieu lire ke tit kYo I~ie~ TM HQI DONG QUAN TRl ,-0 :_ Nainh~: - Nhu di~u2; CH - Uy ban chUn khmin nha nu6c _Sa giao dich hUng khOlin TP HeM ( Hose) - Website: tien engroup.com.vn ... soat va diroc dai hQi dong co dong thuong nien nam 2017 phe chuan vao 12/0~/_20 17 Nhir v~y thu lao ba C diroc,huang bftt dftu tit thang 4 /2017 la : 3.000.000 ~ong/thang x thang = 3.000.000 dong ... 5.0rO.Ooo dong/ thang x ~ thang = 5.000.000 ,dong , DieD 2: ~ac vien HQi dong quan tri, ban tong giam doc, vien IIDQT, ban kiem soat ~a cac phong ban clnrc ~ang chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet Nghi...
 • 2
 • 54
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017
... vi~c ,chia co tuc nafll 2016 vaI ty I~ 100: 10 (tuang duang 10% so lugng co phieu dang lUll hanh), tuc la co dong co ~00 c6 phiSu t~i eh6t danh saeh se dugc quySn tnh~n them 10 c6 phieu . =-= _o: j'tL;%~ ... T6ng Giam d6c cong ty, cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t hay Di~u 4: Nghi quy~t co hi~u ll,lc kS tir kyo TM H(n D~N...
 • 3
 • 48
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017
... ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt co hi~u 11,fckS tir kyo Nai nh?n: - Nhu di~u 2; - Uy ban chUng khmln nha nu6c - Sa giao dich ... phieu Phan le phat sinh cua c6 dong Ala: 0,40 c6 phieu se bi loai bo - Thai gian thirc hien : D1,fkien nr thang dSn thang 07 /2017 sau c6 cong van chc1pthuan cua UBCKNN; - Dia diSm thuc hien: Nhan ... - Nhu di~u 2; - Uy ban chUng khmln nha nu6c - Sa giao dich chUng khoan TP HeM ( Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu ...
 • 2
 • 56
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 07: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 07: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []
... d6ng quan tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt nghi co hi~u l\Ic kS tir kyo TM HQI DONG QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu ... QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu di~u 3; - -Oy ban chUng khoan nhil nuac - Sa giao dich chUng khoan TP HeM (Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu ... _Ty l~ toan dot 2: 10 % Ic6 phieu ( 10 c6 phieu duoc nhan c6 phieu ) - Thai gian thuc hien : tir 31107 /20 17; - Ly va muc dich : Tra c6 nrc bang c6 phieu _ D6i voi chirng khoan...
 • 2
 • 55
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []
... tai chinh ) '0 '0 ? ?,,, Mvc dich chuyen d6i : Bat d(>ngsan dau ill ; Y ,'N ~ ~ Chinh sach kS toan d6i v& itai san dfiu tu dugia tri dfiu ill t~i Chi nhanh C6ng ty cd phfin T~p doan Thep TiSn Len t~i Da N£ng Mvc dich ban dfiu : Phvc vv ho~t d(>ngsan xu~t kinh doanh ho~c cho...
 • 2
 • 40
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao tai chinh | Ket qua kinh doanh Cty Me va Hop nhat quy 2 nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao tai chinh | Ket qua kinh doanh Cty Me va Hop nhat quy 2 nam 2017 []
... 2, 259,496,374,346 20 6, 7, LQ"inhu~n gQP v~ ban hang va cung cAp djch vu 20 9,1 92, 109 ,23 9 22 23 125 ,889,859 ,26 0 2, 680,7 12, 893 21 , 129 ,670,485 22 ,070,795,880 15,030, 926 , III 21 22 25 26 30 31 32 ... 12, 127 ,0 32, 9 52 22, 546, 121 ,477 16,541,363,314 28 8,075,377,310 2, 083, 127 ,860 22 7,931,898, 428 661,158,089 1, 421 ,969,771 28 9,497,347,081 45,437,453A83 28 , 527 ,407,4 92 1 82, 494,444,945 2, 1 02, 510 ,26 1 ... 01101 120 17d~n 30/06 /20 17 Til" 01l01l2016 d~n 30/06 /20 16 VND VND 01 Doanh thu ban hang va cung cAp djch v\l 19 1 ,21 1,033,461,019 893, 929 ,22 7,034 2, 259,9 82, 253,176 1,9 02, 390, 622 ,3 52 02 2, Cac khoan...
 • 2
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ