Quan hệ cổ đông bao cao cua HDQT

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011
... động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, kính trình Đại hội đồng cổ đông nhà đầu tư xem xét thông qua CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ... liên hiệp luyện gang thép để củng cố nội lực bổ xung hoàn thiện lực kinh doanh Chuẩn bị nguồn lực để phát tri n hoàn thiện chiến lược sản phẩm nghành thép nhà máy Thép Bắc Nam, nghành kinh doanh ... diễn biến theo chiều hướng xấu, tiến độ thực bị chậm lại Trong năm 2011 HĐQT xin tiếp tục bám sát thực chủ trương Cụ thể: Dự án Cao ốc Văn phòng G4A Đồng Khởi, Tp.Biên Hòa; Nhiệm vụ năm 2011 tổ...
  • 5
  • 57
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao ban Tong giam doc nam 2011

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao ban Tong giam doc nam 2011
... trì cấu tài an toàn Kết đầu tư đạt thành định, Tại Công Cổ phần Thép Bắc Nam, dự án mà Công ty cổ phần thép Tiến Lên đầu tư chiến lược chiếm tỉ lệ lớn, nhà máy xây dựng hoàn thiện nhà ... đơn vị sở theo chuẩn mực Chuẩn bị tập trung nguồn nhân lực để tiếp nhận hệ thống dây truyền mới, cụ thể thiết bị sản xuất sản phẩm thép mà Công ty triển khai đầu tư nhà máy Thép Bắc Nam, KCN Tam ... trước đối tác khách hàng quan hợp tác hoạt động nhà máy Thép Bắc Nam, xét cách tổng thể dự án thị trường biết đến nhà máy lớn có vốn đầu tư nước khu vực phía Nam sản xuất thép hình Hoàn tất thủ...
  • 6
  • 55
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri nam 2015 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri nam 2015 []
... hOi: - Bao cao tinh hinh SXKD nam 2014 va k~ hoach kinh doanh narn 2015; - PM chuan bao cao tinh hinh tai chinh va phan phoi 19i nhuan nam 2014; - Thong qua bao cao cua ban kiem soat nam 2014; - ... Trong nam 2015 Stt S8 nghj quy~t/ Quy~t dinh Nghi quyet s6 NQidling Ngay 26102 /2015 01 /20151 NQ-HDQT Quy~t nghi; Di~u 1: T6 chirc dai hoi: - Ten goi: Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2015; - Thai ... Pham Thi H6ng - vien Hoi d6ng quan tri kiem T6ng giam d6c; Ong Nguyen Van Quang - Thanh vien h...
  • 25
  • 53
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []
... 01 00 112017INQ-DHDCD 12/03 /2017 httQ://www.tienlengrouQ.com.vn/249/4325INghi -guyet Quyet-dinhlBien-Ban-va-Nghi-QuyetDai-hoi -dong -co- dong- thuong-nien -nam2 017.asQx Di@u Dai hQi d6ng cll dong da ... cua c6 dong thiSu s6 : • Lai co ban tren c6 phi~u : 2,14 ty d6ng 3.533 ,67 ty d6ng 78,18 ty d6ng 469 ,37 ty d6ng 4 56, 91 ty d6ng 12, 46 ty d6ng 5.473 d6ng/cp Ki hOflChkinh doanh niim 2017: • T6ng ... cua cong ty m~ : • LQ'inhu~n s~iuthuS cua c6 dong thi6u s6 : • Lai cO' ban trFn c6 phiSu : 2,14 ty dong 3.533 ,67 ty d6ng 28,25 ty d6ng 547,55 ty d6ng 78,18 ty d6ng 469 ,37 ty d6ng 4 56, 91 ty d6ng...
  • 33
  • 54
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2016 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2016 []
... J .-' ~ ' 8 06. 8 56. 880.000 d6ng V6n di~u l~ dang ky b6 sung 39.598. 760 .000 d6ng V6n di~u l~ moi : 8 46. 455 .64 0.000 d6ng ;- S6 c6 phan truce thay d6i; ,'! 80 .68 5 .68 8 c6 phAn S6 c6 ph~n dang ky b6 ... nam 20 16, HQi d6ng quan tri d~ xuat mire thu lao k~ hoach nam 20 16 nhir sau : + Chu rich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng /thang/ nguai x ngiroi + Thanh vien HQi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng /thang/ nguai ... 3.959.8 76 c6 phAn se c6 phan sau thay d6i 84 .64 5. 564 c6 phan Thai di€m 25/01120 16 thay d6i von Hinh thirc tang v6n : Tra c6 tire bang c6 phieu ( Phat hanh 3.959.8 76 c6 phieu tuong duong 39.598. 760 .009...
  • 35
  • 38
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao tai chinh | Ket qua kinh doanh Cty Me va Hop nhat quy 2 nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao tai chinh | Ket qua kinh doanh Cty Me va Hop nhat quy 2 nam 2017 []
... 2, 259,496,374,346 20 6, 7, LQ"inhu~n gQP v~ ban hang va cung cAp djch vu 20 9,1 92, 109 ,23 9 22 23 125 ,889,859 ,26 0 2, 680,7 12, 893 21 , 129 ,670,485 22 ,070,795,880 15,030, 926 , III 21 22 25 26 30 31 32 ... 12, 127 ,0 32, 9 52 22, 546, 121 ,477 16,541,363,314 28 8,075,377,310 2, 083, 127 ,860 22 7,931,898, 428 661,158,089 1, 421 ,969,771 28 9,497,347,081 45,437,453A83 28 , 527 ,407,4 92 1 82, 494,444,945 2, 1 02, 510 ,26 1 ... 01101 120 17d~n 30/06 /20 17 Til" 01l01l2016 d~n 30/06 /20 16 VND VND 01 Doanh thu ban hang va cung cAp djch v\l 19 1 ,21 1,033,461,019 893, 929 ,22 7,034 2, 259,9 82, 253,176 1,9 02, 390, 622 ,3 52 02 2, Cac khoan...
  • 2
  • 36
  • 0

Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT

Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT
... công nhân viên công ty đoàn kết xây dựng thương hiệu vị Vĩnh Khánh chặng đường 20 năm qua Hội đồng quản trị mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ Công ty Tôi tin tưởng với chất lượng tăng trưởng Vĩnh ... tuân thủ chế độ tài công bố thông tin, để trì củng cố niềm tin cổ đông nói riêng toàn xã hội nói chung Thay mặt Hội đồng Quản trị, trân trọng cảm ơn tín nhiệm ủng hộ Quý vị cổ đông suốt thời gian ... ủng hộ khách hàng cổ đông suốt thời gian qua, với lòng tâm đoàn kết toàn thể cán công nhân viên, hoàn toàn tin tưởng công ty cải thiện tình hình kinh doanh đáng kể năm tới Vĩnh Khánh cải tiến hoạt...
  • 2
  • 43
  • 0

Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp

Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp
... lại HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Hoạt động kinh doanh thể kết báo cáo thu nhập BÁO CÁO THU NHẬP Doanh thu: (-) Trừ (-) Giá vốn hàng bán (chi phí hàng bán - COGS) (=) Lãi gộp (-) Chi phí kinh doanh (bán ... Teaching Program Cash Flows Statement Mối quan hệ báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (31/12/2000) (31/12/2001) Báo cáo thu nhập Báo cáo ngân lưu (Mục đích giải thích thay đổi ... hoạt động: kinh doanh, đầu tư tài Trong đó, ngân lưu từ hoạt động kinh doanh nhất, doanh nghiệp tạo (Chứ bán tài sản cố đònh hay vay mượn) Sự quan tâm đến dòng tiền chí phải với quan tâm đến lợi...
  • 10
  • 404
  • 5

Tài liệu Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp pdf

Tài liệu Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp pdf
... lại HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Hoạt động kinh doanh thể kết báo cáo thu nhập BÁO CÁO THU NHẬP Doanh thu: (-) Trừ (-) Giá vốn hàng bán (chi phí hàng bán - COGS) (=) Lãi gộp (-) Chi phí kinh doanh (bán ... Teaching Program Cash Flows Statement Mối quan hệ báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (31/12/2000) (31/12/2001) Báo cáo thu nhập Báo cáo ngân lưu (Mục đích giải thích thay đổi ... hoạt động: kinh doanh, đầu tư tài Trong đó, ngân lưu từ hoạt động kinh doanh nhất, doanh nghiệp tạo (Chứ bán tài sản cố đònh hay vay mượn) Sự quan tâm đến dòng tiền chí phải với quan tâm đến lợi...
  • 10
  • 371
  • 1

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động báo cáo viên của tỉnh hưng yên

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động báo cáo viên của tỉnh hưng yên
... phải quản hoạt động đội ngũ Báo cáo viên Chơng 2: Thực trạng quản hoạt động báo cáo viên Hng Yên giai đoạn .8 2.1 Những điều kiện ảnh hởng đến việc quản hoạt động Báo cáo viên ... tác quản hoạt động đội ngũ báo cáo viên nguyên nhân 11 2.2.2 Những hạn chế tồn công tác quản hoạt động báo cáo viên nguyên nhân 15 Chơng 3: Phơng hớng giải pháp nâng cao hiệu quản ... Chơng 1: Cơ sở luận việc quản hoạt động đội ngũ báo cáo viên 1.1 Những khái niệm chung 1.1.1 Quản 1.1.2 Báo cáo viên .6 1.1.3 Quản hoạt động báo cáo viên .6...
  • 24
  • 256
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017
... Nghi quyet nghi co hieu lire ke tit kYo I~ie~ TM HQI DONG QUAN TRl ,-0 :_ Nainh~: - Nhu di~u2; CH - Uy ban chUn khmin nha nu6c _Sa giao dich hUng khOlin TP HeM ( Hose) - Website: tien engroup.com.vn ... soat va diroc dai hQi dong co dong thuong nien nam 2017 phe chuan vao 12/0~/_20 17 Nhir v~y thu lao ba C diroc,huang bftt dftu tit thang 4 /2017 la : 3.000.000 ~ong/thang x thang = 3.000.000 dong ... 5.0rO.Ooo dong/ thang x ~ thang = 5.000.000 ,dong , DieD 2: ~ac vien HQi dong quan tri, ban tong giam doc, vien IIDQT, ban kiem soat ~a cac phong ban clnrc ~ang chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet Nghi...
  • 2
  • 55
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017
... vi~c ,chia co tuc nafll 2016 vaI ty I~ 100: 10 (tuang duang 10% so lugng co phieu dang lUll hanh), tuc la co dong co ~00 c6 phiSu t~i eh6t danh saeh se dugc quySn tnh~n them 10 c6 phieu . =-= _o: j'tL;%~ ... T6ng Giam d6c cong ty, cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t hay Di~u 4: Nghi quy~t co hi~u ll,lc kS tir kyo TM H(n D~N...
  • 3
  • 52
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017
... ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt co hi~u 11,fckS tir kyo Nai nh?n: - Nhu di~u 2; - Uy ban chUng khmln nha nu6c - Sa giao dich ... phieu Phan le phat sinh cua c6 dong Ala: 0,40 c6 phieu se bi loai bo - Thai gian thirc hien : D1,fkien nr thang dSn thang 07 /2017 sau c6 cong van chc1pthuan cua UBCKNN; - Dia diSm thuc hien: Nhan ... - Nhu di~u 2; - Uy ban chUng khmln nha nu6c - Sa giao dich chUng khoan TP HeM ( Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu ...
  • 2
  • 56
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 07: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 07: Tra co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []
... d6ng quan tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt nghi co hi~u l\Ic kS tir kyo TM HQI DONG QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu ... QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu di~u 3; - -Oy ban chUng khoan nhil nuac - Sa giao dich chUng khoan TP HeM (Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu ... _Ty l~ toan dot 2: 10 % Ic6 phieu ( 10 c6 phieu duoc nhan c6 phieu ) - Thai gian thuc hien : tir 31107 /20 17; - Ly va muc dich : Tra c6 nrc bang c6 phieu _ D6i voi chirng khoan...
  • 2
  • 56
  • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []
... tai chinh ) '0 '0 ? ?,,, Mvc dich chuyen d6i : Bat d(>ngsan dau ill ; Y ,'N ~ ~ Chinh sach kS toan d6i v& itai san dfiu tu dugia tri dfiu ill t~i Chi nhanh C6ng ty cd phfin T~p doan Thep TiSn Len t~i Da N£ng Mvc dich ban dfiu : Phvc vv ho~t d(>ngsan xu~t kinh doanh ho~c cho...
  • 2
  • 41
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển mô hình liên kết các tập đoàn doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thế giới với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc thông qua quan hệ cổ đôngmối quan hệ giữa các báo cáo tài chính cơ bảnkhung pháp lí và hệ thống ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo cáo adr triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm adr từ tuyến quốc gia trung tâm khu vựcquan hệ hợp đồng bảo hiểmmối quan hệ giữa các báo cáo tài chínhphân loại tk theo mối quan hệ với các báo cáo tài chínhphân loại tài khoản theo mối quan hệ với các báo cáo tài chínhmột số quan điểm khác từ báo cáo của nhóm 5chƣơng 1 tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mạiứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quan hệ cổ đôngbáo cáo của hội đồng quản trị công ty cổ phần pivviện công nhân và công đoàn báo cáo kết quả khảo sát thực tế về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàimột sự kiện hay một nghiệp vụ kinh tế đã được ghi chép vào hệ thống sổ kế toán của đơn vị và được phản ánh vào bctc thì phải thực sự phát sinh và có liên quan đến thời kỳ báo cáođảm bảo các điều kiện để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tự học của sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường đại học sài gònnâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan quản lý nhà nước và các thiết chế quan hệ lao độngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI