20080205 VIP Thuyet minh BCTC 2007

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTC

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTC
... đầu năm 337.826. 855 . 355 28. 051 . 451 .438 59 .443. 754 .56 9 158 .221.434 .54 7 6.699.487. 850 - 14.977.892 .53 8 616.786.307.982 - 256 .7 05. 720.398 301 .57 9.600 301 .57 9.600 5. 638.838.820 - 5. 593.838.820 - Bản ... đầu năm sinh năm 22.804.928 306.194. 951 3 .55 1.7 95. 754 151 .50 3.123 3.726.103.8 05 - Kết chuyển chi phí SXKD năm Kết chuyển khác (104.214.832) - Số cuối năm 224.7 85. 047 (3 .55 1.7 95. 754 ) ( 151 .50 3.123) ... NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Hàng tồn kho Số cuối năm 192.846.6 35. 655 1 35. 018. 358 27. 656 .842. 251 65. 501. 057 .619 16. 358 .269.147...
 • 19
 • 44
 • 0

Luận văn thạc sĩ nâng cao minh bạch thông tin tài chính thông qua sự tự nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh BCTC của các công ty niêm yết việt nam

Luận văn thạc sĩ nâng cao minh bạch thông tin tài chính thông qua sự tự nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh BCTC của các công ty niêm yết việt nam
... công bố thông tin thuyết minh BCTC 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT THÔNG QUA SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... CHÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THÔNG QUA SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH THÔNG QUA SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN THUYẾT MINH BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM 70 3.1 Quan điểm để đưa...
 • 110
 • 468
 • 3

Thuyet minh BCTC qui 4 (HN) (Gui UBCK)

Thuyet minh BCTC qui 4 (HN) (Gui UBCK)
... cổ tức Số cuối năm 38 .46 4.800.000 149 .503.200.000 40 0.673 .46 5 .47 5 (3.315.000.000) 585.326 .46 5 .47 5 Số đầu năm 32.0 54. 000.000 125.116.000.000 40 0.673 .46 5 .47 5 557. 843 .46 5 .47 5 Năm 18.796.800 18.796.800 ... kỳ 359.863.223 0 47 .49 3 .47 8 3 34. 665.823 0 742 .022.5 24 Số đầu năm 647 .48 0.283 202.718.069 16.828 .46 3.963 747 .539.766 0 (17.252 .48 1) 18 .40 8. 949 .600 16 Chi phí phải trả Bản thuyết minh phận hợp thành ... nghiệp Kết chuyển giảm khác Số cuối năm VI 7.315. 844 .937 33 .41 0.253.0 04 18.201.896.905 22.5 24. 201.036 948 . 646 .105 5.597.9 24. 035 1. 646 .136.8 89 4. 900 .43 3.251 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH...
 • 12
 • 37
 • 0

20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009

20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009
... hình Quy n sử dụng đất Quy n sử dụng đất tiền thuê đất Công ty trả lần cho nhiều năm cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất Quy n sử dụng đất khấu hao theo thời hạn thuê đất 45 năm Riêng quy n ... - Cổ phiếu phổ thông Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với báo cáo tài 10 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Địa chỉ: 12 1-1 2 3-1 25 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh ... năm 2009 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức Số lượng cổ phiếu mua lại - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức Số lượng cổ phiếu lưu hành - Cổ phiếu phổ thông...
 • 13
 • 42
 • 0

B318 Thuyet minh BCTC theo TT 200_signed

B318 Thuyet minh BCTC theo TT 200_signed
... dự phòng thực theo hướng dẫn Thông tư số 228/2009 /TT- BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài 4.4 Hàng tồn kho Hàng tồn kho ghi nhận theo giá thấp giá gốc giá trị thực Giá gốc hàng tồn kho tính theo phương pháp ... nợ phải trả ghi nhận theo giá gốc, phân loại thành nợ phải trả ngắn hạn dài hạn theo kỳ hạn nợ lại ngày kết thúc kỳ kế toán Các khoản nợ phải trả Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn ... thúc kỳ kế toán Các khoản vay nợ phải trả thuê tài Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, theo khế ước vay, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ lại theo nguyên tệ Chi phí vay Chi phí vay bao gồm lãi tiền vay...
 • 8
 • 51
 • 0

20130426 KSH Bo Sung Thuyet Minh BCTC Quy 1 Nam 2013

20130426 KSH Bo Sung Thuyet Minh BCTC Quy 1 Nam 2013
... 7",553. 81 2 .16 7 4 61 1.085.3 41. 484 368" 412 .538 L160. 813 .380 507.242.708 84. 519 .562 I.6t1.473.-\84 (13 6. 019 .790) (17 .754.459) 1. 464.2 81. 839 o s7.823.026. 311 53.887.028"026 58.253.984 .16 6 "823.026. 311 ... tai 311 0 312 0 13 01t01t2 013 Phaithu kh6ch hirng 2 ,11 0. 218 .0 51 21. 450.000 61. 530.277 Phai thu kh6c Phai tra khac Ddu tr,r g6p vdn 7 91. 600.000 39.580.000"000 918 .000.000 213 668 0 51 '' '' l ,0 61. 530.277 ... 27 .16 9.475" 718 25. 319 .9 01. 992 32 .16 4.689. 514 t25.t8t8t8 21. 503.322.348 20t "467.360.8 51 27.503.322.348 207"467.360.8s1 13 .2 61. 835.73t 91. 9t5.908.9.5-5 27 .16 9.475. 718 25. 319 .907.992 32 .16 4.689. 514 ...
 • 3
 • 40
 • 0

4. Thuyet minh BCTC 2008

4. Thuyet minh BCTC 2008
... 10.000 đồng/cổ phiếu e- Các quỹ doanh nghiệp 31/12 /2008 VND Quỹ khen thưởng phúc lợi Cộng 01/01 /2008 VND 41.4 74.2 64 41.4 74.2 64 41.4 74.2 64 41.4 74.2 64 Mục đích trích lập sử dụng quỹ khen thưởng phúc ... 5.042.591.530 4.4 67.033.183 1.750.000.497 248.148.056 10.841.6 84.4 48 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu năm 46.635.811.647 26.970.060.834 10.527.431.824 652.570.801 84.7 85.875.106 Tại ngày cuối năm 54.5 89.5 94.2 67 ... 31/12 /2008 TSCĐ hữu hình chấp, cầm cố khoản vay: 14.4 35.097.000 VND o Nguyên giá tài sản cố định hết khấu hao ngày 31/12 /2008 sử dụng: 1.271.3 74.0 24 VND o Nguyên giá tài sản cố định ngày 31/12/2008...
 • 11
 • 34
 • 0

20090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 2009

20090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 2009
... 31/03 /2009 31/03 /2009 01/01 /2009 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 0 Các khoản phải thu nhà nớc 0 0 31/03 /2009 01/01 /2009 Cho vay dài hạn nội 0 Phải thu dài hạn nội khác 0 0 31/03 /2009 01/01 /2009 ... vô hình 1 1- Chi phí xây dựng dở dang - Công trình sân Tennis - Công trình Nh máy gạch Giai đoạn II 31/03 /2009 01/01 /2009 VND VND 15.078.334.634 12.274.895.049 18.300.000 18.300.000 - Dây truyền ... khác Cộng 0 0 1 9- Phải trả dài hạn nội bộ: 31/03 /2009 01/01 /2009 VNĐ VNĐ Vay dài hạn nội 0 Phải trả dài hạn nội 0 0 Cộng 2 0- Vay nợ dài hạn Vay dài hạn Cộng 31/03 /2009 01/01 /2009 VND VND 19.286.000.000...
 • 16
 • 57
 • 0

4. Thuyet minh BCTC - Quy III- 2009

4. Thuyet minh BCTC - Quy III- 2009
... vô hình 1 1- Chi phí xây dựng dở dang - Công trình sân Tennis - Công trình Nh máy gạch Giai đoạn II 30/09 /2009 01/01 /2009 VND VND 12.2 74.8 95.049 -Công trình xây dựng mỏ Titan 18.300.000 - Dây truyền ... Sơn, thị xã Phủ Lý để đợc quy n thuê đất 50 năm Cộng 01/01 /2009 VND 1.065.0 54.3 50 603.427.022 576.760.307 713.7 34.1 08 1.641.8 14.6 57 1.317.161.130 30/09 /2009 01/01 /2009 1 5- Vay v nợ ngắn hạn VND ... 30/09 /2009 30/09 /2009 01/01 /2009 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 0 Các khoản phải thu nh nớc 0 0 30/09 /2009 01/01 /2009 Cho vay di hạn nội 0 Phải thu di hạn nội khác 0 0 30/09 /2009 01/01/2009...
 • 16
 • 62
 • 0

4. Thuyet minh BCTC - Quy IV- 2009

4. Thuyet minh BCTC - Quy IV- 2009
... vô hình 1 1- Chi phí xây dựng dở dang - Công trình sân Tennis - Công trình Nh máy gạch Giai đoạn II 31/12 /2009 01/01 /2009 VND VND 12.2 74.8 95.049 -Công trình xây dựng mỏ Titan 18.300.000 - Dây truyền ... 803.849.177 4.2 95.216.185 4.3 06.529.700 8.601.745.885 0 27.400.600.618 0 4.5 69.642.560 103.0 34.4 75.557 4.5 69.642.560 Điều chỉnh chênh lệch TSCĐ Số d ngy 31/12 /2009 86.366.697.597 31.4 84.5 89.329 ... 31/12 /2009 31/12 /2009 01/01 /2009 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 0 Các khoản phải thu nh nớc 0 0 31/12 /2009 01/01 /2009 Cho vay di hạn nội 0 Phải thu di hạn nội khác 0 0 31/ /2009 01/01/2009...
 • 17
 • 31
 • 0

4. Thuyet minh BCTC - Quy II- 2010

4. Thuyet minh BCTC - Quy II- 2010
... 30/06 /2010 30/06 /2010 01/01 /2010 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 0 Các khoản phải thu nh nớc 0 0 30/06 /2010 01/01 /2010 Cho vay di hạn nội 0 Phải thu di hạn nội khác 0 0 30/06 /2010 01/01 /2010 ... quy n thuê đất 50 năm Cộng 01/01 /2010 VND 986.453.108 1.166.612.024 513.751.515 546.931.154 1.533.3 84.2 62 1.680.363.539 30/06 /2010 01/01 /2010 1 5- Vay v nợ ngắn hạn VND Vay ngắn hạn 52.492.2 24.9 70 ... thúc ngy 30/06 /2010 1 8- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 30/06 /2010 01/01 /2010 VND Phải trả phải nộp khác Cộng VND 0 0 0 1 9- Phải trả di hạn nội bộ: 30/06 /2010 01/01 /2010 VNĐ VNĐ Vay...
 • 15
 • 38
 • 0

Thuyet Minh BCTC nam 2012 2013

Thuyet Minh BCTC nam 2012 2013
... Thuyết minh báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2013 VI- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính: đồng) Năm 2012- 2013 Năm 2011 -2012 ... minh báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2013 12- Phải trả người bán - Phải trả người bán - Người mua trả tiền trước Cộng 12- Thuế khoản phải nộp nhà nước 30/09 /2013 30/09 /2012 ... lũy 01/10 /2012 13.266.192.225 - Lợi nhuận phát sinh năm 43.833.120.382 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30% - Trích thù lao HĐQT 1% - Chia cổ tức năm 2012- 2013 Lợi nhuận lũy 30/09 /2013 (18.431.153.346)...
 • 11
 • 33
 • 0

Tài liệu THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 3 năm 2007 của Ngân hàng TMCP Á Châu doc

Tài liệu THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 3 năm 2007 của Ngân hàng TMCP Á Châu doc
... kế toán hành áp dụng cho tổ chức tín dụng hoạt động nước CHXHCN Việt Nam IV Chính sách kế toán áp dụng tổ chức tín dụng: Chính sách kế toán áp dụng quán cho kỳ lập báo cáo tài năm báo cáo tài ... toán áp dụng: Báo cáo tài soạn lập sử dụng đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam, theo quy ước giá gốc phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27 – Báo cáo tài niên độ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam khác ... ứng cho khách hàng phân loại theo Quyết định 4 93/ 2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Quyết định 18 /2007/ QĐ-NHNN ngày 25 tháng năm 2007 Các khoản cho vay tạm ứng cho khách hàng phân thành năm nhóm...
 • 18
 • 292
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PIN ắc QUY MIỂN NAM THUYẾT MINH báo cáo tài CHÍNH cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007

CÔNG TY cổ PHẦN PIN ắc QUY MIỂN NAM THUYẾT MINH báo cáo tài CHÍNH cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
... CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỂN NAM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 3.1 Cơ sở lập báo cáo tài Các báo cáo ... trình bày số liệu báo cáo năm hành 14 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỂN NAM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC ... lỗ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỂN NAM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ...
 • 14
 • 343
 • 0

công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng bản thuyết minh báo cáo tài chính được chọn lọc quý 3 năm 2007

công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng bản thuyết minh báo cáo tài chính được chọn lọc quý 3 năm 2007
... công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng Công ty thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng năm 2006 Giấy phép đăng ký kinh doanh số 01 030 119 63 ... xuất Công ty xi măng - Kinh doanh xi măng - Kinh doanh vận tải hàng hoá - Sản xuất kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng - Kinh doanh loại vật liệu xây dựng khác - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển ... bị 05 -> 14 năm - Phơng tiện vận tải 06 -> 15 năm - Thiết bị văn phòng 03 -> 10 năm - Giá trị thơng hiệu 03 năm Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu t tài chính: Các khoản đầu t vào Công ty liên doanh...
 • 18
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ