ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG file

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
... SDFC Công ty tài cổ phần sông đà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua ... Khinh Công ty tài cổ phần sông đà SDFC Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua ... Khinh SDFC Công ty tài cổ phần sông đà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua...
 • 6
 • 328
 • 0

Tờ trình đại hội đồng cổ đông

Tờ trình đại hội đồng cổ đông
... Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Mạng – máy tính Chức vụ công tác tại: Trưởng khối Công nghệ thông tin – Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ ... ĐTDĐ: 0903 604758 10 Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay) Từ tháng năm đến tháng năm Học/ làm việc gì/ chức vụ Ở đâu 1998 - 2002 Sinh viên khoa Điện tử - Tin học Đại học KHTN Sinh viên Học ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu...
 • 3
 • 302
 • 0

Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả

Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả
... đốc Công ty II Tên đuôi viết tắt Công ty Tên đuôi viết tắt Công ty đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV Tên đuôi viết tắt Công ty đăng ký thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ ... Đắc Lâm DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐCĐ-2011, ngày tháng Đại hội cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả) Tên cổ đông STT Nơi đăng ... ĐKKD Công ty Điều Quyết định có hiệu lực từ ngày ký Điều Người đại diện theo pháp luật Cổ đông có trách nhiệm thực theo Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu VT T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG...
 • 4
 • 455
 • 2

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2009

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2009
... - Quý cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND giấy uỷ quyền để đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi ... gửi thư, điện thoại gửi fax đăng ký tham dự Đại hội uỷ quyền trước ngày 08/5 /2009 cho Ban tổ chức để chốt danh sách Mọi thông tin liên quan xin quý cổ đông vui lòng liên hệ: ĐT: 04.38522522 Fax: ... đông vui lòng liên hệ: ĐT: 04.38522522 Fax: 04.38524919 Website: http://www.kimlienhotel.vn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (đã ký) TẠ XUÂN LAI ...
 • 2
 • 2,156
 • 1

Đại hội đồng cổ đông 2011 công ty cổ phần xi măng la hiên

Đại hội đồng cổ đông 2011 công ty cổ phần xi măng la hiên
... 100% số cổ phần có quyền biểu cổ đông tham dự đại hội Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn đại hội Hội đồng quản trị Công ty nội ... VVMI đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/12/2007 sau: Đại hội đồng cổ đông trí ủy quyền cho HĐQT Công ty thực rà soát định sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên ... 4,53% số cổ phần có quyền biểu cổ đông tham dự đại hội Căn theo điều lệ Công ty, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2010 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đại hội thông...
 • 5
 • 324
 • 0

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên
... toán PwC trình chu n b báo cáo tài ki m toán cho c năm 2010 c a Vinamilk ñư c thông báo r ng báo cáo tài h p nh t báo cáo tài riêng th hi n trung th c h p lý tình hình tài chính, k t qu kinh doanh ... phân ph i, quy trình thu mua s a nguyên li u 14 Ki m soát Tài chính: ki m tra báo cáo tài hàng quý ñ ñánh giá tính h p lý c a s li u tài chính; ph i h p làm vi c v i ki m toán viên ñ c l p trình ... 2.666 2.376 36% 52% 6.769 51% V tài s n ngu n v n T ng tài s n ñ t 10.773 t ñ ng, tăng 27% so v i 2009 T ng ngu n v n ch s h u ñ t 7.964 t ñ ng, tăng 23 % so v i 2009 Tài s n ngu n v n tăng ch y...
 • 25
 • 397
 • 0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT
... Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 - 14/03 /2009 - FPT Software V BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN Căn vào quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT nghị Đại hội cổ đông ... cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008; Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT; Biên kiểm phiếu Ý kiến cổ đông ngày 14/03 /2009 Đại hội đồng Cổ đông ... Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT 07/2005 - 12/2008: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, phụ trách thị trường Nhật Bản kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Japan 05/2002...
 • 18
 • 284
 • 0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
... 335.728.216.212 685.455.050.814 11.991.477.635 1.033.174.744.661 1.4 Nh T ày 01/01/2007 có 859 c ày 19/02 /2008 ch à: 5.169 c T +C +C ãi: Không C C hia c BÁO CÁO K T QU Ch 1- Kim ng 2- S 3- T 4- L 5- L 6-...
 • 4
 • 238
 • 0

Tài liệu Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm thu hút Nhà đầu tư pdf

Tài liệu Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm thu hút Nhà đầu tư pdf
... trọng hết Thông qua ĐHĐCĐ, Nhà đầu đánh giá Công ty có chế quản trị hiệu Đảm bảo quyền lợi cổ đông đối xử công cổ đông Ở ĐHĐCĐ Công ty X có số cổ đông đại diện tham dự, ng chưa tốt Theo Khoản ... ngày 1/1/2007, công ty đại chúng công ty cổ phần thu c ba dạng sau: chào bán cổ phiếu công chúng; hai niêm yết đăng ký giao dịch; ba có 100 cổ đông, không kể cổ đông tổ chức tài chuyên nghiệp, vốn ... dường tổ chức ĐHĐCĐ hình thức, mang tính chất thông tin nhiều Công ty X chuẩn bị ĐHĐCĐ cách chu đáo với mục đích rõ ràng để thu hút Nhà đầu Trong bối cảnh suy thoái, vai trò Nhà đầu trở...
 • 5
 • 462
 • 0

Tài liệu Đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần docx

Tài liệu Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần docx
... - Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề nghị quan đăng kinh doanh quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đông họ triệu ... cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, gồm họ tên (đối với cá nhân), tên địa trụ sở (đối với pháp nhân), số cổ phần phổ thông tỷ lệ sở hữu, ngày số đăng cổ đông sổ đăng cổ đông; - Lý triệu ... tập - quan đăng kinh doanh quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền cử đại diện giám sát họp Đại hội đồng cổ đông nhận hồ sơ đủ số lượng nội dung ngày trước họp - Đại diện quan đăng ký...
 • 5
 • 372
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN" doc

Tài liệu Biểu mẫu
... thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - Như điều -Lưu VP T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HĐTV CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV ...
 • 2
 • 509
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ