BCTC CTYME DKT 2011 0002

20170419 BCTC CtyMe Q1 2017

20170419 BCTC CtyMe Q1 2017
... Dong Nai Cho ky k~ toan ill 01/01 /2017 d~n 31103 /2017 BANG CAN DOl KE TOAN T~i 31 thang 03 nlim 2017 (ti~p theo) Mli s6 Thuyet minh NGUON VON 31103 /2017 01101 12017 VND VND 300 A NQ PHA.I TRA 689,480,912,377 ... ph6 Bien Hoa, Cho ky k~ toan tir 01/01 /2017 o~n 31/03 /2017 Tinh D6ng Nai BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T-E: (Theo phuong pluip gidn tiip) Tir 0110112017d~n 31103 /2017 Mil s6 01 CHiTIEU I Liru chuyen ... Bien Hoa, Tinh Dong Nai Cho ky k6 toan tir 01/01 /2017 d6n 31/03 /2017 BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~ (Theophuong pluip gidn tiJp) Tir 0110112017d~n 31103 /2017 ky 50 Ltru chuyen ti~n thufln 60 Ti~n va...
 • 33
 • 34
 • 0

20170727 BCTC CtyMe Q2 2017

20170727 BCTC CtyMe Q2 2017
... Cho ky k~ toan ttl' 01/04/20 17 d~n 30106 /2017 BANG CAN DOl KE TOAN T~i 30 thang 06 nam 2017 (ti~p theo) Mii sa Thuyet minh NGUON VON 30/06 /2017 VND 01101 12017 VND 300 A NO' PHAI TRA 696,742,351,527 ... 20 21 22 01 02 Quy2 Til' 01104 /2017 d~n Til' 01104/2016 d~n 30/06 /2017 30/06/2016 VND VND Lily k~ dftu 113md~n eu6i ky Tir 0110112016 d~n Til' 01/01 /2017 d~n 30/06 /2017 30/0612016 VND VND 20 21 ... 30106 /2017 Quy d§u tu phat tri~n 19 30106/2016 01101 12017 VND 12,614,680,651 VND 12,614,680,65 J 12,614,680,651 12,614,680,651 cAc KHoAN MI)C NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN 30106 /2017 01/01/2017...
 • 33
 • 67
 • 0

20170808 BCTC CtyMe 6T2017(da soat xet)

20170808 BCTC CtyMe 6T2017(da soat xet)
... gifra nien dQ d1,1'atren ket qua soat xet cua chung toi Chung toi dll th1,1'chi~n cong vi~c soat xet theo Chudn m1,1'cVi~t Nam vS hQ'Pd6ng djch V\l soat xet s6 2410 - Soat xet thong tin tai ch (nh ... IBC.KTTC-AASC.KT2 BAo cAo SOAT XET THONG TIN TAl CHiNH GIUA NIEN DQ Kfnh gfri: ce Quy dong, HOidang Quan trj va Ban di~u hsnh Cong ty phAn T~p doan Thep Ti~n Len Chung toi dll soat duoc I~p 22 tai ... Trang , Bao cao cua Ban di~u hanh 02-03 Bao cao soat xet thong tin tai chfnh giira nien dl) 04-05 Bao cao tai chfnh rieng giua nien dl) dll diroc soat xet 06-35 Bang can d6i k@toan rieng gitra...
 • 36
 • 32
 • 0

BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)

BCTC rieng nam 2011  TMT (da duoc kiem toan)
... ngdy 31 th6ng 12 n6m 2011, k6t qud ho4t tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n t6 cho n6m tdi chinh k6t thric cung ngdy, phir hqp voi chuAn mgc, ctrii AO f6 to6n Vipt Nam vir tu6n thir c6c ... I2}LL1BC.TC-AASC.KT3 BAo cAo KIEM ToAN Vi ndo crio tdi chinh riAng cho ndm tdi cilinh *ih crta COng ty Cdphiln Kfnh gii'i: aOng qu6n tri Ban Tdng Gi6m d6c Cdng ty C6 phAn *tic 6n ngdy 31 thdng l2 ndm 2011 rUf ffgl ... ngdy 31 th6ng 12 nim 2011, cfing nhu k6t qua kinh doanh vd ciic lu6ng luu chuy6n ti€n tQ n6m tdi chinh k6t thric cing ngdy, phn hgp vdi chuAn muc vd ch6 cl6 kt5 to6n ViQt Nam hi6n hdnl vir c6c...
 • 29
 • 31
 • 0

ĐKT 1 tiết địa 6 HKI 2010-2011

ĐKT 1 tiết địa 6 HKI 2010-2011
... thu nhỏ lần so với kích thước thực chúng thực tế. (1, 5 điểm) - Có hai dạng tỉ lệ đồ: Tỉ lệ số tỉ lệ thước. (1, 5 điểm) Ví dụ: 1: 17 500, 1: 25000, Câu 1: (4 điểm) - Bản đồ hình vẽ thu nhỏ mặt phẳng ... tuyến 20 0T 16 00Đ, có châu: Âu, Á, Phi v Đại Dương (0,5 điểm) - Nửa cầu Tây: Là nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 200T 16 00Đ, có toàn châu Mĩ (0,5 điểm) - Nửa cầu Bắc: Là nửa bề mặt Địa Cầu tính ... LÍ Thời gian: 45 phút ĐỀ CHẲN Câu 1: (6 điểm) - Kinh tuyến: Là đường nối liền hai điểm cực Bắc cực Nam bề mặt Địa Cầu (0,5 điểm) - Vĩ tuyến: Là vòng tròn bề mặt Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến...
 • 3
 • 241
 • 0

PHÂN TÍCH BCTC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2011

PHÂN TÍCH BCTC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2011
... Phân tích báo cáo tài BIDV giai đoạn 200 9- 2011 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam) GVHD: PGS TS Trương Quang Thông NTH: Nhóm - 1 3- Phân tích báo cáo tài BIDV giai đoạn 200 9- 2011 ... đoạn 200 9- 2011 Phần 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Giới thiệu chung ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam 1.1 Giới thiệu chung: • Tên đầy đủ: Ngân ... Nhóm - 1 9- Phân tích báo cáo tài BIDV giai đoạn 200 9- 2011 Hình 1.6: Biểu đồ dư nợ cho vay tỉ lệ nợ xấu giai đoạn 2006 - 09 /2011 Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam) ...
 • 61
 • 623
 • 2

DKT giua kyII toan7 (2011)

DKT giua kyII toan7 (2011)
... ỏp ỏn: (môn toan7 học kỳ II) Câu1.(1,5điểm) Du hiu l im thi hk I mụn toỏn, cú 35 n v iu tra (0.5 ) Lp c bng...
 • 4
 • 168
 • 0

DKT giua ky II mon ly 6 (2011)

DKT giua ky II mon ly 6 (2011)
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ II VẬT LÍ Năm học 2010-2011 Câu 5: (2 ®iÓm) Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng(1 đ), chất lỏng nở...
 • 3
 • 80
 • 0

DKT giua ky II mon ly 7 (2011)

DKT giua ky II mon ly 7 (2011)
... Đáp án: KTgiữa kỳ II môn lý Cõu 1: (2 im): -Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hớng - Chiều dòng điện chiều từ ... Ngời vật bị điện giật (1đ) Cõu 3: (2 im): Mi cõu ỳng: 0.5 a/ 0,2V (0,5đ) c/ 12000mV (0,5đ) b/ 0, 075 A (0,5đ) d/ 1,05A (0,5đ) Cõu 4: (3 im): a , Vì đèn mắc nối tiếp với đền nên (0,5 đ) I2= I1 = 0,6...
 • 3
 • 72
 • 0

DKT hoc ky II ly7 (2011)

DKT hoc ky II ly7 (2011)
... qua thể người, gây co giật cơ, tim ngừng đập, ngạt thở thần kinh bị tê liệt chí gây chết người II Bài tập: (5 điểm) Bài 1: (2 điểm) a/ Khi dụng cụ hoạt động bình thường hiệu điện hai đầu dụng...
 • 4
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ