BCTC Quý II 2016 Hop nhat Petrolimex

2016.07.20 BCTC quy II 2016

2016.07.20  BCTC quy II 2016
... dich !u crta Iilji doaih ry kloin ndDhii rnrn cliphi hriirrn Cic khoi'r iq phi rii ri criphipLriitri duaq ghinhin lho s6 ri€n phaitrirotrB ruong taitiin C:lc quaDd€.ahiighirriidrdr\udiiirhirduo{chiphipt$iriiitwcghinlrinduai.tucacudcrirtr ... rliiilt: + Tni6 k6 nrng rhrsng riLr Lilr lxc hor-q c6trs binh rty dtrn! Giin sitc6ngrdc\iydt g\iLhodn tl'iinl Oiin sii cong ldc l,f di,t 1L,i0r bic6tr! rrl',lii + Ciin sit.6nc €c liD dar rhiir ... quaDd€.ahiighirriidrdr\udiiirhirduo{chiphipt$iriiitwcghinlrinduai.tucacudcrirtr hqp lj va s6iiar plia lii Vi+ phan 1@i.rc.ltlroii plriirriL li phii td ngudiban, chiphi phii rni phiiha khic du( rtrr( Phi'?-9 d'r...
 • 31
 • 33
 • 0

65 BCTC QUY 2.16 HOP NHAT

65 BCTC QUY 2.16 HOP NHAT
... cua chu sa huu 414 C6 phi~u quy 415 Chenh I~ch danh gia Illi tai san 416 Chenh I~ch tY gia h6i doai 417 Quy d~u tu phat tri~n 418 Quy h6 trQ's~p x~p doanh nghi~p 419 10 Quy khac thuQc v6n chti sa ... 698,322,152,235 656 ,039,548,034 355,042,840,110 310,851,270,162 587,246,470,941 555,493 ,650 ,129 53,346,928,334 51,871,348,893 111,075,681,294 100,545,897,905 VI.4 1,990,985,682 3 ,652 ,654 ,153 4,212,454,640 ... 78,827,213 42,532,721,458 Quy dliu tu phlt tri~n 59,702 ,657 ,933 cci phi~uquy (863,138,686) -Tang v6n nam tnroc 68,971,708,027 -Lai nam truce (14,972,900,039) -Phan ph6i cac quy -Chenh lech tY gia...
 • 18
 • 33
 • 0

BCTC quy 3 nam 2016 Hop nhat File nhe

BCTC quy 3 nam 2016 Hop nhat File nhe
... 65.000.000 (35 .32 7.600) (35 .32 7.600) 1.029. 137 .976 560.996.2 43 2.469.0 53. 128.545 2. 135 .224.5 63. 617 2.469.0 53. 128.545 2. 135 .224.5 63. 617 71.961.2 93. 306 44. 839 .4 13. 3 83 69 .36 9.671.4 73 43. 731 .216.274 ... 09 narn 2016 - (3, 375,410 ,39 9) ( 3, 375,410 ,39 9) - (1,0 23, 932 ,39 4) ( 1,0 23, 932 ,39 4) - (4 ,39 9 ,34 2,7 93) ( 4 ,39 9 ,34 2,7 93) Gia tr] lai: Tai nqay 31 thanq 12 narn 2015 287,806,678,988 4,5 63, 277,184 ... 1.982.117.704 .39 7 1.795. 232 .157.798 5.920 .32 4.111.949 5.650. 138 .444. 635 (1. 531 .899. 737 .1 53) (4.890.2 43. 448.5 03) (4. 831 .567.410.977) 31 7.497.578.969 2 63. 332 .420.645 1. 030 .080.6 63. 446 818.571. 033 .658 1.178 .34 7.749...
 • 35
 • 54
 • 0

BCTC quy 2 nam 2016 Hop nhat

BCTC quy 2 nam 2016 Hop nhat
... 1 12 120 II 123 130 138 xli san thi~u cho V 151 1 52 153 155 h{Jn B TAl SAN oAI H~N Cae khoan pMi thu dai 21 6 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 II co djnh 25 0 V Dau tv tai chinh dai h;;m 25 2 25 3 25 4 26 0 ... (3.375.410.399) 14 .27 5.846 .28 7 14 .27 5.846 .28 7 6 .27 9.408. 722 6 .27 9.408. 722 21 .21 7.170.4 62 21 .21 7.170.4 62 81.060.635 .28 9 166.666 .26 1. 924 81.060.635 .28 9 81.974.511. 924 395 .27 1.613.400 395 .27 1.613.400 (395 .27 1.613.400) ... (1.457. 326 .009.354) (3 .22 5. 623 . 323 .075) (3 .29 9.667.673. 824 ) 29 1 .23 2.797.788 26 0.517. 420 .6 12 7 12. 583.084.477 555 .23 8.613.013 918.983.877 23 0 .26 3.350 1.105.897.7 32 413.558. 927 (18.348.677.8 12) (17.590.935.007)...
 • 35
 • 36
 • 0

MEC BCTC 2016 hop nhat kiem toan signed

MEC BCTC 2016 hop nhat kiem toan signed
... 12 nilm2016 86o c6o luu chuyOn tiiln tQ hqp nhAt cho nim tiri chinh t6t tnnc ngiry 31 thring 12 nilm2016 7, Bin thuy6t minh 86o crflo tdri chinh hqp nhdt t6t tntc ngdy 31 thrfng 12 nilm2016 ** ... cAo rAr cHiNH HoP NrIAT Cho nim tdi chinh ki5t thtc ngdy 31 thfung 12 ndm20l6 nAIv THUYET MINH BAO CAO r,q,r :rrJINrr HOP NHAT nlm Chq tdri chinh t...
 • 52
 • 52
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN
... a-, l_ r-, t_ a-, Lt-, La-, L' t-, L' a-, rL' Ll-t r-, L' l-, L l-, l_ I-t L' a-i L t-t L' l-t L l-t L l-t L' t-t L' l-t L' f-t 1_ t-, Lr-t t_ L-' L' t-t t_ r-t t_ l-, LL-' L' L-t L' I-t L' L-t ... ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 5.6 rr l_ a-J t-l t-/l L l-rt L]-t Ll-t L l-I L l-t t l-J LLJ NE x6u o'il01 12016 31t12t20',16 Ll-r L L-r L l-.,i1 l_ l-rl L t-J L t f Miu s6 Bog-DN /HN Gi6 g6c C6ng ty ... th0c vdro ngiy 31 th6ng 12 ndm 2016 l_ a-t rt L- 4.',1 l-l t l-l l-l L: l-J t Lt ,-J -) a-./ Lla L Lil t rL t rr li r r1 LJ l-1 Ll-l Ll-l L a-.1 rt l-l ) t ljL-a L- CIat vi c6c khoin tuong duong...
 • 41
 • 48
 • 1

Văn bản hợp nhất 47 VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Văn bản hợp nhất 47 VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
... ngày tháng nước quy định hoạt động cung ứng sử dụng séc năm Thống đốc Ngân hàng Nhà - Căn Giấy phép thành lập hoạt động tổ chức tín dụng/ Giấy phép hoạt động ngân hàng số ngày tháng năm - Tên ... séc trắng tổ chức cung ứng séc Điều 11 In séc trắng thông báo mẫu séc trắng Sau mẫu séc trắng Ngân hàng Nhà nước xác nhận văn bản, tổ chức cung ứng séc tiến hành in séc trắng Trước cung ứng séc ... THI HÀNH6 Điều 28 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01 /2016 Quy t định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/7/2006 Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cung ứng sử dụng séc; ...
 • 19
 • 55
 • 0

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 BCTC quy 4 2016

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 BCTC quy 4 2016
... von d~u LU' XDCB 42 2 II Ngudn kinh phi va quy khac 43 0 Ngudn 43 1 Nguen kinh phi ...
 • 27
 • 33
 • 0

DHG BCTC Quy 2.2016 Me1

DHG BCTC Quy 2.2016  Me1
... Qudn tri theo nghi quy6 t Aql hoi C6 dong thudng nien cia Cong ty Bi6n dQng cia quy khen thudng vd phtc lEi ki'/ nem nhu sau: Hoi Quy phuc lqi da tri hinh TSCD Quy khen thuAng Quy thuOng phUc lEi ... 666.364 Cong ty TNHH MTV ln Bao bi DHG COng ty TNHH MTV Du lich DHG Cong ty TNHH MTV Duqc ligu DHG C6nq tV TNHH MTV TOT PhATMA Con-g iy TNHH MTV DtlEc PhSm DHG C6ng ty li6n 224.673.304 464.561 ... thuOng phUc lEi nhan ttdng Quin viCn Sd du deu kY/ nem Trich quy ki'/ nam Tdi san hinh til quy phuc l0i Khau hao tai san hinh thdnh til quy phric lqi VND VND 28.610.527.409 54.299.126.314 6.727.252.863...
 • 42
 • 32
 • 0

DHG BCTC quy 2.2016 HN1

DHG BCTC quy 2.2016  HN1
... nJm 2016 DHG nhan duEc chinh sech uu alSi thu6 thu nhap doanh nghiCp t?i Nhd may mdi dugc-phAn1 (C6ng ty TNHF.I MTV DuEc phdm DHG) va Nha may mdi bao bi (COng ty TNHH Mry In.Bao bi DHG 1) T6ng ... (goi chung la "Tap doan') va quyen ror cua ffi;5;E;;d iaicniirh cia cong ty vdlietc6ckec6ng-ty duor day: TAp 6oirn cec cong ty lien k6t dugc QuY6 1 sd hgu vi bi6u quYCt Hoat along chinh ten C6ng ... dono- c'ria doanh nqhi€p, thuon-q di kem le viec n5m gi0 hon mot n&a quydn bi6u quy6 t Su t6n tai vd tinh-hou higu cria {uydn oi6u quy6 t ti6m tirng dang duqc thr?c thi hoac duqc chuyen d6i s6 dugc...
 • 42
 • 31
 • 0

4. Thuyet minh BCTC - Quy II- 2010

4. Thuyet minh BCTC - Quy II- 2010
... 30/06 /2010 30/06 /2010 01/01 /2010 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 0 Các khoản phải thu nh nớc 0 0 30/06 /2010 01/01 /2010 Cho vay di hạn nội 0 Phải thu di hạn nội khác 0 0 30/06 /2010 01/01 /2010 ... quy n thuê đất 50 năm Cộng 01/01 /2010 VND 986.453.108 1.166.612.024 513.751.515 546.931.154 1.533.3 84.2 62 1.680.363.539 30/06 /2010 01/01 /2010 1 5- Vay v nợ ngắn hạn VND Vay ngắn hạn 52.492.2 24.9 70 ... thúc ngy 30/06 /2010 1 8- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 30/06 /2010 01/01 /2010 VND Phải trả phải nộp khác Cộng VND 0 0 0 1 9- Phải trả di hạn nội bộ: 30/06 /2010 01/01 /2010 VNĐ VNĐ Vay...
 • 15
 • 38
 • 0

BCTC Quy 3 2016 signed

BCTC Quy 3 2016 signed
... 57.969.022.128 3. 382.560.000 3. 382.560.000 3. 382.560.000 34 . 438 . 738 .474 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 55. 639 ,967.069 75.5 53. 558.878 21.200.788.595 21.200.788.595 31 .056.178.474 61 .35 1.582.128 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 ... 01/0t 12016 30 /09 12016 Gia trj ghi 56 Gia gAc VND oAu tu ng,;." h"" • Ti~ngiri cO ky h"" Gia gAc G ia trj ghi sO VNO VND 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 ... 21.200.788.595 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 65.1 43. 276.515 57.4 72.521.466 7.154.288.925 496.500.662 15.6 43. 000) 25.608.462 32 .840.125.944 30 .7\9 .34 6.827 1.7 83. 947.470 33 6. 831 .647...
 • 35
 • 75
 • 0

Văn bản hợp nhất 18 VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

Văn bản hợp nhất 18 VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
... Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế, ” ... năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế ban hành sau: “Căn Luật ... tượng không chịu thuế Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực theo quy định Điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Đối với...
 • 9
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM