BCTC kiem toan 6T.2016 hopnhat

bctc da kiem toan nam 2016

bctc da kiem toan nam 2016
... ChuIn myc kl toan Vi$t Nam va Chi dO k l toan doanh nghi$p ViOt Nam dl sogn thao va trlnh bay cac bao cao tai chfnh cho nam tai chinh kit thCic tgi 31 thang 12 nam 2016 cAc CHINH S A C H TOAN CHO ... thang 12 nam 2016 kit qua hogt dOng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyin tiln t$ cua nam tai chlnh ket thCic cung ngay, phij hp'p v&\c ChuIn myc kl toan Vi^t Nam, Chi dO kl toan Vi$t Nam va cac ... Vi$t Nam B A O C A O T A I CHINH Cho n^m tai chlnh kit thCic ng^y 31/12 /2016 Miu s6 B 01 - DN B A N G C A N DOI K £ TOAN Tgi 31 thang 12 nam 2016 Oan vjtlnh: VND T^l 31/12 /2016 T^i 01/01/2016...
 • 22
 • 45
 • 0

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016
... quyAn; Thuc hi6n vd./tro{c chi rt4o, phAn c6ng c6c Dcm vi MB thUc hiQn c6c c6ng viQc cAn thitit theo quy dinh ph6p lu{q Hoan chinh, hoan thiQn vd lo.i cdc vdn ban, gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; ... gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; Ldm vi6c v6i c6c Co quan quan nhd nu6c c6 thAm quydn vd c6c B6n 1i6n quaa; Thuc hiQn mgi c6ng viQc vA thri tuc can thitit khrlc dti triiSn khai nhiQm vg duo c giao, ... Chfing ldre{h kinh do.anh \II ) (269.000) ( 6.0 s.r ) 2t8 692 cltinh riirrg tri1, '1 63 I NG.INEANG TIflJONG MAI COPHAN oU.iNDOI Bing cln a6i # torln ri6ng r+i ngity 3t trEni tz nlniOt6 (fi6p eeo)...
 • 14
 • 65
 • 0

BCTC kiem toan 2016 New

BCTC kiem toan 2016 New
... Thdnh vi6n Thdnh vi6n (86 nhiQm ngdy 08/09 /2016) (86 nhiem ngdy 21111 12016) (Mi5n nhiem ngdy 21104 12016) (Mi6n nhiem ngdy 08/09 /2016) (Mi5n nhiQm ngdy 21111 12016) Danh s6ch cdc thirnh vi6n Ban Ki6m ... 01t01t2016 Ddi han: r , Tqi ngiy 31t12t2016 v?r Chi6t kh6u to6n C6c khoin phii trd, phdi nQp kh6c lf il v v v 31112t2016 tii 1.513.467.944 chinh ngin hqn duqc chi ti€t nhu Tqingiry sau: 31112 12016 ... k6t thuc lgay_31/12i2016 Mius6B01 -DN I t t t ru vt NA TA BA Dia chi: 56 899 Dudng th6ng 2, Phudng 7, Quan 11, Thanh ph6 Hd Chi Minh, Viet BANG cAN DOI KE ToAN Tqi ngdy 31112 12016 Don vitinh: VND...
 • 28
 • 30
 • 0

DHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016

DHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016
... MTv In Bao bi DHG ("In Bao bi DHG 1") tu, In Bao bi DHG 1c6 nghia vu n6p cho Nhe nddc thugTNDN bing 10% tu n;m 2014 ddn ndm 2028 Ciic diEu khodn Giay phep dau tu cua In Bao bi DHG cho ph6p cong ... triich nhiem l0p btio ctio tii chinh hdp nhat phdn einh mQt ciich trung thdc va hdp l), tinh hinh tdi chinh hdp nhat c0a Tap doAn t?i 31 thiing 12 n;m 2016, c0ng nhu kgt qua hoQt arong kinh doanh ... thiing 12 n;m 2016, Biio cdo k€t que hoat d0n9 kinh doanh hdp nhat, Biio cdo hJu chuydn tien tC hdp nhet cho n;m tii chinh kdt thtic cing ngiy vd Bdn thuygt minh biio cdo tdi chinh hdp nhAt Tr6ch...
 • 34
 • 32
 • 0

DHG BCTC Cong ty me kiem toan nam 2016

DHG BCTC Cong ty me kiem toan nam 2016
... C6ng C6ng C6ng COng C6ng C6ng COnq C6ng C6nq ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty liCn k6t c6 d6ng l6n da hoen tet ciic th0 tuc giai thd n;m 2015 Trong n;m, C6n9 ty da c6 ciic ... 97.429.725.O44 hing Mua ty ty ty ty COng ty C6nq ty C6nq C6nq C6ng Conq C6ng ty C6nq ty COnq ty C6nq ty C6ng ty C6ns ty ty COnq COnq ty TNHH MTV In Bao bl DHG TNHH MTV Du lich DHG TNHH l4TV DT Pharma ... trudc NAm VND Thu nhap lei cho vay Cdng ty TNHH IYTV Du lich DHG C6n9 ty TNHH MTV Dddc ph6m HT COng ty TNHH [4TV DLldc phdm ST COng ty TNHH [4TV Dddc phdm DHG COng ty TNHH IU]TV TVP Pharma C6ng ty...
 • 37
 • 35
 • 0

2016 6 BCTC kiem toan

2016 6 BCTC kiem toan
... 46 NT2 | 47 NT2 | 48 NT2 | 49 NT2 | 50 NT2 | 51 NT2 | 52 NT2 | 53 NT2 | 54 NT2 | 56 NT2 | 57 NT2 | 58 NT2 | 59 NT2 | 60 NT2 | 61 NT2 | 63 NT2 | 64 NT2 | 65 NT2 | 66 NT2 | 67 NT2 | 68 NT2 | 69 ...
 • 33
 • 36
 • 0

64 BCTC KIEM TOAN 2016 MAY SG

64 BCTC KIEM TOAN 2016 MAY SG
... TOng Glam dOc Giay CN DKHN kiem toan: 0576-2015-242-1 So TO BlJ'U ToAN Ki~m toan vien So Giay CN DKHN kiem toan: 1201 -2016- 242-1 co CCNG TV PHAN SAN XUAT THLfONG MAl MAY sAl GON 252 Nguyen Van ... phan San Xuat ThU'O'ng M9i May Sal Gon da dU'oocmOt doanh nghi~p kiem toan kMc kiem toan va dU'a y kien chap nh~n toan phan ve bao cao tai chinh t...
 • 43
 • 42
 • 0

Kiem toan Phai thu khach hang tai cong ty kiem toan deloitte 2016

Kiem toan Phai thu khach hang tai cong ty kiem toan deloitte 2016
... nợ phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Công ty TNHH Deloitte ... kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN ... Các khoản phải thu bao gồm: Phải thu khách hàng, phải thu nội phải thu khác Trong giới hạn phạm vi đề tài, em xin trình bày trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Phải thu khách hàng...
 • 144
 • 1,046
 • 1

20100512 DQC BCTC Kiem toan nam 2009 cua rieng CTCP Bong den Dien Quang

20100512  DQC  BCTC Kiem toan nam 2009 cua rieng CTCP Bong den Dien Quang
... ty c6 phid DOng den f)ifn Quang I,; 31 tMnll 12 nlm 2009 cimg nh" ket qui kinh d"""h va clc_ u o IUOngh", chu)'€n libll~ lrong nam lili ohlnh kl!t Ihile q,i np)' 31 Ihang 12 nam 2009 phil hQ'P ... QUill ChUng t6i ...
 • 30
 • 62
 • 0

Công văn số 195 TMT-TCKT v v giải trình số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Công văn số 195 TMT-TCKT v v giải trình số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
... 'Hqp d6ng vay vdn sd 02i2016/TMT- 2.000.000.000 Hgp d6ng vay v6 n sd 03 /2016/ TMTWTN 23.700.000.000 diing vay vtin sO 05l2O16lTMT- 29.600.000.000 VVTN J Hqp WTN ilI I Tri ng vay 6ng Bti Vin Hfru ... tidn vay hqp d6ng vay sO 23.700.000.000 Vin Hiiu t4i ngiy 29.600.000.000 01 /2016/ TMT-WTN Tri ti6n vay h-o 0212016iTMT-WTN O2l2016/TMT-VVTN Iv S5 du Nq vay 6ng Biri 3Ut2l20t6 q , TY HA'N 0U0u2016 ... Vdn Hfi'u vd trd nq vay crta 6ng Biti Vdn Hicu ndm TT I sii ti6n lvND) NQi dung Du Ng vay 6ng Brii Vin Hiru t4i nghy 37.200.000.000 Vay 6ng Biri ro Vin Hiiu -Hqp d6ng vay v6 n s6 01 /2016/ TMT-...
 • 4
 • 40
 • 0

CV 448 giai trinh so lieu tai chinh do BCTC Cty lap ba BCTC kiem toan 6 thang.2015

CV 448 giai trinh so lieu tai chinh do BCTC Cty lap ba BCTC kiem toan 6 thang.2015
... V doanh nqhiep Thu khac T6ng lqinhuAn ke lo6n kLric thue - - ChCnh lCch 56 lieu tru6c ki6m toan s6 tieu sau ki6m toan chi Gia r9 tc tri 65 6.7 96. 053.422 (17 160 .818.727) -1,04% 171.714.459. 367 ... 83.',I64.449.388 33.145.498.0 36 39, 86% 40 40.540.s34.489 40 .67 7.4 26. 989 (1 36. 892 500) -0,uo/o 50 315.223 .67 7.074 314.970.931 .69 4 252.745 380 0,08% 01 02 10 1'l 63 9 .63 5.234 .69 5 l2O 377 368 Chi ti6u ... (27. 167 .757 8451 -'t3 .66 0/ . 467 920.775.324 L457 913.8 36. 210 10.0 06. 939.118 0 ,69 % oss.sgo.osz.a2o 220.581.O78.434 (3.'tso.828.172') -o,37./" 24 a52.745. 46/ .244 200.203.709.808 62 6) -9.240/0 25 1 16. 309.947.424...
 • 2
 • 39
 • 0

20140331 20140331 KSH Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013

20140331 20140331  KSH  Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013
... fr;' I {i 'y' ,l ,s 9Z- I HNIH3 rYr OyC OVS HNlr! ir L ru?tr NS nHO l-l^nHl nnl ovc NYs oYE HNVoc HNrv eNOel-YoH Yno 13) oYO oYg I Nyol 9-V t-z l) rQcl NVc cNYs aVr cOe Nyol- tltlltv oYc oyg cQc ... gLlC 6unp dP e,^ 6unp d9 ugol 91 0n 9uc oNno dy NYor 3Y Oe euc YA cnn NVnHc NO - 60 I ps HN!H9 lYr n 9y1 ttgz upu ZL 6u9tll oyc oYs HNIIN IlAnHr 't 'il1 NYS rueN pH qult - 4t [Lld glld quPqI 6uru16uen6 ... pl6ugp gc ogC :;46 quly dvlcoG NyOr W?tv oy3 oys vcv uolssry-rL1z lycS/fjL :9s v3v^Norsil>& -.{ ,ri t ll! ,L1Z wpu t 6ugtg 27 tp0u '!9N PH ueru tQln VCV uolsery ugol tuely 11111'11 l$ 6ug9 oq,...
 • 28
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM