BCTC HOPNHAT 9T.2016 PGI

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016
... quyAn; Thuc hi6n vd./tro{c chi rt4o, phAn c6ng c6c Dcm vi MB thUc hiQn c6c c6ng viQc cAn thitit theo quy dinh ph6p lu{q Hoan chinh, hoan thiQn vd lo.i cdc vdn ban, gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; ... gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; Ldm vi6c v6i c6c Co quan quan nhd nu6c c6 thAm quydn vd c6c B6n 1i6n quaa; Thuc hiQn mgi c6ng viQc vA thri tuc can thitit khrlc dti triiSn khai nhiQm vg duo c giao, ... Chfing ldre{h kinh do.anh \II ) (269.000) ( 6.0 s.r ) 2t8 692 cltinh riirrg tri1, '1 63 I NG.INEANG TIflJONG MAI COPHAN oU.iNDOI Bing cln a6i # torln ri6ng r+i ngity 3t trEni tz nlniOt6 (fi6p eeo)...
 • 14
 • 65
 • 0

20170425 BCTC HopNhat Q1 2017

20170425 BCTC HopNhat Q1 2017
... BAo cAo KET QuA HO~T BQNG KINH DOANH H...
 • 31
 • 32
 • 0

20170727 BCTC HopNhat Q2 2017

20170727 BCTC HopNhat Q2 2017
... Bao clio tai chinh hop nhat Cho ky k~ roan tu I104 /2017 d~n 30106 /2017 BAo cAo KET QuA HO';'T DONG KINH DOANH H...
 • 34
 • 32
 • 0

20170808 BCTC HopNhat 6T2017(da soat xet)

20170808 BCTC HopNhat 6T2017(da soat xet)
... cong vi~c soat xet theo Chuan m\fC Vi~t Nam v€ hqp d6ng dich V\l soat xet s6 2410 - Soat xet thong tin tai chinh gifra nien dQ ki~m toan vien dQc I~p Clla don vi th\fC hi~n Cong vi~c soat xet ... ehinh eua cae eong ty Cong ty ki€m soat (cae eong ty con) duge I~p eho kY k€ toan tlr 01101/2017 d€n 30106/2017 Vi~e ki€m soat d~t duge Cong ty e6 kha nmg ki€m soat cae ehinh saeh tai ehinh va ... hay gian tiep qua mQtho~e nhi~utrung gian co quy~n ki8m soat Cong ty ho~e ehiu S1,l ki8m soat eua Cong ty, ho~e eilng chung S1,l ki8m soat vo; Cong ty, bao g6m ea eong ty m~, eong ty va eong...
 • 38
 • 48
 • 0

BCTC kiem toan 2016 New

BCTC kiem toan 2016 New
... Thdnh vi6n Thdnh vi6n (86 nhiQm ngdy 08/09 /2016) (86 nhiem ngdy 21111 12016) (Mi5n nhiem ngdy 21104 12016) (Mi6n nhiem ngdy 08/09 /2016) (Mi5n nhiQm ngdy 21111 12016) Danh s6ch cdc thirnh vi6n Ban Ki6m ... 01t01t2016 Ddi han: r , Tqi ngiy 31t12t2016 v?r Chi6t kh6u to6n C6c khoin phii trd, phdi nQp kh6c lf il v v v 31112t2016 tii 1.513.467.944 chinh ngin hqn duqc chi ti€t nhu Tqingiry sau: 31112 12016 ... k6t thuc lgay_31/12i2016 Mius6B01 -DN I t t t ru vt NA TA BA Dia chi: 56 899 Dudng th6ng 2, Phudng 7, Quan 11, Thanh ph6 Hd Chi Minh, Viet BANG cAN DOI KE ToAN Tqi ngdy 31112 12016 Don vitinh: VND...
 • 28
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 BCTC quy 4 2016

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 BCTC quy 4 2016
... von d~u LU' XDCB 42 2 II Ngudn kinh phi va quy khac 43 0 Ngudn 43 1 Nguen kinh phi ...
 • 27
 • 33
 • 0

MEC BCTC tong hop 2016 sau ktoan signed

MEC BCTC tong hop 2016 sau ktoan signed
... lpch lqi nhufln sau thuti gita B6o c6o tdi chinh ndm20l6 sau ki6m to6n vd triio c6o tdi chfnh ndm 2016 dcrn vi tU lflp nhu sau: TT NQi dung I Lqi nhuan sau thuO ...
 • 50
 • 27
 • 0

DHG BCTC Quy 2.2016 Me1

DHG BCTC Quy 2.2016  Me1
... Qudn tri theo nghi quy6 t Aql hoi C6 dong thudng nien cia Cong ty Bi6n dQng cia quy khen thudng vd phtc lEi ki'/ nem nhu sau: Hoi Quy phuc lqi da tri hinh TSCD Quy khen thuAng Quy thuOng phUc lEi ... 666.364 Cong ty TNHH MTV ln Bao bi DHG COng ty TNHH MTV Du lich DHG Cong ty TNHH MTV Duqc ligu DHG C6nq tV TNHH MTV TOT PhATMA Con-g iy TNHH MTV DtlEc PhSm DHG C6ng ty li6n 224.673.304 464.561 ... thuOng phUc lEi nhan ttdng Quin viCn Sd du deu kY/ nem Trich quy ki'/ nam Tdi san hinh til quy phuc l0i Khau hao tai san hinh thdnh til quy phric lqi VND VND 28.610.527.409 54.299.126.314 6.727.252.863...
 • 42
 • 32
 • 0

BCTC DHG 6TH.2016 SOAT XET HOP NHAT

BCTC DHG 6TH.2016 SOAT XET HOP NHAT
... KET euA roAN HOp NHAT cl0A NIEN D0 5-6 NIEN D0 Hoer ooNc KINH DoANH HOP 3-4 NHAr cluA NIEN D0 BAo cAo LUU cHUyEN TIEN rE HqP NHAr clUA NI6N D0 THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT GIIJA NI6N ... MINH BAO cAo TAI CHixH HOP NHAT GIOA NITN DQ (Ti6p theo) MAU s6 B O9a-DN/HN t it rhuyir ninh niy lit bo pht)n hop rhinh fi cdn dunc tloc d6ng rhdi voi bao cdo titi thinh hop nhit giiu niin d6 ... Neu nhat gifa ni6n niCn d6 hay kh6ng; hqp nhdt trone bdo cdo tdi chinh hgp duoc c6ng c6ns b0 b6 vd gsirii thich d6ng licn tuc tru truong hop kh6ng the cho ring co so hoat gita li6n trcn hop nhit...
 • 36
 • 32
 • 0

BCTC DHG 6TH.2016 SOATXET RIENG

BCTC DHG 6TH.2016 SOATXET RIENG
... c6c b€n li6n quan: Ben li6n ouan M6i ouan c6ng ty TNHH MTV Du lich DHG cong ty TNHH MTV Duqc pham DHG COng ty TNHH MTV Bao bi DHG I Cong ty COng ty Cong ty COng ty C6ng ty COng ty C6ng ty C6 phAn ... ty TNHH MTV Dusc phim DHG ',7 920 83.756.445 I l9 _ -E!.2rJrt!4 Thu nh$p l6i cho vaY cOng ty TNHH MTV Dugc pham ST Cdng ty TNHH MTV Dugc phdm DHG c6ng ty TNHH MTV Bao bi DHG I 5v! 7c! 4t.723.602 ... lieu DHG (*) C6ng ty C6ng ty Cong ty C6ng ty Cong ty C6ng ty cong ty licn k6t Cong ty C6 phdn Tdo VTnh Hdo rOni iOne iy odu tu vd Kinh doanh v6n Nhd nudc ("SCIC") (*) COng ty TNHH MTV Dugc lieu DHG...
 • 38
 • 26
 • 0

DHG BCTC quy 2.2016 HN1

DHG BCTC quy 2.2016  HN1
... nJm 2016 DHG nhan duEc chinh sech uu alSi thu6 thu nhap doanh nghiCp t?i Nhd may mdi dugc-phAn1 (C6ng ty TNHF.I MTV DuEc phdm DHG) va Nha may mdi bao bi (COng ty TNHH Mry In.Bao bi DHG 1) T6ng ... (goi chung la "Tap doan') va quyen ror cua ffi;5;E;;d iaicniirh cia cong ty vdlietc6ckec6ng-ty duor day: TAp 6oirn cec cong ty lien k6t dugc QuY6 1 sd hgu vi bi6u quYCt Hoat along chinh ten C6ng ... dono- c'ria doanh nqhi€p, thuon-q di kem le viec n5m gi0 hon mot n&a quydn bi6u quy6 t Su t6n tai vd tinh-hou higu cria {uydn oi6u quy6 t ti6m tirng dang duqc thr?c thi hoac duqc chuyen d6i s6 dugc...
 • 42
 • 31
 • 0

BCTC Quy 3 2016 signed

BCTC Quy 3 2016 signed
... 57.969.022.128 3. 382.560.000 3. 382.560.000 3. 382.560.000 34 . 438 . 738 .474 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 55. 639 ,967.069 75.5 53. 558.878 21.200.788.595 21.200.788.595 31 .056.178.474 61 .35 1.582.128 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 ... 01/0t 12016 30 /09 12016 Gia trj ghi 56 Gia gAc VND oAu tu ng,;." h"" • Ti~ngiri cO ky h"" Gia gAc G ia trj ghi sO VNO VND 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 ... 21.200.788.595 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 3. 3 83. 000.000 65.1 43. 276.515 57.4 72.521.466 7.154.288.925 496.500.662 15.6 43. 000) 25.608.462 32 .840.125.944 30 .7\9 .34 6.827 1.7 83. 947.470 33 6. 831 .647...
 • 35
 • 75
 • 0

2016.07.20 BCTC quy II 2016

2016.07.20  BCTC quy II 2016
... dich !u crta Iilji doaih ry kloin ndDhii rnrn cliphi hriirrn Cic khoi'r iq phi rii ri criphipLriitri duaq ghinhin lho s6 ri€n phaitrirotrB ruong taitiin C:lc quaDd€.ahiighirriidrdr\udiiirhirduo{chiphipt$iriiitwcghinlrinduai.tucacudcrirtr ... rliiilt: + Tni6 k6 nrng rhrsng riLr Lilr lxc hor-q c6trs binh rty dtrn! Giin sitc6ngrdc\iydt g\iLhodn tl'iinl Oiin sii cong ldc l,f di,t 1L,i0r bic6tr! rrl',lii + Ciin sit.6nc €c liD dar rhiir ... quaDd€.ahiighirriidrdr\udiiirhirduo{chiphipt$iriiitwcghinlrinduai.tucacudcrirtr hqp lj va s6iiar plia lii Vi+ phan 1@i.rc.ltlroii plriirriL li phii td ngudiban, chiphi phii rni phiiha khic du( rtrr( Phi'?-9 d'r...
 • 31
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ