BCTC HN DKT 2011 (2)

20111102 KSH BCTC HN quy III 2011

20111102 KSH BCTC HN quy III 2011
... 30t09 12011 01t01t2011 0 I S-Thudvd c6c kho;in phaithu nhd nu6c I Thud thu nh6p d ranh nghidp n6p thira 00 ^^l C6c khoSn phdi hu nhd nu6c G0ng 6- Phaithu diri han n6i b6 30t09 12011 01t01t2011 0 ... tra ia l6n TSCD Chi phisffa ch C6no 30/09 /2011 01t01t2011 VND VND 51.723.498 0 51.723.498 i 18- C6c khoin phai tra phii n9p ngin han kh5c 30t09t2011 01t01t2011 VND VND C6c kho6n pnlii trA phAi n6p ... Doanh thu b6n hdng vd cunly cdp dich vu c{p dich Thuydt MA CHITIEU lll ndm 2011 0r/01 /2011 Tn 01/01/2010 VND d6n 3019 12011 ttdn 30/9/2010 vt.26 17,006,150,7 46,634,17 5,97 49,623,569,7 87 I I...
 • 21
 • 28
 • 0

Dap an bai thi vao 10 THPT chuyen toan HN(2010-2011)

Dap an bai thi vao 10 THPT chuyen toan HN(2010-2011)
... a số bất kì,chứng minh rằng: a 2 010 + 2 010 a 2 010 + 2009 >2 (1 điểm ) a 2 010 + 2 010 > a 2 010 + 2009 ⇔ a 2 010 + 2009 + > a 2 010 + 2009 ⇔ ( ) a 2 010 + 2009 − a 2 010 + 2009 + > 0,5 0,25 Các ý chấm: ... SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN Năm học 2 010 – 2011 Môn thi : TOÁN Bài Ý I ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM 2,0 Cho n số nguyên, chứng minh A = n ... cho câu (hay ý) 3) Giám khảo vận dụng hướng dẫn chấm chi tiết đến 0,25 điểm không làm tròn điểm thi ...
 • 4
 • 212
 • 0

HN/CBCC 2011-2012

HN/CBCC 2011-2012
... Tiên tiến ĐẠT Chi HTTNV HTTNV ĐẠT Trường TT/LĐTT TT/LĐTT ĐẠT KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011-2012  NHIỆM VỤ CHUNG : Năm học 2011-2012 năm học “Thực Chương trình hành động đổi toàn diện GD&ĐT nhằm nâng ... DÂN CHỦ     Triển khai QĐ04/2000/QĐ-BGD&ĐT Tổ chức tốt HN/CBCC: Căn NQ/CB, tổ chức HN đoàn thể, cấp tổ xây dựng tiêu, đề giải pháp .HN/CBCC dân chủ, thiết thực, thành viên có quyền tham gia ... TT4+TKHĐ- UV NGUYỄN THỊ KIM YẾN – TT5 – UV TRẦN THỊ KIÊM LIÊN – TTVP-UV KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2011-2012 KTTD: Hảo, Liệu, TBa, Nhựt, Hoàng, KYến, Hà, Thu KTCĐ: +Tháng 9: Công tác tuyển sinh,...
 • 34
 • 125
 • 0

Hướng dẫn kiểm tra HK2 HN 2010 - 2011

Hướng dẫn kiểm tra HK2 HN 2010 - 2011
... lịch kiểm tra phải hoàn thành trước 14/5 /2011 Chú ý: sau kiểm tra học kỳ II, đơn vị đạo tiếp tục thực giảng dạy hết chương trình theo qui định Tổ chức in, coi chấm kiểm tra: 3.1 Sao in đề kiểm tra ... đồng in đề kiểm tra, làm việc theo nguyên tắc đảm bảo bí mật suốt thời gian tổ chức kiểm tra a) Thành phần ban in đề kiểm tra: - Trưởng ban: hiệu trưởng phó hiệu trưởng nhà trường - Thư ký uỷ ... THI TUYỂN VÀO LỚP 10: Năm học 201 1-2 012 tất trường phải thi tuyển vào lớp 10 nhà trường: -Hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp ôn tập phù hợp - Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập...
 • 5
 • 87
 • 0

Giai nhat thanhpho HN nam 2011

Giai nhat thanhpho HN nam 2011
... IM T S CHNG M RNG TINH THN YấU NC CA NHN DN TA (THN BI) NG BO TA NGY NAY LUN IM XNG NG VI T M RNG TIấN TA NGY TRC (THN BI ) BN PHN CA CHNG TA LM CHO TINH LUN IM CHNH THN YấU NC C THC HNH VO CễNG ... LUN CHNG T S IM TINH THNRNG M YấU NC CA NHN DN TA (THN BI) NG BO TA NGY NAY LUN IM XNG NG VI T M RNG TIấN TA NGY TRC (THN BI ) BN PHN CA CHNG TA LM CHO TINH LUN IM CHNH THN YấU NC C THC HNH VO ... mi phng phỏp hc em s chn h thng lun im no hai h thng sau: H thng a) Phng phỏp hc cú nh hng khụng nh n cht lng hc a) Ch cn i mi phng phỏp hc l kt qu hc s c nõng cao nhanh chúng b) Cn thay i phng...
 • 26
 • 103
 • 0

BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)

BCTC rieng nam 2011  TMT (da duoc kiem toan)
... ngdy 31 th6ng 12 n6m 2011, k6t qud ho4t tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n t6 cho n6m tdi chinh k6t thric cung ngdy, phir hqp voi chuAn mgc, ctrii AO f6 to6n Vipt Nam vir tu6n thir c6c ... I2}LL1BC.TC-AASC.KT3 BAo cAo KIEM ToAN Vi ndo crio tdi chinh riAng cho ndm tdi cilinh *ih crta COng ty Cdphiln Kfnh gii'i: aOng qu6n tri Ban Tdng Gi6m d6c Cdng ty C6 phAn *tic 6n ngdy 31 thdng l2 ndm 2011 rUf ffgl ... ngdy 31 th6ng 12 nim 2011, cfing nhu k6t qua kinh doanh vd ciic lu6ng luu chuy6n ti€n tQ n6m tdi chinh k6t thric cing ngdy, phn hgp vdi chuAn muc vd ch6 cl6 kt5 to6n ViQt Nam hi6n hdnl vir c6c...
 • 29
 • 31
 • 0

BC002t Y kien kiem toan BCTC HN

BC002t Y kien kiem toan BCTC HN
... khac ma bao cao ki~m toan clla hQ de 15 thang nam 2013 dU'a 'I ki~n chap nh...
 • 2
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM