7. PGI 2016 BCTC da kiem toan hop nhat

bctc da kiem toan nam 2016

bctc da kiem toan nam 2016
... ChuIn myc kl toan Vi$t Nam va Chi dO k l toan doanh nghi$p ViOt Nam dl sogn thao va trlnh bay cac bao cao tai chfnh cho nam tai chinh kit thCic tgi 31 thang 12 nam 2016 cAc CHINH S A C H TOAN CHO ... thang 12 nam 2016 kit qua hogt dOng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyin tiln t$ cua nam tai chlnh ket thCic cung ngay, phij hp'p v&\c ChuIn myc kl toan Vi^t Nam, Chi dO kl toan Vi$t Nam va cac ... Vi$t Nam B A O C A O T A I CHINH Cho n^m tai chlnh kit thCic ng^y 31/12 /2016 Miu s6 B 01 - DN B A N G C A N DOI K £ TOAN Tgi 31 thang 12 nam 2016 Oan vjtlnh: VND T^l 31/12 /2016 T^i 01/01/2016...
 • 22
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTC

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTC
... đầu năm 337.826. 855 . 355 28. 051 . 451 .438 59 .443. 754 .56 9 158 .221.434 .54 7 6.699.487. 850 - 14.977.892 .53 8 616.786.307.982 - 256 .7 05. 720.398 301 .57 9.600 301 .57 9.600 5. 638.838.820 - 5. 593.838.820 - Bản ... đầu năm sinh năm 22.804.928 306.194. 951 3 .55 1.7 95. 754 151 .50 3.123 3.726.103.8 05 - Kết chuyển chi phí SXKD năm Kết chuyển khác (104.214.832) - Số cuối năm 224.7 85. 047 (3 .55 1.7 95. 754 ) ( 151 .50 3.123) ... NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Hàng tồn kho Số cuối năm 192.846.6 35. 655 1 35. 018. 358 27. 656 .842. 251 65. 501. 057 .619 16. 358 .269.147...
 • 19
 • 43
 • 0

35 BCTC KIEM TOAN HOP NHAT MAY SG Q2.16

35 BCTC KIEM TOAN HOP NHAT MAY SG Q2.16
... HO'P NHAT GIO'A NIEN DO DA DU'Q'C KI~M ToAN Sang can doi ke toan hop nhat giCra nien Sao cao ket qua hoat dong kinh doanh hop nhat giCra nien dO ~ ~ :"f ~ 6-9 10 Sao cao luu chuyen ti€ln tEf !hop ... bao gam Bang can doi ke toan hop nhat giCPanien tal nqay 30 thanq 06 nam 2016, Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hop nhat giCPanien dO, Bao cao uru chuyen tien t$ hop nhat giCPanien dO cho ky ... tMp cac b~ng ch(fng kiem toan ve cac so li$u va thuyet minh tren Bao cao tai chfnh hQ'pnhat giCPanien Cac thu tl,JCkiem toan dU'Q'cll,J'achon dl,J'atren xet doan cua kiem toan vien, bao gam danh...
 • 45
 • 46
 • 0

Quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho và giá vốn hàng bán tại công ty hợp danh kiểm toán hợp nhất phương đông”

Quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho và giá vốn hàng bán tại công ty hợp danh kiểm toán hợp nhất phương đông”
... LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN 1.1/ Những vấn đề chung kho n mục hàng tồn kho giá vốn hàng bán 1.1.1/ Nội dung 1.1.1.1/ Hàng tồn kho Theo VAS 02, hàng tồn kho doanh ... toán hàng tồn kho giá vốn hàng bán 1.3.1/ Đặc điểm kho n mục hàng tồn kho giá vốn hàng bán 1.3.1.1/ Mối quan hệ hàng tồn kho giá vốn hàng bán Giữa hàng tồn kho giá vốn hàng bán có mối quan hệ ... phù hợp doanh thu chi phí Trang 23 2.2/ Thực trạng quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho giá vốn hàng bán áp dụng công ty kiểm toán East Joint 2.2.1/ Vài nét quy trình kiểm toán công ty kiểm...
 • 56
 • 6,997
 • 19

báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - công ty cổ phần kinh đô

báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - công ty cổ phần kinh đô
... Công ty Cổ phần Kinh Đô MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1-3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 4-5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT ĐÃ ĐƯC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán Hợp Báo cáo Kết Hoạt động Kinh ... tháng năm 2008 Số tham chiếu: 11035/11107 BÁO CÁO KIỂM TOÁN báo cáo tài Công ty Cổ phần Kinh Đô vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 cho năm tài kết thúc ngày Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Kinh Đô ... doanh Hợp 6-9 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Hợp 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài Hợp 13 - 23 Công ty Cổ phần Kinh Đô BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trò Công ty Cổ phần Kinh Đô (“KDC”)...
 • 44
 • 182
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN
... a-, l_ r-, t_ a-, Lt-, La-, L' t-, L' a-, rL' Ll-t r-, L' l-, L l-, l_ I-t L' a-i L t-t L' l-t L l-t L l-t L' t-t L' l-t L' f-t 1_ t-, Lr-t t_ L-' L' t-t t_ r-t t_ l-, LL-' L' L-t L' I-t L' L-t ... ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 5.6 rr l_ a-J t-l t-/l L l-rt L]-t Ll-t L l-I L l-t t l-J LLJ NE x6u o'il01 12016 31t12t20',16 Ll-r L L-r L l-.,i1 l_ l-rl L t-J L t f Miu s6 Bog-DN /HN Gi6 g6c C6ng ty ... th0c vdro ngiy 31 th6ng 12 ndm 2016 l_ a-t rt L- 4.',1 l-l t l-l l-l L: l-J t Lt ,-J -) a-./ Lla L Lil t rL t rr li r r1 LJ l-1 Ll-l Ll-l L a-.1 rt l-l ) t ljL-a L- CIat vi c6c khoin tuong duong...
 • 41
 • 48
 • 1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... Thirdnltons.huvcnMuolgl-u-.ri@'hinh#rthn"'-try C6ngty C6 Phin S6DgDi ^ _l -l l l :l -J -l -l :r l :l :l :l :l tii chinh hqp nhit BAo cAo KriT QUA Ho,1.T DONG KINIr DoANH HgP NHAr -i-.1 Bno cno \rm Ma 2011 0l ... ii il , i0r vA c6ng ty Sii luqng cac c6ng ty aluqc hop nhdt: COng l l l-t or" ir -l :l :l :l Di C6ng ty Oa phio SooS sdn xu6r dic.n , -. [t1 rhiFdiiibig.iir-:r'rtu;=': -: :s -: ) I C6ng\ C6 phAn ... cna, vat ki6n L - gian kh6u hao 25 - 50 nem trtc - - May m6c thi6i bi ' Phuong den van ui 05 - Thi6t bi dung cu quarr U - Tdi san khac 03 - 05 Nguy€n tic ghi nhqn vi 12 nam 06 - l0 nam 0i khAu...
 • 25
 • 145
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 707 - Công ty CP Sông Đà - Xí nghiệp Sông đà 7.07.1 - Xí nghiệp Sông Đà 707.2 - Công ty CP Nậm Thi - Sông Đà - Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701 - CN SĐ 705 - Công ty CP Sông Đà - Xí nghiệp Sông đà ... sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát (các công ty con) lập ngày 31 tháng 12 hàng năm Việc kiểm soát đạt Công ty ... ……./2013/BC.KTTC-AASC.KT7 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài hợp năm 2012 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp...
 • 30
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 12 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong - Huyện Mường La - Tình Sơn La - - - Báo cáo tài hợp Năm tài kết thúc ngày 31/12 /2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 02 tiếp tục triển khai thi công ... thầu Công ty cổ phần Sông Đà xin trân trọng giải trình Nơi nhận: - Như kính gửi; - Website Công ty; - Lưu TCKT, TCHC                   BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Cho năm tài ... Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong - Huyện Mường La - Tình Sơn La Báo cáo tài hợp Năm tài kết thúc ngày 31/12 /2015 2.4 Cơ sở lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp Báo cáo...
 • 47
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 460.090.134.4s0 52.222. 671 .360 32 .74 1.806.8 57 7 .77 8 .7 24. 277 76 3.041.821 1.862.420.592 6.3I L369.660 633. 876 .73 9 554.199.008 93.3 80.000 579 5 67 580.2I5.t',l4.466 Trang22 F-{ L-l SI s:r EII $"r Se ... 3.202 .70 3.623 ;t 236.5 57. 106 3"095.914.0 37 - - '- - -im ,, LN sau thuiS ry gra not doar - ::-j: :ag fong ndm * ,.,I vdn CP VND -: -: ::ig ndm _: -' l::ttdngkongnlm - r- :::s nem ,- :::: nim s& on nnn ... TAI SAN (623.426"3 17) 139 149 154 158 10 200 210 220 22\ 1i 12.320.000 26.300.07s .73 6 27. 208 ;71 2.32r LA26 .78 3.440.991 96s.383.809.4 17 777 .995.088. 379 661.s70.638.999 70 1. 878 .929.503 121.663.8,i5.03;...
 • 40
 • 79
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 10'549' 274 '962 - Uro ra* 2. 176 .039 .74 9 99.239.2 37. 671 41 .72 3.228 .72 9 848.265.2 07 143'986 '77 1'356 Gidm nim 56'1 87' 360 '71 7 -TL, nhuqngbdn g42.5 17. 749 42.1 17. g52.249 12 .73 9.1 17. 7 47 3 87. 772 ' 972 87' 799'410'639 ... 3.6 87. 26s.2;8 440.000.000 3.6 87. 265.268 274 .832 274 .832 4.992.534.225 4.992.534.225 rQ 26.100 26.100 458 .77 3.4 87 458 .77 3.4 87 ilird 179 .77 0 179 .77 0 1 .79 8 .77 8.620 1 .79 8 .77 8.620 rL' I14.000 114.000 1.140.000.000 ... 37 }tl.6 47 ll1 1.856.980.449 371 .71 7.518 2.948.341.095 01101 12012 VND 59.1 87. 376 .221 2.0 97. 873 .3 47 354.s74.908 3 .79 9.463. 372 3.664.4 67. 0r8 ',.fi 1.089,604.863 435.218.840 4.s68.3 47. 995 47. 377 . 976 .894...
 • 33
 • 85
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... nam LI tl 12, 170 ,058,362 TAng nAm 72 ,72 '7, 2 '73 - Mua sdm - Xay &rng co bdn Gidm n5m 7) 7) 7 )72 - Thanh 27 I ,290 57 I ,3' ,7 36,036,8 87, 736 J4,65 3,6 87, 736 3,161,336,886 98 ,82 '7 ,4 97 ,402 8,145,010,215 ... s 87 ,383 ,412, 079 336,584 ,78 2 ,70 7 345,262,560 ,7 60 336,584 ,78 2 ,70 7 90,000,000,000 90,000,000,000 195, 377 ,t86,540 (5,608,644,100) , 071 47, 346 ,77 8,394 l I,s85,893,634 4,3 87, 339, 874 10,049, 470 ;79 2 ... 959, 277 ,71 3,493 (430 ,72 5 ,220 ,8 17) (70 8,546, l 87, 5 8o) (96,320,8 87, 4 97) (126,685 ,73 6,815) 67 ,450) (73 't,066,649) 4l.330.543.895 (78 ,3s 1,8 97, 2s6) (32,489 ,7 44,33 5) (23,435,886,45 8) 103, 273 ,886,633...
 • 35
 • 133
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... k - - T ng phân ph i LN c a Công ty m - - T ng khác k - - Gi m k - - - - 19.208.047.262 19.208.047.262 Phân ph i LN k c a Công ty m - - - - 19.208.047.262 19.208.047.262 Gi m kháctrong k - - - ... Sông đà 7.05.1 Xí nghi p Sông đà 7.05.2 Xí nghi p Sông đà 7.07.1 Xí nghi p Sông 707.2 Công ty CP Sông Công ty CP Sông Cùng Cty m Cùng Cty m Cùng Cty m Cùng Cty m Cùng Cty m Cùng Cty m Cùng Cty ... BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban Giám đ c Công ty C ph n Sông 7.04 (sau g i t t Công ty ) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài h p nh t c a Công ty cho n m tài k t thúc ngày 31/12 /2010 CÔNG TY Công...
 • 29
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thông tin khác trong tài liệu có bctc đã kiểm toán cm 720đã sử dụng một cách thận trọng thông tin trên bctc đã kiểm toánbctc đã kiểm toán năm 2007 2008 và bctc quí 1 2009 của công ty cổ phần nhựa rạng đôngsố liệu được tính dựa trên bctc đã kiểm toán năm 2007 2008 và bctc quí 1 2009 của công ty cổ phần nhựa rạng đôngbáo cáo tài chính kiểm toán hợp nhấtquy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho và giá vốn hàng bán tại công ty hợp danh kiểm toán hợp nhất phương đôngvn quan hệ cổ đông báo cáo tài chính báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toánđể các ý kiến nhận xét của ktv về bctc được kiểm toán là đúng với mức độ nghi ngờ hợp lý thì các bằng chứng mà ktv đưa ra phải thỏa mãn các yêu cầucuối cùng theo nguồn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 2008 2009 của công ty ta có bảng tổng hợp saumẫu hợp đồng kiểm toán mới nhấtcông ty hợp danh kiểm toán việt nhấtbáo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011báo cáo tài chính đã kiểm toánbáo cáo tài chính vinamilk 2011 đã kiểm toánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM