Bao cao ket qua giao dich co phieu sua lai

Phu luc bao cao ket qua giao dich co phieu

Phu luc bao cao ket qua giao dich co phieu
... liên quan cá nhân/tổ chức thực giao dịch (đối với trường hợp người thực giao dịch người có liên quan người nội công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Information about internal person of the public company/public ... chúng, công ty quản lý quỹ/ Currently posittion in the public company, the fund management company: - Mối quan hệ cá nhân/tổ chức thực giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization ... shares held by the internal (if any): Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng quỹ nêu mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned...
 • 3
 • 63
 • 0

BAO CAO KET QUA GIAO DICH CO PHIEU

BAO CAO KET QUA GIAO DICH CO PHIEU
... s6 hrong, tY l~ c6 phieu/ chirng chi quy nam gift sau thuc hien giao dich: o J - r ~ co phieu Phuong thirc giao dich: khop lenh tren san Upcom 10 Thai gian thuc hien giao dich: ill c/.O / C, ... phieu nam gift wac thuc hien giao dich: 1.505.000 c6 phieu, chiem 13,2% s6 hrong c6 phieu/ chirng chi quy dang leY ban: 1.505.000 c6 phieu 1:"05' ~ hi" So luong co phieu da ban d ...
 • 2
 • 48
 • 0

Bao cao ket qua giao dich co phieu

Bao cao ket qua giao dich co phieu
... public company the Jund management company: - Chúc vu tai cóng ty dai chúng, cóng ty quan ly quy tai ngáy dáng ky giao dich (néu c ó)/Positíion in the public company, the fund management company ... cóng ty dai chúng, cóng ty quan ly quy/ Currently posittion in the public company, the Jund management company: Director - Mói quan he giúa cá nhán/tó chúc thirc hién giao dich vó’i nguói nói bó/ ... held by the internal (if any): Má chúng khoán giao dich/ Securities code: API Các tái khoán giao dich có có phiéu/chúng chi quy néu tai muc 3/Trading accounl number with shares/fund certifícales...
 • 3
 • 26
 • 0

Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieu

Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieu
... quyền mua tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ Exercise ratio (for trading rights) or conversion rate (for convertible bond transactions): Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) ... public company, the public fund management company/public fund Thông tin người nội công ty đại chúng/quỹ đại chúng người có liên quan cá nhân/tổ chức thực giao dịch (đối với trường hợp người thực giao ... shares held by the internal (if any): Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng quỹ nêu mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned...
 • 3
 • 64
 • 0

MẪU THÔNG BÁO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ docx

MẪU THÔNG BÁO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ docx
... năm…… BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tổ chức niêm yết/ðãng ký giao dịch Tên người/tổ chức thực giao dịch: ... Người báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ lục số XII BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ ... THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tổ chức niêm yết/ðãng ký giao dịch Tên người/tổ chức thực giao dịch: ...
 • 4
 • 348
 • 2

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
... (Nêu rõ lý thay đổi nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trường hợp danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà...
 • 2
 • 424
 • 0

BIỂU MẪU " BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Mẫu CBCP - Phụ lục số 02"A

BIỂU MẪU
... IV Kết chào bán cổ phiếu: Đối tượng mua cổ phiếu Giá chào bán (đ/cp) Số cổ phiếu chào bán 1 Người lao động DN Cổ đông Người đầu tư DN Người nước Tổng số Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Số lượng cổ ... cổ phiếu phân phối Số người đăng ký mua Số người phân phối Số người không phân phối Số cổ phiếu lại Tỷ lệ cổ phiếu phân phối 8= 6-7 9= 3-5 10 V Tổng hợp kết đợt chào bán cổ phiếu: Tổng số cổ phiếu ... vốn chủ sở hữu: 100 - Cổ đông sáng lập: - Cổ đông lớn: - Cổ đông nắm giữ 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: Trong đó: - Nhà nước: - Người nước ngoài: Danh sách tỉ lệ sở hữu cổ đông lớn: (đính kèm)...
 • 3
 • 527
 • 0

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU docx

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU docx
... sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12 Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: II Kết phát hành cổ phiếu ... phát hành cổ phiếu Số cổ phiếu phân phối: Số cổ đông phân phối: Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số cổ phiếu (ngày ), đó: - Số lượng cổ phiếu lưu hành: - Số lượng cổ phiếu quỹ: III Tài liệu ... Tài liệu gửi kèm (nếu có) Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua …, ngày … tháng … năm (Tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký,...
 • 2
 • 353
 • 0

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc
... II Kết phát hành cổ phiếu Số cổ phiếu phân phối: Số người lao động phân phối: Tổng số cổ phiếu tại: III Tài liệu gửi kèm Danh sách có chữ ký người lao động tham gia mua cổ phiếu …, ngày ... sách có chữ ký người lao động tham gia mua cổ phiếu …, ngày … tháng … năm (Tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ...
 • 2
 • 593
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ