Nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ

một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cung ứng suất ăn nội bài

một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cung ứng suất ăn nội bài
... quan bán cổ phiếu Doanh nghiệp tự bán III Một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cung ứng suất ăn Nội Bài Tổ chức Đảng tổ chức trị - x ã hội Công ty cổ phần - Tổ chức Đảng ... quan bán cổ phiếu 22 III Một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cung ứng suất ăn Nội Bài 22 Tổ chức Đảng tổ chức trị - xã hội Công ty cổ phần ... công ty cổ phần để chia cho cổ đông 1.7 Cổ phần chi phối Nhà nớc Là loại cổ phần đáp ứng hai điều kiện sau: - Cổ phần Nhà nớc chiếm 50% tổng số cổ phần công ty - Cổ phần Nhà nớc gấp lần cổ phần cổ...
 • 35
 • 418
 • 0

Báo Cáo Về Những Nội Dung Cơ Bản Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992

Báo Cáo Về Những Nội Dung Cơ Bản Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992
... hệ thống pháp luật Kể từ thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta có Hiến pháp, Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung ... XI Đảng xác định Trên sở yêu cầu quan điểm sửa đổi nêu trên, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định nội dung việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đó là: Thứ nhất, để tiếp tục thể chế hóa ... lập hiến quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài Hiến pháp Cụ thể hóa nội dung nêu trên, Dự thảo Hiến pháp sau sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều So với Hiến...
 • 71
 • 256
 • 0

8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017

8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017
... nghiệp khác”; Bổ sung nội dung điểm d khoản Điều 33 Tổng Giám đốc công ty - Nội dung Điều lệ hành: “d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty”; - Nội dung bổ sung: “d) Kiến ... thông qua tương ứng; - Nội dung khoản Điều 27 Điều lệ hành: “3 Chủ toạ thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên bản” - Nội dung bổ sung: “3 Chủ toạ thư ký họp ... Công ty theo quy định” - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Bãi bỏ Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm l khoản Điều 30 Quyền hạn, nghĩa vụ Hội đồng quản trị - Nội dung Điều lệ hành: “l) Quyết định cấu tổ chức,...
 • 5
 • 48
 • 0

Bao cao tom tat noi dung sua doi Dieu le cong ty

Bao cao tom tat noi dung sua doi Dieu le cong ty
... cỏc hp ng ln ca Cụng ty (bao gm cỏc hp ng mua, bỏn, sỏp nhp, thõu túm cụng ty v liờn doanh); hu b cỏc hp ng ln ca Cụng ty (bao gm cỏc hp ng mua, bỏn, sỏp nhp, thõu túm cụng ty v liờn doanh); e) ... Cụng ty hoc chi nhỏnh hoc giao dch mua cú giỏ tr t 50% tr lờn tng giỏ tr ti sn ca Cụng ty v cỏc chi nhỏnh ca Cụng ty c ghi bỏo cỏo ti chớnh gn nht c kim toỏn; m) Quyt nh giao dch bỏn ti sn Cụng ty ... tr t 35% tr lờn tng giỏ tr ti sn ca Cụng ty v cỏc chi nhỏnh ca Cụng ty c ghi bỏo cỏo ti chớnh gn nht c kim toỏn; p) Cụng ty hoc cỏc chi nhỏnh ca Cụng ty ký kt hp ng vi nhng ngi c quy nh ti Khon...
 • 18
 • 72
 • 0

2B. Bang tham chieu noi dung sua doi dieu le DHG

2B. Bang tham chieu noi dung sua doi dieu le DHG
... cho DHG PHARMA cổ đông DHG PHARMA; 8/37 Nội dung Điều lệ hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung e Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh DHG ... sản DHG PHARMA; g Quyết định đầu tư dự án, giao dịch bán tài sản DHG PHARMA giao dịch mua có giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản DHG PHARMA ghi báo cáo tài kiểm toán gần DHG PHARMA; h DHG ... khởi xướng DHG PHARMA) người thành viên Hội đồng Quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện DHG PHARMA (hay công ty DHG PHARMA) uỷ quyền, người làm theo yêu cầu DHG PHARMA (hay công ty DHG PHARMA)...
 • 37
 • 41
 • 0

Noi dung sua doi Dieu le

Noi dung sua doi Dieu le
... thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở len đề cử đủ số ứng viên Không cho phép cá nhân thành viên hội đồng quản trị, người quản lý công ... trước ngày họp dự kiến Chủ tịch triệu tập họp thấy cần thiết, quý phải họp lần Chưa quy định nội dung Tháng 4/2013 d Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ hợp đồng quy định Điều 87.1 Luật doanh ... động Công ty công ty vào cuối năm tài Các báo cáo tài kiểm toán (bao gồm ý kiến Bản tóm tắt nội dung báo cáo tai hang năm kiểm kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng quý công ty phải toán phải gửi...
 • 17
 • 39
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992" doc

Tài liệu Báo cáo
... tắc để xây dựng Hiến pháp Tuy nhiên, số ý kiến cho cần thể cách cô đọng, khái quát Có ý kiến đề nghị ghi nh Hiến pháp năm 1946 Ngo i ra, có ý kiến đề nghị nên sửa Lời nói đầu Hiến pháp cho phù hợp ... khoản Điều 103: Các ý kiến trí với phơng án m Uỷ ban sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 đề xuất Về Chơng VIII a Về Điều 112: Một số ý kiến cho cần có quan niệm vị trí pháp lí Chính phủ ... đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 đề xuất, điều ý nghĩa bảo đảm tính liên tục cho hoạt động chánh án To án nhân dân tối cao Quốc hội hết nhiệm kì b Về Điều 131: Một số ý kiến cho rằng, điều...
 • 7
 • 453
 • 1

Báo cáo " Góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992" doc

Báo cáo
... định Ngo i ý kiến trên, đề nghị bổ sung thêm số điểm số vấn đề sau: Thứ nhất, Hiến pháp luật nên dự kiến việc tăng thêm số uỷ ban thờng trực cho chủ đề lập pháp Quốc hội v tăng thêm số đại biểu ... phải phát v xử lí vụ vi phạm Khoản Điều 84, nên viết gọn lại l : Quyết định sách dân tộc v sách tôn giáo Nh nớc góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp Khoản Điều 84, sửa lại l : Bầu, miễn nhiệm, b i ... không trí Chủ tịch nớc trình Quốc hội định kì họp gần Điều 123 nên thêm v o từ luật Tạp chí luật học - góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp định cho rõ nghĩa v đầy đủ Cụ thể viết lại nh sau: Uỷ ban...
 • 5
 • 282
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TẬP TRUNG TRÍ TUỆ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP 1992 " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đáo, điều mà phóng viên Tạp chí Khoa học pháp lý ghi nhận thái độ khoa học, phát huy trí tuệ người Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp 1992 thể cách sinh động trách ... xác định Một số ý kiến cho không nên sửa đổi Hiến pháp 1992 thời gian mà nên tập trung cho việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, lý luận, từ tiến hành sửa đổi cách bản, toàn diện Các ý kiến xuất ... sát nhân dân: Chương này, ý kiến tập trung góp ý cho Điều 137¸, có ý kiến đồng ý với nội dung Dự thảo, đề nghị giữ lại chức kiểm sát hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật trước để đảm bảo...
 • 10
 • 465
 • 0

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010
... 3Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty. Bổ sung ,sửa đổi theo đăng ký thay đổi lần thứ ngày 23/12/2009 Sở KHĐT TP HCM cấp Ngành nghề kinh doanh: ... kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản. Mua bán vật tư phục vụ Nuôi cá nước ngọt.Nuôi trồng thủy sản. Mua nghành nuôi trồng thủy sản. Mua bán ,chế bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản. Mua biến thủy hải ... lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người Đại diện pháp luật có giá trị -Sửa đổi lại là“ Người quản lý” điểm Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm Điều 30; Điều...
 • 4
 • 654
 • 1

Tiểu luận: Một số vấn đề xoay quanh dự thảo sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam 1998

Tiểu luận: Một số vấn đề xoay quanh dự thảo sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam 1998
... lại quốc tịch Việt Nam, xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam 1.4: Sự cần thiết sửa đổi Luật Quốc tịch 1998 Chương : Một số điểm tiến dự thảo sửa đổi Luật ... quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam ………………………………………………………… 1.4: Sự cần thiết sửa đổi Luật Quốc tịch 1998 ………………………… Chương : Một số điểm tiến dự thảo sửa đổi Luật Quốc tịch 1998 ... Việt Nam Như , theo Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 người không quốc tịch thường trú lãnh thổ Việt Nam muốn có quốc tịch Việt Nam có cách nhập quốc tịch Việt Nam Thực tế , số người không quốc tịch...
 • 16
 • 256
 • 0

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT "Sửa đổi Điều lệ truòng mầm non"

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT
... dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện quy định Điều 27, 28, 29, 30 Điều ... quy định Khoản Điều Điều lệ trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục ... phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định Điều 31, Điều 32, Điều 33 Điều lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép sở có ý kiến văn phòng giáo...
 • 9
 • 1,019
 • 2

Tài liệu Dự thảo ban hành điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc

Tài liệu Dự thảo ban hành điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc
... lịch ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều ... điểm: Theo Điều - Chương I Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 19 VOVINAM I Đối tượng: Theo qui định mục 2, Điều 5, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần ... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 24 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều –...
 • 39
 • 696
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ