Giải trình BCTC QI.2014

giai trinh BCTC

giai trinh BCTC
...
 • 10
 • 200
 • 1

20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012

20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012
... 1- Lqr nhuQn Quy tt hoat dQng sAn xuAt kinh doanh ctra Quf I ndm 2 012 gi6m so v6i I ndm20l1 do: Doanh thu b6n hdng cria Quf I nf,m 2OI2 gi6m nhidu so v6i doanh thu b6n hdng ctra Quy 2 012 tang ... hdng ctra Quy 2 012 tang nhi6u so vdi Quy I n6m 2 011 Mat kh6c, c*c chi phi cira Quf I I nlm 2 011 Til nhfrng nguyOn nhAn trOn ddn ddn lgi doanh ctra Quf I ndm 2 012 ffi TAP U HOAN( HAMI \:_ lv-r 2-Loi ... rdt cao, d6n ddn loi nhuAn kh6c ctra Quf I ndm 2 012 gi6m so vdi Quy nhuQn gifra nhuQn vdi Quy I nhuAn kh6c: Thu nhAp kh6c ctra Quy nhap kh6c cira Quy nam fti xin trdn cdm on! 4rs:lt> -e,/'^ \ DoAN...
 • 2
 • 36
 • 0

20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan

20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan
... ca khdEn phii rri oh nhd hoin cd r dddc nhan doqiam It r61ri.d ft, rhoii rhd ao hd dd|q qlin L va ban kidm soar 6eo Ehr 4ycr cia 6ai hd d ddns oduchiih o;n drir6i.hra phanphd 1r2.202369 ddE d...
 • 3
 • 43
 • 0

Giai trinh BCTC chua KT voi BC da KT

Giai trinh BCTC chua KT voi BC da KT
... hạng mục công trình XD dây truyền Nhà máy gạch : 286.456.538đồng - Điều chỉnh giảm Chi phí XD dở dang 10.085.160.722đồng do: + Chuyển sang Tài sản cố định : 10.934.494.056đồng + Điều chỉnh vốn...
 • 3
 • 53
 • 0

Giai trinh KQSXKD Quy 3 2014 tren BCTC

Giai trinh KQSXKD Quy 3 2014 tren BCTC
... (o/,) 202 832 ,21 15,85 s16 ,36 1 63 27 ,34 200 99,88 35 ,64 64,24 180 t0,82 32 2 34 ,10 40,6s Doanh thu thuan v6 brin hdng vd cung c6p dich vu euy lll /2014 cria nh6m c6ng ty tdng manh, dat340,14 tf ... tdng227,42 t! d6ng so vdi cirng kj,ndm 20 13 tuong fng Loi nhu6n gOp Quy lll /2014 tdng27 ,34 t1r d6ng so v6i cing kj, ndm 20 13 tuong ring tdng 200%o;Lqi nhu6n sau trrutl quy ilu2ol4 dat l4,lg tf d6ng vd ... chuong trinh khuy6n rnai, qu6ng c6o c6 hiQu qu6 t6t Lty k6 thiing n6m 2014, Doanh thu thuan cta nh6m c6ng ty dqt 932 ,2r tf d6ng ttng 516 ,36 4 t! d6ng tuong r?ng tdng l63Vo so v6i cirng kj, ndm 20 13; Loinhu6n...
 • 3
 • 32
 • 0

CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toan

CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toan
... phi qu6n ly doanh nghiQp euy ndm 2 014 tdng 1, 22 t! d6ng tuong ring tdng 19 ,84%o + chi phi tdi chinh quli I n1m 2 014 gihm 1, 87 t'-i dOng tuong im g giirn 42. 31% o (trong d6 chi phi l6i vay gi6m ... euy I ndm2 014 tdn9306,45% vd Lgi nhufln sau thu6 euy I nlm Z0l4 ttng 1g,02 t)i tl6ng so vdi cing kj,ndm 2 013 T6ng doanh thu thuan Quy i n6m 2 014 tdng r5s,g2 ty et6ng tuong ring t[ng 2 21, 99%, nhung ... rAt 16 ndt tron 86o c6o tdi chinh hqp nrr6t quy I ndm 2 014 qua c6c chi ti6u sau: - Quy ntm2 014 T6ng doanh thu brin hdng {"%u 3l *\( co \*.ar h6a, dich vr,r trng r35,r3% so vdi cing kj,ndm2 013 ,...
 • 2
 • 38
 • 0

20140403 20140403 KSH Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013

20140403 20140403  KSH  Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013
... thue dat c0a cong ty ndm 2013 - Didu chinh tdng kho6n Vay vd no ngSn han 1.551.000.000 ddng : kidm toan phan loai khoan No ddi han ddn han tr6 : 3.216.000.000ddng, k6 toan hach to6n nhdm tai kho6n ... s6n xudt va tidn thud ddt crja c6ng ty ndm 2013 KI I' ru a\ .7 - Didu chinh gi6m Chi phi tdi chinh(chi phi 16l vay) 1.605.000.000 ddng ke to-rn c6ng ty hach to5n nhdm trJ chi phi tr6 g6c vay sang ... tidn'chi khac cho hoat dong kinh doanh 1.916.748238 ddng kidm toan loai c6c but toan bD trtr c6ng no Di6u chinh gi6m chi tra lai vay 1'665.000.000 ddng kd to6n hach to6n nhdm tai kho6n ttJ tidn...
 • 4
 • 33
 • 0

20140422 20140422 KSH Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013

20140422 20140422  KSH  Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013
... ry rNHH xrErvrroAu KRESToN AcA vrET NAM COng ty TNHH Ki6m toiin Kreston ACA Vigt Nam xdc nhdn c6c gidi trinh cOa COng ty C6 phin Tqp doan rholng sdn Hamico tai COng vin s6 45tz.ot+txsH, ngiry ... vay, cO trjtc vir lgi nhu€n duEc chia Luu chuy6n tidn thuAn tD hoqt dQng dAu tu 6o ta' LIJU CHUYET rEru Tr-P HOAT DQNG TAI CHINH a - Tien vay ngdn han, ddi han nh?n duEc Ti6n chi trd nq g6c vay ... vay Ti6n thu kh6c tu hoat dOng kinh doanh Ti6n chi khdc cho hoat dQng kinh doanh Luu chuy6n ti6n thuin tir ho4t dQng kinh doanh LUU CHUYEru TlEru Tr-P HOAT OQNG DAU TU Ti6n chi d€ mua s5m, xAy...
 • 4
 • 37
 • 0

20140815 20140815 KSH Giai Trinh Chenh Lech BCTC Quy 2 Nam 2014 Truoc Va Sau Soat Xet

20140815 20140815  KSH  Giai Trinh Chenh Lech BCTC Quy 2 Nam 2014 Truoc Va Sau Soat Xet
... ,oc (2) (3) 1rN€ , ,t -{ l \iVili 4l o ) Chenh lech v I Gih vdn b6n hdng 10. 126 .749.845 10.106.475.681 344.055 317 655 0,2o/o 20 .27 4.164 -t Doanh thu hoat dQng tai ;. I'l't, :*T / I l 26 400 ... 2, 3Yo hang ho-r dich vu (3.59e.584.5 32) Ti6n chi trA l6i vay Ti6n thu khZrc trr hoat dong 23 .26 7.643 I oi (3,668"511.0 42) -i Dx - (1,9"/o) +-'c/ (68 e26 510) \ 23 .26 7.643 100oio \rq\ $iru kinh doanh ... doanh 1.443. 427 ^854 Loi nhudn kd to6n trrl6c vd 1.366 910.869 '1 405 033 071 38 394 786 1. 425 .553.416 (58 6 42. 547) nghiep , \4 ,20 ,6) sau thue - Di6u chinh tang Gia von hang bbn20 .27 4.164 ddng...
 • 4
 • 88
 • 0

20141106 20141106 KSH Giai Trinh Tinh Hinh Hoat Dong Va BCTC Quy 3 Nam 2014

20141106 20141106  KSH  Giai Trinh Tinh Hinh Hoat Dong Va BCTC Quy 3 Nam 2014
... hang 40.981 7 53. 534 6.875 .34 2.286 32 .129 .30 0.290 15.727.795. 530 ATTRIE, Ngan hang TMCP Dau tu & PhM trien Viet Nam - CN Ha Nam 40.981.7 53. 534 6.875 .34 2.286 32 .129 .30 0.290 15.727.795. 530 Yay to chtrc, ... tai chinh quy 3/ 2014 Chi phi thu~ TNDN hien hanh nam 2014 se diroc tinh lai theo thue su~t thu~ TNDN hien hanh la 22% bao cao tai chinh ket thuc 31 112 /2014 va to khai quyet toan thue TNDN nam 2014 ... la nhung giai trinh cua Cong ty CP f)~u ttr va phat tri~n KSH lien quan d~n tinh hinh heat dong cua KSH thai gian qua va BCTC quy 3/ 2014 Cong ty r~t mong nhan ti~p tuc duoc sir quan tam va giup...
 • 4
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ