Giải trình BCTC đã kiểm toán năm 2013

bctc da kiem toan nam 2016

bctc da kiem toan nam 2016
... ChuIn myc kl toan Vi$t Nam va Chi dO k l toan doanh nghi$p ViOt Nam dl sogn thao va trlnh bay cac bao cao tai chfnh cho nam tai chinh kit thCic tgi 31 thang 12 nam 2016 cAc CHINH S A C H TOAN CHO ... thang 12 nam 2016 kit qua hogt dOng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyin tiln t$ cua nam tai chlnh ket thCic cung ngay, phij hp'p v&\c ChuIn myc kl toan Vi^t Nam, Chi dO kl toan Vi$t Nam va cac ... Vi$t Nam B A O C A O T A I CHINH Cho n^m tai chlnh kit thCic ng^y 31/12 /2016 Miu s6 B 01 - DN B A N G C A N DOI K £ TOAN Tgi 31 thang 12 nam 2016 Oan vjtlnh: VND T^l 31/12 /2016 T^i 01/01/2016...
 • 22
 • 45
 • 0

20140403 20140403 KSH Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013

20140403 20140403  KSH  Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013
... thue dat c0a cong ty ndm 2013 - Didu chinh tdng kho6n Vay vd no ngSn han 1.551.000.000 ddng : kidm toan phan loai khoan No ddi han ddn han tr6 : 3.216.000.000ddng, k6 toan hach to6n nhdm tai kho6n ... s6n xudt va tidn thud ddt crja c6ng ty ndm 2013 KI I' ru a\ .7 - Didu chinh gi6m Chi phi tdi chinh(chi phi 16l vay) 1.605.000.000 ddng ke to-rn c6ng ty hach to5n nhdm trJ chi phi tr6 g6c vay sang ... tidn'chi khac cho hoat dong kinh doanh 1.916.748238 ddng kidm toan loai c6c but toan bD trtr c6ng no Di6u chinh gi6m chi tra lai vay 1'665.000.000 ddng kd to6n hach to6n nhdm tai kho6n ttJ tidn...
 • 4
 • 33
 • 0

20140422 20140422 KSH Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013

20140422 20140422  KSH  Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013
... ry rNHH xrErvrroAu KRESToN AcA vrET NAM COng ty TNHH Ki6m toiin Kreston ACA Vigt Nam xdc nhdn c6c gidi trinh cOa COng ty C6 phin Tqp doan rholng sdn Hamico tai COng vin s6 45tz.ot+txsH, ngiry ... vay, cO trjtc vir lgi nhu€n duEc chia Luu chuy6n tidn thuAn tD hoqt dQng dAu tu 6o ta' LIJU CHUYET rEru Tr-P HOAT DQNG TAI CHINH a - Tien vay ngdn han, ddi han nh?n duEc Ti6n chi trd nq g6c vay ... vay Ti6n thu kh6c tu hoat dOng kinh doanh Ti6n chi khdc cho hoat dQng kinh doanh Luu chuy6n ti6n thuin tir ho4t dQng kinh doanh LUU CHUYEru TlEru Tr-P HOAT OQNG DAU TU Ti6n chi d€ mua s5m, xAy...
 • 4
 • 37
 • 0

bctc hop nhat da kiem toan nam 2011

bctc hop nhat da kiem toan nam 2011
... thúc ngày 31/12 /2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 15 Chi phí xây dựng dở dang 31/12 /2011 VND Công ... Vay ngắn hạn - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_ CN Gia Lai - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_ CN Gia Lai - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam_ CN Gia Lai - Ngân hàng Phát Triển Gia Lai ... ngày 12 tháng 01 năm 2011 UBND Tỉnh Gia Lai, Công ty miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp năm đầu kể từ có thu nhập chịu thuế (năm 2007) giảm 50% cho 04 năm (từ năm 2008 đến năm 2011)  Các loại thuế...
 • 40
 • 33
 • 0

bctc cong ty me da kiem toan nam 2011

bctc cong ty me da kiem toan nam 2011
... Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty liờn kt Cụng ty liờn kt Cụng ty TNHH c Long Dung Qut Chung c ụng ... Cụng ty CP in c Long T Nung Lt Cụng ty CP c Long Tõy Nguyờn Cụng ty CP T Xõy dng Giao Thụng Gia Lai Mi quan h Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ... ca Cụng ty CP Tp on c Long Gia Lai vo cỏc Cụng ty nh sau: Vn iu l ca cỏc Cụng ty TT Tờn Cụng ty VND Trong ú: Cụng ty m cam kt gúp: T l Vn cam kt gúp Vn gúp thc t ca Cụng ty m n 31/12 /2011 % VND...
 • 37
 • 55
 • 0

bctc hop nhat da kiem toan nam 2009

bctc hop nhat da kiem toan nam 2009
... Min nhim ngy 20/06 /2009 ã ễng Nguyn Xuõn Hoan Trng ban B nhim ngy 25/07 /2009 ã B Bựi Th Kha Trõn Thnh viờn B nhim ngy 25/07 /2009 ã ễng Bựi Vn i Thnh viờn B nhim ngy 25/07 /2009 Trang CễNG TY C ... nh v va theo Thụng t s 03 /2009/ TT_BTC ngy 13/01 /2009 ca B Ti chớnh s c c gim 30% thu TNDN phi np nm 2009 ã Cỏc loi thu khỏc v l phớ np theo quy nh hin hnh Tin 31/12 /2009 31/12/2008 VND VND Tin ... thỳc ngy 31/12 /2009 BO CO LU CHUYN TIN T HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12 /2009 Chi tiờu Mó s Mu s B 03-DN/HN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Nm 2009 VND Nm 2008...
 • 33
 • 41
 • 0

20140331 20140331 KSH Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013

20140331 20140331  KSH  Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013
... fr;' I {i 'y' ,l ,s 9Z- I HNIH3 rYr OyC OVS HNlr! ir L ru?tr NS nHO l-l^nHl nnl ovc NYs oYE HNVoc HNrv eNOel-YoH Yno 13) oYO oYg I Nyol 9-V t-z l) rQcl NVc cNYs aVr cOe Nyol- tltlltv oYc oyg cQc ... gLlC 6unp dP e,^ 6unp d9 ugol 91 0n 9uc oNno dy NYor 3Y Oe euc YA cnn NVnHc NO - 60 I ps HN!H9 lYr n 9y1 ttgz upu ZL 6u9tll oyc oYs HNIIN IlAnHr 't 'il1 NYS rueN pH qult - 4t [Lld glld quPqI 6uru16uen6 ... pl6ugp gc ogC :;46 quly dvlcoG NyOr W?tv oy3 oys vcv uolssry-rL1z lycS/fjL :9s v3v^Norsil>& -.{ ,ri t ll! ,L1Z wpu t 6ugtg 27 tp0u '!9N PH ueru tQln VCV uolsery ugol tuely 11111'11 l$ 6ug9 oq,...
 • 28
 • 47
 • 0

báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 ngân hàng xăng dầu petrolimex pg bank

báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 ngân hàng xăng dầu petrolimex pg bank
... t? thang 12 naln 2009) g Ph6 ~ n Ciim dbc ( ~ i g n g nhi&~n thang I2 nim 2009) tfi Pho ~ n Giim dbc (Mign nhi&mt? thang nim 2009) g Pho ~ n Giam dbc (Mi& nhi&mt~ thing nim 2009) g G i a ~ n ... ~ I~ANC N TMCP XANG D A ~ PETROLIMEX J Vin phbng 5, Khu dB thi Trung I-Iba, Nhin Chinll Ha Ngi, CHXHCN Vi$t Nam Ban Giim d6c Ngin hang Tliuong mai C6 phin Xing diu Petrolimex (goi tit la "Ngrjn ... Ban Giam d6c NgSn hang Thwang mai C& phhu X i n g deu Petrolimex Chung t6i d l ti&n hanh kikm t o h bang c l n d6i k&t o h tai thang 12 nam 2009 cung vbi bio cao k&t qua hoat dong kinh doanh, bao...
 • 9
 • 202
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam