BCTC HN PLX 30.6.2017 sau kiem toan

Luận văn thạc sĩ Sai lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC trước và sau kiểm toán của các công ty niêm yết

Luận văn thạc sĩ Sai lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC trước và sau kiểm toán của các công ty niêm yết
... toán số sai lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán, tỷ lệ sai lệch so với lợi nhuận trước kiểm toán xem xét mức độ sai lệch lợi nhuận sau thuế công ty theo ngành nghề, theo quy mô theo công ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ SAI LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 2.1 Phân tích tổng quan sai lệch tiêu lợi nhuận sau thuế công ty niêm yết 2010-2012 Để phân ... THỰC TRẠNG VỀ SAI LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 19 2.1 Phân tích tổng quan sai lệch tiêu lợi nhuận sau thuế công ty niêm yết 2010-2012...
 • 111
 • 431
 • 3

Công bố thông tin số 697 TB-TMT-HĐQT ngày 30 6 2017

Công bố thông tin số 697 TB-TMT-HĐQT ngày 30 6 2017
... phdng C6ng ty tinh d6n h6t ngey 301 061 2017 (chdm cdng theo ngdy c6ng thuc t6 c6 mdt ldm vi6c) Di6u 3: Circ 6ng (bd): Ban T6ng gi6md6c, thir trucrng cfc phdng lban/d.onvi truc thu6c C6ng ty vd 6ng ... C6ng ty, QUYET EINFi: Di6u 1: Ch6m dut hcr p d6ng lao d6ng AOi vOi - Ngdy th5ng n6m sinh: Ngdy 15 thSng 06 6ng nim Trin Vin 1959 - HQ khdu thudng trir: 56 30 ng6ch 554133 Nguy6n Qufln Long Bi6n, ... vu: Ph6 T6ng gi6m d6c Cdng ty - Thdi gian: fO * ngey 01 Hir: vin Cir, phuong Gia I'huy, thfng 07 nIm 2017 Ei6u 2: Moi ch6 d6, q.,ydn loi cua 6ng TrAn Vdn Hd duoc chi tra theo bang ch6m c6ng cira...
 • 2
 • 29
 • 0

20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan

20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan
... ca khdEn phii rri oh nhd hoin cd r dddc nhan doqiam It r61ri.d ft, rhoii rhd ao hd dd|q qlin L va ban kidm soar 6eo Ehr 4ycr cia 6ai hd d ddns oduchiih o;n drir6i.hra phanphd 1r2.202369 ddE d...
 • 3
 • 43
 • 0

20140403 20140403 KSH Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013

20140403 20140403  KSH  Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013
... thue dat c0a cong ty ndm 2013 - Didu chinh tdng kho6n Vay vd no ngSn han 1.551.000.000 ddng : kidm toan phan loai khoan No ddi han ddn han tr6 : 3.216.000.000ddng, k6 toan hach to6n nhdm tai kho6n ... s6n xudt va tidn thud ddt crja c6ng ty ndm 2013 KI I' ru a\ .7 - Didu chinh gi6m Chi phi tdi chinh(chi phi 16l vay) 1.605.000.000 ddng ke to-rn c6ng ty hach to5n nhdm trJ chi phi tr6 g6c vay sang ... tidn'chi khac cho hoat dong kinh doanh 1.916.748238 ddng kidm toan loai c6c but toan bD trtr c6ng no Di6u chinh gi6m chi tra lai vay 1'665.000.000 ddng kd to6n hach to6n nhdm tai kho6n ttJ tidn...
 • 4
 • 32
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện
... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN 2.1 Tổng quan Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán UHY 2.1.1 ... mục kiểm tra chi tiết công nợ 7000 Chỉ mục kiểm tra chi tiết báo cáo kiết kinh doanh 2.2: Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán vấn ... Khoán Nhà nước định chấp nhận Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán vấn UHY đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Công ty niên yết, Công ty đại chúng, quỹ đầu Công ty chứng khoán theo Quyết Định...
 • 112
 • 436
 • 5

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện
... TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán vấn Thu AAT thực Chương 2: Nhận xét giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế ... thiện công tác kiểm toán khoản mục Chính vậy, em lựa chọn sâu nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế ... hàng khách hàng kiểm toán có ảnh hưởng đến kiểm toán BCTC Công ty TNHH AAT thực 1.2.1 Nguyên tắc kế toán khoản mục phải thu khách hàng Các khách hàng AAT kế toán khoản mục phải thu khách hàng...
 • 96
 • 375
 • 0

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
... cải tiến chương trình kiểm toán Điều giúp cho A&C nâng cao chất lượng kiểm toán thực kiểm toán cách chuyên nghiệp 2.2 Quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên kiểm toán BCTC thực khách hàng ABC ... XYZ kiểm toán viên phải thu thập từ đầu Đối với công ty năm trước kiểm toán công ty kiểm toán khác kiểm toán viên sử dụng số liệu đầu năm đáng tin cậy Còn công ty lần đầu kiểm toán, kiểm toán viên ... sản xuất Kiểm toán viên tiến hành chọn mẫu để kiểm tra việc hạch toán chi trả lương công ty ABC Kiểm toán viên chọn mẫu số tháng để kiểm tra Cụ thể kiểm toán viên kiểm tra việc chi lương có với...
 • 30
 • 280
 • 0

Tài liệu Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC về ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2) pptx

Tài liệu Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC về ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2) pptx
... THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN - SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH (Ban hành theo Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Tài chính) ... vị kiểm toán 03 Chuẩn mực áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài vận dụng cho kiểm toán thông tin tài khác dịch vụ có liên quan công ty kiểm toán Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải tuân thủ qui định ... Bộ Tài có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thi hành Quyết định HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 250 XEM XÉT TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI...
 • 32
 • 306
 • 0

Tài liệu Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) docx

Tài liệu Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) docx
... trực thuộc Bộ Tài có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thi hành Quyết định HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 240 GIAN LẬN VÀ SAI SÓT (Ban hành theo Quyết định số1 43/2001/QĐ-BTC ... TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 300 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN (Ban hành theo Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUI ĐỊNH CHUNG 01 Mục đích chuẩn mực qui định ... kiểm toán báo cáo tài 02 Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán tiến hành cách có hiệu 03 Chuẩn mực áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài vận dụng cho kiểm...
 • 61
 • 399
 • 0

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÓA NGÀY : 30 - 6 - 2010 Môn thi: TOÁN pot

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÓA NGÀY : 30 - 6 - 2010 Môn thi: TOÁN pot
... minh rằng: >3 b−a Ta có (b-c)2 ≥ 0⇒ b2 ≥ 2bc - c2 Vì pt ax2 + bx + c = vô nghiệm nên có ∆ = b2 - 4ac < 0(do a>0 ;b>0 nên c>0) ⇒ b2 < 4ac ⇔ 2bc - c2 < 4ac a+b+c ⇔ 4a > 2b-c ⇔ a+b+c > 3b - 3a ⇔ > ... hàng ĐK : x ∈N , x > 90 90 Theo dự định xe chở : (tấn) Thực tế xe phải chở (tấn) x x−2 90 90 Vì thực tế xe phải chở thêm 0,5 nên ta có pt: = 0,5 x−2 x Giải pt ta x1 = 20 (TMĐK) ; x2 = -1 8 (loai) ... M (cùng bù BC 'B' ) B » » ¼ » · · Nhưng : ACB = sđ AN + NB ; ACB = sđ AM + NB ( ) » ¼ ⇒ AN = AM Vậy MA = NA ( ) C AC' AM = Hay AM = AC’.AB AM AB Bài 5:( 1,0 điểm) Cho số a, b, c thỏa mãn điều...
 • 2
 • 410
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)