Giải trình BCTC đã soát xét 6 tháng năm 2015

20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 3. Bang CDKT

20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 3. Bang CDKT
... năm 2009 Tại ngày 30 tháng năm 2009 Mã số Nguồn vốn Thuyết minh 30 /6/ 2009 VND 01/01 /2009 VND a Nợ phải trả 300 52. 566 .481.037 48 .65 1.874. 362 I Nợ ngắn hạn 310 27.994.482.148 28 .65 1.874. 362 Vay ... hạn 311 20.7 86. 690.314 22.292.155 .67 1 Phải trả ngời bán 312 3.9 38.101.857 3.3 28 .64 1 .64 8 Ngời mua trả tiền trớc 313 435.205.3 56 1.279.945.232 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 2.4 83.0 37.721 1.301.191.272 ... khen thởng, phúc lợi 431 31.974. 264 41.474. 264 440 189.870 .65 3.1 92 178.038. 365 .803 tổng cộng nguồn vốn V.15 V. 16 V17 V.20 V.22 Hà Nam, ngày 12 tháng năm 2009 Lập biểu Lâm Thị Thu Trang Kế toán trởng...
 • 2
 • 25
 • 0

PIS. BCTC TONG HOP SOAT XET 6 THANG 2017

PIS. BCTC TONG HOP SOAT XET 6 THANG 2017
... 719 38.730 .66 7. 560 46. 144 64 7 51.005 .66 2 2 .66 5.419.5 96 19.148.392 .62 2 15.351.339.994 5.7 Taingay 01/01 /2017 462 11. 566 .973 10.081.839.237 6. 087 095 .62 2 63 .031.915.752 Tai ngiy 30/ 06/ 2017 41.792.975.847 ... 01/01 /2017 [4ua Tai 63 .941. 368 . 469 24.728934.134 k! 11.393. 768 .899 810 5 56. 469 887 959 341 101. 762 .583.312 466 .778.000 466 .778.000 30/ 06/ 2017 63 .941. 368 . 469 25.'195.708.134 11.393. 768 .899 810.5 56. 469 ... 301 061 2017 VND Gid g6c Du phong j 101120'17 VND Gi6 g6c Du phdng 13 62 5.000 000 13 .62 5.000.000 5. 469 524 .66 4 469 .524 .66 4 19.094.524 .66 4 19.094.524 .66 4 C6ng ty CP Kinh doanh COng Nong 105.011 63 3...
 • 38
 • 25
 • 0

PIS. BCTC HOP NHAT SOAT XET 6 THANG 2017

PIS. BCTC HOP NHAT SOAT XET 6 THANG 2017
... 10.952. 560 1.'t44.8 06. 210 6. 350.000.000 2.417.432.2 86 (3.418.233.5 36) (3 .61 5.720.187\ 39.730 .66 1.829 39 730 66 1 829 63 .228. 268 .7 76 63.228. 268 .7 76 7.334.599.038 469 .093.175 6. 865 .505. 863 6. 'l75 .67 6.587 ... bicn tinh b6t sin Binh Dinh 3 .63 9 .66 9.130 3 .63 9 .66 9.130 Cong ty CP Che bi6n Lam sen Pisico Quang Nam 3.7 76. 950. 866 3.7 76. 950 866 c0ns 7.4 36. 619.9 96 7.4 36. 619.9 96 000 000 000 Tai 01/01 /2017 VND ... 5. 168 .502.729 19 .66 3 23 8 96 263 052 61 (1 100 905) (11.259. 767 \ 70 7. 866 .210 .64 8 29.053.505.014 il n Binh T6n9 Girim d6c Binh Dinh, ngdy 15 theng 08 ndn 2017 truoc 145.0 96. 520. 368 (184 466 . 562 .62 7\...
 • 49
 • 31
 • 0

Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017

Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017
... cung c6p dich vu 67 4 ,41 73 2, 13 -58, 32 -7, 96 124 4 ,29 1 477 , 16 -23 2, 97 -15 , 76 Giri v6n hdng b6n 589 ,22 63 4,11 -44,89 -7, 08 I 125 ,9 I l2B6,g7 -l6t,15 - 12, 52 29,05 23 , 97 5,08 2l,19 54,95 51,39 3, 56 6r& ... hqp nh6t: Dvt; rj,ding Quj,II /20 1 7 Chi tiOu Ndm 20 1 7 Nrim 20 1 6 Ltiy k0 tir tliu ndm Ch2nh Dch Sd fiin ri,ry (%) CIt2nh ldch Niinr 20 1 7 Niim 20 1 6 ^,(trcn Jo rirc : (%) Doanh thu thLrAn vd b6n hdng ... lny k6 thang dAu ndm 20 1 7 gihm 44,4lty ddng tucrng fng gihm 94 ,27 yo so vdi cirng ki' ndm 20 1 6 vd dpt s6 ti0n ld: 2, 69 ty d6ng C6c y6u to anrr hu6ng d6n ktit qu6 cria nhom c6ng ty chri y6u ld...
 • 2
 • 81
 • 0

Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017

Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017
... 1 ,60 3,035,3g6, 67 ; 1 ,69 6 ,7 44, 67 7 ,2 37 11530,390,9 96, 67 4 4 97, 365 ,099,9 56 22 1, 464 ,9 07, 26 1 96 ,25 2, 62 0 , 25 3 74 7, 979 ,60 9,1 02 Y. 17 g,gg6,1 92, 905 13,901,199, 579 3, 079 ,29 3 ,70 0 3 ,65 1,09s,300 v.19 10,' 72 0, 0 96, 1 37 ... 401,301,099, 929 3 72 , 9 76 ,900,000 3 72 , 9 76 ,900,000 360 , 72 1,500 360 , 72 7,500 493 ,22 6, 3 87 (8 .68 0,e8e .6 47) 493 ,22 6, 3 97 (8 .68 0.989 ,6 47) 14,494,0 47, 009 14,494,0 47, 009 26 ,3 06, 683,451 21 ,7 67 ,2 87 , 67 9 23 ,60 9,944 ,65 8 ... Tn'01/01 /20 1 7 tl6n 30 /6 /20 1 7 VND vg 11 Giri v6n hdng b6n Tn.01/01 /20 1 6 tt6n 30 /6 /20 1 6 VND vI.r 1 ,22 6 ,74 2, 549 ,70 4 1,4 52, 4 37, 555,949 vt .2 320 , 72 7 ,2 '73 29 5,454,545 ,22 6, 4 27 , 921 ,4 37 1,4 52, 1 42, 101,403...
 • 20
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM