BCTC HN toàn CTy Quý III năm 2016

645 Gui BCTC Quy III nam 2016

645 Gui BCTC Quy III nam 2016
... HANG Doanh thu thuan nam bao g6m doanh thu ban dien giai (loan tir 01 thang 01 nam 2016 den 31 thang 08 nam 2016 va giai doan tir 01 thang 09 nam 2016 den 30 thang 09 nam 2016 theo gia ban dien ... sau: 30/09 /2016 VND 31 /1 2/2015 VND Trong yang mgt nam 1,056,721,518,429 1,053,664,813,698 Trong nam thir hai 1,056,721,518,429 1,053,664,813,698 Tir nam thir ba den nam thir nam Sau nam nam 3,138,875,047,509 ... doan tir 01 thang 01 nam 2016 den 31 thang 08 nam 2016 dugc ghi nhan theo tj, gia tai xuat hoa don Doanh thu ban dien cho giai clop tir 01 thang 09 nam 2016 den 30 thang 09 nam 2016 chua xuat h6a...
 • 29
 • 56
 • 0

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ
... Đề nghị cấp thẻ cho hội viên Hội Khuyến học Trên tình hình công tác đến quý III năm 2016 phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016 Hội Khuyến học Thạnh Lợi, báo cáo Hội Khuyến học huyện Tháp Mười ... dựng quỹ Khuyến học, Khuyến tài Số tiền 00 đồng 5- Hoạt động Tổ Dân Phòng Khuyến học: - Tổng số toàn có 38 tổ dân phòng Khuyến học - Có 38 tổ sinh hoạt thường xuyên - Vận động giúp đỡ 10 học sinh ... hoạch hàng năm phù hợp chi Hội sở tổ Hội - Đảng kiểm tra Hội sở tháng/lần, Chi kiểm tra tổ Hội 01 quý/ lần - Định kỳ 01 quý báo cáo hội cấp 01 lần, tháng sơ kết tổng kết năm - Phát động thi đua...
 • 7
 • 866
 • 1

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
... Tang Giant clac Ngan hang TMCP Tien Phong BAO CAO TAI CHiNH Qu.) III nam 2016 BAO CAO KET QUA KINH DOANH Qui', III nam 2016 Quy III STT Chi bleu Thu nhap lai va cac khoan thu nh4p twang tir Chi ... Ngan hang TMCP Tien Phong BAO CAD TAI CHINH Quy III nam 2016 BANG CAN DOI ICE TOAN Tai 30 thong 09 nam 2016 Chi den STT Thuyet minh A TAI SAN 30/09 /2016 Trieu VND 31/12/2015 Trieu VND 89.507.678 ... Thu nhap tir Op von, mua co phan VIII Chi phi host clang L9i nhuan thuan tir hot Ong kinh doanh IX trirot chi phi dyr phOng riii ro tin dung Chi phi dir phong riii ro X tin dyng XI 'amp lyi nhuan...
 • 5
 • 49
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ III NĂM 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ III NĂM 2010
... trị tài sản, công nợ việc trình bày khoản tài sản, công nợ tiềm tàng ngày lập báo cáo tài hợp khoản mục doanh thu chi phí suốt kỳ hoạt động Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp hợp từ báo cáo tài ... THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài hợp kèm theo 23 Báo cáo tài hợp Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ... tuyến FPT vào báo cáo tài hợp Tập đoàn 19 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Báo cáo tài hợp 89 Láng Hạ, quận Đống Đa Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 Hà Nội, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng năm 2010...
 • 27
 • 387
 • 0

Tìm hiểu cách lập dự toán doanh thu tiêu thụ và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM DV Đức Trung quý II năm 2016

Tìm hiểu cách lập dự toán doanh thu tiêu thụ và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM DV Đức Trung quý II năm 2016
... môn: Kế toán quản trị 12 Học viên: Nguyễn Tiến Mạnh Lớp: QLKT 2015-2 Lớp Qua lập dự toán kinh doanh cho công ty TNHH TM & DV Đức Trung ta thấy cần thiết lập dự toán, thông qua lập dự toán ta dự đoán ... doanh nghiệp tạm nộp năm 160.000.000đ, chia cho quý 2.2.2 Các bảng dự toán Qua số liệu ta tiến hành lập dự toán cho công ty năm 2016 BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU Chỉ tiêu Quý 1 Khối lượng 100.000 Quý ... cao trình độ cho cán công nhân viên, nâng cao đời sống vật chất người lao động 2.2 Lập dự toán cho công ty TNHH TM & DV Đức Trung 2.2.1 Thông tin Công ty TNHH TM & DV Đức Trung chuyên sản xuất...
 • 15
 • 2,726
 • 59

Gợi Ý Bộ Câu Hỏi Hội Thi Hòa Giải Viên Giỏi Toàn Quốc Lần Thứ III Năm 2016

Gợi Ý Bộ Câu Hỏi Hội Thi Hòa Giải Viên Giỏi Toàn Quốc Lần Thứ III Năm 2016
... hòa giải quyền nghĩa vụ nào? a) Được bày tỏ ý chí định nội dung giải hòa giải b) Đồng ý từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng chấm dứt hòa giải c) Tuân thủ yêu cầu hòa giải viên việc tiến hành hòa ... làm hòa giải viên 11 Hòa giải sở tiến hành có sau đây? a) Một bên bên yêu cầu hòa giải b) Hòa giải viên chứng kiến biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải c) Theo phân công tổ trưởng tổ hòa giải ... nên sau bố mất, anh Lâm có ý đuổi mẹ kế em khỏi nhà Bà Hà làm đơn đề nghị tổ hòa giải can thi p, giúp đỡ Là hòa giải viên giao hòa giải vụ việc, ông (bà) hòa giải nào? III Lĩnh vực xây dựng, bảo...
 • 24
 • 888
 • 0

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn toán trường tiểu học Lê Quý Đôn năm 2016 2017

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn toán trường tiểu học Lê Quý Đôn năm 2016 2017
... thức,kĩ Số câu số điểm Mức TNKQ SỐ HỌC Số câu Số điểm ĐẠI LƯỢNG TL 1, 0 TL 1 1,0 Số câu TL TNKQ TNKQ TL 2,0 1 1,0 1, 0 1, 0 2 2,0 1 2,0 1 1,0 1, 0 2,0 Chủ đề SỐ HỌC Mức Mức Số câu Câu số 2,6 Mức Mức ... ghi điểm * Lưu ý tùy vào đối tượng học sinh ghi điểm cho phù hợp PHÒNG GD & ĐT HUYỆN IA H’DRAI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN: TOÁN – LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp ... vào chỗ trống: - + = 10 = Câu 8: Hình vẽ bên có: Có hình tam giác Có hình vuông HƯỚNG DẪN CHẤM : Bài 1: (1 điểm ) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 2: (1 điểm) - Chọn đáp án...
 • 5
 • 1,006
 • 0

bctc hop nhat quy iii nam 2011

bctc hop nhat quy iii nam 2011
... áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quy t định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan; Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam Bộ Tài ban hành Hình thức ... cố định vô hình Quy n sử dụng đất Quy n sử dụng đất ghi nhận tài sản cố định vô hình Công ty Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhận quy n sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất ... cố định vô hình quy n sử dụng đất xác định toàn khoản tiền chi để có quy n sử dụng đất hợp pháp cộng chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ, Quy n sử dụng đất...
 • 31
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ