BCTC Hop nhat toan Cong ty Quy 2 nam 2017

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 hợp nhất toàn công ty

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 hợp nhất toàn công ty
... 445 21A 11 1 1qrljz.4 014 !9 19 _ 764 .67 2.305 17 .6! 11 01 19.335 .66 t .10 4 I;ns rginhuin tti lo;n td& Ldr.h 1 76. 9 16 . 734 15 . 317 .509 .63 3 15 . 317 .509.533 9!4h!Eryay :!!.31q! !1 70.933.799 19 .335 .66 1. 104 7A ... cuns 17 !]!r.2 91: !4! 15 1 , 767 20a. 911 1. 7 21. 333.3t9 17 4.6t5.207,272 !1f!5.7j!. !10 39,222 . 61 1 ,11 3 rd.inhu: thuen lu hoat !:Lt 41. 02 t 7o3 14 5o3.92!:7e3 nS kinh dornh 9. 962 .090.5 36 413 .2 56. 17 0 15 ... crla c6 d6ng lh d! s6 74.? l5 462 - -1 557 502 foi$€e ltaiftff S,uda€,cO 6TY rfuc- ' La1* *"t -l- 767 .20a. 911 1 16 . 739.582_443 39.222 .67 1, 113 clid'l ssialt qg{L!shie]! 15 7 - Gt,"zr.r- 205. 310 .533...
 • 25
 • 299
 • 0

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2010
... GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 04 năm 20 10 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 10 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 20 10 Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ... phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 04 năm 20 10 ... phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp niên độ 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 04 năm 20 10...
 • 29
 • 143
 • 0

Hợp nhất các công ty TNHH 2 thành viên trở lên ppt

Hợp nhất các công ty TNHH 2 thành viên trở lên ppt
... cấp hợp 20 0.000 đồng/ Quyết định số 44 /20 08/QĐ- doanh nghiệp lần cấp UBND Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Kết xuất file pdf Các bước Tên bước Mô tả bước Các công ty phải ký kết hợp đồng hợp ... Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập (theo mẫu) - Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký người đại diện, thành viên người đại diện theo uỷ quyền) - Danh sách thành viên công ... công ty, biên họp Hội đồng thành hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty bị hợp Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Văn qui định Thông tư số 03 /20 06/TT-BKH...
 • 5
 • 162
 • 0

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 hợp nhất toàn công ty

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 hợp nhất toàn công ty
... l6n va rdnq dLrdng ti6n at6u ry '' I (400000.000) an.*".ron.o,,r I I | uo u,r,ru ki (1 961 2 062 .419) 1593 36. 095 .65 2 H DoAl 6l 10 (70=50 +60 +61 ) WMWrtu I ( 366 .370 967 144) I I iNH HUdNG cJATHAYo6tri ... cdd6nglhidu s6 s0 16Yt* \ me l=r,Hffi;c ? 333:?13 314 18,321101.409 23.444 022 .63 3 tss3"stsis3 532, 160 .a99 65 -t .63 2 345 I rqt 3112 76. 5 26 340,3 56. 319 101.9a6.519 2a,553,831.135 | to.zsz:0s. 365 ... IYV- !s Nfi- LUYKETUOAU !4 1 46. 793.714 {g lr,u;rr,u BrEu ?? I NiMrRr6 340.221 362 ,121 64 4 .64 2,06a 379,5 76. 720,053 325,137189.707 54.439J30.3 46 10,037'175.000 22,7 56. 91A.304 32 rqi nr',;n 17 3t...
 • 25
 • 380
 • 0

Tài liệu Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại docx

Tài liệu Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại docx
... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH C Ô N G T Y T R Á C H N H I ỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng đăng kinh doanh Tôi là: (ghi ... Đăng kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau: Tên công ty viết tiếng Việt: (ghi chữ in hoa) Tên công ty viết tiếng nước (nếu có): Tên công ty ... Doanh nghiệp số 60 ngày 29 /11 /20 05 + Nghị định số 88 /20 06/NĐ-CP ngày 29 /6 /20 06 + Thông tư số 03 /20 06/TT- BKH ngày 19/10 /20 06 + Thông tư số 05 /20 08/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 /07 /20 08 Phụ Lục I-2...
 • 7
 • 319
 • 0

Tài liệu Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại ppt

Tài liệu Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại ppt
... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH C Ô N G T Y T R Á C H N H I ỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng đăng kinh doanh Tôi là: (ghi ... Đăng kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau: Tên công ty viết tiếng Việt: (ghi chữ in hoa) Tên công ty viết tiếng nước (nếu có): Tên công ty ... Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29 /11 /20 05 Nghị định số 88 /20 06/NĐ-CP ngày 29 /6 /20 06 + Thông tư số 03 /20 06/TT- BKH ngày 19/10 /20 06 + Thông tư số 05 /20 08/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 /07 /20 08 Phụ Lục I-2...
 • 6
 • 312
 • 0

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ppsx

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ppsx
... đến thứ hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty hợp (2 bản); Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất; Danh sách thành viên công ty hợp nhất; Thành phần hồ sơ Giấy tờ ... nghề kinh doanh; • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật phá sản ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ... bị hợp nhất; 12 Bản kê khai thông tin đăng ký thuế công ty hợp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty Thông tư 03 /20 06/TT- TNHH thành viên trở...
 • 15
 • 250
 • 0

báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 hợp nhất tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam

báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 hợp nhất tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam
... 26 .43 5 44 4 107 48 .44 9. 748 .933 3 .48 2 49 . 047 736 2.896. 241 .969 947 552 .49 7.371.052 1.3 04. 458.012 788 .44 3.677.080 1. 347 .01 108 188 1.7 10. 349 .985.990 567 599. 249 . 941 25 .40 0.268 40 19 92 65 610 9 .48 0 ... 5.313 .42 3.672.637 5.280 .43 2. 849 .351 10.391.130.9 14. 048 (5.110.698.0 64. 697) 7.192. 244 .792 34. 4 34. 831.2 14 (27. 242 .586 .42 2) 25.798.578 .49 4 6. 246 .88 243 05.092 5. 941 .71 546 39.910 10.136.086 42 06 .45 1 (4. 1 94. 370.$66. 541 ) ... 18.927.222 .44 8 12.725.578.836 46 .537.2 34. 839 5 544 78.030.530 13 Lqi nhu4n khic (5.702.190.3 54) 43 9. 548 .593 .43 0 49 .086.559. 646 45 844 8.8 24. 2 14 Lqi nhu'On ding ty lien doanh, lien ket 84. 055.709.8 84 13.225.7 54. 652...
 • 39
 • 776
 • 0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN APECI NĂM 2011 ppt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN APECI NĂM 2011 ppt
... 66,316,441,153 30/06 /2011 01/01 /2011 Cổ phiếu Công ty Cổ phần thép Đình Vũ 4,533,025,000 4,533,025,000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần APECS 2,987,200,000 2,987,200,000 Cổ phiếu Công ty CP TMDV&XNK Hải ... CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần năm sau: Nội dung Quý II năm 2011 264,000,000,000 Vốn đầu năm Năm 2010 264,000,000,000 Vốn cổ phần tăng năm - Vốn cổ phần cuối năm ... 28,346,020,051 15,095,688,145 KẾ TOÁN TRƯỞNG Page Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN HIẾU NGUYỄN DUY KHANH Page CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 16
 • 214
 • 0

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm 2010
... phải trả TM SỐ CUỐI QUÝ (3) (4) 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 32 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 (5) - V.02 V.02 V.02 V.07 270 MÃ SỐ (2) 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 SỐ ĐẦU NĂM 27 .33 6.600.000 48 .35 8.701.076 (21.022.101.076) ... 4 13 414 415 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ V. 13 V. 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ... Báo cáo tài hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010...
 • 29
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ