BCTC Hop nhat 2016 kiem toan VNSTEEL Signed

bctc hop nhat da kiem toan nam 2011

bctc hop nhat da kiem toan nam 2011
... thúc ngày 31/12 /2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 15 Chi phí xây dựng dở dang 31/12 /2011 VND Công ... Vay ngắn hạn - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_ CN Gia Lai - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_ CN Gia Lai - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam_ CN Gia Lai - Ngân hàng Phát Triển Gia Lai ... ngày 12 tháng 01 năm 2011 UBND Tỉnh Gia Lai, Công ty miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp năm đầu kể từ có thu nhập chịu thuế (năm 2007) giảm 50% cho 04 năm (từ năm 2008 đến năm 2011)  Các loại thuế...
 • 40
 • 33
 • 0

bctc hop nhat da kiem toan nam 2009

bctc hop nhat da kiem toan nam 2009
... Min nhim ngy 20/06 /2009 ã ễng Nguyn Xuõn Hoan Trng ban B nhim ngy 25/07 /2009 ã B Bựi Th Kha Trõn Thnh viờn B nhim ngy 25/07 /2009 ã ễng Bựi Vn i Thnh viờn B nhim ngy 25/07 /2009 Trang CễNG TY C ... nh v va theo Thụng t s 03 /2009/ TT_BTC ngy 13/01 /2009 ca B Ti chớnh s c c gim 30% thu TNDN phi np nm 2009 ã Cỏc loi thu khỏc v l phớ np theo quy nh hin hnh Tin 31/12 /2009 31/12/2008 VND VND Tin ... thỳc ngy 31/12 /2009 BO CO LU CHUYN TIN T HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12 /2009 Chi tiờu Mó s Mu s B 03-DN/HN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Nm 2009 VND Nm 2008...
 • 33
 • 41
 • 0

CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toan

CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toan
... phi qu6n ly doanh nghiQp euy ndm 2 014 tdng 1, 22 t! d6ng tuong ring tdng 19 ,84%o + chi phi tdi chinh quli I n1m 2 014 gihm 1, 87 t'-i dOng tuong im g giirn 42. 31% o (trong d6 chi phi l6i vay gi6m ... euy I ndm2 014 tdn9306,45% vd Lgi nhufln sau thu6 euy I nlm Z0l4 ttng 1g,02 t)i tl6ng so vdi cing kj,ndm 2 013 T6ng doanh thu thuan Quy i n6m 2 014 tdng r5s,g2 ty et6ng tuong ring t[ng 2 21, 99%, nhung ... rAt 16 ndt tron 86o c6o tdi chinh hqp nrr6t quy I ndm 2 014 qua c6c chi ti6u sau: - Quy ntm2 014 T6ng doanh thu brin hdng {"%u 3l *\( co \*.ar h6a, dich vr,r trng r35,r3% so vdi cing kj,ndm2 013 ,...
 • 2
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN
... a-, l_ r-, t_ a-, Lt-, La-, L' t-, L' a-, rL' Ll-t r-, L' l-, L l-, l_ I-t L' a-i L t-t L' l-t L l-t L l-t L' t-t L' l-t L' f-t 1_ t-, Lr-t t_ L-' L' t-t t_ r-t t_ l-, LL-' L' L-t L' I-t L' L-t ... ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 5.6 rr l_ a-J t-l t-/l L l-rt L]-t Ll-t L l-I L l-t t l-J LLJ NE x6u o'il01 12016 31t12t20',16 Ll-r L L-r L l-.,i1 l_ l-rl L t-J L t f Miu s6 Bog-DN /HN Gi6 g6c C6ng ty ... th0c vdro ngiy 31 th6ng 12 ndm 2016 l_ a-t rt L- 4.',1 l-l t l-l l-l L: l-J t Lt ,-J -) a-./ Lla L Lil t rL t rr li r r1 LJ l-1 Ll-l Ll-l L a-.1 rt l-l ) t ljL-a L- CIat vi c6c khoin tuong duong...
 • 41
 • 48
 • 1

công ty cổ phần vincom các báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ngày 31 12 2007 ERNST YOUNC

công ty cổ phần vincom các báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ngày 31 12 2007 ERNST YOUNC
... chuyin l6 din Chua chuyin 2002 2003 2004 2007 2007 2009 l6 tai 31/ 12/ 2007 chuyin lJ 31/ 121 2007 VND VND VND 63.262.257 164. 231. 448 5.262.758.765 63.262.257 164. 231. 448 - 5.262.758.765 5.490.252.470 ... pha! tra tai 31 thang 12 nam 2007 (7.297.500.00 0) 57 .127 .916.671 Cong ty C6 ph'an Vincom B09 -DN THUYET M IN H B A O CAO TAl CHfN H HQ P NHAT (tie'p the o) vao nga y th ang 12 narn 2007 va c ho ... hinh kSt thu c nga y th an g 12 narn 2007 CONGTY Ce ng ty Cd phan Vineo m (truce dily la Cong ty Co ph'lin T htrong rnai T6ng hop Vie t Nam) ('Ta ng ty ") la m ot co ng ty e6 phan du oc th anh lap...
 • 44
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ