VNSTEEL BCTC Rieng Giua Nien Do 2016 signed

bao cao tai chinh rieng giua nien do da duoc soat xet nam 2016

bao cao tai chinh rieng giua nien do da duoc soat xet nam 2016
... (ja=2tKT21-22H25+l*)) 29 Ngdy 17 lhang S nSm 2016 Cdc thuyet minh kAiH theo id mgl phgn hap cda hdo cdo idi chinh rieng giua nien dg « rtNCTYCQpHANNHV^ATHIFU MtN 02 An DA phuflng l,ach Irav, Ngo Quyen Thinh ... E N DOfTiflp(bro) M A U 56 B09a-DN Cdc ihuyel minh Id mpi hg phdn hgp fhdnh vd can duipc dpc ddng fhdn hdo cdo idi chinh neng giua men dd kcm iheo TMUVET MINH BAOCAOTAI C T6M T A T C A C CHINH ... 30lfafclg6 nam 2016 (Tiflp Iheo) M A L S6 B - D N Cdc ihaycl msnh la mgl bophdn hgji ihimh vd cin dupe dgc ddng ituH ith bdo cao tai chinh neng giita men dp lam iheo T H U V E T MINH B A O C A O TAI CHINH...
 • 33
 • 35
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội báo cáo của ban tổng giám đốc và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 và cho giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội báo cáo của ban tổng giám đốc và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 và cho giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày
... trang d6n trang 69 , bao g6m bdng cdn d6i fe toan ri6ng giira niOn d0vd-q ngiry 30 th6ng ndm 2013, b6o c6o k6t qud hoat dOng kinh doanh rieng gi0a nien db vir b6o c6o luu chuy6n.ti6n.tQ ri6ng giira ... ngdy 30 th6ng nim 2013, k6t qud hoqt dQng kinh doanh ri6ng giira ni6n d0 vd tinh hinh-luu chuy6.n ti6n t6 ri6ng gi0a nien dQ cho giai doqn s6u th6ng fet tnUc cirng ngiry phn hqp vcvi c6c Chu6n ... niry thuQc tr6ch nhi€m cOa Ban T6ng Gi6m d6c NgAn hdrng Tr6ch nhiem cira ch[ng tdi la dua bdro c6o nh?n xet v0 c6c b6o c6o titi chinh rieng gi0a ni6n dO niry dqra trOn ccr sd cOng t6c so6t xet c0a...
 • 71
 • 268
 • 1

Công ty cổ phần pin ắc quy miền nam báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

Công ty cổ phần pin ắc quy miền nam báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013
... báo cáo tài riêng niên độ đính kèm Đơn vị báo cáo Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam ( Công ty ) công ty cổ phần thành lập Việt Nam Hoạt động Công ty sản xuất phân phối pin ắc quy Tại ngày 30 ... đốc, Công ty hoạt động phận kinh doanh sản xuất kinh doanh pin ắc quy 17 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài riêng niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm ... lưu hành kỳ Công ty cổ phiếu suy giảm giá trị tiềm ẩn 16 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài riêng niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2013 (tiếp...
 • 38
 • 162
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ đức báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 đã soát xét

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ đức báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 đã soát xét
... 1/1 /2013 din 30 /6/ 2013 30 /6/ 2013 VND v6n gop cua cae c6 dong V 6n g6p dfru ky V 6n g6p tang (c) 01101 12013 VND 378.750.000.000 2.180. 860 .000 ky C6 phi~u 30/ 06/ 2013 phi~u 86 c6 86 IlfQ'ng c6 phi~u ... khac 01101 12013 VND 3 .67 2.873.4 76 3.352.231.792 840.742.278 63 7.819. 563 2.920.314 .63 1 66 0.549.557 558 .60 7.801 1.492.504.012 923.3 96. 167 10.957. 464 .307 1.702.2 96. 667 2 .62 1 .69 0.014 66 6. 368 .727 2.217.472 .68 0 ... tir 1/1 /2013 il€n 30 /6/ 2013 11112013d~n 30 /6/ 2013 VND 11112012d~n 30 /61 2012 Vl\ 01 77. 030. 352.117 95.359 .67 4.922 02 03 04 05 06 07 ( 26. 267 .548.189) (6. 983.937. 961 ) (20.533.343.812) (10 .68 6.134.577)...
 • 67
 • 282
 • 0

Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Các báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ 2009 pps

Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Các báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ 2009 pps
... tệ riêng niên độ Thuyết minh báo cáo tài riêng niên độ 1-2 4-5 7-8 - 35 Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ( Tập đoàn ) trình bày báo cáo báo cáo ... với Hội đồng Quản trị Tập đoàn tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài riêng niên độ PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Chúng phê duyệt báo cáo tài riêng niên độ kèm theo Các báo ... Ánh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ủy viên Hội đồng Quản trị Ủy viên Hội đồng Quản trị Ủy viên Hội đồng Quản trị Ủy viên Hội đồng Quản trị Ủy viên Hội đồng Quản trị Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng...
 • 37
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam