VNSTEEL BCTC Hop Nhat Quy 2 2016

BCTC hop nhat quy 2.2014 (truoc kiem toan)

BCTC hop nhat quy 2.2014 (truoc kiem toan)
... giri quy6 n ki6m so6t c6 tinh tti5n quydn bi6u quy6 t tidm ndng hi6n tlang c6 hi6u lqc hay s€ rluo a6l " "nuy6, K6t qui hoat tl6ng kinh doanh cria C6ng ty sE ilugc ilu'a vAo b6o ciio tdi chinh hop ... c6ng ty C6ng ty-C6 phnn Dich van tei t6 s6 30-4 C6ng ty C6 phdnco xAy dung vi tu vAn lqi ich Quy6 n bi6u quy5 t c,ia C6ng tv me cta C6ng ty mg t?i ngiy Tgi ngdy Tgi ngdy 31103/2014 31/03/2014 01/0r/2014 ... s6 t99B Dh5 Minh rur 860 cio tii chinh hqp Hai Bd T nhit nim 20.14 BAo CAo LIIU CHUYEN TIEN TE HoP NHAT Quf nIm 2014 (Theo phrong phtip tryc ME tiip) il6n Tt 1/1/2013 d6n 30t06t2014 30t06t2013...
 • 21
 • 51
 • 0

BCTC hop nhat quy 2 nam 2014 da soat xet

BCTC hop nhat quy 2 nam 2014 da soat xet
... dd dang Agng sin iIAu Nguy6n gi6 193.78r.839.776 195. 520 .388.668 48.464.460.076 49.3 84.154.588 22 3 17 1.7 12. 225 .681 ( 123 .21 7.765.605) I 69.611.368 .27 1 ( 120 .25 7 .21 3.683) 22 4 0 22 5 0 22 6 0 2) ... 44s 920 .650.098 21 .061.031_603 20 .401.935.t65 C0rg 4 92. 065.667 .29 2 20 3 129 479 26 5 925 27 2 647 04, Gi6 viin hirng bin /.c co Tt o7t0u20t4 Tir 0r/0U2013 d6n 3016 /20 14 24 . 528 .195 .28 9 il6n 3016t2013 ... 683 .25 0 27 339.150 22 8 158.939.000 158.939.000 22 9 (r 37 .25 5.750) (13 1.599 .25 0) 145 .29 5.696.450 146 108.894.330 21 2 ZIJ 21 9 22 7 gid III n6t 23 0 tu Gie tri hao mdn lfiy k6 nem 21 1 v.07 22 2 gki...
 • 34
 • 63
 • 0

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 2 2017

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 2  2017
... ta. 522 .8 02- 466 506.t 32 028 .28 6.410 091 136.419 8.007.155.595 13.008.191.878 15.494,5t6.056 21 . 921 1 62, 522 634.44t.315 345.763.349 8 42. 075.155 42s 6t VI '7 62 3 72' , 22 0 t2.6 62. 428 . 529 I4 6 52 440.301 ... crla bO phall 8.6 622 ',19 810 1.118.340 3l I 527 . 728 _3 42 024 ao4 123 27 9 22 9.579.381 664 22 5 9 02 000 26 3.565.3 82. 960 6 12 534.067 119 126 600 350.053 .26 4 1t 9 42. 393.396 28 t. 120 .310. 423 Chi phi duqc ... 27 s.000.000.000 522 .569.600 26 .695.9 32. 326 9.009 .22 7.540 42. 730.987 .26 8 353.958.716.734 T4i ngiry 0ll0ll20l7 27 5.000.000.000 522 .s69.600 26 .695-9 32. 326 9.009 .22 7.540 42. 730.987 .26 8 353.958.716.734 t4 6s2 440...
 • 38
 • 47
 • 0

9 BCTC HOP NHAT QUY III 2016

9 BCTC HOP NHAT QUY III 2016
... 1,1 59, 8 89, 1 19, 998 1 09, 278,50 1 ,97 9 117,831,555,480 (215 ,98 9,083,4 29) 1,171,010, 094 ,028 1,030,515,181,114 90 ,103, 291 ,155 74,261,002,731 (210, 691 ,860,517) 98 4,187,614,483 1 29, 373 ,93 8,884 19, 175,210,824 ... 1,246,584,250 242,224 ,90 5 1,246,584,250 79, 226,400 195 ,2 39, 000 79, 226,400 195 ,2 39, 000 242,224 ,90 5 4,341,000,000 4,341,000,000 514,647,000 514,647,000 1, 099 , 394 ,082 1, 099 , 394 ,082 1 09, 903,705 1 09, 903,705 103,361,207 ... 102,240, 298 ,158 3,786,852,286 576,477 ,711,036 576,477,71 ],036 93 ,92 8,426,264 6,147,808,506 5, 699 ,97 0,610 127,861 ,99 7,1 29 5,578,820 ,90 7 6,083,142, 898 83,236 ,91 6 ,98 2 6,780, 390 ,90 5 317 318 3 19 Doanh...
 • 20
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
... 910.5 82. 022 156.439 .26 5. 529 6.1 92. 265.000 1-: 566; -2 - 5&()()80 918.444.536 2. 497 .27 2 163 .27 6.846. 729 20 . 628 .176.961 188.3 02. 674 8.309.506.406 944.3 52. 383 2. 828 .648.817 98.905 .26 7.655 129 . 928 .788.376 2. 793.911.056 ... 23 .618.946.509 53 .28 2 .28 5.735 55 .25 3.669. 526 25 .590.330.300 b/ Yay dal h~n 82. 569.774.654 23 .28 4.649.7 92 53 .28 2 .28 5.735 1 12. 567.410.597 23 .28 1.649.7 92 53 .28 2 .28 5.Z3 5- 1 12. 567. 4-1 -0 .597 Tren nam - _ 76.566.935. 527 ... 470.017. 329 0 0 2. 497 .27 2 33.610.8 42. 807 438.177.353 22 .998. 127 .964 944.3 52. 383 2. 938 .21 0.086 1 02. 347.136.136 19. 822 .460.403 150.539.148 7.739.455.318 930 .29 8.378 2. 821 .3 32. 167 98.464.7 02. 9 62 910.5 82. 022 ...
 • 36
 • 83
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 - Công ty Cổ phần Hùng Vương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 - Công ty Cổ phần Hùng Vương
... 938.6 72 O53 938.6' 72 r.490. 521 .699.448 | 28 1 945.198.166 2. 48't 058.7 62. 731 (r 20 s t 12. 963 97 t) 20 8.s7s.900.6 82 220 649 ,25 3 993 ( 12. 073.353.31t) 1.1 12. 631 ,154.1 72 1.056.1 12. 5t4 .22 3 2. 1 12. 969 ... 720 ,t 52 506. 422 .7 rv .21 14.959 156.s9r 8.42s.8 92 573 rr8.9 02. 051 .26 6 42. 280.809.986 rv .22 57 993 0s2.091 [v .23 tv .24 2' 7 1.5 62. s00.000 4.1 82. 1 62. 663 386.57 5.541 28 4 34.914.799 24 2 IL Nq dAi hgn ... s6 VoN 3u03t20r6 VND 01/10 /20 15 VND 2. 709.9 82. rs4,099 2. 703.4 52. 427 606 2. 709.9 82. 154.099 2. 103.4s2. 427 .606 2. 2'70.3 82. 9r0.O00 1.891.993. 320 .000 r 89 t 993. 320 .000 2. 270.3 82. 910.000 62. 796.819.000...
 • 38
 • 106
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 td bảng cân đối kế toán

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 td bảng cân đối kế toán
... AW 30/06 /20 11 :-\ aong USD I6,0gg 21 , 027 2, 620 2, 637 21 ,24 1 CAD 25 3 22 ,001 HKD 22 ,051 16,691 AUD 31,994 25 5 SGD 27 ,509 24 ,7 02 JPY lg,g 32 33,075 CHF 20 ,6 82 Hd NAi, ngdy 28 thting ndm 20 1I Kii ... NQi 20 .1 PhAn tich ch6t lugng nq cho vay 30/06 /20 11 VND VND 25 ,7 12, 329 ,439,375 23 ,438,1 02, 931,977 783,740, 429 ,670 596,554,169,933 110,969,979,664 24 2,7 42, 750 ,27 1 36,I59 ,29 2,9 42 39,376,036,390 26 5,395,559, 520 ... 30/06t20rr 0I/0r /20 rr VND VND Ti6n mdt bdng VND 21 8,130,447,7 42 r29,659,609,695 'l r€n mdt bdng ngoai -., J '-.1 t€ 703 ,21 9,I25,999 72, 0I2 ,27 2,000 321 ,349,567,630 20 1,670,991,695 30/06 /20 11 0I/01 /20 1r...
 • 40
 • 391
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 td bảng cân đối kế toán

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 td bảng cân đối kế toán
... QI.TV 30/06 /20 13 VND 31/ 12/ 20 12 VND USD 21 ,036 20 , 828 EUR 27 ,615 27 ,566 GBP 32, 285 33,689 CHF 22 ,397 22 ,847 JPY 21 4 24 3 SGD 16,7 52 17,046 AUD 19,558 21 ,678 HI(D 2, 694 2, 690 CAD 20 ,21 2 20 ,964 CNY ... (8,965,615, 329 ) 41,804, 927 ,835 4, 527 ,900,416 37 ,27 7, 027 ,419 920 ,26 9,450 427 ,26 8,888,096 78,133 ,20 3, 121 22 2,616, 727 ,884 96,458,770,057 304 ,22 4,007,471 154 ,25 6, 429 ,835 447 ,23 7,667, 327 thong nam 20 13 g ... 0.70 0 .24 25 . 02 0 .26 0.00 0.00 100.00 31/ 12/ 20 12 trieu VND 40,6 82, 285 2, 127 ,108 560,436 2, 944,494 11,4 52, 224 3,197,708 19,063,711 1,706 763,5 02 500,953 70,443 15,937,074 185,943 2, 200 1 32, 223 56,939, 724 ...
 • 43
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP