VNSTEEL BCTC Rieng Quy 2 2016

NTP BCTC rieng quy 2 2016

NTP  BCTC rieng quy 2 2016
... 30/06 /20 16 580.109,560 ,25 4 314 ,22 1,017,981 57,119,141,867 5,796, 522 ,638 957 ,24 6 ,25 2,740 T g i n g i y 01/01 /20 16 591,717,946,801 20 1,6 12, 328 ,6 42 53,314,871,638 4,583,141,1 82 851 ,22 8 ,28 8 ,26 3 G ... nBayOl/Ol /20 16 K h a u hao i r o n g k y (409,546,100) (409,516.100) (2, 649455,778) (2, 649 ,25 5,778) T a i n g d y 30/06 /20 16 29 , 820 .25 1,168 29 . 820 ,25 1,168 T a i nfidy 01/01 /20 16 33.671 ,26 5.168 33.671 .26 5 ,26 8 ... tri hao mdn iQy ke 22 3 (574.388.545.9H) T i i s i n c6 djnh vfl hinh II 22 7 29 . 820 ,25 1,168 " Ngayin gid 22 8 32. 469.506.946 - Gid iri hao mdn iup ke 22 9 (2. 649 .25 5,778) 96.757,5 523 44 Tk\ s i n d...
 • 19
 • 47
 • 0

BCTC rieng Quy 2.2014 (truoc kiem toan)

BCTC rieng Quy 2.2014 (truoc kiem toan)
... x6c iiinh tuong tli5i ch6c ch6n; C6ng ty gir di thu dugc hoic sE quydn quin thu du...
 • 20
 • 61
 • 0

BCTC rieng quy 2 nam 2014 da soat xet

BCTC rieng quy 2 nam 2014 da soat xet
... IV 21 2 21 9 22 0 ttinh h0u hinh 22 1 22 4 0 22 5 0 22 6 0 21 .683 .25 0 27 339.7 50 88.939.000 88.939.000 22 ',7 145.359.107.094 24 0 0 24 1 0 24 2 0 25 0 32, 623 .28 3,376 32. 623 . 123 .77 32. 622 .8 42. 9'76 32. 622 .8 42. 916 ... Sii s95 .21 r. 822 .01r tinh: vND tliu nam 26 6.583.400.633 54,400.9 62, 422 21 . 627 .4s3.510 lt1 24 .600.9 62. 422 5. 627 433.510 11 .2 29.800.000.000 16.000.000.000 12. 435.000.000 14.545.497.000 t2l 12. 43 5.000.000 ... l'385'000000 2' 417 '02g 3 92 000 7'610'400 830 2. 627 ' 822 ban 60.843 ,-194!.68r2!L 0 O 375'614'540 1 42 l '566'907 ' 429 ,!! ?2: .1 123 'e -o!M 525 5'611 60 843 087'076 84' 821 '734 974 417 '079 3 92 10 23 8 '23 0' 822 ...
 • 30
 • 44
 • 0

DHG BCTC Quy 2.2016 Me1

DHG BCTC Quy 2.2016  Me1
... Qudn tri theo nghi quy6 t Aql hoi C6 dong thudng nien cia Cong ty Bi6n dQng cia quy khen thudng vd phtc lEi ki'/ nem nhu sau: Hoi Quy phuc lqi da tri hinh TSCD Quy khen thuAng Quy thuOng phUc lEi ... 666.364 Cong ty TNHH MTV ln Bao bi DHG COng ty TNHH MTV Du lich DHG Cong ty TNHH MTV Duqc ligu DHG C6nq tV TNHH MTV TOT PhATMA Con-g iy TNHH MTV DtlEc PhSm DHG C6ng ty li6n 224.673.304 464.561 ... thuOng phUc lEi nhan ttdng Quin viCn Sd du deu kY/ nem Trich quy ki'/ nam Tdi san hinh til quy phuc l0i Khau hao tai san hinh thdnh til quy phric lqi VND VND 28.610.527.409 54.299.126.314 6.727.252.863...
 • 42
 • 32
 • 0

DHG BCTC quy 2.2016 HN1

DHG BCTC quy 2.2016  HN1
... nJm 2016 DHG nhan duEc chinh sech uu alSi thu6 thu nhap doanh nghiCp t?i Nhd may mdi dugc-phAn1 (C6ng ty TNHF.I MTV DuEc phdm DHG) va Nha may mdi bao bi (COng ty TNHH Mry In.Bao bi DHG 1) T6ng ... (goi chung la "Tap doan') va quyen ror cua ffi;5;E;;d iaicniirh cia cong ty vdlietc6ckec6ng-ty duor day: TAp 6oirn cec cong ty lien k6t dugc QuY6 1 sd hgu vi bi6u quYCt Hoat along chinh ten C6ng ... dono- c'ria doanh nqhi€p, thuon-q di kem le viec n5m gi0 hon mot n&a quydn bi6u quy6 t Su t6n tai vd tinh-hou higu cria {uydn oi6u quy6 t ti6m tirng dang duqc thr?c thi hoac duqc chuyen d6i s6 dugc...
 • 42
 • 31
 • 0

(20 01 2016) NTP BCTC rieng quy 4 nam 2015

(20 01 2016)  NTP  BCTC rieng quy 4 nam 2015
... f8,.530,noai57) (49 5, 844 .827,165) Tai ngdy 31/12/ 2015 42 9, 146 .186.527 2ftl,6l232«> 642 533 14. 871.638 4. 583, 141 ,182 688,656,527,989 Tai ngdy 01/ 01/ 2015 44 5 ,45 2,9 94, 5 n J ]81J6iaM ,48 4 37,288.0 84. 233 3, 749 ,061,556 ... 33 34 36 40 (2 84, 3 W,205.860) 45 ,000,000 (18,206 ,40 0.000) 1,3 64. 588 ,40 3 ( 301, 101, 0/7 .45 7) (276, 946 .075, 544 ) 44 7 .40 9.000 3 ,40 0 ,49 7, 546 (2 74. 098J 68.998) CHINK 3,227,228,585,609 2.259 ,41 8. 643 ,733 ... 12 14 13 17 20 34, 695,510 ,018 (82.702, 045 ,313) (47 .46 5. 640 ,078) (283,506,626,979) 61,802 .48 8 ,40 9 4, 609.9 64, 405 (18,5 04. 641 .197) (12, 847 .081,089) (45 ,739,299.186) ( 34, 849 ,48 8,277) [45 ,673 ,47 9 .40 3)...
 • 19
 • 71
 • 0

công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2013

công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2013
... 15.0t9.7 12. r24 20 0 21 0 1o0.9 32. s84.7 02 99.398.893.897 2tt 2t2 2t3 21 8 2t9 51.117.347.836 22 0 50.413 .29 4 .24 1 38.564.684.463 62. 139.8 02. t29 TAf sf,n c6 tlinh hfru hinh - Neuv6n eii{ 22 1 22 2 39.605.768.886 ... 765 .29 1.7 42 76s .29 1.7 42 5.5 02. 019.968 824 .946.540 59.884.196 1.07t .20 3.377 824 .946.s40 8.100. 322 .28 0 2. 700.174.845 473.076. 120 473.076. 120 23 .575.1t7.666 20 0. 720 .037 20 0. 720 .037 2. 264.034.439 2. 264.034.439 ... 123 .346. 523 .883 (29 .789.6s3. 621 ) (28 .18e.00e.534) (30 .26 4.77s.148) (46.066. 924 .3s3\ (1.981.884.960) 1.463.496.3t2) 20 .755.089.4 72 39.758.978.503 (40.s29.880 .22 8) (89.633.159.169) 22 23 24 26 27 ...
 • 21
 • 262
 • 0

công ty cổ phần đt pt đô thị và kcn sông đà bảng cân đối kế toán riêng 30 tháng 6 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2013

công ty cổ phần đt pt đô thị và kcn sông đà bảng cân đối kế toán riêng 30 tháng 6 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2013
... (79.770. 729 .3 32) 3.854 . 62 5 .60 6 55. 867 .599.371 (5.9 06. 5 32. 3 92) (25 .955.0 36. 747) (11.451.800. 130) ( 62 .8 92. 797.141) 1 72. 461 .27 9. 23 0 (2. 7 52. 908.018) (22 .5 46. 045.974) 46. 8 62 .69 1 .22 0 (69 7.937 .27 2) (538.5 46. 364 ) ... 3.014.573.058 .66 3 62 8 . 62 2. 201. 464 141. 965 .739.7 16 26 3 .944. 163 .20 3 72. 388 .27 2.804 7 .20 4.497. 023 69 8. 829 .091 .21 3 1.171 .66 7.179. 123 29 .951.914.117 1.5 56. 4 52. 157 . 62 5 4 .300 .000 1.5 56. 000.000.000 447.857 . 62 5 ... 325 .950.000 2. 465 .69 0.840 (5 86. 000.000) 1. 364 .075.091 4 .66 2. 5 82. 3 92 3.131. 828 .65 9 3. 863 .9 86. 028 30. 014.907. 028 30. 014.907. 028 (18.1 76. 684 .21 2) 60 .21 4 .24 7.9 56 50.7 26 . 67 24 8 15.131. 430. 315...
 • 30
 • 305
 • 0

công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014 tại 30 tháng 6 năm 2014

công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014 tại 30 tháng 6 năm 2014
... 30, 4 92, 322 ,949 (25 ,454,743, 863 ) (5 46 ,309 ,28 0) (3 ,23 8,700 , 26 3) 12, 8 86, 038 ,61 1 Số đầu năm 13,310 ,24 8,891 61 , 928 ,9 62 , 470 (24 4 ,29 4 ,24 1) (57, 869 ,818, 022 ) (5,491, 63 0, 030) 11 ,63 3, 469 , 068 Đầu vào công ... sản 30/ 06 /20 14 31/ 12/ 2013 30/ 06 /20 14 31/ 12/ 2013 VND VND VND VND Đô la mỹ (USD) 964 ,66 1,145 ,27 3 9 32, 977 ,24 5 ,28 3 21 0,5 56, 111,081 22 2,349, 568 ,20 8 Euro (EUR) 1 , 26 4, 420 ,599 1 , 26 4 ,28 9 ,6 12 7,037 ,61 6 7,194,987 ... 2, 68 5,034 ,29 1 - 2, 568 ,66 9 ,67 9 1 16, 364 ,6 12 2 ,68 5,034 ,29 1 Tại ngày đầu năm 9,0 52, 2 26 ,999 109 ,65 9, 728 ,9 02 118,711,955,901 Tại ngày cuối kỳ 8,935,8 62 , 387 109 ,65 9, 728 ,9 02 118,595,591 ,28 9 1 16, 364 ,61 2...
 • 33
 • 290
 • 0

công ty cổ phần cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý 2 này 30 tháng 6 năm 2013

công ty cổ phần cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý 2 này 30 tháng 6 năm 2013
... 1,019,847, 467 , 26 8 1,0 02, 2 06, 589,0 72 931,5 56, 699 24 5,190,554 2, 1 26 ,300 2, 403 ,20 0 1, 020 ,781,150 , 26 7 1,0 02, 454,1 82, 8 26 Tài sản 30/ 06 /20 13 31/ 12/ 20 12 VND VND 22 0,857,479, 1 26 199 ,60 0 , 26 4,448 6, 987, 427 7,075 ,60 0 ... 1 76 ,27 7 ,63 1,101 1 76 ,27 7 ,63 1,101 Các khoản đầu 2, 767 ,60 0,000 2, 767 ,60 0,000 5 16, 9 06, 600 1,354 ,60 4, 62 5 1,871,511 ,22 5 27 3,311 ,64 7,7 06 4, 122 ,20 4, 62 5 27 7,433,8 52, 331 4,913, 466 ,480 3 ,27 5 ,6 42, 2 06 8,189,108 ,68 6 ... 3 ,25 1 ,65 7, 021 1,001,155, 421 (25 ,24 4, 62 1 , 427 ) 16, 780,000 (6, 325 ,739,791) 26 ,394, 461 ,017 (11, 325 ,63 8,978) 63 ,358, 4 26 (3,517,1 96, 466 ) 30, 193, 923 ,397 43, 62 5 ,798,0 16 (2, 69 6,553,3 32) 32, 378,483,509 66 ,957, 463 ,736...
 • 34
 • 216
 • 0

công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2011

công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2011
... tháng 12 năm 20 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài riêng 15 Đầu vào công ty liên doanh, liên kết Tại 30.06 .20 11 Tại 31. 12. 2010 Giá trị đầu Giá trị đầu Tỉ lệ sở hữu Công ty CP Thành Chí 20 ,6 02, 990,000 ... tháng 12 năm 20 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài riêng BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý II Năm 20 11 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh ... minh Báo cáo tài riêng CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 20 11 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm...
 • 26
 • 161
 • 0

Báo cáo kinh tế vĩ mô viện VEPR quý 2 2016

Báo cáo kinh tế vĩ mô viện VEPR quý 2 2016
... VEPR VMM15Q4 Báo cáo Kinh tế Việt Nam quý 20 15, Phòng Nghiên cứu VEPR VMM15Q3 Báo cáo Kinh tế Việt Nam quý 20 15, Phòng Nghiên cứu VEPR VMM15Q2 Báo cáo Kinh tế Việt Nam quý ... 20 16p 20 17p 3 .2 (-0 .2) 1.9 (-0 .2) 2. 4 (-0 .2) 0.5 (0.0) 1.9 (-0.3) 3.5 (-0.1) 2. 0 (-0.1) 2. 5 (-0.1) -0.1 (-0.4) 2. 2 (0.0) 2. 4 (-0.5) 1.7 (-0.5) 1.9 (-0.1) 2. 8 (-0.3) 1.9 (-0 .2) 2. 2 (-0 .2) 2. 4 (-0 .2) ... Nam 20 14 3.4 1.8 2. 4 -0.1 3.0 0.9 4.6 0.1 0.6 7.3 7.3 4.6 5.0 6.0 6.1 0.9 6.0 20 15e 3.1 1.9 2. 5 0.6 2. 2 1.5 4.0 -3.8 -3.7 7.3 6.9 4.7 5.0 6.0 6.1 0.9 6.0 WEO (4 /20 16) 20 16p 20 17p GEP (6 /20 16) 20 16p...
 • 28
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ