09.Nghi quyet DHDCD ngay 25 4 2016

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-4-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-4-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
... 97,260,OO~r :-~ ' dong Dieu T6 cluic thuc hien ROi d6ng quan tri giao T6ng Giam B6c Cong ty t6 chuc trj~n khai thuc hien theo tinh th~n cua nghi quyet Noi nhiin: - Cac UV.H8QT, BKS - Phong: KT-TC, TC-HC, ... Vift Nh~t ~~" ;~~ Hoi dong quan tri Cong ty thong nhat thong qua hach toan 16 dfiu tu e6 phi£l)?/j • ,- "I tai Cong Ty C6 Phfin PhM Tri€n Moi Truong KCN ... Thue thu nhap doanh nghiep 1,667 ty d6ng LQi nhuan sau thue' ty d6ng - Tri~n khai thirc hien cac du an, cong trinh nhu: + Cira hang kinh doanh xang...
 • 2
 • 63
 • 0

DHG Nghi quyet DHDCD 2013 ngay 28.4.2014

DHG Nghi quyet DHDCD 2013 ngay 28.4.2014
... IC trich l4p 2013 56 ti6n (VND) 588.959.7s3.802 sO) Lqi nhufn sau thu€ t4i C6ng ty mg d0ns d6 phin phtii Ghia c6 trlc nim 2013 - Da tqm fng c6 tuc dEt 12013 bdng ti6n mdt (nqdv 3018 12013) - Chia ... qua tqi Dai hOi" Nghi quy6t Oa duEc Dai hQi dong c6 ddng phi6n hqp thudng ni6n ndm 2013 2810412014 th6ng qua vd duEc l6p 04 (b6n) bdn c6 gi5 tri nhu TM DHDCD THUONG NIEN I.IAIVI 2013 Noi nhdn: ... 6n gia dinh CBCNV vd cac hoat dQng ki'ni)m 40 ndm thdnh l€p COng ty vi ndm 2014 chl DHG dd cha DHG td 40 ndm nghia tinh - cung thlnh vuEng" Di6u 5: Th6ng nhdt kO hoach phdn phoi lgi nhuan ndrn...
 • 5
 • 49
 • 0

DHG Nghi quyet DHDCD 2014 ngay 20.4.2015

DHG Nghi quyet DHDCD 2014 ngay 20.4.2015
... chinh) Di6u 3: Th6ng qua 86o c6o phAn ph6i oh6i loi nhudn ndm 2014: lcvi nhudn ndm 2014vd s6 du c6c quy sau phan T! lQ PhAn ph6i loi nhu6n 2014 STT Chi ti6u trich lQp 2Ua 56 ti6n (VND) Lqi nhuin sau ... Hnan tal CO PH 56 du cec quv sau phan ph6i loi nhuan nem 2014: STT NOi dung Dt, SO dw sau phan Phan ph.ii loi nhuin 2014 ph6i lqi nhuan 2014 Quy khen thudng, ph0c lEi 16.889.568.487 72.111.015.166 ... ngity 31112 12014 tr6n bdo c6o tAi chinh cia c6c Cong ty cld ghi nhQn s6 du Qu'i khen thudng, ph0c lsi t6ng cQng la 12.693.887.347 d6ng ( ) Thqc hien theo quy tllnh cria Thong ttt 20012014fif-BTC...
 • 3
 • 28
 • 0

15. nghi quyet dhdcd 2016 du thao

15. nghi quyet dhdcd 2016  du thao
... Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực nội dung quy định Nghị ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định, phê chuẩn vấn đề phát sinh việc thực nội dung quy định Nghị Điều 17: Nghị có hiệu lực kể...
 • 2
 • 43
 • 0

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016
... Công ty năm 2016 là: 659.760.000 đồng Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO đơn vị kiểm toán Báo cáo tài tháng năm 2016 Công ... thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết Phụ lục đính kèm Nghị quyết) Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; ... Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Cụ thể sau: Nội dung phân phối Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận năm trước phân phối năm Lợi nhuận...
 • 3
 • 46
 • 0

Lào Cai (thi chiều ngày 26-4-2016)

Lào Cai (thi chiều ngày 26-4-2016)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI HDC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: TOÁN HDC gồm có: 06 trang I Hướng dẫn...
 • 7
 • 96
 • 0

Những điểm nổi bật của Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016

Những điểm nổi bật của Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016
... giúp DN giảm chi phí, đặc biệt DN kinh doanh dịch vụ vận tải 11 Trong quý IV /2016, trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP theo hướng mở rộng chi phí giảm trừ cho DN hoạt động...
 • 2
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân loại nợ theo quyết định 493 2005 qđ nhnn ngày 22 4 2005 và quyết định 18 2007 qđ nhnn ngày 25 4 2007 sửa đổi bổ sungthời gian thực tập từ ngày 25 3 2014 đến ngày 25 4 2014cuộc tổng tuyển cử ngày 25 4 1976thủ tục rút gọn theo yêu cầu của một nƣớc thành viên đang phát triển quyết định ngày 5 4 1996các bạn có biết ngày 25 4 2008 là ngày gì khônghai nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2014 pdftuần 7 và tuần 8 từ ngày 04 4 2016 đến ngày 15 04 2016tuần 5 và tuần 6 từ ngày 21 3 2016 đến ngày 01 4 2016thời gian thực tập từ ngày 22 02 2016 đến ngày 15 4 2016tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu âu đến ngày 25 02 2016 có 42 quốc gia vùng lãnh thổ đã ghi nhận bệnh do vi rút zikathời gian cuộc họp diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 25 05 2016thời gian thực tập từ ngày 25 1 2016 đến ngày 25 02 2016quyết định số 48 2008 qđ ttg ngày 3 4 2008quyết định số 21 2011 qđ ttg ngày 6 4 2011bien ban hop kiem diem nghi quyet trung uong 4Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP