6 Noi quy DHDCD thuong nien 2016 Tcty Thep VN

TB HDQT Moi hop DHDCD thuong nien 2016 gui co dong

TB HDQT Moi hop DHDCD thuong nien 2016  gui co dong
... PHT] LUC: DIJ IflEN CIil/ONG TRiNH HQP DAI HQI CO D6NG THI.IONG XdX TIIdT GI-{.N 7:30 - 8:00 ZOTO Nor DrFiG D6n tiiip Quj vi Dai biCu, C6 AOng ... 2015 tlQng nlm 2916 8:55 - 9:05 86o c6o crla Ban ki6m so6t tAi Dai hQi ddng c6 cl6ng thuimg ni6n 2016 9:05 - 9:20 PMt biiiju cia Dai dien Enh dao NgAn hang Nhd nu6c 9:20 - 9:35 Trbh bny Td tinh ... k6t qui bi6u quy6t Th6ng qua Bi6n ban, Nehi quyrit cira Dai hQi 11:55 vu k€ hoach hoat ttOng nem 2016 12:15 E}6 mac Dai h6i ...
 • 2
 • 41
 • 0

1. thong bao moi hop dhdcd thuong nien 2016

1. thong bao moi hop dhdcd thuong nien 2016
... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc tháng năm 2016 Hà Nội, ngày Mã cổ đông: GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Người uỷ quyền: ... …………………………………………………….…………………………………… Nội dung uỷ quyền: - Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 TPBank vào ngày 22/04 /2016; - Thực quyền phát biểu, biểu tất vấn đề đưa biểu thực quyền người sở hữu cổ ... TPBank Hiệu lực uỷ quyền: Giấy Uỷ quyền có hiệu lực cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 TPBank với nội dung ủy quyền Người ủy quyền không uỷ quyền lại cho người khác để thực công...
 • 2
 • 37
 • 0

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016
... Công ty năm 2016 là: 659.760.000 đồng Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO đơn vị kiểm toán Báo cáo tài tháng năm 2016 Công ... thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết Phụ lục đính kèm Nghị quyết) Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; ... Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Cụ thể sau: Nội dung phân phối Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận năm trước phân phối năm Lợi nhuận...
 • 3
 • 46
 • 0

7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2011

7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2011
... quytit c6 ghi md s6 c6 d6ng vd s6 cd ph6n c6 quyen bi6u quytit dl- ngudi dugc iry quy6 n d6n muQn c6 quy6 n ddng kf vd sau d6 c6 quyOn tham gia bi6u quy6 t/bAu cir tai Dai hQi, nhmg Chri tga kh6ng ... sE mang tinh ph6n quytit cao nh6t & Chn toa c6 quydn y6u cAu co quan c6 thim quy6 n tri trflt t1r cudc hgp; t4rc xu6t nhfing ngudi khdng tu6n tht quyCn ...
 • 5
 • 36
 • 0

Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2012

Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2012
... quy6 t co ghi md s6 c6 OOng vir s6 c6 phAn c6 quy6 n bi6u quy6 t + C6 eOng, nguoi cluEc 0y quy6 n tl6n muOn co quy6 n ding kf vd sau d6 c6 quy6 n tham gia biSu quyeUOau ct} taiDai hQi, nhung Chri tqa khOng ... theo 0y quy6 n d6n drr hqp: GiAy to tUy thAn (CMND, hq chi6u ), Thu mcri, GiSy rly quy6 n (n0u c6); o Ph6t tiri lieu cho c6 d6ng ho{c dai dien theo 0y quyen: Phi6u bi6u quyet, Th6 bi6u quyet va ... ctja COng ty 56 phi6u bi6u quyat c0a mOt c6 ttOng/tlai di6n theo 0y quy6 n ctuEc tinh bing t6ng s6 lugng c6 phAn sO hiru vi/hodc dai diQn c6 quy6 n bi6u quy6 t Phi6u bi6u quy6 t co ghi cdc thOng tin:...
 • 7
 • 32
 • 0

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
... HOI DONG CO DONG THLTONG NIEN NAM 2016 rilve5tlltent : : ') Bi€n b6n ndy gdm l0 trang, duo.c IQp vdo h6i 16:30 ngdy 14/04 12016 sau phiOn hop EHECD thudng ni€n ntm2016 cria c6ng ty c6 phdn Ddu tu ... ndm 2016 cira C6ng ty Ke Th6ng qua B6o cao cfra I{DQT ndm 2015 fh6ng qua 86o ciio cua Ban kidrn soet nam 2015 lh0ng qua Chi phi hoat dQng ciia HEQT vd BKS ndrn 2015, K6 hoach chi phi ndm 2016 ... vd BKS D4,r I fh6ng qua vi6c luir chon don vi ki6m toan cho ndm tdi chinh 2016 Hgr D6NG Co DoNG 'rHrlONG NrtN NAM 2016 iiv€:itirent _j \4 \ o o Th6ng qua vi6c nang ty 16 s6 hiru nu6c ngoei t4i...
 • 10
 • 44
 • 0

thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqt

thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqt
... gia dinh CBCNV vd cdtc hoqt dQng ki niem 40 ndm thdnh ;ap C6ng ty vi ndm 2014 chI dd cha DHG h 'DHG 40 ndm nghTa tinh - cdng thlnh vuEng', Diiiu 4: Th6ng qua dinh hw6ng chi6n tuqc 201 4-2 018 - Nalq ... hoqch: Chia c6 t&c nim 2013 25% m€nh gi6 (bing tiAn mat) DG xudt: 228.782.046.500 30% menh gi6 (bing tiAn mdt) - Dd tam rlng c6 trlc dEt 1 12013 bing ti€n mit (ngdy 3018 12013) - Drr ki6n chia c6 trlc ... crl vA k6t qud bi6u quyet c6c nQi dung xin ki6n DHDCD + HDQT, BKS nhiem k!' moi 2014 2018 hep phi6n dAu ti6n bAu Chfi tich HDQT vdr Tru0ng BKS Trinh DHDCD phd chu6n viQc HDQT b6 nhiOm T6ng Gidm...
 • 3
 • 60
 • 0

Quy che lam viec DHDCD Thuong nien nam 2012

Quy che lam viec DHDCD Thuong nien nam 2012
... chương trình nghị Đại hội Chủ toạ đoàn tiếp thu có trách nhiệm giải đáp, giải trình Chủ tọa đoàn có quy n đề nghị dừng phát biểu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội Điều Trách nhiệm ... Đại hội Điều 6.Trách nhiệm Ban thư ký Ban thẩm tra tư cách cổ đông (đồng thời ban kiểm phiếu biểu quy t) Ban thư ký gồm hai (02) người Chủ tịch đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đoàn ... đông Nghị vấn đề thông qua Đại hội cổ đông Công ty Ban thẩm tra tư cách cổ đông ( kiểm phiếu biểu quy t) gồm ba (03) người giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu đại diện cổ đông/đại...
 • 2
 • 36
 • 0

GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

 GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)
... o Xác nhận cổ đông tên có số cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty …………và thay mặt biểu Đại hội b o Xác nhận người đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội biểu ... Đại hội b o Xác nhận người đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội biểu c o Xác nhận tính hợp lệ Phiếu đăng ...
 • 2
 • 337
 • 1

hanoi stock exchange sở giao dịch chứng khoán hà nội báo cáo thường niên 2009

hanoi stock exchange sở giao dịch chứng khoán hà nội báo cáo thường niên 2009
... CTCK thành viên: Thành viên SGDCK Nội có quyền sử dụng hệ thống giao dịch dịch vụ SGDCK Nội cung cấp, nhận thông tin thị trường giao dịch chứng khoán từ SGDCK Nội, đề nghị SGDCK Nội ... phiếu Chính phủ Thị trường Chứng khoán Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Uỷ ban nhân dân CÔNG KHAI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 Mục lục Thông điệp ... động giao dịch chứng khoán thành viên giao dịch, đề xuất kiến nghị vấn đề liên quan đến hoạt động SGDCK Nội hoạt động thành viên SGDCK Nội; Nghĩa vụ CTCK thành viên: Thành viên giao dịch...
 • 64
 • 485
 • 0

Báo cáo thường niên 2016 của công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT

Báo cáo thường niên 2016 của công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT
... CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Ngày 22 tháng 04 năm 2016 Kính thưa Quý cổ đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch ... cho quý cổ đông T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Thang Đức Thắng 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Ngày ... cảm ơn Quý vị cổ đông, TM Ban Kiểm soát Hoàng Thanh Phương 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT (Thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 24
 • 320
 • 0

nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017

nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017
... M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien nam 2017 nhat tri "D6ng y" 100 % va c6 hieu lire k l tu 14 gia 24 thang 04 nam 2017 6.2 Hoi dong Quan ... Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no ... 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017) : 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han:...
 • 3
 • 62
 • 0

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017
... Viet Nam) / Sau nghe Ban Thu ky trinh bay dvr thao Nghi quylt D ^ i hpi ddng cd ddng nam 2017, Dai hpi bilu quyet thdng qua 100% g Bien ban Dai hpi dong Cd ddng thuong nien nam 2017 cua Cdng ty Cd ... hpi nhdt tri "Ddng y" 100% nam 2017 khdng chia cd tuc - Lai nhuan sau thue (trong trudng hap khong ban tau Sea Dragon) SSGBien ban Dai hgi dong cd ddng thuong nien mm 2017 Dai hoi nhit tri "D6ng ... Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong...
 • 7
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM