Giay moi 399 ngay 25.3.2016 moi tham du DHDCD 2016 Tcty

Mẫu giấy mời tham dự đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới pdf

Mẫu giấy mời tham dự đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới pdf
... Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2010 GIẤY MỜI Kính mời: …………………………………………… Đến tham dự buổi Đại hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010-2011 Địa điểm: Tại phòng học số H406, khu hành Thời gian: 18h00 ngày 12 ... vinh dự Chi đoàn! TM CHI ĐOÀN BÍ THƯ Trần Quang Linh ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI CHI ĐOÀN TC1.1 Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2010 GIẤY MỜI Kính mời: …………………………………………… Đến tham dự buổi Đại hội chi ... dự buổi Đại hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010-2011 Địa điểm: Tại phòng học số H406, khu hành Thời gian: 18h00 ngày 12 tháng 10 năm 2010 Sự diện đồng chí niềm vinh dự Chi đoàn! TM CHI ĐOÀN BÍ THƯ...
 • 3
 • 26,080
 • 431

Thu moi tham du DHDCD

Thu moi tham du DHDCD
... Mẫu 01: Thư xác nhận tham dự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Kính gửi: Công ... ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần 10.000 đồng Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp ... Mẫu 02: Mẫu ủy quyền CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH...
 • 3
 • 35
 • 0

TNB Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014

TNB Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014
... lien I\lc: Dugc phep thay m?t toil Cong ty tham d\r va thl!C hi~n quy€n cua c6 dong t(li D\li hQi d6ng c6 dong thuong nien 2014 cua Cong ty C6 phAn Thep Nha Be, t6 chuc VIIO 29/03 /2014 NGUm NH~N ... LItU D-!lIH9I DONG CO'DONG THt./CrNGNIEN 2014 CHUaNG TRINH D~I HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN 2014 CONG TY CO pHAN TREP NHA.BE Ngay 29 tllang 03 niim 2014 PHAN NGHI THUC: 8hOO' - 8h30' • Don ti6p c6 ... GPKD 55: dip thang nam T(li: Dia chi: Di~n tho\li lien l\lc: , Xac nh?n tham dl! D(li hQi d6ng c6 dong thuOng nien 2014 - Cong ty C6 phAn Thep Nha Be t "d' \II d"" Tong so:",t co phan l~n:...
 • 3
 • 41
 • 0

Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2017

Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2017
... LItu £)~I Htjl DONG CODONG THUtYNGNIEN 2017 CHUONG TRINH 01 DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 'TV CO pHAN THEP NH \ BE - VNSTEEL Ngily 27 tllang 03 nam 2017 I pHAN NGHI THUC 8hOO' - 8h30' • D6n ti~p ... Bao cao th&mtra tu cach c6 dong tham d\f D~i hQi 8h40' - 8MS' • Chu tich HQi d6ng Quan tr! Cong ty khai m~c D~i hQi, thong qlla danh sach doan Chu tich, chi dinh thu ky D~i hQi va b&uBan ki~m phi~u ... va k~ ho~ch nam 2017 9hlS' -9h2S' • Bao cao cua Ban Ki~m soat 9h2S' -9hSO' • Bao cao cac ta trinh D~i hQi v~ k~ ho~ch SXKD-tai chfnh- ti~n ILrangd&u tu: phan chia 19i nhu~n sau thu~ 2016, chia...
 • 2
 • 95
 • 1

vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017

vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017
... chieu thong tin nguai so hiru chirng khoan Danh sach V S D lap va gui dual dang chung tu dien tu voi thong tin T V L K dang quan ly dong thai gui cho V S D Thong bao xac nhan (Mau 03/THQ) dual dang ... nghi cac T V L K thong bao day du, chi tiet noi dung cua thong bao den tirng nha dau tu luu ky chung klioan neu tren tai T V L K cham nhat vong 03 lam viec ke tu ghi tren tliong bao cua V S D ... u i T h o n g bao xac nhan: C h a m nhat vao 15h 24/03 /2017 Truang hop T X ' L K gui Thong bao xac nhan cham so v a i thai gian quy dinh neu tren, V S D se coi danh sach V S D cung cap cho T...
 • 2
 • 54
 • 0

Công văn mời tham dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN được hỗ trợ xây dựng Web

Công văn mời tham dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN được hỗ trợ xây dựng Web
... CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị tập huấn Sở hữu Trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho DN hỗ trợ xây dựng website năm 2012 (Ngày14 ... Khái niệm Thương 8h0 0-9 h30 hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN địa phương 9h3 0-9 h45 9h4 5-1 0h45 10h4 5-1 1h00 11h0 0-1 1h30 11h30 đăng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa Giải lao Một số ... pháp luật xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ công tác quản lý thị trường Trao giấy chứng nhận tên miền cho doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng website năm 2012 Thảo luận, Hỏi đáp Kết thúc Chi cục QLTT Ban...
 • 2
 • 7,788
 • 23

TKb áp dụng từ ngày 25/3/2013

TKb áp dụng từ ngày 25/3/2013
... TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Thứ Tiết 10 10 10 10 10 10 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI CHIỀU Áp dụng từ ngày 25 tháng năm 2013 11B2 Lý-Hoàn Văn-Thoa Văn-Thoa Hoá-Diễn CHÀO CỜ Anh-My KTCN-Lâm Tin-T.Hằng ... Văn-Linh SH-Vy TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Thứ Tiết 11B2 11B3 THỜI KHOÁ BIỂU THỂ DỤC - KHỐI SÁNG Áp dụng từ ngày 25 tháng năm 2013 11B4 10B1 10B2 10B3 10B4 2 TD-Hải TD-Hải TD-Hải TD-Hải TD-Hải TD-Hải ... NGUYỄN HỮU THẬN Thứ Tiết 10 10 10 12B1 12B2 12B3 THỜI KHOÁ BIỂU THỂ DỤC - GDQP KHỐI CHIỀU Áp dụng từ ngày 25 tháng năm 2013 12B4 12B5 12B6 TD-Đức TD-Đức TD-Đức TD-Đức TD-Đức TD-Đức TD-Đức TD-Đức...
 • 5
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật