27. Du Thao Nghi Quyet DHDCD 2015

14. Du thao Nghi quyet DHDCD TN 2017 V01 19042017-pc-ngaltt

14. Du thao Nghi quyet DHDCD TN 2017 V01 19042017-pc-ngaltt
... thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ... lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với ... BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 ...
 • 3
 • 77
 • 0

Du thao Nghi quyet DHDCD 2017 1

Du thao Nghi quyet DHDCD 2017 1
... 1. 8 Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2 017 : Dự kiến 30% 1. 9 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghi p hành theo tờ trình số 10 /TT - ĐHĐCĐ .2 017 ngày 01/ 03 /2 017 ... sách thời điểm 31/ 12/2 016 23.428 đồng/cổ phiếu (căn Báo cáo tài hợp kiểm toán công ty năm 2 016 ) - Giá thị trường: bình quân giá đóng cổ phiếu HPG 60 phiên gần (tính đến ngày 28/02 /2 017 ) 42.540 đồng/cổ ... 26.000 Vốn cố định Tỷ đồng 40.000 20.000 20.000 Tỷ đồng 24.400 12 .200 14 .700 Tỷ đồng 10 .300 6.400 3.900 Tỷ đồng 2.800 1. 400 1. 400 Tỷ đồng 12 .000 6.000 6.000 Trong đó: Máy móc thiết bị Xây dựng Chi...
 • 7
 • 153
 • 0

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016
... Công ty năm 2016 là: 659.760.000 đồng Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO đơn vị kiểm toán Báo cáo tài tháng năm 2016 Công ... thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết Phụ lục đính kèm Nghị quyết) Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; ... Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Cụ thể sau: Nội dung phân phối Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận năm trước phân phối năm Lợi nhuận...
 • 3
 • 46
 • 0

Dự thảo nghị quyết

Dự thảo nghị quyết
... Nguyễn Văn B – Đảng viên NỘI DUNG RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THÁNG ( hoạc phân tích chất lượng Đảng viên năm) I Đ/c: Chủ tọa báo cáo kết nhiệm vụ tháng trước dự thảo nghị phương hướng tháng II Ý kiến ... đóng góp vào dự thảo NQ tháng Đ/c : Nguyễn Văn A – TLQL tham gia đóng góp ( cụ thể tên người tham gia) Đ/c: Đ/c: III Đ/c: Chủ tọa kết luận ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ giao ... VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: ( Nêu gắn gọn liên quan tháng đơn vị chi mình) II LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ III CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ IV BIỆN...
 • 3
 • 3,614
 • 20

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
... lực thi hành Luật trọng tài thương mại năm 2010 Cần quy định rõ Đối tượng phạm vi điều chỉnh điều chỉnh Luật trọng tài thương mại 2010 Điều LTTTM quy định Luật quy định thẩm quy n Trọng tài thương ... tiếp đến thẩm quy n Tòa án Việt Nam nên cần hướng dẫn rõ ràng dự thảo nghị Do đó, đề nghị Dự Tham khảo Quy t định số 01/CNTTNN ngày 14/4/2005 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Quy t định số 142/2005/QĐPT ... tài III Phân định thẩm quy n tòa án trọng tài Viêc phân định thẩm quy n Tòa án trọng tài quy định cụ thể trọng dự thảo 2.2 Nghị hướng dẫn LTTTM, nhiên số vấn đề chưa quy định rõ ràng cần bổ sung...
 • 23
 • 374
 • 0

Kỹ năng hỗ trợ đại biểu trong hoạt động thẩm tra, xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết

Kỹ năng hỗ trợ đại biểu trong hoạt động thẩm tra, xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết
... • Thẩm tra, xem xét, cho ý kiến dự án luật, dự thảo NQ hoạt động quan trọng hoạt động lập pháp Quốc hội hoạt động ban hành NQ HĐND • Nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên Văn phòng ... qua số dự án luật (các kinh nghiệm nước ngoài; kinh nghiệm xây dựng Luật pc bệnh truyền nhiễm) Kỹ nghiên cứu dự án luật, dự thảo NQ • Thực trạng xây dựng dự thảo luật, nghị Về quy trình – Về máy, ... gia…) • Hỗ trợ đại biểu tìm hiểu vấn đề sách qui định chuyên môn sâu dự thảo (thuật ngữ, khái niệm, lý luận đằng sau quy định); • Tham mưu cho đại biểu nội dung lớn dự luật, dự thảo nghị • Đánh giá...
 • 24
 • 117
 • 0

Dự thảo Nghị quyết chuyên đề năm 2017

Dự thảo Nghị quyết chuyên đề năm 2017
... theo dõi hoạt động tổ chuyên môn thành viên tổ tiến độ chương trình việc chấm trả giáo viên tổ Thường xuyên tổ chức buổi chuyên đề hội thẻo nội dung giảng dạy kiểu dạy, chuyên đề đổi phương pháp ... THỰC HIỆN - Trên sở Nghị quyết, Ban giám hiệu, phận xây dựng kế hoạch thực giải pháp cụ thể để giảm thiểu học sinh yếu - Chi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Nghị triển khai ... pháp dạy học theo hướng tích cực, chuyên đề sử dụng thiết bị thí nghiệm… Động viên khuyết khích thành viên tích cực tổ, phê bình thành viên thiếu tích cực, đề nghị nhà trường khen thưởng tuyên...
 • 3
 • 365
 • 1

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
... s6 390/TTr-TMT-HDQT ngdy 08104 12016 ve viec rni6n nhiQm vd b6u b6 sung thdnh viOn HDQT nhiQrn ky 2012 -2016 Di6u 12 Th6ng qua To'trinh s6 391/TTr-TMT-HDQT' 08104 12016 v6 viQc dO nghi ,i thong qua ... Td trinh sd 389/I'Tr-TMT-HDQT ngdy 08104 12016 vA viQc uy quyii, cho HDQT c[n cu tinh hinh thgc tO ktit qu6 SXI(D, FIDQT chrJr dQng tam ring c6 ttlc nAm 2016 cho c6c c6 d6ng (hinh thirc chi tra ... ty Di6q 13 Th6ng qua To trinh s6 3921TTr-TMT-I{EQT ngdy 08104 12016 vi) viQc xd muc ti6u kO hoach sirn xudt kinh doanh ndm (tu nbrn 2016- 2020) vdr mu'c thuon ; gi6m ddc kdrn theo TY\i Th6ng qua...
 • 2
 • 54
 • 0

Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013

Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013
... chốt năm 2013 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế hợp chủ sở hữu (đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số) Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ dùng để phân phối Chia cổ tức năm 2013 - Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 /2013 tiền ... thường niên năm 2013 ngày 28/04/2014 thông qua lập thành 04 (bốn) có giá trị Nơi nhận: - - Thành viên HĐQT, BKS; Cổ đông Công ty; UBCKNN; Sở GDCK Tp HCM; CN TTLKCKVN Tp HCM; Website DHG Pharma; Các ... việc chăm sóc- tri ân gia đình CBCNV hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty năm 2014 chủ đề DHG DHG 40 năm nghĩa tình - thịnh vượng” Điều 5: Thống kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 sau:...
 • 4
 • 33
 • 0

Du thao Nghi quyet DHCD 2017

Du thao Nghi quyet DHCD 2017
... dự án năm 2017 Kế hoạch kinh doanh năm 2017 St Nội dung Thực năm 2016 Doanh thu 2.506 tỷ đồng 3.300 tỷ đồng 131% Lợi nhuận sau thuế 537 tỷ đồng 700 tỷ đồng 130% t Kế hoạch 2017 %KH2017/TH2016 ... hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, họp ngày 31 tháng 03 năm 2017 Nghị có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017 Hội đồng quản trị, Ban điều ... BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2015: Stt Tổng thù lao phê duyệt (*) Khoản mục Tổng thù lao thực tế chi trả Thù lao Hội...
 • 5
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ