VNSTEEL Dieu Le 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Công ty Cổ phần Than Núi Béo (4a) Dieu le 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Công ty Cổ phần Than Núi Béo (4a) Dieu le 2016
... CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN (Ban hành kèm theo Tờ trình số: 1182/TTr - HĐQT ngày 02/4 /2016) PHẦN MỞ ĐẦU Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (dưới gọi "Công ty" ), tiền thân Công ... dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua định; o) Trình báo cáo toán tài hàng năm kiểm toán lên Đại hội đồng ... hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ đủ số lượng đại biểu...
 • 58
 • 29
 • 0

(4b) So sanh cac ban Dieu le 2016

(4b) So sanh cac ban Dieu le 2016
... Hội đồng Quản trị Ban kiểm so t; e) Bầu, miễn nhiệm, thay thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm so t d) Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Bản kiểm so t thành viên Ban kiểm so t; e) Định hướng ... Đại hội đồng cổ đông quy định thì Trưởng ban kiểm so t phải chịu trách Trưởng Ban kiểm so t, thành viên Ban nhiệm trước pháp luật phải bồi thường kiểm so t phải chịu trách nhiệm trước pháp thiệt ... tài năm hàng năm theo mẫu hệ thống kế toán Việt Nam báo cáo Ban kiểm so t; d Yêu cầu Ban kiểm so t kiểm tra vấn e) Yêu cầu Ban kiểm so t kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành...
 • 106
 • 43
 • 0

điều lệ taekwondo 2016

điều lệ taekwondo 2016
... Thời gian hợp Trưởng đoàn: 14h ngày 21/4 /2016 Trung tâm VH-TT huyện Hớn Quản ( Thay thư mời) Thời gian nộp hồ sơ thi đấu từ ngày điều lệ đến 14h ngày 21/4 /2016 Hồ sơ gồm danh sách VĐV có đóng dấu ... thi đấu Taekwondo quy cách, gọn gàng, dụng cụ bảo vệ thân thể bảo hộ tay, chân, hạ theo luật Taekwondo V THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU Thời gian: Dự kiến từ ngày 26/04 đến ngày 27/04 /2016 Địa ... viên: - Trọng tài làm nhiệm vụ Trung tâm VHTT điều động; - Chỉ có Huấn luyện viên phép trực tiếp đạo sân Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hành Liên đoàn Taekwondo Thế giới VII KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT...
 • 3
 • 607
 • 0

dlg 2016 06 28 dieu le cong ty nam 2016

dlg  2016 06 28  dieu le cong ty nam 2016
... lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g Trường hợp Công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau Công ty toán ... Công ty Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm việc bảo quản chứng công ty không chịu trách nhiệm trường hợp chứng bị cắp bị sử dụng với mục đích lừa đảo Công ty phát ... Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc điều hành VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Điều 11 Quyền cổ đông: Cổ đông người chủ sở hữu Công ty, có...
 • 34
 • 36
 • 0

Dieu le BKC sua doi nam 2016 (1)

Dieu le BKC sua doi nam 2016 (1)
... 2014 ngày 26/6/2014; sửa đổi, bổ sung lần theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4 /2016 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trừ trường ... thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị h "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều lệ BAMCORP Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao ... THỐNG KẾ TOÁN Điều 41 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Công ty...
 • 48
 • 94
 • 0

2016 14 To trinh thay doi Dieu le

2016 14  To trinh thay doi Dieu le
... đông thường niên thường niên năm 2 014 ngày 26/6/2 014; sửa đổi, bổ sung lần năm 2 014 ngày 26/6/2 014 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04 /2016 Cập nhật tham chiếu Luật b ... 2013, sửa đổi bổ sung lần ngày 26/06/2 014 trụ sở Công ty chấp thuận hiệu lực to n văn 26/06/2 014, lần ngày 15/4 /2016 trụ sở Công ty chấp Điều lệ thuận hiệu lực to n văn Điều lệ Điều lệ hành Tham ... gần kiểm to n” cáo tài gần kiểm to n” sản xuống 35% tổng giá trị tài sản (HĐQT định giao dịch tài sản có giá trị 35% tổng giá trị tài sản) Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Điều 14 Quyền...
 • 8
 • 25
 • 0

Quyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định

Quyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định
... https://luatminhgia.com.vn/ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 4025/ QĐ-UBND ngày 08/11 /2016 UBND tỉnh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Tên gọi, địa vị pháp lý, chức ... Quỹ định Chi phí cho hoạt động Hội đồng tư vấn chuyên ngành hạch toán vào chi phí quản lý Quỹ Chương IV NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH Điều 11 Vốn điều lệ Vốn điều lệ Quỹ ... án bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh vay vốn từ tổ chức tín dụng theo quy định Điều 15 Điều lệ quy định pháp luật Tài trợ, đồng tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh theo quy định Điều...
 • 12
 • 57
 • 0

Quyết định 2472 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2472 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
... Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Tên viết tắt: Hội NNCĐDC /Dioxin huyện Bảo Lâm Điều Tôn chỉ, mục đích Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm ... pháp luật Hội thành viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm; Hội chấp hành Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Việt ... TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ban Dân vận Tỉnh ủy; - Như Điều 3; - Lưu: VT, TKCT Đoàn Văn Việt ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ DIOXIN HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH...
 • 11
 • 90
 • 0

Quyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Y dược học tỉnh Bình Phước

Quyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Y dược học tỉnh Bình Phước
... Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ HỘI Y DƯỢC HỌC TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016- 2021 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2805/ QĐ-UBND ng y 01/11 /2016 Chủ tịch UBND tỉnh) ... thời đặt Sở Y tế tỉnh Bình Phước - QL 14, ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điều Tôn chỉ, mục đích: Hội Y dược học tỉnh Bình Phước (sau gọi tắt Hội) tổ chức xã hội - nghề ... động Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội hoạt động Hội Chỉ đạo, điều hành hoạt động Hội theo quy định Điều lệ Hội; Nghị Đại hội; Nghị quyết, Quyết định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội; ...
 • 12
 • 72
 • 0

Quyết định 2607 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dược liệu tỉnh Hà Giang

Quyết định 2607 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dược liệu tỉnh Hà Giang
... tịch UBND tỉnh Giang phê duyệt theo quy định Điều lệ Hiệp hội Dược liệu Giang gồm 08 (tám) Chương, 26 (hai mươi sáu) Điều Đại hội thành lập thông qua ngày 24 tháng năm 2016 tỉnh Giang Căn ... Nam Điều lệ Hiệp hội Chủ tịch UBND tỉnh Giang phê duyệt Trụ sở Hiệp hội: Đặt Công ty cổ phần Dược - TBYT Giang; địa chỉ: số 334 đường Nguyễn Trãi - thành phố Giang - tỉnh Giang Điều ... hoạt động Hiệp hội hoạt động phạm vi địa bàn tỉnh Giang, lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược liệu Hiệp hội chịu quản lý nhà nước UBND tỉnh Giang, Sở Y tế tỉnh Giang, Hiệp hội dược liệu Việt...
 • 10
 • 61
 • 0

Quyết định 4132 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 4132 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa
... - Như Điều QĐ; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, THKH Lê Thị Thìn ĐIỀU LỆ HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH THANH HÓA (Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 4132/ QĐ-UBND ... 10 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Tên gọi, biểu tượng Tên gọi: Hội Doanh nghiệp thương binh người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa Tên viết tắt: Hội DNTBKT Thanh Hóa ... nước UBND tỉnh Thanh Hóa; Sở Lao động- Thương binh hội sở, ngành có liên quan lĩnh vực hoạt động Hội theo quy định pháp luật Hội Doanh nghiệp thương binh người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa thành...
 • 14
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ