CV 1628 giai trinh BCTC soat xet 30 6 2017

Bao cao tai chinh cong ty me sau soat xet 30.06.2017

Bao cao tai chinh cong ty me sau soat xet 30.06.2017
... Cong ty CB ph§n T~p doan Hoa Phat Bao cao ciia Ban Giam dBc Ban Giam d6c Cong ty C6 phfin Hp doan Hoa Phat ( "Cong ty" ) trlnh bay bao cao va bao cao tai chfnh rieng ct'.1a Cong ty cho ky sau ... t~ hqp nhfit cua Cong ty, bao cao tai chinh rieng gifra nien d(> d n OLrQ'C d9c cung v6·i bao cao tai chinh 119-p nhfit gifra nien d(> cua Cong ty 2.2 Co· so· IU'img Bao cao tai chinh rieng gili'a ... thuy8t minh bao cao tai chinh rieng giu·a nien d(> :DO'n vj ki~m toan Don vi ki8m toan cua Cong ty Ja Cong ty TNHH KPMG Cong bB trach nhi~m cua Ban Giam dBc Cong ty dBi voi bao cao tai chinh rieng...
 • 38
 • 28
 • 0

Bao cao tai chinh hop nhat sau soat xet 30.06.2017

Bao cao tai chinh hop nhat sau soat xet 30.06.2017
... qr tai chinh, T~p doan phan (a) Io~i cac cong Cl,! tai chinh nim sau: Tai siin tai chinh Tai san tai chinh GU(YC xac ajnh theo gia trf hQp ly thong qua Bao cao kit qua hoqt aa nien dl!a tren ket qua soat xet cua chung toi ChUng toi da thl!c hi$n cong vi$c soat xet theo Chuan ml,l'C Vi$t Nam ve hqp dong djch Vl,J soat xet so 2410 Soat xet ... bay bao cao tai chinh gifra nien 2.2 Co· sfr Iu·o·ng Bao cao tai chinh hqp nh§t giil'a nien do, trlr bao cao luu chuy€n ti~n t~ hqp nh§t, duqc l~p tren CO' sa d6n tich theo nguyen t~c gia g6c Bao...
 • 71
 • 30
 • 0

Giai trinh chenh lech so lieu BCTC soat xet

Giai trinh chenh lech so lieu BCTC soat xet
... - Hqnh phric 56:5(f7PH6-49 V/v gidi trinh s6 li6u tdri chinh loi CAn Tho, ngdy.aS- thdng 08 ndm 2016 nhuAn sau thud th6ng nrim 2016 thay d6i tu 10% trd l6n so vdi cirng k! Kinh g0i: Uy Ban Ch0ng ... Giang gidi trinh v6 vi€c s6 liQu tdi chinh tr6n 86o cdo tdi chinh hqp nhAt dd duEc ki6m todn cho k! tii chinh k6t thrlc ngiy 30 th6ng 06 nim 2016 loinhufn sau thu6 thay d6itU 10% trd l6n so vdicirng ... LEi nhu6n truoc thu6 th5ng/2016 cia COng ty m9 gidm 25,50o/o vd lqi nhuQn sau thu6 gi6m 22,33o/o so vdi cr)ng k!' Nguy6n nhAn do: Nam 2015, e6 Uinrr 6n thitruong, DHG gidm chi phicho hoatdQng truydn...
 • 4
 • 27
 • 0

CV 448 giai trinh so lieu tai chinh do BCTC Cty lap ba BCTC kiem toan 6 thang.2015

CV 448 giai trinh so lieu tai chinh do BCTC Cty lap ba BCTC kiem toan 6 thang.2015
... V doanh nqhiep Thu khac T6ng lqinhuAn ke lo6n kLric thue - - ChCnh lCch 56 lieu tru6c ki6m toan s6 tieu sau ki6m toan chi Gia r9 tc tri 65 6.7 96. 053.422 (17 160 .818.727) -1,04% 171.714.459. 367 ... 83.',I64.449.388 33.145.498.0 36 39, 86% 40 40.540.s34.489 40 .67 7.4 26. 989 (1 36. 892 500) -0,uo/o 50 315.223 .67 7.074 314.970.931 .69 4 252.745 380 0,08% 01 02 10 1'l 63 9 .63 5.234 .69 5 l2O 377 368 Chi ti6u ... (27. 167 .757 8451 -'t3 .66 0/ . 467 920.775.324 L457 913.8 36. 210 10.0 06. 939.118 0 ,69 % oss.sgo.osz.a2o 220.581.O78.434 (3.'tso.828.172') -o,37./" 24 a52.745. 46/ .244 200.203.709.808 62 6) -9.240/0 25 1 16. 309.947.424...
 • 2
 • 39
 • 0

giai trinh BCTC

giai trinh BCTC
...
 • 10
 • 199
 • 1

chuong trinh SSOP soat xet lan 1 -cty thủy sản

chuong trinh SSOP soat xet lan 1 -cty thủy sản
... 17 HỒ SƠ LƯU TRỮ 17 QUY PHẠM VỆ SINH - SSOP .18 SSOP 8K: SỨC KHOẺ CÔNG NHÂN 18 YÊU CẦU .18 ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 18 CÁC ... TUÂN THỦ 13 PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ GIÁM SÁT 15 HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA 15 HỒ SƠ LƯU TRỮ .15 QUY PHẠM VỆ SINH - SSOP .16 SSOP 7K: SỬ DỤNG, BẢO ... 12 HỒ SƠ LƯU TRỮ .12 SSOP 6K: BẢO VỆ SẢN PHẨM TRÁNH CÁC TÁC NHÂN GÂY NHIỄM 13 YÊU CẦU .13 ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 13 CÁC THỦ TỤC...
 • 26
 • 1,344
 • 11

công ty cổ phần sông đà 2 báo cáo ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 30 tháng 6 năm 2011

công ty cổ phần sông đà 2 báo cáo ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 30 tháng 6 năm 2011
... 01/01 /20 11 12. 223 .334.8 12 3.513 .22 7.4 62 1.741 .29 3.797 5.838. 064 .24 1 1. 130. 749.3 12 2.4 96. 963 .24 6 1 .303 .5 32. 3 46 8 06. 363 .63 6 387. 067 . 26 4 14. 720 .29 8.058 Cng - 26 - 12. 991. 527 . 822 1.503 .69 6.777 1 .65 6 .61 4 .68 6 ... 01/01 /20 11 6. 633 .22 2.1 72 5 .21 6. 463 . 723 2. 8 62 . 839. 928 22 2.989.810 1.174.910.000 858 .64 0 .60 3 3 .63 1 . 26 9 93.4 52. 113 1.4 16. 758.449 470.559 .23 1 8 72. 379.035 6. 863 .3 02 66 .9 56. 881 21 .343.0 62 . 521 21 .343.0 62 . 521 ... 13.974.8 06. 9 86 660 .4 82. 579 23 2.885.739 22 7. 429 .69 3 20 0.000.000 9. 767 .919 17 .66 1.774 5.4 56. 0 46 5.4 56. 0 46 123 . 920 .185.048 109. 467 .67 6.380 2. 64 9.004 .6 92 2.5 86. 7 16. 679 62 . 288.013 7.558. 320 . 320 1 .29 9.435 .28 1...
 • 34
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam