Thong bao nhan co tuc 2016

thong bao so 18 CT TB ngay 10 10 2017 V.v dang ky cuoi cung thuc hien nhan co tuc 2016

thong bao so 18 CT TB ngay 10 10 2017 V.v dang ky cuoi cung thuc hien nhan co tuc 2016
... giri cho Cong ty chung toi danh sach ngtroi sa htru chtrng khoan tai dang kY cu6i cung nell tren vao dia chi san: + Dia chi nh~n Danh sach (ban ctmg): * Phong Tai chinh K~ toan * Do: Congty cf., ... n4~nfiledii.Heu:dongtamhd345@gmail.com ve ~ I" :, ".';> ~ ;,Z· '; Chung toi cam k~t nhtmg thong tin ngtro! sa httu danh sach se duQ'csir dung dung muc dich va tuan thu cac quy dinh cua VSD Cong ty chung toi se ... trach nhiem tnroc phap lu~tn~u co sai pham .Yft ~ • ,~~(S No; IJlt{in: - Nlnrtren; - LU'U:TCHC, TCKT * Tai li?u dinh kem Nghi quy~tDai h¢i dang c6 dong thubng nien nam 2017 ...
 • 2
 • 44
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao tu TTLK: Ve ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao tu TTLK: Ve ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []
... khoan hru ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 tire bang c&ph~Sutai cac Thanh vien hru ky noi rna tai khoan ky, ~ + D6i voi chtrng khoan chua hru ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan co , ? , ... ti€p di~n tu/ cBng giao ti€p trvc tuy€n Thong bao xac nh~n qua email co g~n chfr thongbaoxacnhan@;rsd.vn kY VSD, dS nghi gui s6 van dia chi email cua VSD) TruOng hgp khong [hfip thu~n co sai sot ... TVLK thong bao day du, chi ti€t nQi dung cua thong bao den tUng nha dau tu l~ yang 03 kY I, chUng khoan neu tren t?i T~LK ch~m nhat lam vi~c ke tir ghi tnon thong ~ Nui nhq.n: - Nhu tren; bao...
 • 2
 • 50
 • 0

Mẫu thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, danh sách tổng hợp phân bố quyền chuyển đổi trái phiếu ppt

Mẫu thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, danh sách tổng hợp phân bố quyền chuyển đổi trái phiếu ppt
... cuối cùng: Loại quyền: Trả cổ tức cổ phiếu/ Thưởng cổ phiếu Trái phiếu chuyển đổi Tỷ lệ thực hiện: Giá quy đổi chứng khoán lẻ: Công ty xác nhận - Tổng số lượng chứng khoán Danh sách số lượng chứng ... ty đăng ký với VSD - Tổng số lượng cổ phiếu phân bổ cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với tỷ lệ công bố - VSD quyền thực phân bổ cổ phiếu vào tài khoản lưu ký người sở hữu chứng khoán lưu ký ... trách nhiệm phân bổ cổ phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký - Chuyển đủ số tiền toán cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán lưu ký theo quy định Quy chế thực quyền VSD ban...
 • 3
 • 426
 • 0

MẪU THÔNG BÁO XÁC NHẬN (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền/lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp) pps

MẪU THÔNG BÁO XÁC NHẬN (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền/lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp) pps
... Mã chứng khoán: Loại chứng khoán: Mệnh giá: Ngày đăng ký cuối cùng: Loại quyền: Trả cổ tức tiền mặt/Trả lãi/lãi vốn gốc trái phiếu Tỷ lệ toán: Ngày toán: Công ty xác nhận: - Số chứng khoán tổng ... tổng hợp để tính toán quyền Danh sách số chứng khoán công ty đăng ký VSD - Tổng số tiền tính toán để chi trả phù hợp với tỷ lệ chi trả công bố Công ty cam kết: - Chuyển đầy đủ tổng số tiền toán người ... Chuyển đầy đủ tổng số tiền toán người sở hữu chứng khoán lưu ký cho VSD thời gian quy định theo Quy chế thực quyền - Chịu trách nhiệm toán đầy đủ cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký - Thanh toán phí...
 • 3
 • 589
 • 1

MẪU THÔNG BÁO DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN potx

MẪU THÔNG BÁO DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN potx
... TỔNG CỘNG Người lập Trưởng phòng …… , ngày … tháng … năm … Tổng Giám đốc ...
 • 2
 • 289
 • 0

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu
... với cổ đông hữu - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tương ứng với 103 quyền mua cổ phiếu Cổ đông A mua (103 x 12)/10 = 123,6 cổ phiếu ... (vào ngày làm việc tuần) ngày 09/11 /2016 xuất trình chứng minh nhân dân b Tạm ứng cổ tức năm 2016 tiền mặt: - Tỷ lệ thực hiện: 5% /cổ phiếu ( 0 1cổ phiếu nhận 500 đồng) - Ngày toán: 09/11 /2016 - ... c Thực quyền mua cổ phiếu - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 25.256.757 cổ phiếu - Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 10 : 12 (01 cổ phiếu hưởng 01 quyền, 10 quyền mua...
 • 3
 • 44
 • 0

Thong bao va Uy quyen du DHCD va Nhan co tuc

Thong bao va Uy quyen du DHCD va Nhan co tuc
... ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt - Người ủy quyền có đủ thẩm quyền trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông tham dự đại hội; thực quyền lợi nghĩa vụ đại hội cổ đông Công ty cổ phần ... số cổ phần ủy quyền - Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh qui định hành phát luật Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt - Ủy quyền có hiệu lực ... ngày……tháng……năm 2011 Người nhận ủy quyền Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2010 Kính gửi...
 • 4
 • 57
 • 0

Hướng dẫn nhận thông báo khi cập nhật mới cho Windows 8 pdf

Hướng dẫn nhận thông báo khi có cập nhật mới cho Windows 8 pdf
... thúc, cập nhật mới, cửa sổ thông báo nhỏ xuất góc phải hình cho biết bạn số lượng cập nhật cho hệ thống Khi cửa sổ thông báo lên thông báo cập nhật mới, muốn truy cập vào chức Update Windows, ... Windows Update Notifier chạy thường trú khay hệ thống với biểu tượng nhỏ màu xanh dễ nhận biết, liên tục giám sát cập nhật từ server Microsoft để thông báo cho bạn biết nêu cập nhật Hoặc ... server Microsoft để thông báo cho bạn biết nêu cập nhật Hoặc bạn lệnh cho Windows Update Notifier tự động tìm kiếm cập nhật cách nhấn phải chuột vào biểu tượng phần mềm chọn lệnh Search for...
 • 3
 • 193
 • 0

19 08 2016 16 53 00 Thong bao nhan NVBS 2016

19 08 2016 16 53 00 Thong bao nhan NVBS 2016
... học bạ Chỉ tiêu 10 16, 5 30 10 10 10 10 10 10 10 16, 5 16, 5 16, 5 16, 5 60 20 20 20 10 20 20 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 21 /08 – 31 /08 Thí sinh liên hệ Trường theo địa 16, 5 16, 5 Trung tâm tuyển ... 12 13 14 15 16 17 D51020 D51030 D51040 D51040 D51040 D54010 D54010 D540110 D54020 D72039 Công nghệ Kỹ thuật điện tử 16 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 18 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 19 Công nghệ ... phẩm 20.25 Công nghệ Chế biến Thủy sản 17.75 Đảm bảo chất lượng & ATTP 19 Công nghệ May 17 Khoa học dinh dưỡng Ẩm thực 19 20 22 20 23 20 20 30 23 20 20 22 20 10 22 15.5 Dinh dưỡng khoa học thực...
 • 3
 • 31
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM