To trinh thong qua chon kiem toan Lan thu XIV 2014

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016
... quyAn; Thuc hi6n vd./tro{c chi rt4o, phAn c6ng c6c Dcm vi MB thUc hiQn c6c c6ng viQc cAn thitit theo quy dinh ph6p lu{q Hoan chinh, hoan thiQn vd lo.i cdc vdn ban, gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; ... gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; Ldm vi6c v6i c6c Co quan quan nhd nu6c c6 thAm quydn vd c6c B6n 1i6n quaa; Thuc hiQn mgi c6ng viQc vA thri tuc can thitit khrlc dti triiSn khai nhiQm vg duo c giao, ... Chfing ldre{h kinh do.anh \II ) (269.000) ( 6.0 s.r ) 2t8 692 cltinh riirrg tri1, '1 63 I NG.INEANG TIflJONG MAI COPHAN oU.iNDOI Bing cln a6i # torln ri6ng r+i ngity 3t trEni tz nlniOt6 (fi6p eeo)...
 • 14
 • 65
 • 0

9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT

9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT
... trị lựa chọn đơn vị kiểm to n độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm to n Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm to n báo cáo tài cho Công ... Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo to n tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm to n ... nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm to n độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội...
 • 2
 • 35
 • 0

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015
... ban BKS 01 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 III THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng Trên nội dung tờ trình thông qua ... 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 120.000.000 đồng Mức thù lao 2015 TT Chức danh Số người Hàng ... tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thư Hội đồng quản trị năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ...
 • 2
 • 139
 • 0

To trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCD

To trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCD
... bieu quyet Trach nhiem kiem dem The bieu quyet qua trinh Ifry y kien bieu quyet cua c6 dong; Baa cao k~t qua kiem phieu bieu quyet cac van d~ duoc thong qua tai Dai hoi, Giam sat chung suet qua trinh ... lu~n, l~y y ki~n bi~u quy~ t cae v~n d~ n~m nQi dung chuang trinh nghi Sl! eua D~i hQi va cae v~n d~ e6 lien quan sU6t qua trinh D~i hQi Giai quy~ t cae v~n d~ sinh su6t qua trinh D~i hQi VIlli THU ... qua b~ng bi~u quy~ t Di~u khi~n D~i hQi thea dung chuang trinh nghi Sl!, cae th~ l~ quy eh~ dii duge D~i hQi thong qua Chu tieh doan lam vi~e thea nguyen t~e t~p trung dfm ehu va quy~ t dinh thea...
 • 3
 • 32
 • 0

2 To trinh thong qua Dai hoi

2 To trinh thong qua Dai hoi
... 4 .25 8.144.556 - Quỹ phúc lợi khen thưởng 7% 1.987.134. 126 Lợi nhuận phân chia cổ đông (10%) C Lợi nhuận để lại 18.875.799.000 3 .26 6.5 52. 688 - Đề xuất mức cổ tức năm 20 15 trả tiền: 10 % Thông qua ... khác (Mã ngành: 1 621 ); - Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành: 85 32) Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực chương trình mục tiêu năm 20 16 sau: - Triển khai ... đồng cổ đông lần Đại hội Trên to n nội dung cần thông qua Đại hội cổ đông thường niên 20 16 Công ty cổ phần LICOGI 13 Kính trình Quí vị cổ đông xem xét, biểu thông qua Trân trọng cảm ơn! TM HỘI...
 • 3
 • 35
 • 0

05. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2016 v2

05. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2016 v2
... trình Báo cáo tài năm 2016 kiểm to n rút gọn bao gồm: - Báo cáo kiểm to n báo cáo tài chính; - Bảng cân đối kế to n; - Báo cáo kết kinh doanh; Bộ Báo cáo tài đầy đủ năm 2016 kiểm to n đăng tải website: ... to n đăng tải website: http://tpb.vn Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua để TPBank công bố thông tin theo quy định Pháp luật TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận:...
 • 2
 • 35
 • 0

4. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2013

4. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2013
... trình Báo cáo tài năm 2013 kiểm to n rút gọn bao gồm: - Báo cáo kiểm to n báo cáo tài chính; - Bảng cân đối kế to n; - Báo cáo kết kinh doanh; Bộ Báo cáo tài đầy đủ năm 2013 kiểm to n đăng tải website: ... to n đăng tải website: http://tpb.vn Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua để TPBank công bố thông tin theo quy định Pháp luật TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận:...
 • 2
 • 35
 • 0

to trinh thong qua nhan su hdqt bks 2010

to trinh thong qua nhan su hdqt bks 2010
... Trân trọng cảm ơn, Nơi nhận: - Như kính trình; - Lưu: VP TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Quang Tiến ...
 • 2
 • 41
 • 0

HỆ THỐNG CHUẢN mực KIỂM TOÁN VIỆT NAM năm 2014

HỆ THỐNG CHUẢN mực KIỂM TOÁN VIỆT NAM năm 2014
... h thng chun mc cho mỡnh Nhúm SV Thc Hin: Nhúm 01 Trang: Bi tiu lun kim toỏn Chuẩn mực kiểm toán quốc gia hệ thống từ chung đến chi tiết Quỏ trỡnh chi tit hoỏ cng l quỏ trỡnh mm hoỏ dng phự hp ... v kim toỏn Vit Nam ni dunng ca bi gm chng: Chng 1: Tng quan v h thng chun mc ca Vit Nam Chng 2: Thc trng ca h thng chun mc Vit Nam Chng 3: Gii phỏp nõng cao h thng chun mc Vit Nam Nhúm SV Thc ... Vit Nam bờn cnh yờu cu phự hp vi thụng l quc t, cũn cn phi phự hp vi cỏc c im ca Vit Nam m bo kh nng a chun mc vo thc tin hot ng kim toỏn Vit Nam .11 2.2.3 H thng chun mc kim toỏn Vit Nam...
 • 27
 • 270
 • 0

Giới thiệu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam năm 2014

Giới thiệu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam năm 2014
... (VSQC1) Chuẩn mực số 200 - Mục tiêu tổng thể kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 210- Hợp đồng kiểm toán Chuẩn mực số 220- Kiểm soát ... ngành nghề chuẩn mực kiểm toán viên phải tuân theo, chúng em xin phép nghiên cứu với đề tài “ Giới thiệu hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để người hiểu rỗ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Sinh ... nhận từ bên 19 Chuẩn mực số 510- Kiểm toán năm – Số dư đầu kỳ 20 Chuẩn mực số 520- Thủ tục phân tích 21 Chuẩn mực số 530- Lấy mẫu kiểm toán 22 Chuẩn mực số 540- Kiểm toán ước tính kế toán (bao gồm...
 • 18
 • 427
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh
... ên, ngân sách phân công công vi B - 1: T CMKT Vi iên quan ình l 2.2.3 ình ki Ki ày phát tri toán 155 công ty, bao g ài, công ty ki TNHH công ty ki ên h d trình ki ình m ình công ty ki h ài ban hành, ... àc nghi àn àt òn có Công ty Ernst & Young Công ty ki òng ho (E&Y, PwC, KPMG, Grant Thornton), 05 Công ty có v Jung, Mazars, HSK, Immanuel, S&S), 145 Công ty TNHH 01 Công ty h àm vi ài (E -32- ... òng ho ên k ên công ch àc òng ki òn t t ch ình thành l ình s nh hình òi h ã ày 13/05/1991 theo gi c ã ký quy ty ki ành l ên giao d ty D – ên giao d ên thành Công ty d Công – ài chính, k 639- –...
 • 123
 • 221
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ