OTG BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013

BC tinh hinh quan tri Cty quy I 2012 so 211 ngay 05 4 2012

BC tinh hinh quan tri Cty quy I  2012 so 211 ngay 05 4 2012
... kh6c nhiOm k!' mdi gifr nguyOn nhu nhiom k), cfr ::_> J4 ,,.':r \\,j IV GIAO DICH CUA Cd OONC NOI gOI Cd OONC LON VA NGUOI LIEN QUAN: ITY HA I] - Giao dich cd phidu: STT 01 thuc hiOn giao dich ... quydt kip thdi Hoat dQng cfia Tiiu ban HDQT: HOi ddng quAn tri C6ng ty Cd phdn O tO TMT khOng thdnh lAp cd dinh c6c tidu ban girip viOc md su dung linh hoat c6n bO girip vi6c tu!,tirng c6ng vioc ... NgLLd 'i COng ty TNHH Quan lf qu! SSI Quan h0 vdi cd dong noi bo/cd dong l6n Cd dong ldn rO Sd cd phidu s& h['u ddu ki, Sd CP h[u Lf cudi ki, Ti IQ Vo 2.262.920 Sd cd phieu so 8,07 Sd CP 2 .49 9.520...
 • 3
 • 28
 • 0

BC tinh hinh quan tri Cty Quy IV 2011 so 24 BC TMT HDQT ngay 18 01 2012

BC tinh hinh quan tri Cty Quy IV 2011 so 24 BC TMT HDQT ngay 18 01 2012
... DrNH c0a uoqr: STT So Quy6 t tlinh Ngiv 01 t22s IQD -TMT- HDQT 29ltu20tt NOi dung Chia t6ch Trung tAm b6n hdng thdnh Trung tAm bdn hdng I vi Trung tdm b6n hdng II 02 t226 IQD -TMT- HDQT Chia t6ch phdng ... ty III THAY DOI THANH VIEN HDQT: - Khong thay ddi rv crAo DrcH cuA cd ooxc Nol s0/ cd ooNc LoN vA Ncuor LrEN QUAN: - Giao dich cd phieu: STT Ngudi thuc hi€n giao dich Quan h0 vdi cd d6ng ndi b6/cd ... Vo Cd dOng 01 02 Bti Qudc COng NguyOn ViOt Anh noi b0 (Ph6 Tdng gir{m d6cl UVHDOT) Cd dong l6n 172.995 2.2st.125 17) J,97 3. 024. t20 10,63 03 NhAm noi b0 (Ph6 Tdng gi6m Nhu cdu tdi chinh c6 nhAn...
 • 3
 • 31
 • 0

BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014

BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014
... girip vidc cho T6ng Gi6m d6c - HQi D6ng euan Tri da chi d4o T6ng Girim d6c thpc hi6n mot s6 hoi d,ng chinh sau: + D6nh gi6, phan tich, du b6o tinh hinh hoat d6ng kinh doanh theo tirng thring, ... Kitirn tra tinh hinh chAp hdnh viQc tu6n thri cric quy rlinh cua Nhd nudc vd cdc co quan chuc ndng, c\c quy dinh ho4t dQng cria C6ng ty Hoat tl6ng cira Tiiu ban HDeT: H6i d6ng qu6n tri c6ng rv ... /01t20t4 Nhdm 02 '03 81ArQ-TMT-HDQT 172iQD-TMT-HDQT /3 12014 Ong Trinh Xudn Ph6 T6ng Girim d6c TriQu tflp Dai h6i d6ng c6 rl6ng thudng ni0n 21/02 /2014 27 - *it nim20l4 cria Cdng ty c6 phAn t6 TMT quy6t...
 • 5
 • 32
 • 0

BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012

BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012
... gi6m s6t cua HQi d6ng quAn tri d6i v6i T6ng giim d6c : Th6ng 0l vi th6ng 02 ndm 2012, hoat dOng girim s6t ciia HDQT doi vdi Ban Tdng gi6m ddc thuc hiOn nhu nlm 2011 Ngdy 01103 12012, HDQT COng ty ... 6ng D6 Manh Tuan Uy viOn HDQT Lo dong n6i bO (Uy vien HDQT) 64 .150 0,22 64 .7 50 0.22 c6 nhAn (J) Nhu cdu tdi 24. 360 0,08 24. 360 0,08 Cong ty TNHH Qurin l! quy SSI (ssrAM) Cd dong l6n chinh c6 ... Hoat dQng cira c6c ti6u ban thu6c HQi d6ng quan tri : Hoi ddng quAn tri C6ng ty Cd phdn O tO TMT khong thdnh lAp co dinh c6c tidu ban girip viOc md su dqrng linh hoat ciin b0 girip vi6c tiy tDng...
 • 15
 • 45
 • 0

BC TINH HINH QUAN TRI 6T 2017

BC TINH HINH QUAN TRI 6T 2017
... CdcNghi quy6t/Quy6t Nghiquy€t/ ouv6t alinh S6 str aUnh cna HOi NQi dung Ngnv OIN{Q-VNTB t2/0t /2017 ) S6 O2,AJo-VNTB 20/02/201',7 S6 O4lNQ-VNTB 31/03 /2017 Sd aldngquAntri (Bio c6o thdng tliu ndm 2017) ... ch€ d6 chinh di6u 16 qlra v hnnh, y6t cri Hoat dong gilim sAt cta Ban ki6m sorit iu6n tuan thu phdp iu6t, dam beo tinh chinh xac, khech quan, c6ng khai vd kip thdi .Trong thring dAu ndrn 2017, ... O7,4.JQ-VNTB r5/05 /2017 '1 56 Og,AJQ-VNTB 31105/201'7 sd l0/NQ-VNTB 22/06 /2017 ridu ban diu tLlai chinh 201 Phd duy€t lua chon C6ng ty kiCm toan BCTC s6 1l/1{Q-\TJTB 22106 /2017 nitm2017 III Ban ki6m...
 • 11
 • 37
 • 0

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CTY NIEM YET

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CTY NIEM YET
... d6ng quan tri d€ thea doi va giam sat heat d9ng cua H9i d6ng quan tri Cong ty; - Ki€m tra cac Bao cao tai chinh hang thang, hang quy cua phong Tai chinh - K€ to an truce trinh HQi d6ng quan tri; ... giam sat d6i voi Ban Giam d6c va cac can b(> quan ly cua Cong ty thong qua viec theo doi, kiem tra cac bao cao tai chinh, cac bao cao thong ke, cac bao cao k~ hoach san xuM kinh doanh dinh kY, cac ... ty; t~p trung phat trien cac nganh nghe lien quan d~n nganh thuoc la, tren tinh th~n thuc hien cac Nghi quyet cua Hoi d6ng quan trio Hoat dQng cua cac ti~u ban thuQc HQi dAng quan tr]: Khfmg co...
 • 9
 • 37
 • 0

BC tinh hinh quan tri TMT Quy II 2011

BC tinh hinh quan tri TMT  Quy II 2011
... Sd Nghi quydt Ngiv NOi dug.rg Quydt dinh giii thd Chi nh6nh Cong ty cd phdn tO TMT - Nha m6y sin xudt 15p r6p xe gin m6y 01 488/QD -TMT- HDQT 05lsl201r 02 s14A{Q -TMT- HDQT tzlsl20tt 617IQD -TMT- HDQT ... 02 s14A{Q -TMT- HDQT tzlsl20tt 617IQD -TMT- HDQT 3Usl20r1 03 Tri cd ttc bang tidn m{t n5m 2OlO (1.100d/cp) PhO duyOt don gi6 tidn luong ndm2011 * rrr THAY O0I TUANU VrEN HDQT: - Kh6ng thay ddi IV ... HDQT: - Kh6ng thay ddi IV GIAO DICH CrJA Cd DONG NOr NOI Cd OOruC LON VA NGUOI LION QUAN: - Giao dich cd phidu: Quan h0 STT Nguli thuc hiOn giao dich Sd cd phidu s& hftu ddu vot co ki dOng n6i cudi...
 • 2
 • 37
 • 0

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tình hình quản trị công ty 2013

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
... - Mã chứng khoán: THS I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013) : Tình hình tham gia dự họp thành viên Hội đồng quản trị năm 2013: Stt Thành viên Chức vụ HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ ... 07 Thanh Hóa CA Thanh Hóa CA Thanh Hóa CA Thanh Hóa Sơn - TP Thanh Hóa đẻ Phố Tây Sơn 3- P- Phú Con Sơn - TP Thanh Hóa đẻ Đông Thanh - Đông Em Sơn- Thanh Hóa ruột Đông Thanh - Đông Em Sơn- Thanh ... niêm yết cổ phiêu Công ty CP Thanh hoa - S ông Đ 19/09/201 27/09/201 Quyết định v/v chấm dứt hoạt động phòng KD Công ty Quyết định v/v thành ập Tổ công tác phục vụ Kiểm toán Nhà N ước 13/11/2013...
 • 21
 • 196
 • 0

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012
... động công ty - Giao đồng chí Tổng giám đốc đạo phòng ban chức hoàn chỉnh ngân sách năm 2013 - Thống đề nghị Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận để công ty làm 12/NQ.HĐQT 19/12 /2012 ... lệ Công ty quy định, tháng cuối năm 2012 Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp trực tiếp họp theo hình thức lấy ý kiến văn Trong họp trực tiếp Hội đồng quản trị bàn thảo vấn đề như: Kiểm điểm tình ... II năm 2012 tháng đầu năm 2012, đề kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III /2012 - Thông qua số vấn đề công tác đầu tư như: Trước tình hình trầm lắng thị 16/ 8 /2012 trường bất động sản Hội đồng quản...
 • 4
 • 278
 • 0

Báo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

Báo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017
... c6ng ty - Th6ng qua td trinh s6 383/TTr-TMT-HDeT ngiry 13104 12017 cira HDQT v6 vi6c th6ng qua chric danh Chtr tich HDQT ki6m TGD c6ng ty - Th6ng qua td trinh s6 384/TTr-TMT-HDeT ngity 13104 12017 ... Ha NOi dOn 31/12 12017 - Th6ng qua don tu nhi€m vi6n HDQT vd thu k1;i cdng ty ctra 6ng L6 Van Thanh k0 tu ngdy 28t06t2017 06 687/QD-TMT-HDQT 29t06t2017 07 693/QD-TMT-HDQT 30t06t2017 08 699A{Q-TMT-HDQT ... giSm ...
 • 14
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ