To trinh thong qua chon kiem toan Lan thu XII 2012

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016

TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016
... quyAn; Thuc hi6n vd./tro{c chi rt4o, phAn c6ng c6c Dcm vi MB thUc hiQn c6c c6ng viQc cAn thitit theo quy dinh ph6p lu{q Hoan chinh, hoan thiQn vd lo.i cdc vdn ban, gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; ... gi6y td, tai li€u c6 li6n quan; Ldm vi6c v6i c6c Co quan quan nhd nu6c c6 thAm quydn vd c6c B6n 1i6n quaa; Thuc hiQn mgi c6ng viQc vA thri tuc can thitit khrlc dti triiSn khai nhiQm vg duo c giao, ... Chfing ldre{h kinh do.anh \II ) (269.000) ( 6.0 s.r ) 2t8 692 cltinh riirrg tri1, '1 63 I NG.INEANG TIflJONG MAI COPHAN oU.iNDOI Bing cln a6i # torln ri6ng r+i ngity 3t trEni tz nlniOt6 (fi6p eeo)...
 • 14
 • 65
 • 0

9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT

9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT
... trị lựa chọn đơn vị kiểm to n độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm to n Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm to n báo cáo tài cho Công ... Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo to n tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm to n ... nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm to n độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội...
 • 2
 • 35
 • 0

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015
... ban BKS 01 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 III THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng Trên nội dung tờ trình thông qua ... 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 120.000.000 đồng Mức thù lao 2015 TT Chức danh Số người Hàng ... tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thư Hội đồng quản trị năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ...
 • 2
 • 139
 • 0

To trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCD

To trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCD
... bieu quyet Trach nhiem kiem dem The bieu quyet qua trinh Ifry y kien bieu quyet cua c6 dong; Baa cao k~t qua kiem phieu bieu quyet cac van d~ duoc thong qua tai Dai hoi, Giam sat chung suet qua trinh ... lu~n, l~y y ki~n bi~u quy~ t cae v~n d~ n~m nQi dung chuang trinh nghi Sl! eua D~i hQi va cae v~n d~ e6 lien quan sU6t qua trinh D~i hQi Giai quy~ t cae v~n d~ sinh su6t qua trinh D~i hQi VIlli THU ... qua b~ng bi~u quy~ t Di~u khi~n D~i hQi thea dung chuang trinh nghi Sl!, cae th~ l~ quy eh~ dii duge D~i hQi thong qua Chu tieh doan lam vi~e thea nguyen t~e t~p trung dfm ehu va quy~ t dinh thea...
 • 3
 • 32
 • 0

2 To trinh thong qua Dai hoi

2 To trinh thong qua Dai hoi
... 4 .25 8.144.556 - Quỹ phúc lợi khen thưởng 7% 1.987.134. 126 Lợi nhuận phân chia cổ đông (10%) C Lợi nhuận để lại 18.875.799.000 3 .26 6.5 52. 688 - Đề xuất mức cổ tức năm 20 15 trả tiền: 10 % Thông qua ... khác (Mã ngành: 1 621 ); - Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành: 85 32) Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực chương trình mục tiêu năm 20 16 sau: - Triển khai ... đồng cổ đông lần Đại hội Trên to n nội dung cần thông qua Đại hội cổ đông thường niên 20 16 Công ty cổ phần LICOGI 13 Kính trình Quí vị cổ đông xem xét, biểu thông qua Trân trọng cảm ơn! TM HỘI...
 • 3
 • 35
 • 0

05. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2016 v2

05. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2016 v2
... trình Báo cáo tài năm 2016 kiểm to n rút gọn bao gồm: - Báo cáo kiểm to n báo cáo tài chính; - Bảng cân đối kế to n; - Báo cáo kết kinh doanh; Bộ Báo cáo tài đầy đủ năm 2016 kiểm to n đăng tải website: ... to n đăng tải website: http://tpb.vn Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua để TPBank công bố thông tin theo quy định Pháp luật TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận:...
 • 2
 • 35
 • 0

4. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2013

4. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 2013
... trình Báo cáo tài năm 2013 kiểm to n rút gọn bao gồm: - Báo cáo kiểm to n báo cáo tài chính; - Bảng cân đối kế to n; - Báo cáo kết kinh doanh; Bộ Báo cáo tài đầy đủ năm 2013 kiểm to n đăng tải website: ... to n đăng tải website: http://tpb.vn Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua để TPBank công bố thông tin theo quy định Pháp luật TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận:...
 • 2
 • 35
 • 0

to trinh thong qua nhan su hdqt bks 2010

to trinh thong qua nhan su hdqt bks 2010
... Trân trọng cảm ơn, Nơi nhận: - Như kính trình; - Lưu: VP TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Quang Tiến ...
 • 2
 • 41
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh
... ên, ngân sách phân công công vi B - 1: T CMKT Vi iên quan ình l 2.2.3 ình ki Ki ày phát tri toán 155 công ty, bao g ài, công ty ki TNHH công ty ki ên h d trình ki ình m ình công ty ki h ài ban hành, ... àc nghi àn àt òn có Công ty Ernst & Young Công ty ki òng ho (E&Y, PwC, KPMG, Grant Thornton), 05 Công ty có v Jung, Mazars, HSK, Immanuel, S&S), 145 Công ty TNHH 01 Công ty h àm vi ài (E -32- ... òng ho ên k ên công ch àc òng ki òn t t ch ình thành l ình s nh hình òi h ã ày 13/05/1991 theo gi c ã ký quy ty ki ành l ên giao d ty D – ên giao d ên thành Công ty d Công – ài chính, k 639- –...
 • 123
 • 221
 • 1

Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
... cho việc nghiên cứu, tiếp cận chuNn mực kiểm tốn quốc tế từ xúc tiến soạn thảo, cơng bố Hệ thống chuNn mực kiểm tốn Việt Nam (đến ban hành, cơng bố 27 chuNn mực kiểm tốn) HƯ thèng chn mùc kiĨm to¸n ... lượng kiểm tốn độc lập kinh tế quốc dân; Kiểm tra, kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn độc lập, lành mạnh hố thơng tin tài kinh tế quốc dân ChuNn mực kiểm tốn Việt Nam ban hành ®Ĩ áp dụng kiểm ... bước đNy mạnh tiến trình cải cách hệ thống kiĨm tốn Nhà nước, bao gồm kiĨm tốn quản lý quỹ NSNN, tài sản quốc gia kiĨm tốn đơn vị thụ hưởng NSNN, hướng đến việc xây dựng hệ thống kiĨm tốn kế tốn...
 • 19
 • 141
 • 0

Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam

Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam
... dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Quá trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bắt đầu thức từ tháng năm 1997 sau hội thảo chuẩn mực kiểm toán ... chuẩn mực kiểm toán hệ thống kế toán Việt Nam Quy trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải chuyển sang chuyên nghiệp hoá Trong thời gian qua, trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ... nay: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam xây dựng sở chuẩn mực kiểm toán quốc tế có tham khảo chuẩn mực kiểm toán quốc gia khác Chuẩn mực kiểm toán quốc tế xây dựng với mục tiêu đạt chuẩn mực...
 • 9
 • 324
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ