Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ XI năm 2011 Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-3-2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-3-2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
... chric thuc hiQn Nghi quyet T/M HQI DONG QUAN TRI C6NG TY Nmnhfln: - 7/tUU-., "/ Nhu di1u '- - (F:vt - Ban kidm sodt - UBCKNN, SGDCKTP.HCM - Lw BTH VAN TAI i, ... C6ng ty nhiQm ki 20ll- 2015; r o o i.^, i ' - The lg bidu quyet vir quy chd bdru cti; 86o c6ok6tquAhoat d0ng SXKDndm 2010 vd 86o c6o hoat d6ng cria HOi d6ng quAn tri ndm 2010 vd nhiQm k! 200 6-2 0 ... Bdo c6o tdi chinh ndm 2010 dd ki6m todn; Trong d6 Kt5 ho4ch ndm 201 - ndm 200 6-2 010; v{t chAt: Du 6n cum cdng H6a d6u Container VIPCO; Dg 6n cao i5c 37 Phan BQi Ch6u 86o c6o ti0n luong, thir lao...
  • 2
  • 51
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 9-6-2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 9-6-2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
... nin 20l0 cna cAc c6ne ry thiLn! lianl TNHI'I MTV VIPCO Ha Longi C6ne t' TNHH MTV VIPCO Hdi Phdng; - c6ng ry TNLIH MTV Bft dong san VIPCO; ' ' Cdng ty TN HMTV Thuyan vicn VI?CO CONg IY Ei;d qui ... knen rhumg MTVvllco tiaLong:126 100 000 ddne; -, o s D NH I \,1n Vr! O Pa, D-or3 l'o 000100 darr' COngtyTNHIl -congJ \llrV'VB dos d'Vll O r'r00000o;ng -ro gq rNq!\41\, )u r:hVIP\O04)OOl]00dar Dido ... ( inE q Ci phlaih OTIYfT N(]III r r' n ir pr on! nL \,' r i tsor ro.r9 q : nhid'n k!:01 1-2 01j pidr I-m chon COdg l}' TNHH Ddoitte ViOr Nan La don vi rhuc hi.h Liam Loin bioci.LiichinhkeLthncngdr3l,rl2/20llc[oC6ngr).CirochoChilidrLIDQlr]irm...
  • 3
  • 45
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP