Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 1

Slide bài giảng thương mại quốc tế

Slide bài giảng thương mại quốc tế
... tập quán giao dịch, Phòng Thương mại quốc tế Paris tập hợp thành điều kiện thương mại quốc tế áp dụng rộng rãi hợp đồng mua bán quốc tế gọi điều kiện thương mại quốc tế INCOTERMS, INCOTERMS 2000 ... đói Rủi ro thương mại quốc tế - Rủi ro hàng hóa - Rủi ro tín dụng - Rủi ro hối đoái - Rủi ro trị (khác biệt hệ thống luật pháp quốc gia Thay đổi sách……) Khái niệm: Hợp đồng mua bán quốc tế gọi hợp ... có thương mại quốc tế  Sự phân bổ nguồn lực khác quốc gia  Chuyên môn hóa  Các quốc gia khả tự đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng  Nhu cầu tiêu dùng khác  Nguyên tắc lợi so sánh 4 Lợi ích thương...
 • 113
 • 1,055
 • 1

bài giảng thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương

bài giảng thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương
... I CƠ SỞ KINH TẾ CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LÝ THUYẾT VỀ LỢI THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Cơ sở kinh tế thương mại quốc tế  Sự đa dạng điều kiện sản xuất:  Khác ... kinh tế theo quy mơ  Khác sở thích  Thói quen, truyền thống, tập qn… I CƠ SỞ KINH TẾ CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LÝ THUYẾT VỀ LỢI THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Các quan điểm lý thuyết lợi thương mại ... nhập Giá quốc tế: Là mức cơng ty xuất nhập sẵn sàng bán nhập hàng xuất hàng  Giá quốc tế = Chi phí xuất nhập + Lợi nhuận cơng ty Xuất Giá quốc tế P* P* Giá quốc tế Nhập k hẩu II CÁC CHÍNH SÁCH BẢO...
 • 29
 • 582
 • 0

Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Các phương thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Các phương thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu
... thị trường thương nhân Lập phương án kinh doanh đánh giá hiệu phương án kinh doanh xuất nhập Tổ chức giao dịch đàm phán Ký kết hợp đồng kinh doanh xuất nhập Tổ chức thực hợp đồng ký kết CÁC LOẠI ... đồng xuất khẩu, nhập hàng hoá Hàng có làm thủ tục nhập vào nước tái xuất sau làm thủ tục xuất nước thứ ba Chuyển khẩu: mua hàng nước để bán lại cho nước khác không làm thủ tục nhập vào nước tái xuất ... xuất khỏi nước tái xuất CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN KHẨU    Hàng hoá vận chuyển thẳng từ nước xuất đến nước nhập không qua nước tái xuất Hàng hoá vận chuyển đến nước tái xuất không làm thủ tục nhập...
 • 31
 • 736
 • 1

Bài giảng thương mại quốc tế

Bài giảng thương mại quốc tế
... thống luật pháp quốc gia Rủi ro có khác biệt hệ thống trị quốc gia Các bên tham gia vào thương mại quốc tế: - Người nhập - Người xuất - Ngân hàng: trung gian toán, tài trợ thương mại - Hãng vận ... Quy tắc thức ICC giải thích điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS) I Lịch sử INCOTERMS INCOTERMS- QUY TẮC thức ICC giải thích điều kiện thương mại quốc tế phát hành lần năm 1936 sửa đổi, bổ ... hàng hoá đường ôtô quốc tế điều chỉnh quy định quốc gia quốc tế Tại Việt Nam: luật giao thông đường việt nam Trên phạm vi giới: Công ước hợp đồng chuyên chở hàng hoá quốc tế đường ôtô ( công...
 • 74
 • 353
 • 1

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC CHƯƠNG 1 các PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA bán TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 1 các PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA bán TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
... đặc biệt 1. ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ: 1. 1.Khái niệm: Là phương thức giao dòch đặc biệt người bán hàng đưa hàng bán công khai, người mua tự cạnh tranh giá người bán bán cho người mua trả giá cao Đặc điểm: ... đồng, giao hàng: 2.ĐẤU THẦU QUỐC TẾ: 2 .1. Đònh nghóa: Là phương thức mua sắm đặc biệt, người mua công bố điều kiện mua hàng để người bán hàng cạnh tranh giành quyền cung cấp Trên sở đó, người mua ... nhận đến ngày 23/7 sau thời hạn hiệu lực Trở lại GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN: 2 .1. Khái niệm: Mua bán qua trung gian phương thức giao dòch bên mua bán thông qua người thứ để ký kết thực hợp đồng  ...
 • 30
 • 258
 • 0

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC CHƯƠNG 2 INCOTERMS hợp ĐỒNG MUA bán QUỐC tế

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 2 INCOTERMS  hợp ĐỒNG MUA bán QUỐC tế
... thương mại) Mua bán hàng hố quốc tế thực hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển - Hợp đồng mua bán quốc tế * Đặc điểm HĐMBQT: - Chủ thể: bên có trụ sở thương ... hàng phù hợp với hợp B1 Trả tiền hàng đồng A2 Các giấy phép thủ tục B2 Các giấy phép thủ tục A3 Hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo B3 Hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm hiểm A4 Giao hàng B4 Nhận ... ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (International Commercial Terms) Khái niệm: Incoterms thuật ngữ ngắn gọn hình thành thực tiễn mua bán quốc tế để phân chia chi phí trách nhiệm người mua người bán lónh...
 • 60
 • 262
 • 0

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC CHƯƠNG 3 CHUẨN bị GIAO DỊCH, TIẾN tới ký kết hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 3 CHUẨN bị GIAO DỊCH, TIẾN tới ký kết hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
... đồng thương mại •* Đàm phán thương mại quốc tế: •Là đàm phán thương mại có yếu tố quốc tế, tức chủ thể đàm phán phải có quốc tòch khác nhau, để kết hợp đồng thương mại quốc tế * Đặc điểm đàm phán: ... Đàm phán thương mại: •Là trình mặc thuyết phục hai bên mua bán nội dung có liên quan đến giao dòch mua bán như: số lượng, chất lượng, giá cả, toán… nhằm đạt trí để kết hợp đồng thương mại •* ... nhiên liệu 2 ,3 100 2,6 1 13 - 13% Tổng + 13% ⇒Giá xe Wave 110 theo tiêu phải là: 1400 (1+ 13% )=1582 USD 2.2 Phương pháp xác đònh trò giá riêng: - Trò giá riêng tính theo trọng lượng: Là thương số giá...
 • 18
 • 234
 • 0

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC CHƯƠNG 4 THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 4 THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
... liên quan đến hợp đồng: người gửi, người nhận, trọng lượng, số hợp đồng + Các ký mã hiệu liên quan đến việc giao nhận vận tải: số hiệu chuyến hàng, tên, đòa điểm hàng đến, vận đơn, tên cảng + Các ... XUẤT KHẨU: 4. 1 Kiểm tra trước giao để chứng nhận hàng hoá phù hợp với HĐ 4. 2 Kiểm tra vệ sinh 4. 3 Kiểm dòch Kiểm dòch sản phẩm có nguồn gốc từ động vật Kiểm dòch sản phẩm có nguồn gốc thực vật ... kiện CIF/CIP: - DEQ/DAF/DDU/DDP: * Cách mua: Ký hợp đồng BH chuyến Ký hợp đồng BH bao LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN Khai báo hải quan Xuất trình hàng hóa Thực đònh hải quan Chủ hàng đăng ký hồ sơ Cán hải...
 • 18
 • 213
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 1 thương mại quốc tế và toàn cầu hoá

Bài giảng thương mại quốc tế chương 1 thương mại quốc tế và toàn cầu hoá
... 598.795 16 23,6 1. 015 .799 315 2,4 18 5.056 5 01, 8 936 .15 5 2905,2 4.328.966 11 737,7 1. 086.693 3372,4 662.5 41 1796,4 5.930.606 18 404,9 864.422 2343,8 Nguồn: http://www1.mot.gov.vn/tktm, truy cập 11/ 1/07 ... 32,233 tỷ USD tăng 21, 6% so 2004 11 ,13 tỷ USD 26,2% chiếm 21% chiếm 34,5% chiếm 21, 5% tăng 16 % tăng 7% tăng 25% tỷ trọng: 18 ,5% tỷ trọng: 16 ,5% tỷ trọng :13 ,8% 36,9 tỷ USD tăng 15 ,4% Linh kiện, phụ ... thị trường  Thương mại: hàng hoá, dịch vụ, nguyên liệu thô, lượng  Tài chính: nợ nước ngoài, đầu tư nước ngoài, tỷ giá  Kinh doanh: công ty đa quốc gia, sản xuất toàn cầu Toàn cầu hoá  Quá trình...
 • 28
 • 300
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 2nền tảng của lý thuyết thương mại hiện đại lợi thế so sánh

Bài giảng thương mại quốc tế chương 2nền tảng của lý thuyết thương mại hiện đại lợi thế so sánh
... triển thuyết thương mại Thuyết trọng thương (1500-1800)  Các quy định đảm bảo cân đối thương mại tốt  Chỉ áp dụng thời gian ngắn, kinh tế ổn định  Lợi tuyệt đối (Adam Smith-1776)  Quốc ... Smith-1776)  Quốc gia có lợi từ việc xuất hàng rẻ nước khác  Nhưng nước lợi lợi từ thương mại Lợi so sánh (David Ricardo)  Quốc gia có lợi từ chuyên môn hoá họ lợi tuyệt đối Comparative ... dụng giải thích mục đích thuyết thương mại 27 Bringing demand into the model đường bàng quan thương mại 28 Bringing demand into the model Cơ sở lợi ích từ thương mại 29 Bài tập thực hành, Canada...
 • 35
 • 326
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh
... endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân nội địa Factor endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân sau trao đổi Những điều suy từ thuyết yếu tố sản ... 0.4 0.6 Mexico 2 .3 1.2 1.4 1.4 China 8 .3 21.7 30 .4 28.4 India 3. 0 7.1 15 .3 13. 7 Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore 2.8 3. 7 0.9 1.4 Eastern Europe, including Russia 6.2 3. 8 8.4 7.6 OPEC ... 100 95 31 China 100 70 53 Russia 100 88 49 Mexico 100 66 31 Cambodia 99 39 23 Chile 90 85 43 Chad 48 18 14 Ethopia 35 25 36 *tỷ lệ đăng ký vược 100% só học sinh trẻ già tiêu chuẩn tuổi quốc gia...
 • 26
 • 635
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế CHƯƠNG 4 THUẾ QUAN

Bài giảng thương mại quốc tế CHƯƠNG 4 THUẾ QUAN
... 18 .4% 21 .4% 4. 8% 4. 1% Thực phẩm, nước uống, thuốc 4. 7 10.6 25 .4 50.3 10.1 17.8 Dệt may 9.2 18.0 3.3 2 .4 7.2 8.8 Phụ trang y phục 22.7 43 .3 13.8 42 .2 13 .4 19.3 Sản phẩm thuộc da 4. 2 5.0 3.0 – 14. 8 ... người mua, bán  Thuế $100/sản phẩm, xác định cung cầu, giá trị thương mại, tác động phân phối thu nhập, lượng thiệt hại ròng quốc gia 20 Tài liệu tham khảo  Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ:  www.usitc.gov/webpubs.htm ... www.usitc.gov/webpubs.htm  Phòng thương mại công nghiệp Mỹ:  www.bxa.doc.gov  Hướng dẫn họat động thương mại quốc gia:  www.export.gov/comm_svc/index.html 21 Tài liệu tham khảo  Cơ quan đại diện thương mại Mỹ, có...
 • 23
 • 854
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 5 hàng rào phi thuế

Bài giảng thương mại quốc tế chương 5 hàng rào phi thuế
... non-tariff barriers Các hàng rào phi thuế khác  Chính sách mua hàng phủ  Những quy định xã hội (quy định sức khỏe, môi trường an tòan cản trở thương mại )  Những hạn chế vận tải hàng không đường ... quan  Hạn ngạch thuế quan loại thuế gồm hai mức độ  Một lượng hàng nhập hạn ngạch hưởng thuế ưu đãi, nhập mức chịu thuế cao Types of non-tariff barriers Tác động đến thương mại phúc lợi Types ... tiền hay khỏan ưu đãi để tăng lượng hàng nhập 12 Types of non-tariff barriers Tác động đến thương mại phúc lợi 13 Types of non-tariff barriers Tác động đến thương mại phúc lợi 14 Types of non-tariff...
 • 22
 • 334
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 6 quy chế thương mại và chính sách phát triển công nghiệp

Bài giảng thương mại quốc tế chương 6 quy chế thương mại và chính sách phát triển công nghiệp
... Ngân hàng xuất nhập  Công ty cho vay mua hàng  Chính sách phát triển dựa vào kiến thức 11 Industrial policy Chính sách công nghiệp Nhật  Bảo hộ thương mại trợ cấp (đặc biệt vào thời kỳ đầu )  ... tô, công cụ máy móc, ngành kỹ thuật cao  Bộ công nghiệp thương mại quốc tế hỗ trợ cho ngành triển vọng  Không thể tính thành công Nhật đóng góp phủ 12 Industrial policy Chính sách thương mại ... Trade regulation Mỹ thương mại quốc tế  Luật thuế Smoot-Hawley (1930)  Thực sách bảo hộ cao  Luật thỏa thuận thương mại qua lại (1934)  Quy định sách “không phân biệt đối xử (MFN)...
 • 21
 • 242
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 7chính sách thương mại ở những nước đang phát triển

Bài giảng thương mại quốc tế chương 7chính sách thương mại ở những nước đang phát triển
... trade Sự căng thẳng nước phát triển với nước công nghiệp giàu  Nhiều nước phát triển nghe lời khuyên mở cửa thị trường cho thương mại đầu tư để khôi phục kinh tế  Cùng lúc nước giàu đáp lại việc ... trade Sự trợ giúp cho nước phát triển (1)  Ngân hàng nước ngòai  Cho vay nước phát triển để cải thiện sở hạ tầng, giảm nghèo nàn tái cấu trúc kinh tế  Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)  Cho vay ngắn ... nước phát triển? Chính sách thay nhập hướng xuất hỗ trợ cho trình công nghiệp hóa nước phát triển? Trung Quốc trở thành nước phát triển kinh tế nào, lại đối kháng với Mỹ ảnh hưởng đến WTO? 23 Tài...
 • 25
 • 231
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng thanh toán quốc tế trần hoàng ngânslide bài giảng thương mại điện tửslide bài giảng kinh doanh quốc tếcác bài tập thương mại quốc tếdownload bài tập thương mại quốc tếgiải bài tập thương mại quốc tếbài tập thương mại quốc tế có lời giảislide pháp luật thương mại quốc tếcách giải bài tập thương mại quốc tếslide bài giảng thanh toán quốc tếslide tài trợ thương mại quốc tế ftucác dạng bài tập thương mại quốc tếslide giao dịch thương mại quốc tế ftuslide bài giảng tài chính quốc tếslide pháp luật thương mại quốc tế ftuBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ