LUẬN án TS TỔNG hợp và xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số vật LIỆU sắt POLYSACCARIT, HƯỚNG đến ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG và dược PHẨM

Luận án Tiến sĩ Hóa học Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt-polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng dược phẩm

Luận án Tiến sĩ Hóa học Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt-polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm
... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC NGUYỄN ĐÌNH VINH TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU SẮT-POLYSACCARIT, HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG TRONG THỰC ... tổng hợp vật liệu sắt-polysaccarit đề cập đến Footer Page 16 of 146 Header Page 17 of 146 Do đó, đề tài luận án Tổng hợp xác định đặc trưng số vật liệu sắt-polysaccarit, hướng đến ứng dụng thực ... SẮT-POLYSACCARIT, HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ DƯỢC PHẨM Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 62.44.01.13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đào Quốc Hương PGS.TS Phan...
 • 150
 • 175
 • 0

Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng dược phẩm

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm
... sóng đến trình tổng hợp vật liệu sắt- polysaccarit đề cập đến Do đó, đề tài luận án Tổng hợp xác định đặc trưng số vật liệu sắt- polysaccarit, hướng đến ứng dụng thực phẩm chức dược phẩm có nhiều ... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC NGUYỄN ĐÌNH VINH TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU SẮT -POLYSACCARIT, HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG TRONG THỰC ... xu hướng chung giới dùng thực phẩm chức dược phẩm bổ sung sắt [4] Các hợp chất chứa sắt sử dụng cho mục đích bao gồm dạng sắt( II) sắt( III) Hợp chất sắt( II) thường sử dụng sắt( II) sunphat, sắt( II)...
 • 150
 • 435
 • 0

Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng dược phẩm (TT)

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm (TT)
... sóng đến trình tổng hợp vật liệu sắt- polysaccarit đề cập đến Do đó, đề tài luận án Tổng hợp xác định đặc trưng số vật liệu sắt- polysaccarit, hướng đến ứng dụng thực phẩm chức dược phẩm có nhiều ... phù hợp cho trình tổng hợ ợp vật liệu; - Vật liệu sắt- MDEX MDEX hình thành điều kiện thích hợp có ứa khoảng 29 % sắt hiệu suất củaa trình đạt khoảng 79 % 3.6 Một số đặc trưng vật liệu sắt- TBS, sắt- TBT, ... 1/3 Thời gian phản ứng dao động khoảng từ đến Trong đó, MDEX tạo vật liệu có hàm lượng sắt hiệu suất tổng hợp cao Đã nghiên cứu số đặc trưng vật liệu sắt- TBS, sắt- TBT, sắt- DEX sắt- MDEX phương pháp:...
 • 30
 • 346
 • 1

Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
... 3.1.1 Đặc trƣng cấu trúc ảnh hƣởng thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu Để nghiên cứu cấu trúc vật liệu, giản đồ XRD đƣợc sử dụng kết hợp với phổ FTIR 3.1.1.1 Đặc trƣng cấu trúc vật liệu Giản ... vừa tổng hợp: Giản đồ XRD mẫu HT4/CO3, đƣợc tổng hợp 300C với tỉ lệ mol Mg:Cu:Al = 60:10:30 thời gian đƣợc cho hình 3.1 Trên giản đồ thể rõ cấu trúc lớp trúc lớp pha hydrotalcite với pic đặc ... 1.3 Ứng dụng hydrotalcite Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp vật liệu hydrotalcite 2.2 Xác định đặc trƣng vật liệu 2.3 Khảo sát khả loại NO3- vật liệu CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.1 Đặc...
 • 12
 • 721
 • 1

tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
... Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP (HYDROTALCITE) Các hydroxide cấu trúc lớp ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thị Hương TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: ... HT/Cl Hydrotalcite chứa ion Cl- lớp xen HT/CO3 Hydrotalcite chứa ion CO32- lớp xen LDH Hydroxide cấu trúc lớp kép MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi hydrotalcite...
 • 94
 • 643
 • 0

TỔNG hợp xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số HYDROXIDE cấu TRÚC lớp kép ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG

TỔNG hợp và xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số HYDROXIDE cấu TRÚC lớp kép ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG
... Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP (HYDROTALCITE) Các hydroxide cấu trúc lớp ... NHIÊN - Trần Thị Hƣơng TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA MỘT SỐ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: 604425 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... HT/Cl Hydrotalcite chứa ion Cl- lớp xen HT/CO3 Hydrotalcite chứa ion CO32- lớp xen LDH Hydroxide cấu trúc lớp kép MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi hydrotalcite...
 • 94
 • 691
 • 5

Skkn tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường loại NO3

Skkn tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường loại NO3
... khả loại NO 3- vật liệu tổng hợp Đây đặc tính thuận lợi để ứng dụng vào xử môi trường nên chọn đề tài: Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxyte cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường loại ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 2.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tổng hợp số hydroxide cấu trúc lớp kép (hydrotalcite) có khả loại NO3- từ dung dịch nước, ứng dụng xử môi trường 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN ... ban đầu đến cấu trúc vật liệu nghiên cứu 3.2.1 Đặc trưng cấu trúc ảnh hưởng thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu 3.2.1.1 Đặc trưng cấu trúc vật liệu Giản đồ XRD: - Vật liệu vừa tổng hợp: Giản...
 • 77
 • 363
 • 0

Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường loại NO3

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường loại NO3
... khả loại NO3- vật liệu tổng hợp Đây đặc tính thuận lợi để ứng dụng vào xử môi trường nên chọn đề tài: Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxyte cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường loại ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 2.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tổng hợp số hydroxide cấu trúc lớp kép (hydrotalcite) có khả loại NO3- từ dung dịch nước, ứng dụng xử môi trường 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN ... ban đầu đến cấu trúc vật liệu nghiên cứu 3.2.1 Đặc trưng cấu trúc ảnh hưởng thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu 3.2.1.1 Đặc trưng cấu trúc vật liệu Giản đồ XRD: - Vật liệu vừa tổng hợp: Giản...
 • 76
 • 331
 • 0

Viết phương trình dao động điều hòa –xác định các đặc trưng của một dđđh

Viết phương trình dao động điều hòa –xác định các đặc trưng của một dđđh
... 7: Một lắc lò xo dao động với chu kỳ T = 1(s) Lúc t = 0, vật qua vị trí có x = −5 li độ lắc HDGiải: (cm) với vận tốc Phương trình dao động có dạng : v = −10.π (cm/s) Viết phương trình dao động ... III Các tập : ; bấm 4i, π π ⇒ x = cos(10t + )cm 2 Bài 1: Một vật dao động điều hòa có biên độ A = 24 cm ,chu kỳ T= s Tại thời điểm t = vật có li độ cực đại âm (x = -A) a) Viết phương trình dao động ... dao động điều hòa với chu kỳ 1s người ta kích thích dao động cách kéo m khỏi vị trí cân ngược chiều dương đoạn 3cm buông Chọn gốc tọa độ VTCB, gốc thời gian lúc buông vật, viết phương trình dao...
 • 13
 • 405
 • 0

Tổng hợp xác định các đặc trưng của vật liệu Coosite trên cơ sở Fe2O3, ứng dụng xử lý khí H2S cho Biogas

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu Coosite trên cơ sở Fe2O3, ứng dụng xử lý khí H2S cho Biogas
... Tổng hợp vật liệu Fe/MgO - Tổng hợp vật liệu Fe/MgO chất mang bentonite - Xác định đặc trưng vật liệu tổng hợp phương pháp XRD, SEM, FTIR, TGA, EDX - Sơ xác định khả loại H2S loại vật liệu tổng hợp ... từ biogas nước ta tình trạng lẻ tẻ, chưa hệ thống Trên sở phân tích trên, chọn đề tài: Tổng hợp xác định đặc trƣng vật liệu composite sở Fe2O3 , ứng dụng xử khí H2S cho biogas Hai loại vật ... cho thấy vật liệu Fe/MgO tổng hợp phương pháp tẩm ướt dung dịch muối sắt Fe(NO3)3 lên mẫu vật liệu MgO khác Các kết xác định đặc trưng vật liệu cho thấy sắt phân tán mạng MgO, tạo thành vật liệu...
 • 64
 • 575
 • 0

Tổng hợp xác định các đặc trưng của selen kim loại kích thước nano sử dụng một số phương pháp tổng hợp xanh

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của selen kim loại kích thước nano sử dụng một số phương pháp tổng hợp xanh
... tài: Tổng hợp xác định đặc trưng selen kim loại kích thước nano sử dụng số phương pháp tổng hợp xanh CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan selen hợp chất selen 1.1.1 Giới thiệu selen 1.1.1.1 Selen ... hai loại phương pháp hóa học phương pháp sinh học 1.3.1 Phương pháp hóa học để tổng hợp selen cấu trúc nano Các phương pháp hóa học sử dụng để chế tạo selen kích thước nano kể đến là: Phương pháp ... biệt ứng dụng y sinh học Theo đó, xu hướng tổng hợp kim loại kích thước nano selen phương pháp tổng hợp xanh thân thiện môi trường phát triển Trong phương pháp tổng hợp xanh tác nhân sử dụng chất...
 • 68
 • 570
 • 0

Nghiên cứu quy trình tổng hợp xác định các đặc trưng của vật liệu phức hợp sắt - Polymatose (Iron polymaltose complex - IPC)

Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu phức hợp sắt - Polymatose (Iron polymaltose complex - IPC)
... Các đặc trưng maltodextrin 24 2.3 Nghiên cứu quy trình tổng hợp phức IPC 27 2.3.1 Thực nghiệm tổng hợp phức IPC 27 2.3.2 Tổng hợp phức IPC pH khác 28 2.3.3 Tổng hợp phức ... trúc phức chưa công bố nhiều Trong nghiên cứu tập trung trình bày quy trình tổng hợp phức sắt polymaltose xác định số đặc trưng sản phẩm thu như: dạng tồn sắt phức IPC; thành phần, khối lượng sắt ... trưng vật liệu phức hợp sắt- polymaltose (Iron Polymaltose Complex - IPC) Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Việc ứng dụng phức sắt làm thuốc chống thiếu máu biết đến từ lâu việc nghiên cứu hình dạng,...
 • 45
 • 868
 • 2

Tổng hợp xác định các đặc trưng của vật liệu xúc tác fe mgo

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu xúc tác fe  mgo
... dịch……………………………………… 23 2.2 Phương pháp tổng hợp vật liệu 24 2.2.1 Tổng hợp vật liệu MgO 24 2.2.2 Tổng hợp vật liệu Fe/ MgO 25 2.3 Xác định đặc trưng vật liệu …………………………… 25 2.3.1 Phương ... vào đó, xử lý môi trường nước ta -11- năm gần trở thành vấn đề thiết Do vậy, chọn đề tài: Tổng hợp xác định đặc trưng vật liệu xúc tác Fe/ MgO Mục đích đề tài: Tổng hợp vật liệu xúc tác Fe/ MgO ... Fe/ MgO hướng đến ứng dụng làm xúc tác xử lý H2S cho biogas Nội dung nghiên cứu: - Tổng hợp vật liệu MgO - Tổng hợp vật liệu Fe/ MgO - Xác định đặc trưng vật liệu tổng hợp được: thành phần pha, hình...
 • 55
 • 513
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán xác định mômen quán tính của một số vật rắn có hình dạng khác nhauphương pháp đồ giải vẽ lưới thấm bằng tay để xác định các đặc trưng của dòng thấmsử dụng lưới thấm để xác định các đặc trưng của dòng thấmxác định các đặc trưng của vật liệu vỏ trấu biến tínhxác định các đặc trưng của mặt cắt ngang đườngxác định các đặc trưng của lũtổng quan về một số vật liệu có nguồn gốc tự nhiên dùng trong nghiên cứuxác định sự phân bố của một biến dữ liệu dọc theo khoảng dữ liệu khi chọn phương pháp này màn hình hiện ra hộp thoại quantile và bạn chọn biểu thức để thực hiện thao tác xác định phân bốlap tuyen chon va tao chung giong sinh tong hop enzym va ung dung trong thuc phamcác chất màu tổng hợp và ứng dụng trong thực phẩmlựa chọn phương pháp và thuật toán xác định các đặc trưng sức chịu tải của mặt đường btxmxác định các đặc trưng hình học của tiết diện dầm và chọn loại cáp dưl sử dụng13 đỗ đình rãng và cộng sự xác định hàm lượng chitin của một số loài thủy sản ở việt nam và chuyển hóa thành glucosamin tạp chí khoa học n0 4 tr 66 71 1990nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng sinh tổng hợp enzym b galactosidase và ứng dụng trong thực phẩmxác định các đặc trưng và thông số của quang trờ và photodiodeBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI