Tổ chức tế vi của hợp kim mác ten xít hóa già niken 18 sau qua trình miết ống thành mỏng ở các mức độ biến dạng khác nhau

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU HỌC BÀI 2: Nghiên cứu tổ chức tế vi của hợp kim sắtcarbon trạng thái cân bằng giả ổn định

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU HỌC BÀI 2: Nghiên cứu tổ chức tế vi của hợp kim sắtcarbon ở trạng thái cân bằng giả ổn định
... Kết thí nghiệm phân tích kết Độ phóng đại kính hiển vi kim loại: 10/0.25 • - - Tổ chức: peclit • Mẫu - Thép sau tích • Mẫu - Sắt kỹ thuật - Tổ chức: Ferit Mẫu Thép tích • Mẫu - Gang Xám - Tổ chức: ... dẻo - Tổ chức : Ferit ( sáng ) + graphic ( cụm • Mẫu - Gang xám - Tổ chức: Peclit + graphic • Mẫu - Gang cầu - Tổ chức: peclit (tấm) + Ferit (sáng) + graphic (cầu) • Mẫu - Gang cầu - Tổ chức: ... 10 - Gang cầu - Tổ chức: Peclit + ferit(sáng) + graphit cầu • Mẫu13 - Gang trắng trước tinh - Tổ chức: peplit + ledeburit + xememtit sáng • Mẫu 30 - Gang trắng trước tinh - Tổ chức: peplit +...
 • 7
 • 5,938
 • 190

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p1 ppt

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p1 ppt
... hiãøn vi quang hc, gi l xoocbit ram Hìçnh 4.18- Täø chỉïc tãú vi ca xoocbit ram Nãúu tiãúp tủc nung lãn gáưn A1 (727oC), lục ny hảt xãmentit â khạ låïn cọ thãø nhçn tháúy âỉåüc bàòng kênh hiãøn vi ... Âäü tháúm täi l chiãưu dy ca låïp âỉåüc täi cỉïng cọ täø chỉïc mactenxit (trong thỉûc tãú l låïp cọ täø chỉïc nỉía mactenxit nghéa l mactenxit v trästit) Xẹt mäüt chi tiãút cọ dảng hçnh trủ, âỉåìng ... Hìçnh 4.17-Täø chỉïc tãú vi ca träxtit ram d-Giai âoản IV : (>400oC) Tiãúp tủc nung lãn cao hån 400oC thẹp täi khäng cọ chuøn biãún...
 • 10
 • 171
 • 1

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p2 ppsx

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p2 ppsx
... phỉång phạp ram: Dỉûa vo nhiãût âäü ram ngỉåìi ta chia ba phỉång phạp ram : ram tháúp, ram trung bçnh v ram cao 1 -Ram tháúp (150 250oC) : 2500C täø chỉïc nháûn âỉåüc l macïtenxit ram cọ âäü cỉïng ... âiãưu kiãûn lm vi ûc quy âënh Ram l ngun cäng bàõt büc âäúi våïi thẹp sau täi thnh mactenxit 2-Mủc âêch : -Gim hay khỉí b ỉïng sút bãn -Âiãưu chènh cå cho ph håüp våïi âiãưu kiãûn lm vi ûc củ thãø ... bon, äø làn, chäút v cạc chi tiãút sau täi bãư màût 2 -Ram trung bçnh (300 4500C) : Nhiãût âäü ram tỉì 300 4500C, täø chỉïc nhánû âỉåüc l trästit ram cọ âäü cỉïng tỉång âäúi cao, giåïi hản ân häưi...
 • 10
 • 314
 • 1

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p3 pps

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p3 pps
... thnh xoocbit ram -Låïp tháúm cỉïng hån v giỉỵ âỉåüc åí nhiãût âäü âãún 5000C v cao hån 4-Cäng dủng : Tháúm ni tå dng cho cạc chi tiãút cáưn âäü cỉïng v chäúng mi mn ráút cao, lm vi ûc åí nhiãût ... 4,0%C; 0,4 3,5%Si; 0,20 1,5%Mn; 0,04 0,65%P; 0,02 0,15%S 2-Täø chỉïc tãú vi : a-Gang tràõng : l loẵi gang cọ täø chỉïc tãú vi tỉång ỉïng våïi gin âäư pha Fe-C, ton bäü cạc bon ca nàòm dỉåïi dảng ... kim quan trng nháút gang xạm, silic cng nhiãưu vi ûc tảo thnh graphit cng dãù dng Lỉåüng silic gang xạm tỉì 1,5 3% c-Mangan : l nguøn täú cn tråí vi ûc tảo thnh graphit, nhỉng cọ tạc dủng náng...
 • 10
 • 243
 • 1

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p4 ppt

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p4 ppt
... cao ram åí nhiãût âäü thêch håüp austenit dỉ chuøn biãún thnh mạctenxit ram v cạc bit tiãút nh mën, phán tạn lm âäü cỉïng tàng lãn so våïi sau täi gi l âäü cỉïng thỉï hai -Khi ram hay cng lm vi ûc ... 3-Dn ram : Quy lût chung ram l nhiãût âäü tàng lãn âäü dai liãn tủc tàng cho âãún 6500C Nhỉng thẹp håüp kim ram cọ xút hiãûn hai cỉûc tiãøu vãư âäü dai tàng nhiãût âäü Hiãûn tỉåüng ny gi l dn ram ... tỉåüng ny gi l dn ram Cọ hai loải dn ram : Hçnh 7.7-nh hỉåíng ca nhiãût âäü ram âãún âäü dai va âáûp ca thẹp håüp kim -Dn ram loải I (khäng thûn nghëch) : Xút hiãûn ram thẹp håüp kim åí nhiãût âäü...
 • 10
 • 176
 • 1

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p5 pot

Giáo trình hình thành tổng hợp nghiên cứu kỹ thuật tổ chức tế vi của mactenxit ram p5 pot
... loải v täi dáưu -Bë dn ram loải hai (våïi chi tiãút nh lm ngüi nhanh sau ram) 8.3.5.Thẹp cräm - mälipâen : Cho thãm khong 0,25% mälipâen s náng cao âäü tháúm täi v chäúng dn ram loải hai Thỉåìng ... chi tiãút ân häưi khạc Âàûc âiãøm nhiãût luûn ca chụng l täi v ram trung bçnh 8.4.1.Âiãưu kiãûn lm vi ûc v u cáưu : Âàûc âiãøm lm vi ûc ca chi tiãút ân häưi l chëu ti trng ténh v va âáûp cao nhỉng ... hỉåïng dng thãm bo våïi hm lỉåüng 0,000 -0,003% Ngun täú håüp kim phủ l mälipâen v vonfram ch úu âãø chäúng gin ram cho cạc chi tiãút låïn 8.3.2.Âàûc âiãøm vãư nhiãût luûn : Âãø ci thiãûn gia cäng...
 • 10
 • 183
 • 1

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p10 pot

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p10 pot
... loải v täi dáưu -Bë dn ram loải hai (våïi chi tiãút nh lm ngüi nhanh sau ram) 8.3.5.Thẹp cräm - mälipâen : Cho thãm khong 0,25% mälipâen s náng cao âäü tháúm täi v chäúng dn ram loải hai Thỉåìng ... chi tiãút ân häưi khạc Âàûc âiãøm nhiãût luûn ca chụng l täi v ram trung bçnh 8.4.1.Âiãưu kiãûn lm vi ûc v u cáưu : Âàûc âiãøm lm vi ûc ca chi tiãút ân häưi l chëu ti trng ténh v va âáûp cao nhỉng ... v ram trung bçnh tảo täø chỉïc träxtit ram Âãø âm bo giåïi hản ân häưi v giåïi hản mi cao cáưn lỉu : -Chäúng cạc bon nhiãût luûn (do cọ silic), nãúu bãư màût cọ hm lỉåüng cạc bon tháúp hån quy...
 • 5
 • 336
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p9 pps

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p9 pps
... cao : Âáy l u cáưu cå bn nháút vç quút âënh kh nàng chëu ti v thåìi gian lm vi ûc cho chi tiãút mạy âiãưu kiãûn ti trng quy âënh a-Âäü bãưn cao : nãúu âäü bãưn cao s giụp cho mạy mọc cọ cäng sút ... : âáy l chè tiãu ráút quan trng vç chi tiãút mạy thỉåìng lm vi ûc âiãưu kiãûn ti trng âäüng Chè tiãu ny quút âënh âäü tin cáûy lm vi ûc, âm bo cho chi tiãút khäng bë phạ hu dn Âáy l u cáưu âàûc ... : Khạ nhiãưìu chi tiãút lm vi ûc âiãưu kiãûn ti trng thay âäøi cọ chu k cáưn phi cọ giåïi hản mi cao âãø trạnh phạ hu mi d-Tênh chäúng mi mn cao : Chi tiãút mạy lm vi ûc âiãưu kiãûn ma sạt v...
 • 5
 • 286
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p8 doc

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p8 doc
... 3-Dn ram : Quy lût chung ram l nhiãût âäü tàng lãn âäü dai liãn tủc tàng cho âãún 6500C Nhỉng thẹp håüp kim ram cọ xút hiãûn hai cỉûc tiãøu vãư âäü dai tàng nhiãût âäü Hiãûn tỉåüng ny gi l dn ram ... cao ram åí nhiãût âäü thêch håüp austenit dỉ chuøn biãún thnh mạctenxit ram v cạc bit tiãút nh mën, phán tạn lm âäü cỉïng tàng lãn so våïi sau täi gi l âäü cỉïng thỉï hai -Khi ram hay cng lm vi ûc ... tỉåüng ny gi l dn ram Cọ hai loải dn ram : Hçnh 7.7-nh hỉåíng ca nhiãût âäü ram âãún âäü dai va âáûp ca thẹp håüp kim -Dn ram loải I (khäng thûn nghëch) : Xút hiãûn ram thẹp håüp kim åí nhiãût âäü...
 • 5
 • 199
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p7 docx

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p7 docx
... nỉía làûng Chụng âỉåüc chia lm ba phán nhọm : a-Phán nhọm A : l loải thẹp chè âỉåüc quy âënh vãư cå m khäng quy âënh vãư thnh pháưn họa hc Giåïi hản bãưn kẹo täúi thiãøu theo âån vë kG/mm2 (våïi ... Gäưm cạc mạc CT31, 33, 34, 38, 42, 51, 61 b-Phán nhọm B : l loải thẹp chè âỉåüc quy âënh vãư thnh pháưn hoạ hc m khäng quy âënh vãư cå (thnh pháưn ny cọ thãø tçm tháúy tra bng) K hiãûu ca phán nhọm ... khäng nhiãût luûn, dỉåïi dảng bạn thnh pháøm : äúng, thanh, táúm, thẹp hçnh, såüi Theo tiãu chøn Vi ût Nam TCVN 1765 - 75 nhọm thẹp cạc bon cháút lỉåüng thỉåìng âỉåüc k hiãûu bàòng chỉỵ CT (C -...
 • 5
 • 252
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p6 pdf

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p6 pdf
... kim loải ph håüp våïi u cáưu sỉí dủng 6.2.4-K hiãûu v cäng dủng : a-K hiãûu : Theo TCVN 1659-75 quy âënh k hiãûu gang xạm bàòng hai chỉỵ GX (cọ nghéa l gang xạm), tiãúp âọ l cạc nhọm säú chè giåïi ... -silic khong 3,5% Váût âục âem phi cọ tiãút diãûn (thnh) mng âãø ngüi nhanh 6.3.2.Täø chỉïc tãú vi : Tỉång tỉû gang xạm, tu theo mỉïc âäü tảo thnh graphit (graphit hoạ), gang âỉåüc chia lm ba ... pherit cọ âäü bãưn tháúp nháút v gang peclit cọ âäü bãưn cao nháút a) b) Hçnh 6.2 -Täø chỉïc tãú vi gang a)Gang pherit b)Gang pherit-peclit c)Gang peclit c) 6.3.3.Cå : Âàûc näøi báût ca gang l...
 • 5
 • 256
 • 1

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p5 pps

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p5 pps
... thnh xoocbit ram -Låïp tháúm cỉïng hån v giỉỵ âỉåüc åí nhiãût âäü âãún 5000C v cao hån 4-Cäng dủng : Tháúm ni tå dng cho cạc chi tiãút cáưn âäü cỉïng v chäúng mi mn ráút cao, lm vi ûc åí nhiãût ... 4,0%C; 0,4 3,5%Si; 0,20 1,5%Mn; 0,04 0,65%P; 0,02 0,15%S 2-Täø chỉïc tãú vi : a-Gang tràõng : l loẵi gang cọ täø chỉïc tãú vi tỉång ỉïng våïi gin âäư pha Fe-C, ton bäü cạc bon ca nàòm dỉåïi dảng ... kim quan trng nháút gang xạm, silic cng nhiãưu vi ûc tảo thnh graphit cng dãù dng Lỉåüng silic gang xạm tỉì 1,5 3% c-Mangan : l nguøn täú cn tråí vi ûc tảo thnh graphit, nhỉng cọ tạc dủng náng...
 • 5
 • 221
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p4 ppt

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p4 ppt
... âỉåüc mactenxit hçnh kim ráút nh mën (mactenxit áøn têch) Vç váûy âãø bo âm hảt nh mën täi cm ỉïng v âm bo giåïi hản chy, âäü dai cao phi nhiãût luûn họa täút trỉåïc cọ täø chỉïc xoocbit ram Sau ... trỉåïc cọ täø chỉïc xoocbit ram Sau täi cm ỉïng bãư màût l mactenxit hçnh kim nh mën, li l xoocbit ram c-Cå : Sau täi cm ỉïng tiãún hnh ram tháúp, bãư màût thẹp cọ âäü cỉïng 50 58HRC chäúng mi ... cao tỉì 66000 âãún 250000 Hz, cọ cäng sút dỉåïi 100kW, thỉåìng tỉì 50 60kW Tuy nhiãn thỉûc tãú åí Vi ût Nam thỉåìng dng thiãút bë phạt dng cao táưn, våïi cạc chi tiãút låïn cáưn chiãưu sáu täi dy...
 • 5
 • 216
 • 1

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p3 pps

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p3 pps
... phỉång phạp ram: Dỉûa vo nhiãût âäü ram ngỉåìi ta chia ba phỉång phạp ram : ram tháúp, ram trung bçnh v ram cao 1 -Ram tháúp (150 250oC) : 2500C täø chỉïc nháûn âỉåüc l macïtenxit ram cọ âäü cỉïng ... âiãưu kiãûn lm vi ûc quy âënh Ram l ngun cäng bàõt büc âäúi våïi thẹp sau täi thnh mactenxit 2-Mủc âêch : -Gim hay khỉí b ỉïng sút bãn -Âiãưu chènh cå cho ph håüp våïi âiãưu kiãûn lm vi ûc củ thãø ... bon, äø làn, chäút v cạc chi tiãút sau täi bãư màût 2 -Ram trung bçnh (300 4500C) : Nhiãût âäü ram tỉì 300 4500C, täø chỉïc nhánû âỉåüc l trästit ram cọ âäü cỉïng tỉång âäúi cao, giåïi hản ân häưi...
 • 5
 • 191
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p2 pptx

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quy trình tổ chức tế vi của mactenxit ram p2 pptx
... Âäü tháúm täi l chiãưu dy ca låïp âỉåüc täi cỉïng cọ täø chỉïc mactenxit (trong thỉûc tãú l låïp cọ täø chỉïc nỉía mactenxit nghéa l mactenxit v trästit) Xẹt mäüt chi tiãút cọ dảng hçnh trủ, âỉåìng ... nhiãût v ỉïng sút täø chỉïc gáy biãún dảng, nỉït våỵ Âàûc biãût l åí vng nhiãût âäü chuøn biãún mactenxit vç ỉïng sút nhiãût v ỉïng sút täø chỉïc cng låïn Trong thỉûc tãú khäng mäi trỉåìng täi ... cong vãnh Ngoi cọ thãø dng khê nẹn, táúm thẹp, táúm âäưng lm mäi trỉåìng täi Loải ny cọ Vth nh cåỵ vi chủc 0C/s âãø täi cạc thẹp håpü kim 2-Cạc phỉång phạp täi thãø têch v cäng dủng : a-Täi mäüt...
 • 5
 • 190
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tô chuc tê vi cua gang xamảnh hưởng của lượng giống sử dụng đến sự hình thành acid lactic và thời gian lên men của dịch sữa khi lên men ở các nhiệt độ lên men khác nhauthí nghiệm do sánh sinh trưởng của đứa trẻ ở các cường độ ánh sáng khác nhau3 15 biểu đồ xác định trị số áp lực chống giữ yêu cầu tương ứng với các trị số biến dạng khác nhau của đường hầm tiết diện trong trong trạng thái ứng suất thủy tĩnh hoek 19983 14 độ chuyển hóa của dbt ở các nhiệt độ phản ứng khác nhauđộ chuyển hóa của dbt ở các nhiệt độ phản ứng khác nhauquá trình kết tinh của hợp kim fe c với 0 4 c 0 8 c 1 2 c khi làm nguội chậm từ trạng thái lỏng nêu nhận xét về tổ chức tế vi và tính chất của cac hợp kim đóbài báo cáo thí nghiệm vật liệu học chuẩn bị mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi kim loại và hợp kimtác động của biến dạng dẻo đến tổ chức tế vitổ chức tế vi đạt được khi làm nguội chậm qua các điểm tới hạn các pha thành phần đặc điểm cơ tính của tổ chức nhận đượccơ cấu tổ chức quản lý của hợp tác xãmô hình tổ chức quản lý của hợp tác xãtổ chức quản lý của hợp tác xãtổ chức tế vihoc co tinh to chuc te viNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015