Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 1995 tập II các chương trình

Danh mục các tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch 2013

Danh mục các tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch 2013
... TT 10 11 12 Tổ chức chủ trì Tên đề tài giải pháp giảm thiểu thiệt hại biến đổi khí hậu (BĐKH-25) Nghiên cứu chế sách, định hướng đổi công nghệ để giảm thiểu khí nhà kính hướng tới kinh ... điều kiện thực tế Việt Nam khu kinh tế ven biển (BĐKH-29) Nghiên cứu xây dựng chế, sách liên kết vùng việc ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (BĐKH-30) nhân chủ trì Hiệp hội Công nghiệp ... vững - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu đề xuất giải pháp Viện Khoa học Kỹ nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 thuật Môi trường - Trường lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ Đại học Xây dựng...
 • 2
 • 522
 • 0

Xây dựng kho báo cáo kết quả nghiên cứu số hóa ở Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia

Xây dựng kho báo cáo kết quả nghiên cứu số hóa ở Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
... guyễn Đức Trị (2005) Xây dựng sở liệu toàn văn tài liệu khoa học công nghệ Việt N am Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học công nghệ - Lần thứ V ... cáo KQN C số hoá Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, đảm bảo bảo quản lâu dài phục vụ hiệu theo quy định cụ thể II SỐ HOÁ BÁO CÁO KQ C TẠI CỤC THÔ G TI CÔ G GHỆ QUỐC GIA KHOA HỌC VÀ Công tác số hoá tài ... - xã hội cáo KQN C, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tạo lập kho báo cáo KQN C số hoá với 10.000 tệp báo cáo KQN C Cơ sở liệu ghiên cứu Phát triển Theo quy định, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia thực...
 • 11
 • 166
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước cấp bộ pptx

Tài liệu Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp bộ pptx
... ngày kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ phải đăng kết Cơ quan đăng + Kết thực ... sơ đăng kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhận Giấy chứng nhận đăng kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 Phiếu đăng kết (theo mẫu) Mỗi nhiệm vụ khoa học ... chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ phải đăng kết Cơ Quyết định số 03/2007/QĐBKHC quan đăng Đối với kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ đăng bảo hộ quyền sở hữu công Quyết định...
 • 5
 • 274
 • 0

Các biểu tổng hợp đề xuất nghiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước năm 2012

Các biểu tổng hợp đề xuất nghiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước năm 2012
... §¬n vÞ BiÓu B2-KH2012-NN PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN GIẢI QUYẾT Ở CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2012 Tên vấn đề KH&CN: Lý đề xuất vấn đề: 1 2.1 Tính cấp thiết phát triển ... nghiệm, xưởng thực nghiệm v.v ) 3.4 Nhu cầu hợp tác quốc tế Dự kiến hiệu mang lại: , ngày tháng năm 20 Tổ chức, cá nhân đề xuất (Họ, tên, chữ ký đóng dấu tổ chức) Ghi chú: Mỗi Phiếu đề xuất ... đề xuất trình bày không 04 trang A4 Chi tiết xem hướng dẫn Công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2011của Bộ Khoa học Công nghệ ...
 • 2
 • 320
 • 0

kết quả nghiên cứu sóng tràn trên máng sóng tại đại học thuỷ lợi

kết quả nghiên cứu sóng tràn trên máng sóng tại đại học thuỷ lợi
... nghiệm sóng tràn Hình 5: Sóng tràn qua đê không tường đỉnh, sóng vỡ, Tm-1,0 = Tp/1.15 Hình 6: Sóng tràn qua đê không tường đỉnh, sóng không vỡ, Tm-1,0 = Tp/1.15 Kết luận Những kết thực nghiệm máng ... thí nghiệm sóng tràn máng sóng Bảng 1: Điều kiện thí nghiệm mô hình nghiên cứu sóng tràn qua đê (không tường đỉnh) Điều kiện bãi (dài FLL, cao FLH) Điều kiện sóng (Hs, Tp) Độ sâu nước máng (D) ... Hình 2: Sóng tràn qua đê không tường đỉnh, sóng vỡ, Tm-1,0 chân q gH m Rc H m0 Hình 3: Sóng tràn qua đê không tường đỉnh, sóng không vỡ, Tm-1,0 chân Hình thể so sánh số liệu thực nghiệm sóng tràn...
 • 9
 • 194
 • 1

TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
... CHƯƠNG T NG QUAN CÁC K T QU NGHIÊN C U CÓ LIÊN QUAN ð N ð TÀI LU N ÁN 1.1 T ng quan k t qu nghiên c u lý thuy t 1.2 Xác ñ nh n i dung nghiên c u câu h i nghiên c u c a lu n án 17 ... Chăn giai ño n ñ n năm 2020 5 CHƯƠNG T NG QUAN CÁC K T QU NGHIÊN C U CÓ LIÊN QUAN ð N ð TÀI LU N ÁN 1.1 T ng quan k t qu nghiên c u lý thuy t 1.1.1 T ng quan giáo trình sách Ngu n hình thành v ... Xác ñ nh n i dung nghiên c u câu h i nghiên c u c a lu n án 1.2.1 Các kho ng tr ng nghiên c u xác ñ nh n i dung nghiên c u c a lu n án - th nh n ñ nh, qua t ng quan công trình nghiên c u chương...
 • 196
 • 148
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp
... nƣớc nhằm bƣớc thúc đẩy thƣơng mại hóa kết nghiên cứu viện lĩnh vực điện nông nghiệp, đề tài nghiên cứu: Giải pháp sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu viện lĩnh vực điện nông nghiệp thiết ... thƣơng mại hóa kết nghiên cứu khoa học lĩnh vực điện nông nghiệp - Đƣa số giải pháp sách thúc đẩy thƣơng mại hóa kết nghiên cứu lĩnh vực điện nông nghiệp Đối tƣợng nghiên cứu - Hệ thống sách có ... mại hóa kết nghiên cứu lĩnh vực điện nông nghiệp 63 2.2.4 Thực trạng sách hỗ trợ thƣơng mại hóa kết nghiên cứu lĩnh vực điện nông nghiệp 66 2.3 KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY...
 • 117
 • 471
 • 4

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp
... nƣớc nhằm bƣớc thúc đẩy thƣơng mại hóa kết nghiên cứu viện lĩnh vực điện nông nghiệp, đề tài nghiên cứu: Giải pháp sách thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu viện lĩnh vực điện nông nghiệp thiết ... trạng sách hỗ trợ thƣơng mại hóa kết nghiên cứu lĩnh vực điện nông nghiệp Error! Bookmark not defined 2.3 KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY THƢƠNG MẠI HÓA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN ... THƢƠNG MẠI HÓA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tổng hợp kết nghiên cứu lĩnh vực điện nông nghiệp giai...
 • 14
 • 208
 • 1

MỤC TIÊU, NỘI DUNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015
... sở kết quả, sản phẩm khoa học nhiệm vụ thuộc Chương trình. / PHỤ LỤC MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “Nghiên ... chương trình PHỤ LỤC MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ sinh học ... dụng giai đoạn PHỤ LỤC MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý...
 • 20
 • 219
 • 0

Đánh giá hiệu quả chuyển đổi lưới điện trung áp về cấp điện áp 22 KV giải pháp thực hiện trong thời gian đến 2020, áp dụng kết quả nghiên cứu để tính toán cải tạo phát triển lưới trung áp của thành phố Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả chuyển đổi lưới điện trung áp về cấp điện áp 22 KV và giải pháp thực hiện trong thời gian đến 2020, áp dụng kết quả nghiên cứu để tính toán cải tạo và phát triển lưới trung áp của thành phố Thái Nguyên
... Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ... http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ... http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/...
 • 104
 • 259
 • 0

trên cơ sở nghiên cứu một luận văn thạc sĩ về tội phạm học hãy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận văn đó nguyên nhân của tội phạm rút ra nhận xét cá nhân về kết quả

trên cơ sở nghiên cứu một luận văn thạc sĩ về tội phạm học hãy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận văn đó và nguyên nhân của tội phạm và rút ra nhận xét cá nhân về kết quả
... C KẾT LUẬN Qua nghiên cứu luận văn thạc trình nghiên cứu học môn tội phạm học, tội phạm học nghiên cứu tội phạm thực, nguyên nhân tội phạm kiểm soát tội phạm sau đưa biện pháp phòng ngừa tội ... pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Thái Nguyên Qua nghiên cứu luận văn Thạc đưa số nhận xét sau: Ưu điểm: Tác giả nghiên cứu luận văn sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, ... giải chách khoa học nguyên nhân tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Thái Nguyên Sau nghiên cứu nguyên nhân tội phạm ma túy Luận văn đưa số dự báo tình hình tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Thái Nguyên Page...
 • 15
 • 242
 • 0

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển của Đại học Bách KhoaNội vào sản xuất, kinh doanh

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển của Đại học Bách Khoa Hà Nội vào sản xuất, kinh doanh
... trạng ứng dụng kết nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh trường Đại học Bách Khoa Nội năm năm trở lại - Ba đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng kết nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh ... luận ứng dụng, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh Chương Thực trạng ứng dụng kết nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh Đại học Bách Khoa Nội Chương Một số giải pháp thúc đẩy ứng ... trường Đại học Bách Khoa Nội ứng dụng kết nghiên cứu phát triển vào sản xuất kinh doanh - Thời gian nghiên cứu từ năm 2011 đến - Địa bàn nghiên cứu trường Đại học Bách Khoa Nội số doanh...
 • 87
 • 189
 • 0

VẬN DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

VẬN DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XDCTGT 842: Chi phí sản xuất tập hợp sở để phận kế toán tính giá thành thực tế sản phẩm xây dựng công ty Việc tính giá thành sản phẩm xác ... trực tiếp, chi phí sử dụng máy Chi phí sảm xuất chung hạng mục công trình Kế toán tổng hợp tiến hành tập hợp chi phí công ty, chi phí tập hợp hàng tháng, việc tập hợp chi phí sản xuất dựa vào số ... để quản lí cách chặt chẽ hợp chi phí sản xuất, biết mức độ ảnh hưởng chúng tới giá thành sản phẩm, Công ty áp dụng cách phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí 1.1 Chi phí...
 • 55
 • 186
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4 (2 pyriđilazo) rezocxin (par) iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4  (2 pyriđilazo)  rezocxin (par) và iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp
... Nghiên cứu hệ phức đa phối tử PAR -Bi( III)-I- dung dịch n- 40 ớc phơng pháp trắc quang 40 3.2.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa phối tử hệ PAR -Bi( III)-I- 3.2.2 Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo ... tạo phức đa phối tử 42 PAR -Bi( III)-I- 48 3.2.3 Xác định thành phần phức PAR -Bi( III)-I- 3.2 .4 Xác định hệ số hấp thụ phân tử gam số cân 62 trình tạo phức PAR -Bi( III)-I- phơng pháp Cama 3.3 Xác định ... Đối với bitmut có nhiều công trình nghiên cứu phức đơn phối tử, phức đa phối tử ngời quan tâm nghiên cứu Thuốc thử - (2- pyriđilazo) - rezocxin (PAR) có khả tạo phức màu đơn - đa phối tử với nhiều...
 • 82
 • 579
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phạm vi và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tàimẫu bìa chính của bản tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứuđóng góp mới và kiến nghị của tác giả về sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văntóm tắt kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đâythủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp bộđể việc vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tế giảng dạy ở trường thpt có hiệu quả chúng tôi có một số ý kiến đề xuất saukhuyến nghị về hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận ánnhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước4 3 kết quả nghiên cứu của các tác giả theo giai đoạn bệnh1  tổng quan các kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận vănkhái quát kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài luận ántóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác việt nam thái lan về đánh giá và quản lý nguồn lợi ở vịnh thái lantóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ địnhtom tat noi dung bai vinh biet cuu trung daitóm tắt các kết quả nghiên cứu của undp về gdi và gemSociology in modules 2nd edition schaefer test bankbai giang mang may tinhHuong dan su dung internetcode thuật toán nén ảnh FractalVPN hướng dẫn xây dựng hệ thống OpenVPNLệnh command line quản lý dịch vụ tường lửa trong linuxCấu hình uplink fast trong spanning treePhân tích CHIẾN lược đa nội địa và ví dụ thực tếSouth western federal taxation 2016 corporations partnerships estates and trusts 39th edition hoffman test bankSouth western federal taxation 2016 essentials of taxation individuals and business entities 19th edition raabe test bankSmall business management launching and growing entrepreneurial ventures 16th edition longenecker test bankSOC 3 3rd edition benokraitis test bankSOC cannadian 2nd edition witt test bankStatistical techniques in business and economics 16th edition lind test bankStatistics 3rd edition agresti test bankStatistics 12th edition mcclave test bankStatistics data analysis and decision modeling 5th edition evans test bankStatistics for business and economics 12th edition mcclave test bankStatistics for managers using microsoft excel 7th edition levine test bankStatistics for people who think they hate statistics 3rd edition salkind test bank