TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, cơ sở, NGUYÊN tắc, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN lược, SÁCH lược, nội DUNG, cơ CHẾ, PHƯƠNG THỨC cầm QUYỀN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
... điểm thứ II Quan điểm thứ III Quan điểm thứ IV Quan điểm thứ V Quan điểm thứ II Chủ trương xây dựng Nền văn hóa tiên tiến Nền văn hóa đậm đà sắc dân tộc Quan điểm thứ II Nền văn hóa tiên tiến: ... kì hị Nội dung Quan điểm thứ I Quan điểm thứ II Quan điểm thứ III Quan điểm thứ IV Quan điểm thứ V Quan điểm thứ IV Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp chung toàn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ tri ... khoa học công nghệ Nội dung Quan điểm thứ I Quan điểm thứ II Quan điểm thứ III Quan điểm thứ IV Quan điểm thứ V Quan điểm thứ V Văn hóa mặt trận, xây dựng phát triển văn hóa nghiệp Cách mạng lâu...
 • 19
 • 2,485
 • 4

Tiểu luận môn hệ thống quan điểm đổi mới của đảng cộng sản việt nam những quan điểm của đảng ta về vị trí, vai trò và những biện pháp lớn nhằm tăng cường công tác tư tưởng của đảng qua một số đại hội

Tiểu luận môn hệ thống quan điểm đổi mới của đảng cộng sản việt nam những quan điểm của đảng ta về vị trí, vai trò và những biện pháp lớn nhằm tăng cường công tác tư tưởng của đảng qua một số đại hội
... pháp lớn nhằm tăng cường công tác tưởng Đảng qua số Đại hội cho môn học: hệ thống quan điểm đổi Đảng Cộng sản Việt Nam PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VỊ ... vị trí, vai trò giải pháp tiến hành công tác tưởng Đảng ta Vì vậy, để nâng cao nhận thức công tác tưởng Đảng, tác giả chọn đề tài tiểu luận Những quan điểm Đảng ta vị trí, vai trò biện ... Giữ vai trò quan trọng ) 1.2 Quan niệm Đảng vị trí, vai trò công tác tưởng từ Đại hội II đến Từ thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan tâm đến việc thực công tác tưởng...
 • 22
 • 337
 • 3

Phân tích sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
... bằng, dân chủ, văn minh Nhận thức quán triệt quan điểm toàn diện lãnh đạo nghiệp đổi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định cần phải đổi toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tăng trưởng ... phải đổi lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực trị, Đảng ta xem đổi kinh tế trọng tâm Có thể khẳng định vận động quán triệt quan điểm toàn diện lãnh đạo nghiệp đổi đem lại thắng lợi to lớn cho nghiệp đổi ... nghĩa quan trọng lãnh đạo nghiệp đổi Đảng ta thời gian tới Từ điểm trình bày rút kết luận rằng, trình hình thành quan điểm toàn diện đắn với tư cách nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức vật vận...
 • 7
 • 1,204
 • 32

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luậnthực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
... chát cüa nguyén tac mácxít vé su thóng nhát giüa ly luán va thue tién 24 CHUONG - DÁNG CÓNG SAN VIET NAM VAN DUNG NGUYÉN TAC MÁCXÍT VÉ SJ THÓNG NHÁT GILfA LY LUÁN VÁ TH^C TiÉN TRONG XÁY DITNG LY ... cüa loái nguai nói chung, lü phong tráo cách mang cüa giai cap cóng nhán tren toan thé giói, eüng nhu ihue tién cách mang Viét Nam hién nay, eó thé tháy ráng: lim hiéu nguyén tac mácxít vé su thóng ... nhán tren thé giói nói chung, cüa cách mang Viét Nam nói riéng Viéc nghién eüu vé nguyén tac náy vi váy van có y nghia thai su Vi nhüng ly dó má tói thue hién dé tai: ''nguyén láe mácxít vé su thó'ng...
 • 77
 • 453
 • 1

Các quan điểm, biện pháp chỉ đạo công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của đảng cộng sản việt nam qua một số đại hội

Các quan điểm, biện pháp chỉ đạo công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của đảng cộng sản việt nam qua một số đại hội
... sản Việt Nam qua số Đại hội làm tiểu luận cho môn học: hệ thống quan điểm đổi Đảng Cộng sản Việt Nam PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM, BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG, ... liên quan đến hay Đảng, nhà nước, nhân dân chế độ XHCN nước ta Trong tiểu luận em xin phân tích làm rõ thêm “ Các quan điểm, biện pháp đạo công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đảng Cộng sản ... DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Việc nghiên cứu Văn kiện Đảng ta để nắm vững quan điểm Đảng đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng điều có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng hiệu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 24
 • 396
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa họcPhân tích khái niệm thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH liên hệ làm rõ sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam

TIỂU LUẬN MÔN Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa họcPhân tích khái niệm thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH liên hệ làm rõ sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam
... Thời kỳ độ lên CNXH biểu nét tính đặc thù dân tộc Tính tất yếu thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH Nội dung thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH a Quá độ lên CNXH lĩnh vực xây dựng dân chủ bước kiện toàn hệ ... kiểu tư sản CNTB Bởi vậy, C.Mác có nói đến thời kỳ chuyên vô sản, thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH" Nội dung thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH a Quá độ lên CNXH lĩnh vực xây dựng dân chủ bước kiện toàn hệ thống ... sống hội: kinh tế, trị, văn hóa, hội Sự vận dụng Đảng CSVN 2.1 Giai đoạn trước đổi (1954-1986) 2.2 Quá độ từ CNTB lên CNXH Việt Nam giai đoạn 1975-1986 2.3 Thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH giai...
 • 14
 • 1,038
 • 0

Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
... xó hi v Ch ngha Cng sn 14 Chng 3: S VN DNG QUAN IM CA V. I. LấNIN CA NG TA TRONG GIAI ON HIN NAY 3.1 S dng quan im v xõy dng i ng ng viờn Quan im ca V. I. Lờnin v tiờu chun ca ngi ng viờn cng sn v ... i vi giai cp cụng nhõn, i vi qung i qun chỳng nhõn dõn lao ng v i vi dõn tc Quan im ca Lờnin v tiờu chun ng viờn c ng sn m ụng a vo d tho iu l cụng nhõn dõn ch xó hi Nga v trỡnh by trc i hi II ... trong giai on hin lm ti tiu lun cho hc phn: Quan im ca V. I Lờnin v Xõy dng ng v Chớnh quyn Nh nc Mc tiờu v nhim v nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu l lm rừ nhng nhn nh, ỏnh giỏ ca V. I Lờnin v ng viờn,...
 • 24
 • 287
 • 0

Tiểu luận Phương hướng và giải pháp cải thiện mối quan hệ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam với phát huy và thực hành dân chủ XHCN trong điều kiện hiện nay

Tiểu luận Phương hướng và giải pháp cải thiện mối quan hệ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam với phát huy và thực hành dân chủ XHCN trong điều kiện hiện nay
... Từ đề Phương hướng giải pháp cải thiện mối quan hệ giai đoạn Nhiệm vụ Đánh giá thực trạng việc triển khai công tác lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam với phát huy thực hành dân chủ XHCN, thấy rõ ... bảo phát huy quyền làm chủ nhân dân thiết phải tăng cường lãnh đạo Đảng để làm cho dân chủ định hướng dân chủ XHCN dân chủ thực sự, dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương, lấy hiến pháp pháp ... mối quan hệ tăng cường lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam với phát huy thực hành dân chủ XHCN điều kiện huy n Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu đề tài lĩnh vực đời sống xã hội địa bàn huy n...
 • 14
 • 228
 • 2

tiểu luận cao học Sự phát triển quan điểm, đường lối của đảng cộng sản việt nam về văn học nghệ thuật

tiểu luận cao học Sự phát triển quan điểm, đường lối của đảng cộng sản việt nam về văn học nghệ thuật
... ngày cao nhân dân Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời với tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp Trên sở giữ gìn, phát triển, phát huy giá trị văn học, nghệ ... lối Đảng Nghị Trung ương (khóa VIII) Đảng xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bước phát triển cao dựa móng Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943) Nhờ đó, đường lối văn ... sức sống bền vững đường lối văn hóa, văn nghệ đắn Đảng ta vạch từ Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 Thời kì Đổi - Sau Đề cương văn hóa, để lãnh đạo xây dựng phát triển văn hóa, Đảng ta đưa nhiều...
 • 11
 • 602
 • 0

tiểu luận cao học lịch sử lý luận công tác tư tưởngnhững giá trị khoa học của tuyên ngôn đảng cộng sản và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam vào hoàn cảnh nước ta hiện nay

tiểu luận cao học lịch sử lý luận công tác tư tưởngnhững giá trị khoa học của tuyên ngôn đảng cộng sản và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam vào hoàn cảnh nước ta hiện nay
... nội dụng kết luận Trong nội dụng gồm có chương: Chương I Giá trị khoa học tác phẩm tuyên ngôn Đảng cộng sản Chương II Sự vận dụng giá trị khoa học tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản vào hoàn cảnh ... học tuyên ngôn Đảng cộng sản vận dụng Đảng cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh nước ta nay làm đề tài tiểu luận học phần Lịch sử luận công tác tưởng” Trong khuôn khổ tiểu luận, việc tìm tòi ... II SỰ VẬN DỤNG NHỮNG GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO HOÀN CẢNH CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY Dưới ánh sáng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, cách mạng vô sản cách mạng giải...
 • 32
 • 415
 • 0

TIỂU LUẬN tôn GIÁO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tôn GIÁO và CÔNG tác tôn GIÁO, sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG sự NGHIỆP đổi mới HIỆN NAY

TIỂU LUẬN tôn GIÁO  tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tôn GIÁO và CÔNG tác tôn GIÁO, sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG sự NGHIỆP đổi mới HIỆN NAY
... quốc”14 Sự sáng tạo đặc sắc tưởng tôn giáo Hồ Chí Minh thể hiện: Hồ Chí Minh luôn xác định trọng tâm, trọng điểm công tác tôn giáo - công tác công giáo Theo thống kê, phát biểu Bác Hồ Chí Minh, ... tôn giáo theo tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi 2.1 Vài nét tình hình tôn giáo lợi dụng tôn giáo lực thù địch chống phá cách mạng nước ta Hiện nay, Việt Nam có 14 tôn giáo với 39 tổ chức tôn giáo ... trương Đảng ta công tác tôn giáo thời kỳ đổi * Thành tựu đổi công tác tôn giáo Kế thừa tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng ta tự tín ngưỡng, tôn giáo đoàn kết dân tộc qua thời kỳ cách mạng, công đổi...
 • 18
 • 328
 • 7

TIỂU LUẬN QUAN điểm độc lập tự CHỦ SÁNG tạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA LỊCH sử và HIỆN THỰC

TIỂU LUẬN  QUAN điểm độc lập tự CHỦ SÁNG tạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM  ý NGHĨA LỊCH sử và HIỆN THỰC
... nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo hoạch định đường lối Trong công đổi giai đoạn tiếp theo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo Đảng phát huy cao ... tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ, không xứng đáng hưởng độc lập .2 Đảng ta, suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm độc lập, tự chủ, sáng ... trình lãnh đạo, đạo cách mạng Chính nhờ tính độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng mà cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần...
 • 18
 • 141
 • 1

TIỂU LUẬN QUAN điểm MÁCXÍT về THỜI đại và NHẬN THỨC của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về NHỮNG BIẾN đổi mới của THỜI đại HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  QUAN điểm MÁCXÍT về THỜI đại và NHẬN THỨC của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về NHỮNG BIẾN đổi mới của THỜI đại HIỆN NAY
... nhỏ thành thời đại lớn thay đổi phương hướng lớn phát triển lịch sử loài người Những xu thời đại nhận thức Đảng cộng sản Việt Nam biến đổi thời đại 2.1 Những xu thời đại Thắng lợi Cách mạng Tháng ... ưu việt biểu mặt kinh tế, trị, tư tưởng, văn hoá, v.v hai bên 2.2 Sự nhận thức Đảng cộng sản Việt Nam biến đổi thời đại Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, Hội nghị đại biểu Đảng cộng sản ... coi thời đại có điều kiện, tương đối, biến đổi, chia giai đoạn Đồng thời, không ngộ nhận thời kỳ (giai đoạn) khác thời đại lớn thời đại lớn khác nhau, từ mà chuyển thời đại nhỏ thành thời đại...
 • 24
 • 81
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT sự vận DỤNG QUAN điểm GIAI cấp và đấu TRANH GIAI cấp của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM từ SAU đổi mới đến NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT  sự vận DỤNG QUAN điểm GIAI cấp và đấu TRANH GIAI cấp của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM từ SAU đổi mới đến NAY
... phát từ kinh tế, lực lượng sản xuất Vận dụng quan điểm Mác-lênin giai cấp đấu tranh giai cấp Đảng ta từ năm 1975 đến Sau hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc vào năm 1975, cách mạng Việt Nam ... Mọi đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn tới liên minh giai cấp Cuộc đấu tranh giai cấp giai cấp sản lãnh đạo thực khác hẳn với cách mạng trước quan niệm thực vấn đề liên minh giai cấp với giai cấp ... người vô sản chống người hữu sản hay giai cấp sản Thực chất đấu tranh giai cấp đấu tranh giai cấp có lợi ích đối lập điều hoà Theo quan điểm mác xít, lợi ích giai cấp giá trị khách quan nhằm...
 • 26
 • 60
 • 0

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luậnthực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của đảng cộng sản việt nam hiện nay

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của đảng cộng sản việt nam hiện nay
... t tng v kim ch nam cho cỏch mng Vit Nam, nờn vic giỏo dc nú cho cỏc th h sinh viờn, cỏc nh khoa hc, qun lý, c ng v Nh nc ta rt coi trng Trong giỏo Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Việt ... tc mỏcxớt v s thng nht gia lun v thc tin hot ng lun ca ng Cng sn Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Việt _ Vit Nam hin nay, cú th núi cha cú mt cụng ... thi s Vỡ nhng ú m tụi thc hin ti: nguyờn tc mỏcxớt v s thng nht gia lun v thc tin v s dng nú hot ng lun ca ng Cng sn Vit Nam hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Mi quan h gia lun v thc tin...
 • 17
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc cơ bản của đảng cộng sản việt namtieu luan quan diem cua dang cong san viet nam ve xay dung nen van hoa viet nam dam da ban sac dan toccâu 6 phân tích quan điểm hồ chí minh về các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng cộng sản việt nam và liên hệ vào việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng của bản thânmối quan hệ với môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin và môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namcâu 77 điều lệ đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng cộng sản việt nam là nguyên tắc nàotiểu luận đường lối cách mạnh của đảng cộng sản việt namtiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namnguyên tắc lãnh đạo của đảng cộng sản việt namnguyên tắc tập trung dân chủ của đảng cộng sản việt namđề tài tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nambài tiểu luận môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namnguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng cộng sản việt namphân tích quan điểm hồ chí minh về mục tiêu và động lực của đảng cộng sản việt namphân tích và đánh giá cơ cấu quản lý kinh tê thời kì đổi mới môn đườn lối cách mạng của đảng cộng sản việt namquan điểm chỉ đạo công tác dân vận của hồ chí minh và của đảng cộng sản việt namQuyết định 4521 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020Quyết định 542 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020Quyết định 2029 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 36 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28 2008 QĐ-UBND; 22 2010 QĐ-UBND; 23 2011 QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hànhQuyết định 1217 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhTuan 2Quyết định 5122 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Trì, thành phố Hà NộiQuyết định 3026 2016 QĐ-UBND về quy định Giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 27 2016 NQ-HĐNDQuyết định 5119 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ba Đình, thành phố Hà NộiQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là đô thị loại VQuyết định 5136 QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 5143 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà NộiQuyết định 5142 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộiQuyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 3438 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016-2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2273 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 2858 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng BìnhQuyết định 2964 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 63 2016 QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2220 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Phú Yên