Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium Anisopliae ký sinh trên côn trùng

Xác định gen gây độc tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae sinh trên côn trùng

Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng
... gen qui định tính độc đa dạng di truyền phƣơng pháp phân tử đại Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium anisopliae côn trùng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG GIÁO ... tác dụng thuốc hoá học gây chết côn trùng nấm sinh gây chết côn trùng Các loại nấm sinh côn trùng tự nhiên phong phú đa dạng, có 700 loài nấm gây hại cho côn trùng hầu hết thuộc Moniliales...
 • 73
 • 465
 • 1

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 9 pps

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 9 pps
... 4.1 0: Cây phát sinh loài nguồn nấm Metarrhizium anisopliae Đơn vị di truyền 0.01 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Phân lập, tách chủng nấm Metarrhizium 56 - Phân lập tách chủng nấm ... Quang Hùng, 199 9 Thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất nông nghiệp Trang 150 – 155 Nguyễn Thị Thƣ Hƣơng, 2004 Xác định gen gây độc nấm Metarrhizium sinh sâu hại trồng kỹ thuật PCR Luận án thạc sĩ ... D.P., 199 3 Random amplified polymorphic DNA markers reveal a high degree of genetic diversity in the entomopathogenic fungus Metarrhizium anisoliae var anisopliae Gene Microbiol 1 39 (Pt9 ): 2075...
 • 8
 • 232
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 8 docx

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 8 docx
... 4. 9: Kết phát gen Pr1 dòng nấm qua PCR 1: BXĐTV7, 2: Beauveria bassiana, 3: BXĐLA3, 4: Rhizoctonia, 5: Corynespora, 6: RBCQ915, 7: BXĐTG1, 8: RBCQ2 Có nhiều lý giải thích cho việc dòng nấm Metarrhizium ... quát di n Pr1 nhƣ phân bố nấm Metarrhizium tự nhiên Chúng tiếp tục nghiên cứu với số lƣợng mẫu lớn có điều kiện 48 4.2.3 Xác định trình tự nucleotide đoạn gen gây độc Pr1 nấm Metarrhizium Để xác ... Nguồn nấm chủ (Acrididae) AY 389 131 Wang C M anisopliae var acridum Schistocerca picefrons (Acrididae) AJ416695 Bagga S M anisopliae var anisopliae Con tằm 50 Trình tự mẫu nấm Metarrhizium anisopliae...
 • 8
 • 132
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 7 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 7 doc
... Nilaparvata lugens Stal Lúa Bến Tre Hình 4. 1: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh rầy nâu Hình 4. 3: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh sâu lúa Tiền Giang Hình 4. 2: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh ... phóng đại 400 lần Hình 4. 6: Khuẩn lạc nấm Metarrhizium anisopliae sau tách đơn bào tử 4.2 Sử dụng phƣơng pháp PCR phát gen liên quan đến tính độc nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) 4.2.1 ... 4. 4: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh bọ xít đen Từ nguồn nấm thu thập đƣợc tiến hành tách đơn bào tử để tạo dòng thuần, nuôi cấy sợi nấm môi trƣờng lỏng CZA 43 Hình 4. 5: Sự nảy mầm bào tử nấm...
 • 8
 • 144
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 6 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 6 doc
... nấm Metarrhizium anisopliae số sâu hại trồng Sử dụng kỹ thuật PCR phát gen liên quan tới tính độc nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) Xác định tính đa dạng di truyền gen Pr1 nấm Metarrhizium ... Cách đặt tên mẫu: tên chủ + vùng lấy mẫu (đƣợc viết tắt chữ đầu) + số đơn bào tử (nếu có) 34 3.4.2 Xác định qui trình PCR phát gen Pr1 liên quan tới tính độc nấm Metarrhizium anisopliae 3.4.2.1 ... hành đọc trình tự sản phẩm PCR vừa khuếch xác định xác đoạn gen gây độc Pr1 nhằm xác định trình tự nucleotide đoạn gen Pr1 này, từ so sánh với ngân hàng gen giới Đầu tiên phải tiến hành tinh sản...
 • 8
 • 134
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 5 ppt

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 5 ppt
... dụng rộng rãi nhƣ công cụ chuẩn đoán y học để phát bệnh di truyền, đƣợc sử dụng điều tra tội phạm để xác định ngƣời bị tình nghi cấp độ phân tử, đƣợc sử dụng xác định quan hệ thống công cụ hữu hiệu ... không xác nhƣ cho dƣơng tính giả lai màng lọc Các vấn đề khắc phục sử dụng PCR lần sàng lọc trƣớc lai màng lọc Việc sàng lọc PCR có thuận lợi sau: Các dòng dƣơng tính đƣợc xác định dựa vào vạch ... vụ cho khảo sát pháp y, điều tra tính di truyền Trong với lƣợng DNA nhỏ nhƣ sử dụng pháp y di truyền không sử dụng PCR Do vậy, ƣu điểm công cụ PCR khả khuếch đại xác trình tự DNA mong muốn với...
 • 8
 • 156
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 4 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 4 doc
... mức độ tƣơng quan hoạt tính enzyme với độc tính di t sâu Dấu trừ -: enzyme độc tính di t sâu 17 2.5 Một số nghiên cứu nƣớc nƣớc nấm Metarrhizium anisopliae nấm sinh côn trùng khác ứng dụng để ... cho phép nhận dạng giống 19 nấm, sử dụng bào tử nấm từ bề mặt côn trùng bị chết riêng lẻ nấm côn trùng chết độc lập với bên sợi nấm Sản phẩm Pr1 – PCR từ hai giống Metarrhizium phát gen Pr1 có ba ... Variotii - - - M anisopliae 70 9,8 11,5 C coccurum 72 - - Asp Parasiticus 73 18 ,48 26,0 16 Bảng 2. 3: Sự liên quan hoạt tính enzyme với độc tính di t sâu Độc Nấm Chitinase Protease Lipase tính ngày sau...
 • 8
 • 184
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 3 pps

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 3 pps
... nhiễm độc, tự nhiễm độc Hình 2. 3: Chu kỳ xâm nhập nấm sinh côn trùng, Metarrhizium anisopiae (nguồn: Charnley Keith) Sự xâm nhập Nấm sinh côn trùng xâm nhập vào thể côn trùng xâm nhập trực ... thể côn trùng Do khả xâm nhập vào bên thể côn trùng qua lớp vỏ thể nên nấm sinh đƣợc côn trùng chích hút pha phát triển côn trùng nhƣ trứng, nhộng mà vi sinh vật khác không sinh đƣợc 11 Nấm ... japanicus b a Hình 2. 1: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh côn trùng khác a: bọ xít xanh (bên phải) ( nguồn: http://www - fftc – agnet – org) b: kiến lửa chúa (nguồn: http://cmave - usda – ufl...
 • 8
 • 148
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 2 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 2 doc
... anisopliae sinh rầy nâu 42 Hình 4. 2: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh bọ dừa 42 Hình 4. 3: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh sâu lúa 42 Hình 4. 4: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh ... định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium anisopliae côn trùng gây hại.” 1 .2 Mục đích yêu cầu đề tài 1 .2. 1 Mục đích Làm sở khoa học cho việc xác định đa dạng di ... tác dụng thuốc hoá học gây chết côn trùng nấm sinh gây chết côn trùng Các loại nấm sinh côn trùng tự nhiên phong phú đa dạng, có 700 loài nấm gây hại cho côn trùng hầu hết thuộc Moniliales...
 • 8
 • 174
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 1 pot

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 1 pot
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG GIÁO ... iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr 1của nấm Metarrhizium anisopliae côn trùng gây hại” đƣợc thực từ ngày 14 tháng năm 2005 đến ngày tháng ... phẩm nấm 2.3 Sơ lƣợc phƣơng thức xâm nhiễm nấm sinh côn trùng 10 2.4 Hoạt tính sinh học 13 2.5 Một số nghiên cứu nƣớc nƣớc nấm Metarrhizium anisopliae nấm sinh côn trùng...
 • 8
 • 147
 • 0

Xác định gen gây độc tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium Aníoplite

Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium Aníoplite
... nghiên cứu sâu gen qui định tính độc đa dạng di truyền phƣơng pháp phân tử đại Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium anisopliae ... nấm Metarrhizium anisopliae số sâu hại trồng Sử dụng kỹ thuật PCR phát gen liên quan tới tính độc nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) Xác định tính đa dạng di truyền gen Pr1 nấm Metarrhizium ... loại nấm đƣợc sử dụng nhiều nơi giới nhƣ kỹ thuật PCR phát di n gen Pr1 (protease) nấm Metarrhizium anisopliae; kỹ thuật RFLP, RAPD dùng để xác định đa dạng di truyền gen gây độc Pr1 dòng nấm Metarrhizium...
 • 73
 • 239
 • 0

Xác định gen gây độc tính đa dạng di truyền

Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền
... nƣớc nghiên cứu sâu gen qui định tính độc đa dạng di truyền phƣơng pháp phân tử đại Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium ... trùng gây hại.” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Làm sở khoa học cho việc xác định đa dạng di truyền xác định gen gây độc nhằm tạo đƣợc thuốc trừ sâu sinh học có hoạt tính ổn định hiệu ... phát di n gen Pr1 (protease) nấm Metarrhizium anisopliae; kỹ thuật RFLP, RAPD dùng để xác định đa dạng di truyền gen gây độc Pr1 dòng nấm Metarrhizium anisopliae; đặc biệt kỹ thuật sequencing xác...
 • 73
 • 231
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định nấm gây bệnh thán thư trên nho, đắc điểm sinh học tính đa dạng di truyền của nấm

Luận văn nghiên cứu xác định nấm gây bệnh thán thư trên nho, đắc điểm sinh học và tính đa dạng di truyền của nấm
... thán thư nho, ñ c ñi m sinh h c tính ña d ng di truy n ” M c ñích nghiên c u c a ñ tài - Xác ñ nh nguyên nhân gây b nh thán thư nho Ninh Thu n - Nghiên c u ñ c ñi m hình thái, sinh h c, ñ c tính ... nghiên c u b nh thán thư gây h i nho……………… 17 1.4.1 Tình hình nghiên c u b nh thán thư th gi i……………… 17 1.4.2 Tình hình nghiên c u b nh thán thư Vi t nam…………………19 1.5 K thu t nghiên c u xác ñ nh loài ... ng nghiên c u chuyên sâu ñ xác ñ nh xác tác nhân gây b nh, nh ng ñ c ñi m v hình thái, sinh h c, sinh lý kh gây b nh c a chúng Do v y, ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u xác ñ nh n m gây...
 • 95
 • 1,748
 • 2

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae NẤM Beauveria bassiana SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI part 2 doc

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria bassiana KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI part 2 doc
... TỪ NẤM METARRHIZIUM ANISOPLIAE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI PROBIOBASS CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ NẤM BEAUVERIA BASSIANA VUILLE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI Hình 2. 1 Chế phẩm sinh học từ nấm Beauveria Metarrhizium ... sát gen gây độc protease (Pr1) di n nấm Metarrhizium anisopliae vùng ITS1 – 5.8S – ITS2 di n nấm Beauveria bassiana sinh trùng gây hại trồng Các mẫu phân lập nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria ... chủng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria bassiana số sâu hại trồng Sử dụng kỹ thuật PCR phát gen liên quan tới tính độc chủng nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) Beauveria bassiana, ...
 • 17
 • 190
 • 0

SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae NẤM Beauveria bassiana SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI ppt

SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria bassiana KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI ppt
... Sinh Hoc) Nơng Nghiệp đời sống, nên chúng tơi thực đề tài Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định đa dạng di truyền dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria basiana sinh trùng gây hại Từ việc xác ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria ... TỪ NẤM METARRHIZIUM ANISOPLIAE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI PROBIOBASS CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ NẤM BEAUVERIA BASSIANA VUILLE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI Hình 2.1 Chế phẩm sinh học từ nấm Beauveria Metarrhizium...
 • 51
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng song mật thu thập từ các tỉnh phía bắc sử dụng kỹ thuật rapdđa dạng di truyền của loài keo má trắng platycercus eximius ở úc thể hiện qua màu sắc và đốm thân sơ đồ còn chỉ ra các vùng phân bố của chúng nguồn richard b primacktính đa dạng di truyền trong quần thể loài ngườiđánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương glycine max merril địa phươngnghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộixác định khẩu độ cống và tính toán thủy lựcxác định mối nguy cơ và các hình thức tác dụng của độc chấttrạng thái pha phương pháp xác định cân bằng pha và tính chất nhiệt động của các hydrocacbonthí nghiệm xác định khoảng gây độc thí nghiệm thăm dòxác định nhu cầu tiêu và tính toán cân bằng nướcxác định nhu cầu nước và tính toán cân bằng nước 57xác định nhu cầu nước và tính toán cân bằng nướccăn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự ánnghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh họcsự phức tạp và tính đa dạngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học