Cacbohidrat 150 cau

ôn tập hóa - 150 câu trắc nghiệm cacbohidrat có đáp án

ôn tập hóa - 150 câu trắc nghiệm cacbohidrat có đáp án
... 14,815.1 0-6 -6 -6 C 3,0864.10 n 7,4074.10 D 8,016.1 0-6 n 17,014.1 0-6 Cõu 27 Cht no sau õy khụng th cú dng mch vũng? A CH2(OCH3) - CH(OH) - [CH(OCH3)]3 - CHO B CH2(OCH3) - [CH(OCH3]4 - CHO C CH2OH - ... Phõn t saccaroz gc - glucoz v - fructoz liờn kt vi qua nguyờn t oxi, gc - glucoz C1 v gc - fructoz C4 (C1 - O - C4) B Xenluloz cú cỏc liờn kt [1 - 4] glicozit C Phõn t mantoz gc - glucoz liờn kt ... - CHO Cõu 26 Phõn t ca xenluloz khong 1.000.000 - 2.400.000 Tớnh chiu di mch xenluloz theo n v một, bit rng chiu di mi mt xớch C6H10O5 khong (1m = 1010 ) A 4,623.1 0-6 n 9,532.1 0-6 B 6,173.1 0-6 ...
 • 10
 • 3,106
 • 5

150 câu hỏi ôn tập TN vật lý

150 câu hỏi ôn tập TN vật lý
... điê ̣n d Không có câu nào đúng ̃ Hiêu điên thế hiêu du ̣ng giữa hai đầ u mô ̣t công tơ có giá tri không đổ i bằ ng 120v Mắ c vào công tơ mô ̣t ̣ ̣ ̣ ̣ bế p điên Sau giờ công tơ chỉ ... vâ ̣t ở xa vô cực? ̀ I Mắ t không tâ ̣t, không điề u tiế t II Mắ t câ ̣n thi,̣ không điề u tiế t III Mắ t viễn thi,̣ không điề u tiế t IV Mắ t không tâ ̣t, có điề u tiế t V Mắ ... lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a 0,35 s b 0,5 s c 0,7 s...
 • 12
 • 321
 • 0

XK: 150 cau TN on thi dai hoc tong hop

XK: 150 cau TN on thi dai hoc tong hop
... sau tợng quang điện? A Êlectron bứt khỏi kim loại bị nung nóng B Êlectron bật khỏi kim loại có ion đập vào C Êlectron bị bật khỏi kim loại kim loại có điện lớn D Êlectron bật khỏi mặt kim loại chiếu ... trờng biến thi n theo thời gian sinh điện trờng xoáy biến thi n điểm lân cận B Một điện trờng biến thi n theo thời gian sinh từ trờng xoáy điểm lân cận C Điện trờng từ trờng xoáy đờng cong kín bao ... bao quanh đờng sức từ từ trờng biến thi n D Sự biến thi n điện trờng tụ điện sinh từ trờng nh từ trờng dòng điện dây dẫn nối với tụ 80 Phát biểu sau đúng? A Trong sóng điện từ, dao động điện trờng...
 • 23
 • 265
 • 0

150 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý (có đáp án)

150 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý (có đáp án)
... D) Khi vật dao động điều hòa vật dao động tuần hoàn Đáp án C Khi vật dao động điều hòa, phát biểu sau có nội Câu 23 dung sai? A) Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần B) Khi vật từ ... 2π D) T = 2π LC Đáp án B Năng lượng điện từ mạch dao động tính theo công Câu 15 thức A) CU W= B) LI W= C) D) Q2 W = 2C Cu Li + W= Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án D Đáp án A Đáp án D Một sóng ... 26J Câu 20 Đáp án B Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm 3/4 khối lượng ban Câu 21 đầu Chu kì bán rã chất A) 20 ngày B) ngày C) 24 ngày D) 15 ngày Đáp án A Câu 22 Đơn vị đo khối lượng vật lý...
 • 25
 • 2,109
 • 12

150 câu trác nghiệm hay

150 câu trác nghiệm hay
... thức : f(x) = x + x -21 x -1 ta có: a f(x) > (-7 < x < -1 hay < x < 3) b f(x) > (x < -7 hay -1 < x < hay x > 3) c f(x) > (-1 < x < hay x > 1) d f(x) > (x > -1) Đồ thị sau biểu diễn hàm số ? ... -9 < ( x -1 ) ( x + x + ) ≥ có nghiệm là: a -1 ≤ x < b -3 < x ≤ -4 hay -1 ≤ x ≤ c -4 ≤ x ≤ -1 hay ≤ x < d -4 ≤ x ≤ -1 hay x ≥ 27 Cho bất phương trình: - x > (1) Một học sinh giải sau: ... tháng? a b c d 30 40 40 Tìm nghiệm (x; y) hệ : { 0.3 x -0.2 y -0.33 = 1.2 x + 0.4 y -0.6 = a (-0.7; 0.6) b (0.6; -0.7) c (0.7; -0.6) d Vô nghiệm 41 Phương trình sau có nghiệm âm : x -2005 x -13...
 • 24
 • 244
 • 0

XK: 150 cau TN on thi dai hoc

XK: 150 cau TN on thi dai hoc
... là thi người đó thấ y ̣ đươ ̣c ảnh của chân minh gương? ̀ a 0,8 m b 0,85 m c 0,75 m d 0,6 m 19 I Thi nghiêm Hertz II Thi nghiêm Ruthefrord ̣ ̣ III Thi nghiêm với khe Young IV Thi ... C1 thi tầ n số riêng của ma ̣ch là f1 = 30 kHz, dùng tu ̣ điê ̣n C2 thi ̣ tầ n số riêng của ma ̣ch là f2 = 40 kHz Khi ma ̣ch dao đô ̣ng dùng hai tu ̣ C1 và C2 ghép song song thi ... điên lấ y ̣ ̣ d a và b đúng 63 I Thi nghiêm Hertz II Thi nghiêm Ruthefrord ̣ ̣ III Thi nghiêm với khe Young IV Thi nghiêm với tế bào quang ̣ ̣ Thi nghiêm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 192
 • 0

150 câu trắc nghiệm ôn tập vật lý 12

150 câu trắc nghiệm ôn tập vật lý 12
... n là: ̣ A Hê ̣ số nhân nơtrôn phải nhỏ hoă ̣c bằ ng B Phải làm châ ̣m nơtrôn C Khố i lươ ̣ng 235U phải lớn hoă ̣c bằ ng khố i lươ ̣ng tới ̣n D Câu B C Câu 20 Điề u nào sau là đúng ... ̣ng va ̣ch D Sự phân tich ́ Câu 30 Phóng xạ γ có thể: A Đi kèm phóng xạ α B Đi kèm phóng xạ β C Không gây sự biế n đổ i ̣t nhân D Các câu đề u đúng Câu 31 Tia Rơghen là: A Mô ... α - π/2 D Io = Uo/ωL φ = α + π/2 Câu 12 Tính lượng liên kết riêng hạt α Biết mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u A 7,1 MeV B 71 MeV C 0,71 MeV D 0,071 MeV Câu 13 Khoảng vân giao thoa của...
 • 4
 • 937
 • 16

150 CÂU TRẮC NGHIỆM

150 CÂU TRẮC NGHIỆM
... Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = mm, λ = 0,6 μm Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3 mm, ta thấy có : a Vân sáng bậc b Vân sáng bậc c Vân tối bậc d Vân tối bậc 150 (I) Để ... thể: a Đi kèm phóng xạ α b Đi kèm phóng xạ β c Không gây sư ̣ biế n đổ i ̣t nhân d Các câu đề u đúng 89 (I) Nếu nhiệt độ không thay đổi, lên cao chu kỳ dao động lắc đơn tăng (II) gia ... b các chấ t rắn, lỏng hoă ̣c khí có tỉ khố i lớn phát c có dạng vạch màu riêng biệt d Câu a và b đúng 97 Thuyế t lươ ̣ng tử của: a Einstein b Planck c Bohr d De Broglie 98 Một...
 • 12
 • 248
 • 0

150 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12

150 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12
... không đổi D Khi vật dao động điều hòa vật dao động tuần hoàn 23 Khi vật dao động điều hòa, phát biểu sau có nội dung sai? A Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần B Khi vật từ vị trí cân ... độ tụ dp Hệ cho ảnh thật gấp lần vật vật xa hệ 80 cm Độ tụ thấu kính phân kì A -6 dp B -1,875 dp C -3 dp D -1 ,125 dp 105 Một thấu kính đặt trớc vật; mắt nhìn vật qua kính Khi di chuyển kính theo ... tăng lần biên độ dao động giảm lần 12 Một vật có khối lợng m = kg dao động điều hòa với chu kì T = s Vật qua vị trí cân với vận tốc v0 = 31,4 cm/s Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = cm theo...
 • 27
 • 290
 • 2

150 câu trắc nghiệm ĐH

150 câu trắc nghiệm ĐH
... động pha B quãng đờng sóng truyền đợc chu kì C khoảng cách hai nút sóng gần tợng sóng dừng D nh câu A câu B 27 Trong tợng giao thoa sóng, điểm môi trờng truyền sóng cực tiểu giao thoa hiệu đờng sóng ... Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young biết bề rộng khe cách 0,35mm, từ khe đến 1,5 m bớc sóng l = 0,7 mm Tìm khoảng cách vân sáng liên tiếp A mm B mm C mm D 1,5mm 119 Trong thí nghiệm ... vào biết a = 0,3mm, D = 1,5m, i = 3mm A 0,45 mm B 0,60 mm C 0,50 mm D 0,55 mm 120 Chọn câu trả lời Trong thí nghiệm Young, khe đợc chiếu sáng ánh sáng trắng có bớc sóng từ 0,4 mm đến 0,75 mm Khoảng...
 • 27
 • 225
 • 0

đề thi thử 9 150 câu

đề thi thử 9 150 câu
... 2008 đại học- Mã đề 699 Trang 18 Ôn thi 1 29 Tính vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện biết hiệu điện hãm 12V Cho e = 1,6.10 - 19 C; me = 9, 1.10-31 kg A 1,03.105 m/s B 2, 89. 106 m/s C 4,12.106 ... động điện từ mạch A 1,885.10- (s) B 5,3.104 (s) C 2, 09. 106 (s) Lớp 12 chuyên Vật lý 2008 đại học- Mã đề 699 Trang 14 Ôn thi D 9, 425 (s) 98 Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L = 5.10- (H) ... nhiệt lợng Lớp 12 chuyên Vật lý 2008 đại học- Mã đề 699 Trang 11 Ôn thi 76 Khi điện trờng biến thi n theo thời gian sinh A điện trờng từ trờng biến thi n B dòng điện C điện trờng xoáy D từ trờng...
 • 21
 • 137
 • 0

150 câu trắc nghiệm vật lý 11- nâng cao

150 câu trắc nghiệm vật lý 11- nâng cao
... dơng vật A nhiễm điện dơng do: A Điện tích dơng di chuyển từ vật B sang vật A B Iôn âm từ vật A sang vật b C Electron di chuyển từ vật A sang vật B D Electron di chuyển từ vật B sang vật A Câu2 5:Hai ... lập vật B nhiễm điện, A Điện tích vật B tăng lên B Điện tích vật B giảm xuống C Điện tích vật B đợc phân bố lại D Điện tích vật A truyền sang vật B Câu2 4: Vật A trung hoà điện đặt tiếp xúc với vật ... vật nhiễm điện, điện tích chúng dấu D Khi cọ xát hai vật với hai vật nhiễm điện, điện tích chúng trái dấu vật loại , điện tích chúng dấu vật khác loại Câu2 3 :Vật A nhiễm điện dơng đa lại gần vật...
 • 10
 • 2,878
 • 161

150 Cau Hoi TNKQ Dai So 10(2008-2009)

150 Cau Hoi TNKQ Dai So 10(2008-2009)
... ax + by = c với a2 + b2 ≠ Với điều kiện a, b, c tập hợp nghiệm (x, y) phương trình đường thẳng song song với Oy? a a = c ≠ b b = c ≠ c a = d b = 12 Trong mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề ? a ∀ x ∈ ... ax + by = c với a2 + b2 ≠ Với điều kiện a, b, c tập hợp nghiệm (x, y) phương trình đường thẳng song song với Ox? a a = b b = c a = c ≠ d b = c ≠ 54 Cho a, b > và ab > a + b Mênh đề nào đúng ... (3) hệ (1) (2) hệ (3) Các phát biểu A, B, C sai Các ký hiệu sau dùng để viết mệnh đề : “3 số tự 150 nhiên” a ⊂ N b ∈ N c < N d ≤ N ...
 • 26
 • 183
 • 0

150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và đại học môn vật lý

150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và đại học môn vật lý
... ̀ I Mắ t không tâ ̣t, không điề u tiế t II Mắ t câ ̣n thi, ̣ không điề u tiế t III Mắ t viễn thi, ̣ không điề u tiế t IV Mắ t không tâ ̣t, có điề u tiế t V Mắ t câ ̣n thi có điề ... treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a 0,35 s b ... Iò xo gồm vật khối lượng m = 100 g treo vào đầu lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kích thích vật dao động Trong trình dao động, vật có vận tốc cực đại 62,8 cm/s Xem π2 = 10 Biên độ dao động vật là:...
 • 12
 • 329
 • 4

150 cau hoi trac nghiem mon Ly_Luyen thi ĐH

150 cau hoi trac nghiem mon Ly_Luyen thi ĐH
... thời gian sinh điện trờng xoáy biến thi n điểm lân cận Luuhai71@gmail.com Lớp 12 chuyên Vật lý 2008 - Ôn thi đại học- Mã đề 699 Trang 12 B Một điện trờng biến thi n theo thời gian sinh từ trờng ... trờng biến thi n Kết luận sau u u r u r nói tơng quan vectơ cờng độ điện trờng E vectơ cảm ứng từ B điện từ trờng u u r u r A E B biến thi n tuần hoàn có tần số u u r u r B E B biến thi n tuần ... 2008 - Ôn thi đại học- Mã đề 699 Trang 22 Luuhai71@gmail.com Lớp 12 chuyên Vật lý 2008 - Ôn thi đại học- Mã đề 699 Trang 23 Luuhai71@gmail.com Lớp 12 chuyên Vật lý 2008 - Ôn thi đại học-...
 • 27
 • 397
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 150 câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông150 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng150 câu tiếng anh thông dụng150 câu trắc nghiệm tín dụng ngân hàng150 câu tiếng anh thông dụng nhất150 câu nói tiếng anh thông dụng download150 câu nói tiếng anh thông dụng nhất download150 câu hỏi tiếng anh thông dụng150 câu hỏi tiếng anh thông dụng nhấtdownload 150 câu tiếng anh thông dụng miễn phí150 câu tiếng anh thông dụng pdf150 câu tiếng anh thông dụng download150 câu nói tiếng anh thông dụng nhấtđáp án bộ 150 câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin150 câu trắc nghiệm tín dụngkỹ thuật giải quyết mâu thuẫnBài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệpđộc tính của các chất phụ giaBài thuyết trình ngành ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh chương 17,18,19NHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giábài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)Tìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMTrình bày tóm lược các nguyên tắc kế toán, cho ví dụ minh hoạ việc vận dụng các nguyên tắc kế toán trong hoạt động ngân hàngthực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdthấu kính mỏng VATư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6ứng dụng của giberelin đối với cây trồngquy chuẩn về chất thải rắn nguy hạitổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPT