Luyện thi môn sinh học

chuyên đề luyện thi môn sinh học 12

chuyên đề luyện thi môn sinh học 12
... QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC Môn : Sinh học (Hướng dẫn có 02 trang) TT Nội dung ... không phân cực qua lớp phôtpholipit kép - Ion Na+ qua màng sinh chất, không qua màng nhân tạo Na + chất tích điện nên qua kênh prôtêin màng sinh chất, màng nhân tạo kênh prôtêin nên qua b - Về thực ... hấp, sau chuyển tới khử ôxi không khí để tạo nước - Các vai trò hô hấp là: + Giải phóng lượng hóa học (dạng ATP) từ hợp chất hữu để cung cấp cho hoạt động sống thể + Tạo nhiều sản phẩm trung gian,...
 • 3
 • 242
 • 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2003-2003 - Hưỡng dẫn chấm thi môn sinh học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2003-2003 - Hưỡng dẫn chấm thi môn sinh học
... điểm tối đa Hết Cách cho điểm: - Những nội dung có nhiều ý nhỏ, Hớng dẫn chấm cho tổng điểm Hội đồng chấm thi thống cho điểm chi tiết - Sau hai Giám khảo chấm xong, cho điểm toàn theo nguyên ... điểm) - Tích luỹ biến dị có lợi cho thân sinh vật - Đào thải biến dị lợi, hay có hại cho sinh vật f Vai trò chọn lọc tự nhiên: (0,50 điểm) - Là nhân tố trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh ... khả sinh sản hữu tính (bất thụ) - Thể đa bội: tế bào to, quan sinh dỡng có kích thớc lớn, thể phát triển mạnh, chống chịu tốt Có thể sinh sản hữu tính đợc (thể đa bội chẵn: 4n, 6n, ) không sinh...
 • 4
 • 529
 • 0

Đề thi môn sinh học

Đề thi môn sinh học
... nhân tố sinh thái? A Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật B Quan hệ sinh vật nhân tố sinh thái quan hệ chiều: nhân tố sinh thái tác động lên sinh ... vật, sinh vật không gây ảnh hưởng đến nhân tố sinh thái C Mỗi nhân tố sinh thái tác động lên thể sinh vật cách độc lập với tác động nhân tố sinh thái khác D Tác động nhân tố sinh thái lên thể sinh ... trình cacbon sinh A Quá trình phân giải mùn bã hữu đất B Quá trình tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C Quá trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái D Quá trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái...
 • 18
 • 583
 • 9

De thi mon sinh hoc 1

De thi mon sinh hoc 1
... chia sinh sản sinh vật thành hình thức: A Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính; B Sinh sản vô tính sinh sản sinh dưỡng; C Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính; D Sinh sản hữu tính sinh sản bào ... tái sinh; C Sự tiếp hợp; D Cả A B; [] Hình thức sinh sản sau thuộc hình thức sinh sản vô tính? A Sự phân đôi; B Sinh sản sinh dưỡng; C Sinh sản bào tử; D Cả A, B C [] Có thể phân chia sinh ... [] Sinh trưởng có đặc điểm: A Sinh trưởng nhanh chậm tuỳ thời kỳ; B Sinh trưởng có giới hạn; C Càng đến gần mức tối đa tốc độ sinh trưởng chậm lại; D Cả A, B C [] Sự sinh trưởng sinh vật...
 • 12
 • 331
 • 2

De thi mon sinh hoc 2

De thi mon sinh hoc 2
... trạng lai phân tích có xảy hoán vị với tần số 25 % tỉ lệ kiểu hình lai là: A 75% : 25 % B 37,5% : 37,5% : 12, 5% : 12, 5% C 25 % : 25 % : 25 % : 25 % D 42, 5% : 42, 5% : 7,5% : 7,5% [] Với gen qui định ... sau chắn tinh trùng? A 22 A + Y B 22 A + X C 22 A + XX D 23 A + X [] Loài sau mà giới đực xem giới dị giao tử? A Bồ câu B Ếch C Tằm dâu D Rệp [] Hai loài sau mà tế bào sinh dưỡng đực có chứa ... tử tạo từ kiểu gen A 50% ABD : 50% ABd B 50% aBD : 50% aBd C 25 % aBD : 25 % ABd : 25 % aBD : 25 % aBd D 25 % ABd : 25 % AbD : 25 % abD : 25 % abd là: ...
 • 13
 • 310
 • 1

De thi mon sinh hoc 3

De thi mon sinh hoc 3
... cacbon D 36 0000 đơn vị cacbon [] Một gen có chiều dài 1 938 ăngstron có 1490 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen là: A A = T = 250; G = X = 34 0 B A = T = 34 0; G = X = 250 C A = T = 35 0; ... 720000 đơn vị cacbon 31 20 liên kết B 720000 đơn vị cacbon 2880 liên kết C 900000 đơn vị cacbon 36 00 liên kết D 900000 đơn vị cacbon 37 50 liên kết [] Gen có số cặp A – T 2 /3 số cặp G – X có tổng ... 270; G = X = 180 C A = T = 36 0; G = X = 540 D A = T = 540; G = X = 36 0 [] Một gen có chứa 132 vòng xoắn có chiều dài bao nhiêu? A 2244 ăngstron B 4488 ăngstron C 6 732 ăngstron D 8976 ăngstron...
 • 7
 • 254
 • 2

De thi mon sinh hoc 4

De thi mon sinh hoc 4
... gen d: lông dài Các gen nói phân li độc lập tổ hợp tự giảm phân Bố mẹ có kiểu gen, kiểu hình sau sinh lai có 50% thân xám, mắt đỏ 50% thân xám, mắt vàng? A AAbb (thân xám, mắt vàng) x aaBb (thân ... qui định tính trạng tượng di truyền trung gian F2 có: A kiểu hình khác B Tỉ lệ kiểu hình : : : C 14 tổ hợp D Có kiểu gen [] Trong phép lai F1: AaBb x AaBb Kết sau không F2? A A- BB A- bb C aabb ... nằm nhiễm sắc thể thường Ruồi giấm thân xám (Bb) phải giao phối với ruồi có kiểu gen kiểu để chắn sinh tất lai có thân xám? A BB (thân xám) B Bb (thân xám) bb (thân đen) C Bb (thân xám) BB (thân...
 • 14
 • 288
 • 2

De thi mon sinh hoc 5

De thi mon sinh hoc 5
... Nòi sinh thái C Nòi sinh học D Nòi sinh sản [] Nòi quần thể loài Trong tự nhiên có: A Nòi địa lí, nòi sinh thái nòi sinh sản B Nòi sinh thái, nòi sinh học nòi sinh sản C Nòi địa lí, nòi sinh ... Thích nghi sinh thái thích nghi địa lí [] Trong tự nhiên có dạng cách li là: A Địa lí, sinh thái, sinh sản, di truyền B Địa lí, sinh lí, sinh thái, di truyền C Địa lí, sinh lí, sinh sản, di ... sinh học nòi sinh thái D Nòi địa lí, nòi sinh sản nòi sinh học [] Câu có nội dung sai câu sau là: A Quần thể đơn vị cấu trúc loài B Thứ đơn vị phân loại sinh vật loài C Nòi đơn vị sinh vật loài...
 • 9
 • 294
 • 0

De thi mon sinh hoc 6

De thi mon sinh hoc 6
... sinh thái D Quy luật tác động qua lại sinh vật với sinh vật [] Hai hình thức biểu sống quan hệ sinh vật loài là: A Hội sinh cộng sinh B Quần tụ cách ly C Cộng sinh quần tụ D Quần tụ hội sinh ... Ngừng sinh trưởng B Khả sinh sản giảm C Thời gian chu kỳ sinh trưởng ngắn lại D Tốc độ sinh trưởng chậm lại [] Mức nhân tố sinh thái cực thuận mức mà sinh vật có biểu sau đây: A Sinh trưởng sinh ... hoại sinh D Động vật nguyên sinh [] Trong hệ sinh thái, sinh vật sau sinh vật tiêu thụ? A Động vật ăn thực vật B Động vật ăn thịt C Cây xanh D Con người [] Trong hệ sinh thái, từ sinh...
 • 15
 • 568
 • 3

De thi mon sinh hoc 7

De thi mon sinh hoc 7
... số thể lai xa sinh sản sinh dưỡng là: A Có cách li mặt hình thái với cá thể khác loài; B Không phù hợp mặt cấu tạo quan sinh sản với cá thể loài; C Không có quan sinh sản quan sinh sản bị thoái ... nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì: A Nguồn thức ăn cho nhóm có tổ chức thấp phong phú; B Các nhóm có tổ chức thấp có khả kí sinh thể nhóm có tổ chức cao; C .Sinh ... mặt sinh sản; D Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn; [] Dạng cách li quan trọng để phân biệt hai loài là: A Cách li di truyền; D Cách li sinh thái; B Cách li hình thái; C Cách li sinh...
 • 7
 • 411
 • 1

Xem thêm