Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 9 doc

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 9 doc
... Ki m tra có ch a • Không có bi u hi n đ ng d c (tt) • N u bi u hi n đ ng d c 60 ngày sau ph i gi ng, có th có thai • Tuy nhiên, bi u hi n đ ng d c có th do: U nang bu ng tr ng có bi ... xác g n 100% Ch a đ đ • Đ trình thai thai đư c đ y Ch a đ đ Bi u hi n s p đ : B u vú v i núm vú to, căng ti t s a non đ ng đ u m i núm vú t o thành nh ng gi t sáp Ch a đ đ Ngôi thai bình ... đ ng d c h chăn nuôi không phát hi n đư c Ch a đ Ki m tra có ch a • Khám thai qua tr c tràng (tt) • Khám thai qua tr c tràng c a ch cán b k thu t th c hi n • Th i kỳ đ u mang thai có th...
 • 6
 • 154
 • 1

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 8 pdf

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 8 pdf
... chăn nuôi s a d n tinh viên c n ph i th c hi n t t công vi c c a Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o T l th thai đ t đư c k t qu cao • Đ i v i ch h Th c hi n t t vi c qu n đàn s a đ c ... viên: Tay ngh cao B o qu n tinh t t Ph i gi ng th i m Ch a đ Ki m tra có ch a • Ki m tra đ ng d c: N u không đ ng d c l i 18 - 24 ngày sau ph i tinh • Khám thai qua tr c tràng: 65 - 70 ngày ... Th c hi n t t vi c qu n đàn s a đ c bi t đ m b o th c ăn, dinh dư ng ch ng nóng cho Phát hi n đ ng d c g i d n tinh viên k p th i Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o T l th thai đ t...
 • 6
 • 202
 • 2

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 7 potx

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 7 potx
... nhân t l th thai th p (tt) • Tay ngh c a d n tinh viên • Do qu n g y, b b nh Thi u th c ăn, dinh dư ng Stress nhi t V sinh không đư c v n đ ng ... tinh đ ph i gi ng cho Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o Ghi chép s li u H chăn nuôi D n tinh viên ph i ghi chép nh ng gì? • H chăn nuôi: ghi rõ bi u hi n đ ng d c c a s ghi chép s li u Th...
 • 6
 • 203
 • 1

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 6 pps

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 6 pps
... y tr c ti p) s có ch a n u tinh trùng tr ng đư c th tinh • T 10 - 12 gi sau k t thúc trình đ ng d c tr ng s r ng có th t n t i t - 12 gi Tinh trùng có th s ng 24 gi t cung c a Do nên áp ... o) Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o th nào? • L a ch n tinh ph i gi ng cho m i (theo s hi u gi ng tránh đ ng huy t) Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o Lưu ý: • Công vi c khó...
 • 6
 • 227
 • 0

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 5 doc

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 5 doc
... b nh sinh s n • Gi m chi phí r i ro nuôi đ c t i tr i Nh y tr c ti p • đ c ch ph i cho m tl n • M t năm đ c ch ph i gi ng cho 50 – 100 Th tinh nhân t o Th tinh nhân t o • đ ... k thu t s c d ng d ng chuyên d ng đ đưa tinh d ch đ c vào t cung t i th i m đ ng d c làm cho có ch a Th tinh nhân t o L i ích c a th tinh nhân t o • Cho phép ch n đ c có ch ... t o • đ c có th ph i gi ng cho 200 - 250 l n • Ch t lư ng tinh đư c ki m tra • Tinh đông l nh c a đ c có th đ ph i gi ng cho hàng ch c ngàn / năm • Tinh đông l nh có th d tr nhi...
 • 6
 • 160
 • 0

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 4 doc

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 4 doc
... Phát hi n đ ng d c bi u hi n đ ng d c: Nguyên nhân do: • có ch a • v a m i đ , quan sinh s n v n chưa ph c h i l i • Thi u dinh dư ng • B b nh sinh s n: - Cơ quan sinh s n b viêm nhi ... Qu n đ ng d c Phát hi n đ ng d c Phát hi n ch u đ c: • n tay vào vùng khum c a đ ng d c • đ ng yên • Đuôi cong lên • Th nh tho ng đái r t • Đánh không đi, di không d i Qu n đ ng ... đêm đ ng d c ng n) Qu n đ ng d c Phát hi n đ ng d c Chú ý: • S d ng th c ăn không h p t i h chăn nuôi s a nh hư ng đ n su t th tr ng • Đây m t nh ng nguyên nhân không đ ng d c, ch...
 • 6
 • 159
 • 0

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 3 pptx

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 3 pptx
... Có khác tìm đ n nh y ho c nh y lên lưng khác Qu n đ ng d c Bi u hi n c a đ ng d c Thay đ i c a c a quan sinh s n Nh ng bi u hi n đ ng d c: (3) ăn ngày thư ng su t s a t t gi m (4) ... ng có ý đ nh nh y lên Qu n đ ng d c Bi u hi n c a đ ng d c Thay đ i c a c a quan sinh s n M t s bi u hi n đ ng d c: mà đ ng yên đ cho khác nh y lên ch c ch n đ ng d c (ch u đ c) (1) ... Qu n đ ng d c Bi u hi n c a đ ng d c Thay đ i t p tính Qu n đ ng d c Bi u hi n c a đ ng d c Thay đ i c a c a quan sinh s n Nh ng bi u hi n thay đ i t p...
 • 6
 • 204
 • 1

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 2 pot

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 2 pot
... c trung bình kho ng 21 ngày (dao đ ng t 18 đ n 24 ngày) Qu n đ ng d c Nguyên nhân đ ng d c • chưa có ch a, bu ng tr ng s n xu t tr ng hoóc môn sinh d c • Theo chu kỳ 21 ngày, tr ng chín ... đ i (1) Quan sát bi u hi n đ ng d c (2) Nh ng bi u hi n thay đ i c a Qu n đ ng d c Bi u hi n c a đ ng d c • Trong trình quan sát thư ng th y có nh ng bi u hi n : Thay đ i c a quan sinh ... Qu n đ ng d c Đ ng d c gì? • Đ ng d c giai đo n xu t hi n bi u hi n đ ng d c ch p nh n cho ph i gi ng • Đ ng d c ch xu t hi n chưa có ch a tơ • Th i gian đ ng d...
 • 6
 • 143
 • 1

Một số vấn đề về quản sinh sản sữa part 1 ppt

Một số vấn đề về quản lý sinh sản ở bò sữa part 1 ppt
... a qu n sinh s n Vì s a ph i sinh s n? • s a sinh s n (đ ) s a bê • Chăn nuôi s a ngành kinh doanh • Thu nh p chăn nuôi s a t s a T m quan tr ng c a qu n sinh s n • cho ... th -10 sau đ s gi m d n vào nh ng tháng ti p theo T m quan tr ng c a qu n sinh s n • Năng su t s a trung bình đ t cao nh t đ l a/năm (305 ngày v t s a + 60 ngày c n s a) • Đ đ t đư c u ... c • Do v y h chăn nuôi s a d n tinh viên nên ph i h p v i phát hi n đ ng d c ph i gi ng k p th i đ rút ng n kho ng cách gi a l a đ c a T m quan tr ng c a qu n sinh s n • Kho ng cách...
 • 6
 • 236
 • 2

398 Một số vấn đề về quản nhân lực nhà máy thuốc lá Thăng Long hiện nay thực trạng và giải pháp

398 Một số vấn đề về quản lý nhân lực ở nhà máy thuốc lá Thăng Long hiện nay thực trạng và giải pháp
... đề luận quản nhân lực 1.1 Khái niệm quản nhân lực vai trò quản nhân lực 1.2 Nội dung quản nhân lực Chơng 2: Thực trạng giải pháp quản nhân lực nhà máy thuốc Thăng Long 2.1 Tình ... hình đặc điểm chung Nhà máy Thuốc Thăng Long 2.2 Thực trạng quản nhân lực Nhà máy Thuốc Thăng Long 2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản nhân lực Nhà máy Thuốc Thăng Long Chu Thị Bích ... có số vấn đề cha đợc giải Với mong muốn góp phần nhỏ bé em mạnh dạn đa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản nhân lực đề tài "Một số vấn đề quản nhân lực Nhà máy thuốc Thăng Long thực trạng giải...
 • 72
 • 305
 • 0

Một số vấn đề về quản lao động tiền lương Công ty vận taỉ ôsố 3.DOC

Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty vận taỉ ô tô số 3.DOC
... động tiền lơng công ty vận tải ô số Đặc điểm lao động Công ty 1.1 Vấn đề lao động Công ty + Lái xe : Đặc điểm hoạt động Công ty vận tải ô số nói chung đặc điểm vận tải nói riêng loại lao động ... lao động mục tiêu " tăng suất lao động thớc đo trình độ tổ chức quản lay lao động" chơng II thực trạng quản lao động tiền lơng công ty vận tải ô số I Giới thiệu công ty Sự đời Công ty ... loại lao động Công ty mà có hình thức tổ chức lao động cho phù hợp Lao động ngành vận tải ô nói chung Công ty vận tải ô số nói riêng đợc chia làm loại sau: + Lao động vận tải + Lao động...
 • 42
 • 497
 • 4

Một số vấn đề về quản lao động tiền lương Công ty cổ phần dịch vụ vận tải.doc

Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải.doc
... PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Sự đời Công ty cổ phần dịch vụ vận tải doanh nghiệp nhà nước Từ năm 1975 trở trước, ... Tình hình thực số lượng lao động vận tải gồm: + Lao động vận tải ( Lao động quản lý, lái xe, thợ) + Lao động dịch vụ , xuất - nhập + Lao động đại vận tải Trang 13 + Lao động dịch vụ bảo dưỡng ... + Lao động gián tiếp * Lao động vận tải: Tổ chức quản lao động lái xe với phương tiện vận tải khâu trung tâm công tác tổ chức quản sản xuất vận tải Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Hoạt động...
 • 38
 • 320
 • 0

Một số vấn đề về quản lao động tiền lương Công ty cổ phần dịch vụ vận tải

Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải
... Thực công tác tài công ty Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác lao động tiền lương, sách cho cán công nhân viên công ty • Phòng kế hoạch tài chính: Chức năng: Thực công tác kế hoạch tài công ty Nhiệm vụ: Quản ... Giang Lớp Công Nghiệp 44 C CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU 1.3.3 Lao động tiền lương công nhân viên Công ty Năm 2001 số lao động Công ty Dệt – May Hà Nội 4625 lao động báo ... dụng lao động hợp đến năm 2005 số lao động Công ty Dệt – May Hà Nội 5257 lao động lao động trực tiếp 88% lao động gián tiếp điều lao động có chất lượng cao Sự lớn mạnh Công ty Dệt – May Hà Nội...
 • 58
 • 367
 • 0

Một số vấn đề về quản quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam.doc

Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam.doc
... Công an, Bảo hiểm hội Ban Cơ yếu Chính phủ), chuyển đến Bảo hiểm hội huyện người sử dụng lao động Bảo hiểm hội huyện quản thu bảo hiểm hội; người sử dụng lao động Bảo hiểm hội tỉnh, ... đóng bảo hiểm hội để tính hưởng bảo hiểm hội; định hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, tiền tuất lần Giám đốc Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm hội ... bảo hiểm hội theo loại chế độ (mẫu số 22A-HSB đến mẫu số 22N-HSB đính kèm), gửi Bảo hiểm hội Việt nam e- Xác nhận sổ bảo hiểm hội nội dung hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm hội...
 • 64
 • 396
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thptmột số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệpluận văn một số vấn đề về quản lý chất lượngmột số vấn đề về quản lý giáo dụcmot so van de ve quan ly kenh phan phoi o cong ty chu thap do dovina ricomột số vấn đề về quản lý chất lượngluận văn một số vấn đề về quản lý chất lượng công trìnhmột số vấn đề về quản lý vốn đầu tư xây dựng kchtkt từ nsnn trên địa bàn thành phố hà nội thực trạng và giải phápmột số vấn đề về quản lý bộ nhớ của windows 2000 137một số vấn đề về quản lý bộ nhớ của windows 2000một số vấn đề về quản lý bộ nhớ trong lập trình symbian cmột số vấn đề trong quản lý tài chính ở nông thôn hiện nayquản lý sinh sản ở bò sữakỹ thuật quản lý sinh sản ở bò sữakinh nghiệm quản lý sinh sản ở bò sữaSociology a brief introduction 10th edition schaefer test bankSelling today creating customer value sixth canadian edition 6th edition manning test bankSouth western federal taxation 2014 individual income taxes 37th edition hoffman test bankSelling today partnering to create value 13th edition manning test bankSensation and perception 9th edition goldstein test bankSouth western federal taxation 2015 comprehensive 38th edition hoffman test bankServices marketing interactive approach 4th edition fisk test bankSociology for the 21st century 5th edition curry test bankSouth western federal taxation 2015 individual income taxes 38th edition hoffman test bankbài giảng kế toán đại cươngngan hang cau hoi trac nghiem ke toan dai cuongTRẮC NGHIỆM lý THUYẾT kế TOÁN NGÂN HÀNGVPN hướng dẫn xây dựng hệ thống OpenVPNGiới thiệu về giao thức spanning tree protocolĐề ôn thi Marketing Quốc Tế chương 12 (Có đáp án)Gift from 9slide (Giảm 12 thời gian làm powerpoint)Small business management entrepreneurship and beyond 5th edition hatten test bankSociology your compass for a new world 4th edition brym test bankSmall business management entrepreneurship and beyond 6th edition hatten test bankSouth western federal taxation 2017 comprehensive 40th edition hoffman test bank