KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314

de kiem tra hoc ki I hoa 11 NC

de kiem tra hoc ki I hoa 11 NC
... Sở giáo dục & đào tạo hà n i Trờng THPT phú xuyên a Ki m tra học kỳ i Môn hoá Lớp 11 - nc Họ tên : Lớp i m : (Đề 2) Phần 1: Trắc nghiệm khách quan) Câu 1: Dung dịch ... CH3COONa C Bằng D Không xác định Câu 4: t0 thờng, N2 phản ứng trực tiếp v i kim lo i cho d i đây? A Rb B K C Na D Li Câu 5: Khi cho 0,1 mol P2O5 vào 250 ml dd NaOH 1,2M thu đợc dd chứa chất tan ... Cho oxit sau : FeO, CuO, MgO, Al 2O3, PbO Khí CO khử đợc oxit thành kim lo i to cao? A FeO, CuO, MgO, Al2O3, PbO C FeO, CuO, PbO B FeO, CuO, Al2O3, PbO D FeO, CuO Phần II: Tự luận Câu 11: dd...
 • 4
 • 219
 • 6

ĐỀ Kiểm tra hoc ki I hoá học 11

ĐỀ Kiểm tra hoc ki I hoá học 11
... 3,36 lít khí NO (đktc) a, Tính phần trăm theo kh i lượng kim lo i hỗn hợp đầu ? b, Tính số mol HNO3 phản ứng ? c, Khi cô cạn dung dịch A thu gam mu i khan ? Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,42g hợp chất ... dd nước v i dư thấy kh i lượng bình tăng 1,86g đồng th i xuất 3g kết tủa Mặt khác hoá lượng chất X ngư i ta thu thể tích 2/5 thể tích khí N2 đk t0 áp suất a, Xác định CTPT c X b, Viết CTCT đồng ... Câu 1: Cho chất sau tác dụng v i đ i một: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, KHCO3, Al(OH)3, BaCl2 Viết pthh xảy dạng phân tử ion rút gọn (nếu có) Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 4,95 gam...
 • 2
 • 174
 • 0

KIỂM TRA HỌC I (10-11) Môn HÓA KHỐI 12 pdf

KIỂM TRA HỌC KÌ I (10-11) Môn HÓA KHỐI 12 pdf
... Câu 12 : A C Câu 13 : A Câu 14 : A Câu 15 : Quỏ trỡnh iu ch t no di õy l quỏ trỡnh trựng hp ? T nitron(t olon) t acrilonitrin T nilon-6,6 t hexametilendiamin v axit adipic T lapsan t etylenglicol ... Z X l : Cho : Na = 23 ; N = 14 ; O = 16 ; C = 12 ; H = A Axit -aminopropionic B Axit -aminopropionic C Axit aminoaxetic D Axit -aminoglutaric Câu 21 : Dung dch cht no sau õy khụng lm chuyn ... du m, ng thc vt tinh ch anilin t hn hp phenol, anilin, benzen cỏch thc hin no di õy l ỳng: Hũa tan dung dch NaOH d, chit ly phn tan Thi CO2 d vo phn tan s c anilin tinh khit Dựng dung dch NaOH...
 • 5
 • 105
 • 0

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008
... độ dòng i n qua mạch qua i n trở c Tính hiệu i n hai đầu i n trở i n trở d Tính hiệu i n hai i m M N Muốn đo hiệu i n UMN cực dơng vôn kế Ph i mắc vào i m nào? M R5 N R4 + - R3 E,r ... Phần II: B i tập tự luận(7 i m) Câu 1: (3 i m) Một tụ i n phẳng không khí có i n dung 1000 pF khoảng cách hai d = 1mm Tích i n cho tụ d i hiệu i n 60 V a Tính i n tích tụ i n cờng độ i n ... i n trờng tụ i n b Sau đó, ngắt tụ i n kh i nguồn i n thay đ i khoảng cách d hai H i ta tốn công, tăng hay giảm d? Câu : (4 i m) R2 R1 Cho mạch i n có sơ đồ nh hình vẽ Cho biết: E= 40 V,...
 • 2
 • 832
 • 4

kiem tra hoc ki I lop 11

kiem tra hoc ki I lop 11
... D KCl Câu 20: Cho 5,1 gam hỗn hợp bột kim lo i Al Mg tác dụng hết v i axit HNO3 nhiệt độ phòng, thu đợc 4,48 (lit) khí màu nâu đỏ(đktc) Kh i lợng kim lo i Al v Mg hỗn hợp đầu : A 2,7g v 2,4 g ... 3,9g v 1,2g C 2,4g v 2,7g D 4,1g v 1,0g Phần II: Tự luận ( i m) Phân tích chất hữu A đợc số liệu sau: 51,3% C; 9,4%H ; 12%N; 27,3%O Tỉ kh i A so v i không khí 4,034.Tìm công thức phân tử A ? ... [OH] = 108 D pH = ; [OH] = 1 011 Câu 17:Đốt cháy 4,65g P oxi d, sản phẩm tạo thành hoà tan 100g H2O đợc dung dịch có C% A.16,8% B.14,6% C.12,8% D.20% Câu 18: Có thể phân biệt dd: (NH4)2SO4, NH4Cl,...
 • 2
 • 239
 • 0

kiem tra hoc ki I hoa 10

kiem tra hoc ki I hoa 10
... nhóm IIA tác dụng vừa đủ v i dd HCl thu 0,95g mu i Tên kim lo i oxít : A*/ Magie B./ Caxi C./Beri C./ Bari Câu 16: Chọn phát biểu Liên kết cộng hóa trị : A./ Liên kết phi kim v i B./ Liên kết ... Những oxit có liên kết ion : A./ Na2O, MgO, P2O5 B*./ Na2O, MgO, Al2O3 C./ Al2O3, P2O5, SO3 D./ Al2O3, P2O5, Cl2O7 Câu 18 : Chọn câu Cho 1,2 gam kim lọai nhóm IIA tác dụng hết v i nước gi i phóng ... thay đ i số oxi hóa B./ Phản ứng oxi hóa khử phản ứng trình oxi hóa trình khử không diễn đồng th i C./ Phản ứng oxi hóa khử phản ứng tất nguyên tử tham gia phản ứng ph i thay đ i số oxi hóa D*./...
 • 6
 • 131
 • 0

Đề kiểm tra học I Tin 11

Đề kiểm tra học kì I Tin 11
... Readln; End H i: Giá trị S sau thực chơng trình là: Câu 2: Cho chơng trình tính n! nh sau: Program Giai_thua; Var n, i: boolean; gt: longint; Begin Readln( Nhap n); Write(n); Gt:=0; For i: =1 to n ... Readln( Nhap n); Write(n); Gt:=0; For i: =1 to n gt:=gt + 1; Write( Giai thua la: ,S); Readln; End Đây chơng trình sai Hãy sửa l i cho Câu 3: Viết chơng trình tính T = 2.4.6.8 20 ... Không sử dụng t i liệu ! ...
 • 2
 • 201
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I lop 11 NC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I lop 11 NC
... B i 1: Có chất sau: m i quan hệ chúng Viết phương trình phản ứng B i 2: Hãy nhận biết dung dịch sau: gọn có B i 3: Cho 6,24 g hỗn hợp gồm (đktc) Viết phương trình ion rút phản ứng vừa đủ v i ... ml dung dịch là: A B v i 100 ml dung dịch C pH dung dịch sau trộn D Câu 10: Dãy chất sau có pH > ? A B C D Câu 11: Phản ứng hóa học sau v i M A : B C Câu 12: D phản ứng v i tất chất dãy sau cho ... vừa đủ v i 1,4 lít dung dịch a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % kh i lượng chất hỗn hợp c) Tính nồng độ mol dung dịch Hãy lập dãy chuyển hóa biểu diễn Cho: H = 1, Cu = 64, Fe = 56,...
 • 2
 • 258
 • 1

=Ma trận Đề=ĐA Kiểm tra học I=10-11

=Ma trận Đề=ĐA Kiểm tra học kì I=10-11
... thẳng thứ song song với nhau) 4.Củng cố : -Thu đếm số lượng HS có mặt - Nhận xét kiểm tra Dặn HS: -Ơn lại kiến thức học -Xem chuẩn bị tiết 35 Mặt phẳng toạ độ (0,25đ) ...
 • 4
 • 156
 • 0

Đề kiểm tra học I hóa 9 NEW

Đề kiểm tra học kì I hóa 9 NEW
... a)Hãy biện luận sản phẩm sau phản ứng? b)Tính kh i lượng mu i tạo thành sau phản ứng? II.ĐÁP ÁN: ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA( Đề 1) Năm học: 20 09- 2010 Môn: HOÁ HỌC I. CÂU H I TRẮC NGHIỆM: Câu Câu D B 0,5 i m ... 0,5 i m Câu Câu D A 0,5 i m 0,5 i m Câu Câu C D 0,5 i m 0,5 i m II.CÂU H I TỰ LUẬN: Câu 1: HCl dd A NaCl Tan x Na2CO3 ↑+dd A Tan BaCO3 ↑+dd B Vẩn đục BaSO4 Không tan x 0,5 i m 0,5 i m → ... phương trình hoá học viết sai t A CuO + H2  Cu + H2O C Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH → t t B Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2↑ D Cu + H2O  Cu(OH)2↓ → → 0 0 0 II.CÂU H I TỰ LUẬN:(7 i m) Câu 1: Chỉ...
 • 4
 • 193
 • 3

Kiểm tra học 1 Hóa 11 cơ bản

Kiểm tra học kì 1 Hóa 11 cơ bản
... Hòa tan 0 ,1 mol Cu kim loại 12 0 ml dung dịch X gồm HNO3 1M H2SO4 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc).Tính V? Fe = 56; Al = 27; N =14 ; H =1; O= 16 ; Cu= 64; Mg=24;Na=23; P= 31; Pb=207 ... Mg, C, F2, KOH D O2, F2, HCl, KOH Câu 14 Nhiệt phân 3,76 g Cu(NO3)2 thu 2,68 g chất rắn Hiệu suất phản ứng : (Cu=64;N =14 ;O =16 ) A 50% B 45% C 40% D 60% Câu 15 Cho dung dịch muối sau: X : KCl X2 ... LUẬN(40 phút) Câu 1: (2điểm)Thực dãy chuyển hóa ( ghi rõ điều kiện có) đánh số HCOOH  CO  CO2  Ca(HCO3)2  CaCO3 → → → → ↑ H3PO4 ¬  HNO3  AgNO3  O2  → → Câu 2: (1, 25 điểm) : Trộn...
 • 2
 • 190
 • 1

Đề kiểm tra học I 10-11

Đề kiểm tra học kì I 10-11
... 10: i m - Tuyệt đ i không ch i đùa gần ao hồ sông su i - Giếng nước ph i có thành cao, nắp đậy - Chấp hành tốt quy định tàu thuyền… - Chỉ tập b i b i có ngư i lớn phương tiện cứu hộ Câu 11: i m ... Để phòng tránh tai nạn nước sống hàng ngày , ta không nên làm i u gì? 11.Các tiêu chuẩn nước gì? Trường TH Khánh Nhạc A HƯỚNG DÂN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CU I HỌC KÌ MÔN KHOA HỌC LỚP Từ câu đến ... MÔN KHOA HỌC LỚP Từ câu đến câu câu cho 0.5 i m (Tổng i m) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B D D A D C Câu học sinh i n y cho 0.5 i m (Tổng i m) Câu Nước thể khí bay ngưng tụ Nước thể lỏng...
 • 3
 • 194
 • 0

kiểm tra hoc I 10,11,12

dê kiểm tra hoc kì I 10,11,12
... nụng nghip: xut hin cỏc trang tri TBCN, cụng nhõn nụng nghip (0,5) - Trong thng nghip: xut hin cỏc cụng ti thng mi (0,25) * Xó hi bin i (0,5) Xut hin giai cp mi: ch ngõn hng, ch xng -> giai cp TS ... thut * í ngha: (0,5) Xó hi n nh, kinh t phỏt trin, hoỏ cú nhiu thnh tu mi, t nc thnh vng IV Cng c: GV yờu cu hc sinh dũ bi Thu bi kim tra V Dn dũ: Son trc bi 13: Vit Nam thi nguyờn thy ... im) - Nho giỏo: + Gi vai trũ quan trng, ngi xng l Khng t Nho giỏo l cụng c sc bộn phc v cho nh nc (0,5) + V sau, bo th, li thi v kỡm hóm s phỏt trin ca xó hi (0,5 im) - Pht giỏo: thnh hnh thi...
 • 4
 • 176
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra học kì 2 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra học kì 1 hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra học kì 1 hóa 11 nâng caođề kiểm tra học kì 1 hóa 11đề kiểm tra học kì i tin 11đề kiểm tra học kì i hóa 9đề kiểm tra học kì 1 hóa 11 trắc nghiệmđề kiểm tra học kì i hóa 9 có ma trậnkiểm tra học kì 1 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11 nâng caođề kiểm tra học kì i hóa 12tong hop de kiem tra hoc ki 2 hoa 11 co dap anđề kiểm tra học kì i môn hóa lớp 111 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiThông tư 159 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hànhThong bao va Uy quyen du DHCD va Nhan co tucThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 30 2016 TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 176 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 10 2014 TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 163 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 221 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 198 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 186 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 182 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 11 2016 TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 210 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 226 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 279 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 261 2016 TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 277 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành