TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ NGHĨA xã hội sự PHÁT TRIỂN hợp QUY LUẬT LỊCH sử

Tài liệu Ôn tập chủ nghĩa hội pdf

Tài liệu Ôn tập chủ nghĩa xã hội pdf
... dựng chủ nghĩa hội nêu lên đặc trưng hội hội cng sau: Cơ sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa hội sản xuất cơng nghiệp đại: - Theo quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa hội chế độ hội ... sản chủ nghĩa - Giai đoạn cao hội cộng sản chủ nghĩa - Người thời kỳ q độ khơng làm nhiệm vụ thời kỳ q độ lên chủ nghĩa hội qui định, mà phải làm nhiệm vụ thời kỳ q độ lên chủ nghĩa hội ... lâu dài từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội Thời kỳ q độ lên chủ nghĩa hội tất yếu - Kế thừa, phát triển quan điểm Mác, tổng kết thực tiễn giới, Lênin rõ kiểu q độ lên chủ nghĩa hội - Kiểu...
 • 30
 • 284
 • 1

Tài liệu Giáo trình: Chủ nghĩa hội khoa học pptx

Tài liệu Giáo trình: Chủ nghĩa xã hội khoa học pptx
... ngh a h i khoa h c N I DUNG 2.1 V TRÍ C A CH NGH A XÃ H I KHOA H C 2.1.1 Quan ni m v "ch ngh a h i" "ch ngh a h i khoa h c" Khái ni m "ch ngh a h i" r ng h n khái ni m " ch ngh a ... ngh a h i khoa h c” Cu n sách tr ng c biên so n c s giáo trình ch ngh a h i khoa h c dùng i h c Cao ng B Giáo d c t o ban hành N i dung cu n “Sách h ng d n h c t p môn ch ngh a h i khoa ... ch c n ng c a ch ngh a h i khoa h c Câu 3: Ý ngh a c a vi c nghiên c u ch ngh a h i khoa h c nh t tình hình hi n 21 Ch CH ng 3: h i h i ch ngh a NG 3: XÃ H I XÃ H I CH NGH A GI I THI...
 • 160
 • 260
 • 1

Tài liệu Tài liệu ôn tập chủ nghĩa hội khoa học pdf

Tài liệu Tài liệu ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa học pdf
... bỏ nông thôn vào nhà máy làm công nhân… Đặc điểm mối quan hệ hội : TKQĐ khác biệt thành thò nông thôn giai cấp tầng lớp hội Ở VN, mức sống thành thò cao, ổn đònh, nông thôn thấp không ổn ... đặc điểm : giai cấp công nhân giai cấp nông dân giai cấp sản xuất đại phận sản phẩm cho hội Tầng lớp trí thức không trực tiếp sản xuất cải có nhiều thành tựu khoa học, công nghệ ứng dụng vào ... lãnh đạo giai cấp công nhân toàn hội _ Văn hóa hội : liên minh nhằm xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, vừa đại hóa hòa nhập với trình quốc tế hóa đời sống hội Trên lónh vực...
 • 8
 • 291
 • 3

Tài liệu Tài liệu ôn thi chủ nghĩa hội docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi chủ nghĩa xã hội docx
... dựng thành công CNXH C©u 2: (3,5 ®iÓm) Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân gì? Phân tích điều kiện chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ... nghiệp CNH, HĐH để xây dựng thành công CNXH C©u 3: (3,5 ®iÓm) Tôn giáo gì? Trình bày nguồn gốc tôn giáo sách tôn giáo Đảng nhà nước ta Khái niệm: * Khái niệm: Tôn giáo hình thái ý thức XH phản ... đẳng: - Đây quyền thi ng liêng mối quan hệ dân tộc Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa là: + Các dân tộc lớn hay nhỏ (kể tộc chủng tộc) không phân biệt trình độ cao hay thấp có nghĩa vụ quyền...
 • 12
 • 213
 • 0

Tài liệu Bài giảng: chủ nghĩa hội khoa học pptx

Tài liệu Bài giảng: chủ nghĩa xã hội khoa học pptx
... pháp đặc trưng chủ nghĩa hội khoa học Trang Bài giảng: chủ nghĩa hội khoa học - Phương pháp liên ngành: chủ nghĩa hội khoa học môn khoa học hội nói chung khoa học trị - hội nói riêng, ... biến từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội, chủ nghĩa cộng sản” Phạm vi khảo sát vận dụng chủ nghĩa hội khoa học Với tư cách khoa học, khoa học khác: lý thuyết chủ nghĩa hội khoa học bắt ... thay hội mới, hội cộng sản chủ nghĩa 1.2 Đặc điểm chủ nghĩa hội khoa học: + Một là, nhận thức thuật ngữ chủ nghĩa hội khoa học ý nghĩa lý luận nằm khái niệm chủ nghĩa hội , “chủ...
 • 104
 • 500
 • 6

Tài liệu tieu luan chu nghia xa hoi khoan hoc doc

Tài liệu tieu luan chu nghia xa hoi khoan hoc doc
... 1992 xuống 7% năm 2005 Còn theo tiêu chu n quốc tế (tính theo chu n đôla/ngày/người), tỷ lệ nghèo chung giảm từ 58% năm 1993 xuống 28,9% năm 2002; tính theo chu n (2 đô la/ngày/người) hộ nghèo ... độ nhanh Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Cơ cấu lao động có chuyển đổi tích cực gắn liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế, giảm ... tiểu học đến cao đẳng, đại học Năm 2000, nước đạt chu n quốc gia xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học; đến năm 2004, 20 tỉnh, thành phố đạt chu n phổ cập trung học sở Tỷ lệ người lớn (từ 15 tuổi...
 • 14
 • 474
 • 3

Tài liệu tieu luan chu nghia xa hoi khoan hoc ppt

Tài liệu tieu luan chu nghia xa hoi khoan hoc ppt
... 1992 xuống 7% năm 2005 Còn theo tiêu chu n quốc tế (tính theo chu n đôla/ngày/người), tỷ lệ nghèo chung giảm từ 58% năm 1993 xuống 28,9% năm 2002; tính theo chu n (2 đô la/ngày/người) hộ nghèo ... độ nhanh Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Cơ cấu lao động có chuyển đổi tích cực gắn liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế, giảm ... tiểu học đến cao đẳng, đại học Năm 2000, nước đạt chu n quốc gia xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học; đến năm 2004, 20 tỉnh, thành phố đạt chu n phổ cập trung học sở Tỷ lệ người lớn (từ 15 tuổi...
 • 14
 • 262
 • 0

Tài liệu Đề cương chủ nghĩa hội docx

Tài liệu Đề cương chủ nghĩa xã hội docx
... độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản cách mạng làm sụp đổ trật tự hội cũ - hội chủ nghĩa, tổ chức xây dựng hội nhân dân lao động làm chủ Chủ nghĩa hội với ... tư sản diễn liệt giới Chủ nghĩa hội đối trọng chủ nghĩa tư Do vậy, sau chế độ hội chủ nghĩa sụp đổ Liên Xô Đông Âu, nước tư chủ nghĩa tìm cách xoá bỏ chủ nghĩa hội lý luận thực tế Giai ... từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội phạm vi toàn giới vì: Thứ nhất, sau Cách mạng Tháng Mười Nga chủ nghĩa hội từ lý luận trở thành thực tiễn, xuất hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa, ...
 • 14
 • 282
 • 0

Tài liệu Bộ môn : Chủ nghĩa hội khoa học ppt

Tài liệu Bộ môn : Chủ nghĩa xã hội khoa học ppt
... nước hội Chương VII : Nền dân chủ XHCN Nhà nước XHCN Nền dân chủ hội chủ nghĩa Chương VII : Nền dân chủ XHCN Nhà nước XHCN Nền dân chủ hội chủ nghĩa 1.2 Bản chất dân chủ hội chủ nghĩa ... dân chủ XHCN Về : dân chủ hội chủ nghĩa chuyên vô sản thống Chương VII : Nền dân chủ XHCN Nhà nước XHCN Nền dân chủ hội chủ nghĩa 1.2 Bản chất dân chủ hội chủ nghĩa Bản chất trị : dân chủ ... Chương VII : Nền dân chủ XHCN Nhà nước XHCN Nền dân chủ hội chủ nghĩa 1.3 Hệ thống trị hội chủ nghĩa 1.3.2 Khái niệm hệ thống trị hội chủ nghĩa - Hệ thống trị hội chủ nghĩa cấu hội bao...
 • 88
 • 285
 • 0

Tổng hợp tài liệu ôn thi chủ nghĩa hội khoa học theo chuyển đề

Tổng hợp tài liệu ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học theo chuyển đề
... hướng hội chủ nghĩa; phát triển lực lượng sản xuất xây dựng, hoàn thi n bước quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế phát triển văn hoá, thực tiến công hội; xây dựng chủ nghĩa ... nghĩa hội bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa; độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; Không phiến diện, cực đoan, ý chí Tóm lại, Theo quan điểm chủ nghĩa ... trò liên minh công – nông – trí thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Hiện nay, Việt Nam tiến hành công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước theo định hướng hội chủ nghĩa Trong bối...
 • 25
 • 293
 • 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHĂM SÓC XE HƠI pptx

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHĂM SÓC XE HƠI pptx
... 70.000 đồng Đánh bóng vỏ xe: 230.000 - 380.000 đồng (tuỳ thuộc đánh vỏ xe máy hay tay) Tẩy mốc kính toàn xe: 250.000 - 350.000 đồng ( Tài liệu mang tính chất tham khảo) Tài liệu lưu hành nội Nguyễn ... trình sử dụng xe Vệ sinh bảo dưỡng nội thất xe việc đảm bảo môi trường lành cho bạn hành trình Bí sai lầm chăm sóc xe Đa số chủ sở hữu xe thường xuyên nghe lời khuyên cách chăm sóc bảo dưỡng ... phải làm với xe trước lựa chọn sản phẩm siêu thị đồ chơi xe Nếu không muốn tự chăm sóc xe, chủ xe cần sáng suốt việc lựa chọn dịch vụ chuyên nghiệp uy tín, tránh khỏi tiền mà tật xe lại nặng thêm...
 • 31
 • 268
 • 0

Đề tài “Nhận thức về chủ nghĩa hội và con đường đi lên hội chủ nghĩa ở Việt Nam” pdf

Đề tài “Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” pdf
... hội đường lên hội chủ nghĩa Việt Nam” Tình hình nghiên cứu đề tài Nhận thức chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam nghiên cứu từ lâu Ngay từ tiếp thu chủ nghĩa MácLênin, Hồ Chí ... dung đề tài gồm chương: Chương I: Nhận thức chủ nghĩa hội Chương II: Con đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam B NỘI DUNG CHƯƠNG I NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Quan đi m C.Mác, Ph.Ăngghen Lênin ... lên chủ nghĩa hội Đây đường tiến lên chủ nghĩa hội nước tư chủ nghĩa phát triển Con đường thứ hai: độ lên chủ nghĩa hội thong qua nhiều khâu trung gian, nhiều bước độ Đây đường lên chủ...
 • 24
 • 648
 • 2

Đề tài - Con đường lên Chủ Nghĩa Hội ở Việt Nam ppt

Đề tài - Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam ppt
... Thời kỳ độ lên Chủ nghĩa hội thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để toàn diện từ hội cũ sang hội hội hội chủ nghĩa Nó diễn toàn lĩnh vực đời sống hội , tạo tiền đề vật chất ... kinh tế , văn hóa , hội , tư tưởng , tập quán hội hội lúc tồn nhiều thành phân, hội gồm đầy đủ thành phần với nhiều tư tưởng khác 1.2 VÌ SAO QÚA ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI BỎ QUA CHẾ ĐỘ ... nhà nước chủ nghĩa hội V.I.Lênin nói: “ Để chuẩn bị việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, cần thiết phải có loạt bước độ chủ nghĩa tư bbản nhà nước chủ nghĩa hội ” Bước độ từ chủ nghĩa tư...
 • 29
 • 514
 • 1

Đề tài:" PH.ĂNGGHEN VÀ CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Ở TRUNG QUỐC HIỆN NAY " ppt

Đề tài:
... PH.ĂNGGHEN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRUNG QUỐC HIỆN NAY PETER FRANSSEN (*) Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen người đặt móng cho tư tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc Thực vậy, thành ... tế, trị, hội, tôn giáo, đạo đức văn hoá quan hệ sản xuất phong kiến tư chủ nghĩa cấu trúc hội mà thành viên hội từ bỏ tàn dư hành vi tư tưởng họ hội độ - hội hội chủ nghĩa tồn ... Trung Quốc lên xu hướng muốn phản ánh tình hình thông qua tư tưởng dân chủ hội, mà C.Mác viết, “muốn nhổ khỏi chủ nghĩa hội (20) Với số người diễn Trung Quốc xem “đã xuất hội tụ chủ nghĩa...
 • 17
 • 204
 • 0

Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Hội ở Việt Nam ppt

Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam ppt
... kỳ độ lên Chủ nghĩa hội thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để toàn diện từ hội cũ sang hội hội hội chủ nghĩa Nó diễn toàn lĩnh vực đời sống hội , tạo tiền đề vật chất ... kinh tế , văn hóa , hội , tư tưởng , tập quán hội hội lúc tồn nhiều thành phân, hội gồm đầy đủ thành phần với nhiều tư tưởng khác 1.2 Vì qúa độ lên Chủ Nghĩa Hội bỏ qua chế độ tư ... nhà nước chủ nghĩa hội V.I.Lênin nói: “ Để chuẩn bị việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, cần thiết phải có loạt bước độ chủ nghĩa tư bbản nhà nước chủ nghĩa hội ” Bước độ từ chủ nghĩa tư...
 • 29
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa họctài liệu thi môn chủ nghĩa xã hội khoa họcđề tài nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt namtài liệu tham khảo chủ yếutài liệu tham khảo về quản trị nhân sựtài liệu tham khảo kế toán hành chính sự nghiệpquan diem cua ho chi minh ve con duong va bien phap qua do len chu nghia xa hoi su van dung tu tuong do vao quan diem hien nayliên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 11liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 8liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 11 violettài liệu tham khảo cua 2 khoi quan su varxava va natokết hợp phổ ms 1h nmr 13c nmr dept hmbc hsqc và cosy và so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định cấu trúc của hợp chất a làtài liệu tham khảo và các phần mềm sử dụng trong bàitự nguyện tham gia hoạt động xã hội và phát triển cộng đồngphải coi trọng hiệu quả kinh tế xã hội trong phát triển kinh tế du lịchĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớihối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher book39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho500 thế võ tự vệ vojtechl levskyVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017A Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013